Tài liệu

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 502     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ - tài liệu, sách iDoc.VnNghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ,Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ…
background image

NGHỊ ĐỊNH

C Ủ A   C H Í N H   P H Ủ   S Ố   4 3 / 2 0 0 6 / N Đ - C P   N G À Y   2 5   T H Á N G   4   N Ă M   2 0 0 6  

Q U Y   Đ Ị N H   Q UY Ề N   T Ự   C H Ủ ,   T Ự   C H Ị U   T RÁ C H   N H I Ệ M   VỀ   T H Ự C   H I Ệ N 

N H I Ệ M   V Ụ ,   T Ổ   C H Ứ C   B Ộ   MÁ Y,   B I Ê N   C HẾ   VÀ   T À I   C H Í N H  

Đ Ố I   V Ớ I   Đ Ơ N   V Ị   S Ự   N G H I Ệ P   C Ô N G   L Ậ P

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12   năm  

2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt 
là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải là đơn vị dự toán độc 

lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế 
toán.

2. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp 

có quy trình hoạt động đặc thù và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng theo quy định tại 
Nghị định này.

3. Các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 2. Mục tiêu thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
1. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức 

công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất 
lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người 
lao động.

background image

2. Thực hiện chủ trương xã hội hoá trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy 

động sự đóng góp của cộng đồng xã hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng 
bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước. 

3. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp, Nhà 

nước vẫn quan tâm đầu tư để hoạt động sự nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm cho 
các đối tượng chính sách - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ theo quy định ngày càng tốt hơn.

4. Phân biệt rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp với cơ chế quản 

lý nhà nước đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
1. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với hoạt động sản xuất hàng hoá, cung 

cấp dịch vụ (gọi tắt là hoạt động dịch vụ) phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị.

2. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản 

lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình; đồng thời chịu 
sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy 

định của pháp luật.

Điều 4. Chuyển đổi hình thức hoạt động
Nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang hoạt động 

theo loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập nhằm phát huy mọi khả năng của 
đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, loại hình 

ngoài công lập được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tài sản nhà nước đã 
đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Mụ c   1

Q U Y Ề N   T Ự   C H Ủ ,   T Ự   C H Ị U   T R Á C H   N H I Ệ M   V Ề   T H Ự C   H I Ệ N   N H I Ệ M   V Ụ

Điều 5. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ
Đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định 

nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm:

1. Đối với nhiệm vụ nhà nước giao hoặc đặt hàng, đơn vị được chủ động  quyết 

định các biện pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2

background image

2. Đối với các hoạt động khác, đơn vị được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

những công việc sau:

a) Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của 

đơn vị và đúng với quy định của pháp luật;

b) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng 

nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần 

chi phí hoạt động (theo quy định tại Điều 9 Nghị định này), tuỳ theo từng lĩnh vực và 
khả năng của đơn vị, được: 

a) Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt;

b) Tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 

của đơn vị;

c) Sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục 
vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hiện 
hành của nhà nước.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đối với 
lĩnh vực sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Mụ c   2

Q U Y Ề N   T Ự   C H Ủ ,   T Ự   C H Ị U   T R Á C H   N H I Ệ M  

VỀ   T Ổ   C H Ứ C   B Ộ   MÁ Y,   B I Ê N   C HẾ   VÀ   N H ÂN   S Ự

Điều 6. Về tổ chức bộ máy 
1. Về thành lập mới: đơn vị sự nghiệp được thành lập các tổ chức sự nghiệp trực 

thuộc để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp với 
phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên 
chế và tự bảo đảm kinh phí hoạt động (trừ những tổ chức sự nghiệp mà pháp luật quy 
định thẩm quyền này thuộc về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ quản lý 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Về sáp nhập, giải thể: các đơn vị sự nghiệp được sáp nhập, giải thể các tổ chức 

trực thuộc (trừ những tổ chức sự nghiệp mà pháp luật quy định thẩm quyền này thuộc 
về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh).

3. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể và quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc 

do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quy định (trừ những tổ chức sự nghiệp mà pháp luật 
quy định thẩm quyền này thuộc về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Điều 7. Về biên chế

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hoàn thuế giá trị gia tăng Lượt tải: 4 Lượt xem: 1249
trac nghiem thue Lượt tải: 0 Lượt xem: 1113
Quyết định số 601/QĐ-TCT Lượt tải: 0 Lượt xem: 1051