Tài liệu

ngân hàng đề thi ngữ văn 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1464     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu ngân hàng đề thi ngữ văn 12 - tài liệu, sách iDoc.Vnngân hàng đề thi ngữ văn 12
Thc sĩ Phm Hu Cưng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên son theo chương trình mi
================================================================================
1
Đ
Basic Advanced
NGÂN HÀNG Đ THI NGN 12
Biên son:Thc sĩ Phm Hu Cưng
Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com
Mobile: 0982106266 Forum:http://cuongvan.kiss.vn
TL1
/12CB
TL11
/12NC
Innovative – original – professional – economic – effective - impressive
NGÂN HÀNG Đ THI NG VĂN 12 – NGH LUN XÃ HI
NGH LUN V MT TƯ TƯNG, MT ĐO LÝ
B. PHN T LUN:
I.CÁC Đ BÀI TRONG SGK:
u I (3 đim): Anh (ch) hãy tr li câu hi sau ca nhà thơ T Hu:
“Ôi ! Sng đp là thế nào, hi bn ?”
(Mt khúc ca)
u IIa (3 đim): Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói : "Lí tưng ngn đèn ch đưng.
Không lí ng thì không phương ng kiên đnh, không phương
ng thì không cuc sng" . Anh (ch) hãy u suy nghĩ v vai trò ca tưng
trong cuc sng con ngưi. (SGK CB tr.20-22)
u IIb (5 đim): Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi i : "Lí tưng là ngn đèn ch đưng.
Không lí ng thì không phương ng kiên đnh, không phương
ng thì không có cuc sng”. Anh (ch) hãy nêu suy nghĩ v vai trò ca lí tưng và
lí tưng riêng ca mình. (SGK NC tr.20-22) (SBT CB tr.6)
u III (3 đim):
Phi chăng "Cái nết đánh chết cái đp" ?
u IV (5 đim): Anh (ch) suy nghĩ như thế nào v câu nói ca nhà pbình Viên
Mai (Trung Quc) : "Làm ngưi thì không nên i tôi. . . nhưng làm thơ thì không
th không có cái tôi"
u Va (5 đim): Đ đnh hưng thúc đy vic hc tp nhm đáp ng nhng
yêu cu ca xã hi hin đi, UNESCO đã nêu lên khu hiu: "Hc đ biết, hc đ
làm, hc đ chung sng, hc đ t khng đnh mình". Anh (ch) hãy trình bày suy
nghĩ ca mình v ni dung khu hiu đó. (SBT CB tr.6)
u Vb (5 đim):*
Hãy phát biu ý kiến ca mình v mc đích hc tp do UNESCO
đ xưng: "Hc đ biết, hc đ làm, hc đ chung sng, hc đ t khng đnh
mình". Anh (ch) hãy trình bày suy nghĩ ca mình v ni dung khu hiu đó.
u VI (5 đim):*
Tình thương là hnh phúc ca con ngưi
u VII (5 đim):* “Mi phm cht ca đc hnh là trong hành đng”. Ý kiến ca
M.Xixêrông (nhà triết hc La mã c đi) gi cho anh ch nhng suy nghĩ gì v vic tu
dưng và hc tp ca bn thân? (SGK CB tr.35)
u VIII (5 đim):* Thi hào Đc Rên-nơ Ma-ri-a Rin-ke đã viết cho mt ngưi bn
ca mình như sau: “Tình yêu ca mt ngưi đi vi mt ngưi khác, đó l s
th thách khó khăn nht đi vi mi mt ngưi trong chúng ta". T li khng đnh
trên, anh (ch) hãy phát biu nhng suy nghĩ ca mình v ý nghĩa ca nh u
trách nhim ca tui tr trong tình yêu.
Thc sĩ Phm Hu Cưng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên son theo chương trình mi
================================================================================
2
u IX (5 đim):* “Giá tr ca con ngưi không chân lí ngưi đó s hu hoc cho
rng mình s hu, mà ni gian khó chân thành ngưi đó nhn lãnh trong khi đi tìm
chân lí.” (Lét-xinh). T câu nói trên, anh (ch) suy nghĩ v nhng thành công
tht bi trong hành trình tìm kiếm nhng giá tr cao đp ca đi sng con ngưi ?
(SBT CB tr.17)
u X (5 đim):*
Bình lun ý kiến ca -khp (nhà văn Nga) : "Con ngưi càng
phát trin cao v trí tu đo đc thì càng t do cuc sng càng đem li cho
anh ta nhiu thích thú hơn” .
u XI (5 đim):*
"Sng đp" đâu phi là nhng t trng rng
Ch có ai bng đu tranh , lao đng
Nhân lên v đp cuc đi
Mi là ngưi sng cuc sng đp tươi.”
(Gi. Bê-se)
Nhng vn thơ trên ca Gi. Bê-se (thi hào Đc) gi cho anh (ch) nhng suy
nghĩ gì v tưng và s phn đu trong cuc sng ca tui tr hc đưng hin nay.
?
u XII (3 đim):*
Suy nghĩ v mc đích và nhng bin pháp hc tp, rèn luyn ca
bn thân trong năm hc cui cp THPT. (SGV CB tr.34)
u XIII (5 đim):* “Kĩ năng đu tiên quan trng nht bn cn trong mt
thế gii hin đi kh năng “hc phương pháp hc” nghĩa thưng xuyên tiếp
thu hc hi nhng phương pháp mi đ làm nhng công vic cũ hay nhng
phương pháp mi đ làm nhng công vic mi…Trong mt thế gii như vy không
ch kiến thcc phương pháp hc hi ca bn mi to ra giá tr riêng. Bi nhng
kiến thc bn ngày hôm nay s tr nên li thi nhanh hơn bn ng nhiu”.
(Thô-mát L.Phrít-men, Thế gii phng, NXB Tr, 2005)
T li khuyên ca Phrít-men, hãy bàn v vai trò ca “hc phương pháp hc” đi
vi mi con ngưi trong thế gii hin đi.
u XIV (5 đim):*
Phê phán thái đ th ơ, gh lnh đi vi con ngưi cũng quan
trng và cn thiết như ca ngi lòng v tha, tình đoàn kết. Anh(ch) suy nghĩ như thế
nào v ý kiến trên?
u XV (5 đim):* Phân tích và làm sáng t ý nghĩa câu nói: “Đưng đi khó không
khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ngưi ngi núi e sông"(Nguyn Bá Hc) .
u XVI (5 đim):* Phi chăng "Bn là ngưi đến vi ta khi mi ngưi đã b ta đi "
? (GSK NC tr.41)
u XVII (5 đim): “Mt con ngưi làm sao có th nhn thc đưc chính mình? Đó
không phi là vic ca tư duy mà là ca thc tin.Hãy ra sc thc hiên bn phn ca
mình, lúc đó bn lp tc hiu đưc giá tr ca mình” (Gt).
u XVIII (5 đim): “Chúng ta phi thc hin đc tính trong sch, cht phác, hăng
hái, cn kim; xóa b hết nhng vết tích nô l trong tư tưng và hành đng” (H C
Minh). tr. 175
u XIX (3 đim):
Phi chăng "Cái chết không phi là điu mt t ln nht trong
cuc đi. S mt mát ln nht bn đ cho tâm hn tàn li ngay khi còn sng" ?
(Noóc-man Ku-sin, Nhng vòng tay âu yếm, NXB Tr, 2003). (SGK NC tr.252) (SBT
NC tr.131)
Thc sĩ Phm Hu Cưng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên son theo chương trình mi
================================================================================
3
u XX (3 đim): Phát biu nhng suy nghĩ ca anh (ch) v câu nói ca Phran-xi
Ba-công: “Tình bn làm nim vui tăng lên gp đôi và ni bun gim đi mt na". (
Nhng vòng tay âu yếm , NXB Tr , 2003 )
u XXI (5 đim): Phi chăng “Chai làm đy đ bn phn trong vic nh hàng
ngày mi làm tròn trách nhim c vic ln lao” ?
u XXII (3 đim):
Bình lun câu tc ng: “Chết trong còn hơn sng đc”.
u XXIII (3 đim): Bng nhng c liu lch s, hãy làm sáng t câu hát: “Ph n
Vit nam vn xưa nay anh hùng. (SBT NC tr.29-30)
u XXIV (3 đim): Mác i: “Mi tiết kim, suy cho cùng tiết kim thi gian" .
Anh (ch) hiu thế nào v ý kiến đó?
u XXV (5 đim): Nhà văn Pháp Đơ Xtan viết : "Hiu biết thu đáo thì s tha th
đưc tt c, con ngưi s tr nên biết khoan dung". Hãy bình lun câu nói y.
u XXVI (3 đim):
Bình lun câu tc ng: "Thương ni như th thương thân”
u XXVII (3 đim): "Gn mc" có nht thiết b en" không ?
u XXVIII (5 đim):
Nhân cách tin tài. (SBT NC tr.78-79)
u XXIX (3 đim): Viết trong khong 1 trang giy trình bày nhng suy nghĩ ca
anh (ch) v nhn xét "Thành công là tích s ca : làm vic, may mn và tài năng" ?
(Vôn-te, Nhng vòng tay âu yếm, NXB Tr, 2003) (SBT NC tr.131)
i liu tham kho: Nhng đ thi Văn Trung Quc
Trung Quc tt c các thí sinh thi ĐH, dù ngành t nhiên hay xã hi đu phi thi môn
n. Theo quy đnh ca B GD-ĐT Trung Quc, hu hết các đa phương đu đưc ch đng t ra đ thi,
nhưng cũng có mt s tnh li thi chung đ. S môn thi đi hc ca Trung Quc đưc khái quát dng
3+X (gm 3 môn bt buc toán, văn, ngoi ng; còn X thì căn c vào tình hình ca tng đa phương và
có th đưc la chn mt cách linh hot.). Thang đim thông thưng ca Trung Quc là 100. Nhưng khi
thi ĐH thì có s thay đi. các môn toán, ngoi ng, văn, đim ti đa ca mi môn là 150; môn tng
hp, đim ti đa là 300 (dành cho 3 môn, trung bình mi môn 100 đim.) Như vy tng đim 6 môn thi
ĐH là 750 đim. Nếu đc đưc các đ thi đi hc môn văn, s thy nhiu đim khá lý t. Kết cu
bài thi ĐH môn văn thông thưng hai phn.
Phn mt thi trc nghim, kim tra kiến thc cơ bn, chiếm khong 40% tng s đim ca bài thi. Phn
này mt câu hi đưa ra bn đáp án, ch mt đáp án đúng. Đây phn kim tra các kiến thc
bn ca thí sinh nvic nm bt, s dng đúng thành ng, tc ng và kim tra các li chính t thưng
gp trong viết văn (cách đc, cách viết), các du chính t ca thí sinh. Phn hai là bài lun nhm kim
tra tính sáng to ca thí sinh. Đây là phn thí sinh t viết bài, không đáp án c đnh. Bài viết ca t
sinh đu gii hn v s ch, thông thưng mi bài khong 800 ch, bài viết yêu cu súc tích, ngn
gn. Điu đáng chú ý là đ bài ca bài viết này ra rt m, không yêu cu phân tích tác phm, không yêu
cu hc thuc lòng, thí sinh phi vn dng nhng kiến thc tng hp ca mình đ nói lên nhng suy
nghĩ, trăn tr ca mình v cuc sng, nhân sinh. Dưi đây, chúng tôi xin gii thiu đ thi các bài viết
trong kì thi đi hc Trung Quc t chc đu tháng 6/2006:
1. Đ thi tnh An Huy: Viết mt bài vi ch đHiu cuc sng, hiu cha m”.
2. Đ thi ca Bc Kinh: Viết mt bài viết vi tiêu đMt nét chm phá v Bc Kinh”.
Thc sĩ Phm Hu Cưng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên son theo chương trình mi
================================================================================
4
3. Đ thi tnh Triết Giang: “Cuc sng cn ngh ngơi, cuc sng không ngơi ngh”. Em có suy nghĩ gì v
vn đ này? Hãy viết bài viết không dưi 800 ch vi ch đ này, có th viết v mt mt cũng có th viết
v c hai mt.
4. Đ thi ca thành ph Thưng Hi: Hãy viết mt bài viết vi ch đ “Tôi mun nm cht tay bn”.
5. Đ thi tnh Giang Tô: L Tn nói, trưc kia thế gii vn không có đưng, ngưi đi nhiu nên đã to
ra đưng. Cũng ni nói, thế gii vn ngay t đu đã có đưng, ngưi đi nhiu nên đưng b mt
đi. Ly ch đ “Con ngưi và con đưng” đ viết mt bài dài khong 800 ch.
6. Đ thi tnh Qung Đông: Mt nhà điêu khc đang khc mt tng đá, bc tưng vn chưa thành hình,
dn dn, đu, vai đã l ra, cui cùng nhà điêu khc đã tc ra tưng mt thiên s xinh đp. Mt bé i
nhìn thy lin hi: Làm sao ông biết trong tng đá có giu thiên s? Nhà điêu khc nói: trong đá vn
khôngthiên s nhưng ta đã dn hết tâm tríđ tc. Ly thiên s trong lòng nhà điêu khc làm ch đ
đ viết mt bài dài 800 ch.
7. Đ thi tnh T Xuyên: Trong cuc sng rt nhiu câu hi, ngưi ham hi, ngưi ngi hi.
Hãy ly “Hi” làm ch đ và viết mt i không dưi 800 ch.
8. Đ thi tnh Giang Tây: Có con chim yến n sau khi p trng tr nên rt béo, không th bay đưc cao.
M ca chim yến khuyên nên ng ng tp luyn đ gim béo, như thế mi th bay đưc cao.
Ly “Chim yến gim béo” làm ch đ, t đt tiêu đ và viết mt bài 800 ch.
9. Đ thi tnh Sơn Đông: Có mt câu chuyn ng ngôn như sau: Đng ti đt nhìn lên, con ngưi
đu thy sao tri lp lánh, ng ngi, nhưng khi con ngưi tiến gn sao tri s phát hin ra rng các
ngôi sao cũng ging như trái đt - g gh, không bng phng, xung quanh đy bi bm. T câu chuyn
ng ngôn này em cm ng đưc điu gì? Ly đó làm ch đ và viết mt bài viết dài 800 ch.
10. Đ thi thành ph Trùng Khánh: (1) Hãy viết mt bài viết 200 ch miêu t mt bến xe.
(2) Bưc đi dng li hin ng thưng gp trong cuc sng, đã gp ta đưc nhng suy
nghĩ và liên tưng v t nhiên, xã hi, lch s, nhân sinh. Hãy ly ch đ “Bưc đi và dng li” đ viết
mt bài viết 600 ch.
11. Đ thi tnh Liêu Ninh: Ly “Đôi vai làm ch đ viết mt bài viết dài 800 ch.
( Cưngvăn tng hp và dch t http://China Daily.cn)
NU NHƯ CÓ MT CHÚT GÌ ĐÓ GI LÀ
THÀNH CÔNG TRONG CUC ĐI TÔI,
ĐÓ LÀ DO TÔI CÓ MAY MN ĐƯC
HC TOÀN NHNG NI THY GII.
(Ngh sĩ nhân dân Đng Thái Sơn)
ngân hàng đề thi ngữ văn 12
ngân hàng đề thi ngữ văn 12
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1464     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62239
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57427
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 779 Lượt xem: 46298
Có thể bạn quan tâm