Thành viên idoc2012

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/59 trang
1,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 1,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

Thành viên idoc2012

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- 12 tháng trước
14,084
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. tư tưởng Hồ chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam...

Nội dung
Microsoft Word - tlktv1378.doc

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng)

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?

a) Là tư tưởng của một cá nhân

b) Là tư tưởng của lãnh tụ

c) Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc

d) Là tất cả những vấn đề trên

Câu 2. Tìm đáp án sai Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm

a) Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh b) Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh? a) Qúa trình sản sinh tư tưởng b) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng c) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng d) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?

a) 4 nhiệm vụ b) 5 nhiệm vụ

c) 6 nhiệm vụ d) 7 nhiệm vụ

2

Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam?

a) Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng b)Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng c)Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng. d)Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Câu 6. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

a) 4 nguyên tắc b) 5 nguyên tắc c) 6 nguyên tắc d) 7 nguyên tắc

Câu 7. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?

a) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác b) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh

chính trị c) Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác kính yêu d) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường

CHƯƠNG MỘT

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 8. Trong những cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở nào quan trọng nhất?

a) Cơ sở khách quan b) Cơ sở chủ quan

c) Cơ sở nào cũng quan trọng

d) Không xác định được Câu 9. Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?

a) Tinh hoa văn hoá dân tộc b) Tinh hoa văn hoá nhân loại c) Chủ nghĩa Mác- Lê nin

3

d) Tất cả các tiền đề trên Câu 10. Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quý nhất của từ này?

a) Phan Bội Châu b)Vương Thúc Quý

c)Nguyễn Sinh Sắc d)Lê Văn Miến

Câu 11. Tư tưởng nào của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh?

a)Thương yêu người nghèo

b)Lòng yêu nước

c)Lòng căm thù bọn xâm lược

d)Tư tưởng “ thân dân” Câu 12. Thời kỳ Bác Hồ xác định con đường cứu nước được tính từ?

a)Trước năm 1911 b)Từ 1911- 1920

c)Từ 1911- 1930 d)Từ 1920- 1941.

Câu 13. Ngày tháng năm nào, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước?

a)6-5- 1911 b)5- 6- 1911

c)15- 6- 1911 d)25 – 6- 1911.

Câu 14. Ai gợi ý cho Nguyễn Tất Thành về phương hướng tìm đường cứu nước qua câu nói sau đây:” muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, muốn hiểu Pháp, phải học tiếng Pháp”?

a)Nguyễn Sinh Sắc b)Phan Bội Châu

c)Hoàng Thông d)Nguyễn Quý Song

Câu 15. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?

a)Nguyễn Trường Tộ b)Bùi Viện

c)Phan Bội Châu d)Nguyễn Ánh

Câu 16. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?

a)Phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn

b)Phan Văn Trường

c)Phan Chu Trinh d)Nguyễn Thế Truyền

Câu 17. Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp? a)Để học nghề b)Để tìm hiểu văn minh Pháp c)Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam

4

d)Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc”.

Câu 18. Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì? a)Để tham quan b)Để học nghề c)Để nghiên cứu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ d)Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ

Câu 19. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào?

a)Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1

b)Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2

c)Hồ Chí Minh toàn tập, t3 d)Hồ Chí Minh toàn tập, t4

Câu 20. Nguyễn Ái Quốc đến nước Anh nhằm mục đích gì? a)Nghiên cứu luật pháp của nước Anh b)Nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Anh c)Để học nghề d)Để học tiếng Anh

Câu 21. Nguyễn Ái Quốc gủi bản yêu sách của nhân dân An nam tới hội nghị Véc-xây vào năm nào? Năm 1918 Năm 1919 Năm 1920 Năm 1921 Câu 22: Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào năm nào?

a)Năm 1918 b)Năm 1919

c)Năm 1920 d)Năm 1921

Câu 23.: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là co đường giải phóng chúng ta”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

a)Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. b)Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin.

5

c)Lênin vĩ đại. d)Cách mạng tháng Mười và con đường giải phóng thuộc địa.

Câu 24: “Luận cương của Lênin về những vấn đề dân tộc và thuộc địa đến với Người như một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”. Ai là tác giả của nhận định trên?

a)Trường Chinh b)Phạm Văn Đồng

c)Lê Duẩn d)Nguyễn Văn Linh

Câu 25. “Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt Đất nước còn xa nhưng hạnh phúc đã gần rồi”

Ai là tác giả của những câu thơ trên? a)Huy Cận b)Tố Hữu.

c)Chế Lan Viên d)Sóng Hồng.

Câu 26. Bác Hồ thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào?

a)Năm 1917 b)Năm 1918.

c)Năm 1919 d)Năm 1920.

Câu 27. Bác Hồ tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên năm nào?

a)Năm 1919 b)Năm 1920

c)Năm 1921 d)Năm 1922

Câu 28. Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ:

a)Năm 1921 đến năm 1930 b)Năm 1931 đến năm 1945.

c)Năm 1945 đến năm 1954. d)Năm 1954 đến năm 1969.

Câu 29. Từ năm 1924 – 1927 Bác Hồ hoạt động ở đâu? a)Ở Pháp b)Ở Nga.

c)Ở Trung Quốc d)Ở Việt Nam.

Câu 30. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ được viết năm nào?

a)Năm 1925 b)Năm 1927.

c)Năm 1928 d)Năm 1929.

Câu 31. “Cương lĩnh đầu tiên của Đảng” do Bác Hồ khởi thảo vào năm nào?

a)Năm 1929 b)Năm 1930

c)Năm 1931 d)Năm 1932

6

Câu 32. Các tác phẩm Nguyễn Ái Quốc viết từ năm 1920 – 1930 có mấy nội dung?

a)5 nội dung b)6 nội dung

c)7 nội dung d)8 nội dung.

Câu 33. Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930 – 1945 là thử thách gì?

a)Bị đế quốc cầm tù. b)Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động

bí mật. c)Quan điểm „tả“ khuynh của Quốc tế Cộng sản thời kỳ đó d)Bị bệnh hiểm nghèo.

Câu 34: Sự phát triển của tình hình sau: „vụ án chính cương sách lược vắn tắt“ đã chứng tỏ ai đúng, ai sai lầm?

a)Những người có quan điểm “tả“ khuynh trong quốc tế cộng sản và trong ban chấp hành lâm thời Đảng cộng sản Đông Dương đúng.

b)Những người theo quan điểm „tả“ khuynh sai lầm. c)Hồ Chí Minh đúng. d)Hồ Chí Minh sai

Câu 35.: Năm nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt?

a)Năm 1935 b)Năm 1936

c)Năm 1939 d)Năm 1941

Câu 36. Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt động ở nước ngoài?

a)Ngày 28 – 1 – 1940 b)Ngày 28 – 1 – 1941.

c)Ngày 28 – 1 – 1942 d)Ngày 28 – 1 – 1943.

Câu 37. Hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?

a)Hội nghị lần thứ Sáu b)Hội nghị lần thứ Bảy

c)Hội nghị lấn thứ Tám d)Hội nghị lần thứ Chín.

CHƯƠNG HAI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

7

Câu 38.„Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do“. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a)Bản án chế độ thực dân pháp

b)Chính cương sách lược vắn tắt .

c)Tuyên ngôn độc lập d)Đường cách mệnh.

Câu 39. Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới được đánh giá là:

a)Có giá trị bình thường b)Có giá trị lịch sử to lớn. c)Có giá trị lịch sử đặc biệt

d)Là bản thiên cổ hùng văn.

Câu 40. Đường lối kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra là gì?

a)Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc b)Kháng chiến toàn dân, toàn diện. c)Kháng chiến trường kỳ và tự lực cánh sinh d)Cả ba vấn đề trên.

Câu 41. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a)Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc b)Đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân c)Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang. d)Đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập,

trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Câu 42. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải đi theo:

a)Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi. b)Con đường giành độc lập của người Mỹ. c)Con đường giành độc lập của nhân dân Ấn Độ. d)Con đường cách mạng vô sản.

Câu 43. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do:

a)Giai cấp tư sản lãnh đạo

8

b)Phải do một cá nhân xuất chúng lãnh đạo. c)Do tầng lớp trí thức lãnh đạo. d)Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Câu 44 Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của: a)Giai cấp công nhân với giai cấp nông dân b)Giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức. c)Giai cấp công nhân với các nhà công thương giàu có. d)Của toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và trí thức Câu 45. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải:

a)Được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo. b)Dựa vào các nước có nền kinh tế phát triển cao. c)Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở „chính quốc“. d)Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.

Câu 46. Biện pháp hàng đầu để giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc phải:

a)Dựa vào bạo lực vũ trang thuần tuý b)Dùng phương pháp đàm phán hoà bình. c)Kêu gọi quân đội nước ngoài trợ giúp. d)Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp bạo lực chính trị của quần

chúng với bạo lực vũ trang Câu 47. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là:

a)Đảng cộng sản b)Các lực lượng cách mạng thế giới c)Khối đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông, trí

thức. d)Tất cả các lực lượng trên.

Câu 48. Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa?

a)C.Mác b)Lênin.

c)Hô-xê-mác-ti d)Mao Trạch Đông

Câu 49. “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a)Sửa đổi lề lối làm việc

9

b)Bản án chế độ thực dân Pháp.

c)Đường Cách mệnh d)Đạo đức cách mạng.

Câu 50. “Công - nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... là bầu bạn cách mệch của công – nông”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

a)Thư gửi uỷ ban hành chính các kỳ, bộ, tổng và làng b)Thư gửi đồng bào Nam bộ. c)Sửa đổi lề lối làm việc d)Đường cách mệnh.

Câu 51.Câu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một xã hội cộng sản” trích từ văn kiện nào?

a)Đường cách mệnh b)Chánh cương, sách lược vắn tắt. c)Chương trình tóm tắt của Đảng d)Chương trình của mặt trận Việt minh.

Câu 52. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Kết luận trên là nội dung của hội nghị nào của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông dương do Nguyễn Ái Quốc chủ trì?

a) Hội nghị trung ương 6 (11-1939) b) Hội nghị trung ương 7 (11-1940) c) Hội nghị trung ương 8 (11-1941) d) Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 8-1945)

Câu 53. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi trên được trích từ tác phẩm nào?

a) Quân lệnh số một của uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch.

c) Hiệu triệu tổng khởi nghĩa

d) Tuyên ngôn độc lập

Câu 54. Bác Hồ căn dặn bộ đội “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó là lời Bác dặn dò đơn vị nào trước khi về tiếp quản thủ đô?

a) Đại đoàn 312 b) Đại đoàn 320

10

c) Đại đoàn quân tiên phong d) Đơn vị bộ đội bảo vệ Bác

Câu 55. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Bác Hồ khẳng định thời gian nào?

a) Năm 1945 b) Năm 1954

c) Năm 1966 d) Năm 1968

Câu 56. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với

cách mạng vô sản ở chính quốc

b) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi sau cách mạng vô sản ở chính quốc

c) Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

d) Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc

Câu 57. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

a) Con bạch tuộc b) Con rồng tre

c) Con đỉa 2 vòi d) Con voi

Câu 58. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là: a) Chủ nghĩa yêu nước b) Chủ nghĩa xã hội c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu d) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Câu 59. Hồ Chí Minh là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”. Ai đánh giá sự nghiệp của Hồ Chí Minh như trên?

a) Đảng cộng sản Việt Nam b) ỦY ban bảo vệ hòa bình thế giới c) Hội chữ thập đỏ quốc tế d) Cơ quan văn hoá – giáo dục của liên hợp quốc.

Câu 60. “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản…khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi, nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”. Quan điểm trên của Bác Hồ được trích từ tác phẩm nào?

11

a) Hồ Chí Minh toàn tập.tập 1

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t2

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t3

d) HCM toàn tập.t4

Câu 61. Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân tộc gì?

a) Chủ nghĩa dân tộc nước lớn

b) Chủ nghĩa dân tộc nhược tiểu

c) Chủ nghĩa quốc gia d) Chủ nghĩa dân tộc chân

chính

Câu 62.: Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc?

a) Quan điểm quốc gia dân tộc b) Quan điểm chủng tộc (huyết thống, màu da, tiếng nói..) c) Quan điểm đại dân tộc d) Quan điểm giai cấp công nhân

Câu 63. “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Câu trên được Bác phát biểu năm nào?

a) Năm 1920 b) Năm 1930

c) Năm 1945 d) Năm 1960

Câu 64. “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Luận điểm trên được trích dẫn từ đâu?

a) Hồ Chí Minh toàn tập, t2

b) Hồ Chí Minh toàn tập. t4

c) Hồ Chí Minh toàn tập. t7

d) Hồ Chí Minh toàn tập. t10

Câu 65. Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh a) Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc b) Gỉai phóng con người là tiền đề để giải phóng dân tộc c) Giải phóng dân tộc là tiền đề giải phóng giai cấp d) Giải phóng xã hội là tiền đề giải phóng giai cấp

12

Câu 66.“Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Bác nói câu này năm nào?

a) Năm 1945 b) Năm 1948

c) Năm 1960 d) Năm 1941

Câu 67. “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”. Ai nói câu trên

a) C.Mác b) Ăng -ghen

c) Hồ Chí Minh d) Lê-nin

Câu 68. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì?

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản dân tộc b) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến c) Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân, trí thức với địa chủ phong

kiến

d) Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân Câu 69. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là:

a) Giai cấp tư sản bản địa b) Địa chủ phong kiến c) Bọn phản động, tay sai ôm chân đế quốc. d) Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động

Câu 70 Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là: a) Ruộng đất cho nông

dân b) Là vấn đề dân chủ xã

hội

c) Cải thiện dân sinh d) Độc lập dân tộc

13

CHƯƠNG BA

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Câu 71. Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Người tiếp cận chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Từ khát vọng giải phóng dân tộc

b) Từ phương diện đạo đức

c) Từ văn hóa d) Cả 3 vấn đề trên

Câu 72. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng…làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào?

a) Chính trị b) Xã hội

c) Kinh tế d) Văn hóa

Câu 73. Quan niệm khái quát của chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Là chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ b) Là chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển gắn với sự phát triển

của khoa học kỹ thuật

c) Là chế độ không còn áp bức bóc lột, văn hóa, đạo đức phát triển cao

d) Cả 3 vấn đề trên Câu 74. Trong quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy mục tiêu cơ bản?

a) Hai mục tiêu b) Ba mục tiêu

c) Bốn mục tiêu d) Năm mục tiêu

Câu 75. Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gi? a) Tiền vốn b) Tài nguyên thiên nhiên

c) Khoa học-kỹ thuật d) Con người lao động

14

Câu 76. Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó:

a) Giai cấp công nhân là người làm chủ

b) Giai cấp nông dân dân là người làm chủ

c) Trí thức là người làm chủ

d) Nhân dân lao động là người làm chủ

Câu 77. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất, đó là:

a) Nền công nghiệp hiện đại

b) Nền nông nghiệp hiện đại

c) Nền công-nông nghiệp hiện đại

d) Trên cơ sở công hữu về tư liệu liệu sản xuất

chủ yếu?

Câu 78. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là:

a) Kinh tế hợp tác xã b) Kinh tế tư bản tư nhân

c) Kinh tế cá thể, tiểu chủ d) Kinh tế quốc doanh

Câu 79. Quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa xã hội:

a) Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho dân

b) Quản lý nhà nước tập trung, bao cấp

c) Phải dựa vào các nước xã hội chủ nghĩa

d) Phải dựa vào các nước tiên tiến

Câu 80. Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kỳ quá độ ở nước ta?

a) Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội b) Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng c) Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước với thực

trạng nghèo nàn, lạc hậu

d) Cả 3 vấn đề trên

Câu 81. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

15

a) Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

b) Làm theo năng lực hưởng theo lao động

c) Phân phối bình quân d) Phân phối theo vốn và

tài sản đóng góp

Câu 82. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị trong chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Nhà nước được xây dựng và hoạt động theo

pháp luật

b) quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

c) Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

d) Đảng cộng sản lãnh đạo

Câu 83. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản Dân tộc như thế nào?

a) Xử bắn, xử tù họ b) Tịch thu tài sản của họ

c) Coi họ là đối tượng nguy hiểm

d) Cải tạo họ thành người lao động mới

CHƯƠNG IV

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT NAM

Câu 84. Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân.Ai nói về quy luật ra đời của Đảng cộng sản như trên?

a) C.Mác b) Lê-Nin

c) S.talin d) Hồ Chí Minh

Câu 85. Chủ nghĩa Mác-lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ chí Minh?

16

a) Đường cách mệnh

b) Thường thức chính trị

c) Diễn văn chính trị đọc tại đại hội III

d) Ba mươi năm hoạt động của Đảng

Câu 86. Ai soạn thảo “Chánh cương vắn tắt”, “sách lược vắn tắt”, “chương trình, điều lệ vắn tắt của Đảng”?

a) Trịnh Đình Cửu b) Trần Phú

c) Lê Hồng Phong d) Nguyễn Ái Quốc

Câu 87. Ai chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản của nước ta? a) Trịnh Đình Cửu b) Trần Phú

c) Nguyễn Ái Quốc d) Lê Hồng Phong

Câu 88. “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”. Câu trên trích từ sách nào?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t9 b) Hồ Chí Minh toàn tập.t10

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t11 d) Hồ Chí Minh toàn tập.t12

Câu 89. Đảng cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, hoạt dộng vì lợi ích của ai?

a) Vì lợi ích của bản thân Đảng b) Vì lợi ích của giai cấp công

nhân

c) Vì lợi ích của công nhân, nông dân, trí thức

d) Vì lợi ích của dân tộc Việt Nam

Câu 90. Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa thế nào đốii với thắng lợi cách mạng nước ta?

a) Có ý nghĩa quan trọng b) Có ý nghĩa rất quan trọng

c) Có ý nghĩa quan trọng đặc biệt

d) Có ý nghĩa quyết định hàng đầu thắng lợi của

cách mạng nước ta.

Câu 91. Hồ Chí Minh diễn đạt như thế nào về vấn đề “Đảng của ai”? a) Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam.

17

b) Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của giai cấp cần lao và đại

biểu lợi ích của cả dân tộc.

c) Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân.

d) Cả 3 câu trên Câu 92. Vì sao số đông nhân dân Việt Nam coi đảng cộng sản Việt Nam là đảng của mình?

a) Vì Đảng tự nhận như thế b) Vì Đảng đang là lực lượng

lãnh đạo đất nước

c) Vì sách báo nói nhiều nên trở thành thói

d) Vì Đảng hoạt động vì lợi ích của họ

Câu 93. Trong các thuật ngữ chỉ vai trò Đảng lãnh đạo xã hội mà chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của đảng.

a) Đảng nắm quyền b) Đảng lãnh đạo chính

quyền

c) Đảng cầm quyền d) Các thuật ngữ trên đều

phản ánh rõ vai trò của

Đảng

Câu 94. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo, Đảng phải có những phẩm chất

gì? a) Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết b) Phải có khả năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo c) Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân,

học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân…

d) Tất cả những phẩm chất trên Câu 95. Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo,vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

a) Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng

18

b) Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng c) Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho

dân thì phải hết sức tránh

d) Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Câu 96. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là:

a) Tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam

b) Tinh hoa văn hóa nhân loại

c) Là tinh hoá dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại

d) Là chủ nghĩa Mác-Lênin Câu 97. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi, là để:

a) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

b) Xác định mục đích của Đảng

c) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng

d) Xác định nhiệm vụ của Đảng

Câu 98. Luận điểm “Đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”, là nhằm:

a) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng

b) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

c) Xác định bản chất của Đảng

d) Xác định chức năng, nhiệm vụ của Đảng

Câu 99. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện ở chỗ: a) Số lượng Đảng viên

của Đảng

b) Năng lực lãnh đạo của đảng viên

c) Nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức của Đảng

d) Số lượng đảng viên là công nhân chiếm đa số trong Đảng Câu 100. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nội dung xây dựng Đảng?

a) 2 nội dung b) 3 nội dung

c) 4 nội dung d) 5 nội dung

Câu 101. “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có

19

chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh nói ở đây là chủ nghĩa gì?

a) Chủ nghĩa quốc gia - dân tộc

b) Chủ nghĩa tam dân

c) Chủ nghĩa quốc tế d) Chủ ngghĩa Mác-Lênin

Câu 102. Trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”? a) Xây dựng và thực hiện

nghị quyết của Đảng

b) Củng cố lập trường chính trị

c) Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên

d) Xây dựng đường lối chính trị

Câu 103. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng Đảng?

a) 5 nguyên tắc b) 6 nguyên tắc

c) 7 nguyên tắc d) 4 nguyên tắc

Câu 104. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến trung ương phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chi Minh?

a) Diễn văn chính trị tại đại hội III của Đảng b) Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc trung ương năm

1957 c) Di chúc d) Bài nói chuyện với cán bộ cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 105. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất của đạo đức cộng sản, là gì?

a) Tình thương dành cho công nhâN

b) Tình thương dành cho người nghèo

c) Tình thương dành cho con người

d) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu

20

CHƯƠNG NĂM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Câu 106. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp cách mạng?

a) Rất quan trọng b) Đặc biệt quan trọng

c) Là vấn đề có ý nghĩa sách lược

d) Là vấn đề chiến lược quyết định thắng lợi

của cách mạng

Câu 107. “Đoàn kết trong mặt trận Việt minh, nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đoàn kết trong mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc. Đoàn kết trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc”. Câu trên trích ở tác phẩm nào của Hồ Chủ Tịch?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t8

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t9

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t10

d) Hồ Chí Minh toàn TẬP.T11

Câu 108. „Mục đích của Đảng lao động Việt nam có thể gồm trong 8 chữ là: đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Bác Hồ viết câu trên vào thời gian nào?

a) 3-3-1950 b) 3-3-1951

c) 3-3-1952 d) 3-3-1953

Câu 109. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có mấy nội dung?

a) 1 nội dung b) 2 nội dung

c) 3 nội dung d) 4 nội dun

21

Câu 110. ’Sông to, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì

độ lượng nó sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước đã tràn

đầy, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái

chén, cái đĩa cạn”. Câu trên của Bác Hồ ngụ ý gì? a) Phê bình một số cán bộ, đảng viên kiêu căng , tự mãn b) Phê phán lối sống hẹp hòi, ích kỷ c) Gíao dục cán bộ, đảng viên và quần chúng lòng khoan dung, độ

lượng với những người có sai lầm, khuyết điểm d) Cả 3 ý trên

Câu 111. Lòng khoan dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường, lạc lối là sự biểu hiện:

a) Một sách lược cách mạng nhất thời

b) Một thủ đoạn chính trị

c) Một thủ đoạn mỵ dân d) Là một tư tưởng nhất

quán, một mục tiêu của

cách mạng mà suốt đời

Bác theo đuổi

Câu 112. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì? a) Là Đảng cộng sản b) Là nhà nước của dân,

do dân, vì dân

c) Là các tổ chức hội, đoàn của quần chúng

d) Là Mặt trận dân tộc thống nhất

Câu 113. Mặt trận dân tộc thống nhất có mấy tên gọi? a) 4 tên b) 5 tên

c) 6 tên d) 7 tên

Câu 114. Có mấy nguyên tắc xây dựng và hoạt động của mặt trận? a) 3 nguyên tắc b) 4 nguyên tắc

c) 5 nguyên tắc d) 6 nguyên tắc

Câu 115. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nội dung đoàn kết quốc tế?

a) 1 nội dung b) 2 nội dung

c) 3 nội dung d) 4 nội dung

Câu 116.Theo Hồ Chí Minh, chúng ta cần đoàn kết với những đối tượng quốc tế nào?

22

a) Phong trào cộng sản và công nhân thế giới

b) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

c) Lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, dân

chủ, tự do và công lý

d) Cả 3 đối tượng trên Câu 117. Sinh thời, Hồ Chí Minh hình thành lập được mấy tầng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam?

a) 2 tầng b) 3 tầng

c) 4 tầng d) 5 tầng

Câu 118. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng khối đoàn kết quốc tế?

a) 1 nguyên tắc b) 2 nguyên tắc

c) 3 nguyên tắc d) 4 nguyên tắc

Câu 119.: Đối với Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đối với các dân tộc trên thế giới; đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ gì để xây dựng khối đoàn kết quốc tế?

a) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội

b) Độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa

các dân tộc

c) Hòa bình trong công lý d) Cả 3 ngọn cờ trên

Câu 120. Trong những khẩu hiệu tập hợp lực lượng dưới đây, khẩu hiệu nào do Hồ Chí Minh nêu lên?

a) Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại

b) Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức trên thế

giới đoàn kết lại

c) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại

d) Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế

giới đoàn kết lại

CHƯƠNG SÁU

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ

23

VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Câu 121 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong xã hội ta lực lượng nào có quyền lực cao nhất?

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Chính phủ nước cộng hòa XHCNVN

c) Quốc hội nước CHXHCNVN

d) Nhân dân Việt Nam

Câu 122. “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?

a) Đường cách mệnh b) Sửa đổi lề lối làm việc

c) Di chúc d) Thường thức chính trị

Câu 123. Một trong những yêu sách 8 điểm gửi hội nghị Vec xây mà Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên là:

a) Đòi quyền bình đẳng cho các dân tộc

b) Đòi quyền độc lập dân tộc c) Đòi quyền tự trị dân tộc

d) Đòi quyền bình đẳng về pháp lý cho nhân dân Đông dương

Câu 124. Văn kiện nào thể hiện rõ nhất tư tưởng dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh?

a) Chương trình của mặt trận Việt minh

b) Tuyên ngôn độc lập

c) Hiến pháp 1946 d) Hiến pháp 1959

Câu 125. Văn kiện nào đầu tiên thể hiện chế độ dân chủ do chủ tịch Hồ Chí Minh thiết kế?

a) Tuyên ngôn độc lập b) Yêu sách 8 điểm gửi

hội nghị Vecxay

c) Hiến pháp 1946 d) Chương trình của mặt

trận Việt minh

Câu 126. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện được dân chủ trong xã hội, trước tiên cần thực hiện dân chủ trong tổ chức nào?

24

a) Dân chủ trong chính quyền các cấp

b) Dân chủ trong quốc hội

c) Dân chủ trong tổ chức Đảng

d) Dân chủ trong các đoàn thể nhân dân

Câu 127. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh gì để nói về sức mạnh vạn năng của dân chủ?

a) Cánh cửa b) Cái búa

c) cái liềm d) Cái chìa khóa

Câu 128.: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham khảo mô hình nhà nước nào để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân?

a) Nhà nước phong kiến b) Nhà nước tư sản

c) Nhà nước Xô viết d) Cả 3 kiểu nhà nước kể

trên

Câu 129. Quan điểm cơ bản nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng?

a) Nhà nước pháp quyền Việt Nam

b) Nhà nước công-nông

c) Nhà nước chuyên chính vô sản

d) Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ

Câu 130. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng Việt Nam có mấy nội dung?

a) 2 nội dung b) 3 nội dung

c) 4 nội dung d) 5 nội dung

Câu 131. Nội hàm “nhà nước của dân” gồm những vấn đề gì? a) Mọi quyền lực nhà

nước đều thuộc về

nhân dân b) Nhân dân có quyền

kiểm soát mọi hoạt

động của nhà nước.

c) Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền

làm chủ của nhân dân

d) Cả 3 vấn đề trên.

25

Câu 132. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh và cả trên thục tế, nhân dân ta có những quyền gì để làm chủ nhà nước?

a) Toàn bộ công dân bầu ra quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp

b) Quốc hội bầu ra chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ quốc hội và chính phủ

c) Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước, thực hiện các nghị quyết của quốc hội và chấp hành pháp luật; mọi

hoạt động quản lý xã hội bằng pháp luật đều nhằm thực hiện ý

chí của nhân dân (thông qua quốc hội do dân bầu ra)

d) Cả 3 vấn đề trên Câu 133. Đặc điểm cơ bản để nhận biết nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân là gì?

a) Nhà nước ta là sản phẩm của cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo

b) Mục tiêu hàng đầu của nhà nước ta là mang lại và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân

c) Nhà nước ta quản lý, điều hành xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa

d) Nhà nước ta do Đảng cộng sản lãnh đạo Câu 134. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức nào?

a) Bằng đường lối, chủ trương để nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch

b) Bằng họat động của tổ chức Đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước

c) Bằng công tác kiểm tra của Đảng đối với hoạt động của nhà nước

d) Cả 3 vấn đề trên Câu 135. Tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước ta thể hiện ở những nội dung nào?

a) Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của các thế hệ người Việt Nam

26

b) Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản

c) Nhà nước ta được dân tộc giao phó điều hành đất nước trong kháng chiến và trong xây dựng hòa bình

d) Cả 3 nội dung trên Câu 136. “Cải cách nền pháp lý ở Đông dương bằng cách làm cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người châu Âu; thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ?

a) Bản án chế độ thực dân Pháp

b) Đường cách mệnh

c) Yêu sách gửi hội nghị Vec xay

d) Báo “Người cùng khổ” Câu 137. Nội dung quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?

a) Xây dựng một nhà nước hợp pháp, hợp

hiến

b) Quản lý xã hội bằng pháp luật và đưa pháp

luật vào cuộc sống

c) Xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài

d) Tất cả các nội dung trên

Câu 138. Để có một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

a) Thiết kế mô hình nhà nước cách mạng

b) Lựa chọn, sắp xếp cán bộ

c) Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước

d) Kêu gọi thế giới công nhận chính quyền mới

Câu 139. Mục đích của tổng tuyển cử trong cả nước, theo chế độ phổ thông đầu phiếu là gì?

a) Để nhà nước cách mạng có cơ sở pháp lý vững chắc trong quan hệ với quân Đồng minh

b) Để có mối quan hệ quốc tế bình đẳng về mặt nhà nước c) Mới có thể thiết lập một cơ chế quyền lực hợp pháp theo đúng

thông lệ quốc tế

d) Tất cả mục đích trên

27

Câu 140. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới họp phiên đầu tiên vào thời gian nào?

a) 2-3-1945 b) 2-3-1946

c) 2-3- 1947 d) 2-3-1948

Câu 141. Ai là chủ tịch chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam mới? a) Huỳnh Thúc Kháng b) Tôn Đức Thắng

c) Phạm văn Đồng d) Hồ Chí Minh

Câu 142. Ai là trưởng ban dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới?

a) Trường Chinh b) Luật sư Phan Anh

c) Phan Kế Toại d) Hồ Chí Minh

Câu 143. Để pháp luật được thực hiện nghiêm túc, cần có những điều kiện gì?

a) Nâng cao dân trí b) Giáo dục pháp lụât cho

nhân dân

c) Cán bộ, Đảng viên phải nêu gương chấp hành

pháp luật

d) Tất cả các điều kiện trên

Cầu 143. Theo Hồ Chí Minh, trong thực thi pháp luật cần chú trọng điều gì nhất?

a) Coi pháp luật là độc tôn

b) Đề cao công lý

c) Đề cao yếu tố tình cảm hơn pháp luật

d) Coi trọng cả 2 mặt: Lý và Tình

Câu 144. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ công chức nhà nước

theo những tiêu chuẩn nào? a) Tuyệt đối trung thành với cách mạng, liên hệ mật thiết với nhân

dân b) Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ c) Dám phụ trách, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, thắng không

kiêu, bại không nản; thường xuyên tự phê bình và phê bình vì sự

trong sạch của nhà nước.

28

d) Tất cả những tiêu chuẩn trên Câu 145. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, cần chống những căn bệnh nào?

a) Đặc quyền, đặc lợi b) Tham ô, lãng phí, quan

liêu

c) Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo

d) Tất cả những căn bệnh trên

29

CHƯƠNG BẢY

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC

VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

Câu 146. Hồ Chí Minh trình bày khái niệm văn hóa năm nào? a) 8- 1941 b) 8-1942

c) 8-1943 d) 8-1944

Câu 147. Định nghĩa văn hóa của Hồ Chí Minh đã khắc phục được những quan niệm phiến diện nào?

a) Coi văn hóa là hiện tượng thuần tuý tinh

thần

b) Đồng nhất văn hóa với văn học - nghệ thuật

c) Đồng nhất văn hóa với học vấn

d) Tất cả quan niệm trên

Câu 148. Nội dung nền văn hóa mới, theo quan niệm của Hồ Chí Minh gồm mấy vấn đề?

a) 3 vấn đề b) 4 vấn đề

c) 5 vấn đề d) 6 vấn đề

Câu 149. Hồ Chí Minh quan niệm văn hóa phải ở trong chính trị và kinh tế. Điều đó có nghĩa là?

a) Văn hóa phải phục vụ chính trị

b) Văn hóa phải thúc đẩy kinh tế phát triển

c) Kinh tế và chính trị cũng phải có tính văn

hóa d) Tất cả các vấn đề trên

Câu 150.Trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có mấy tính chất?

a) 2 tính chất b) 3 tính chất

c) 4 tính chhất d) 5 tính chất

Câu 151. “Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ công nông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?

30

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t7

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t8

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t9

d) Hồ Chí Minh toàn tâp.t10

Câu 152. Tính khoa học của nền văn hóa đối lập với những vấn đề gì trong văn hóa?

a) Phản tiến bộ b) Quan điểm duy tâm

c) Quan niệm thần bí, mê tín, dị đoan

d) Tất cả những vấn đề trên

C âu 153. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có mấy chức năng?

a) 1 chức năng b) 2 chức năng

c) 3 chức năng d) 4 chức năng

Câu 154. Nội dung chức năng của văn hóa theo quan niệm của Hồ Chí Minh là gì?

a) Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp

b) Nâng cao dân trí

c) Bồi dưỡng phẩm chất,phong cách và lối sống đẹp,

hướng con người đến

CHÂN, THIỆN, MỸ

d) Tất cả các nội dung trên C âu 155. Theo Hồ Chí Minh, văn hóa gồm mấy lĩnh vực?

a) 2 lĩnh vực b) 3 lĩnh vực

c) 4 lĩnh vực d) 5 lĩnh vực

C âu 156. Hồ Chí Minh chỉ ra những hạn chế nào của nền giáo dục phong kiến?

a) Từ chương, kinh viên b) Xa rời thực tế

c) Bất bình đẳng, trọng nam, khinh nữ

d) Tất cả những hạn chế trên

C âu 157. Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hóa dân tộc

a) Ý thức đoàn kết cộng đồng b) Yêu lao động

31

c) Lòng yêu nước d) Lòng thương người

C âu 158. Đặc trưng chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

a) Lòng thương yêu con người

b) Lòng thương yêu nhân dân lao động.

c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu

d) Sự thống nhất giữa nói và làm

C âu 159. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Cách mạng có vai trò gi?

a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng

b) Là phương châm hành động của người cách

mạng

c) Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng

d) Là lẽ sống của người cách mạng

Câu 160. Có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? a) 2 nguyên tắc b) 3 nguyên tắc

c) 4 nguyên tắc d) 5 nguyên tắc

C âu 161. Con người Việt Nam trong thời đại mới cần có mấy phẩm chất đạo đức?

a) 3 phẩm chất b) 4 phẩm chất

c) 5 phẩm chất d) 6 phẩm chất

Câu 162. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có

nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người

cách mạng phải có đạo đức,không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng

không lãnh đạo được nhân dân”. Câu trên trích từ tác phẩm nào? a) Đường cách mạng b) Chính cương sách lược

vắn tắt

c) Di chúc d) Đạo đức cách mạng

32

Câu 163. Theo Hồ Chí Minh, trong tình hình thực tế, yếu tố nào của

chủ nghĩa xã hội có sức hấp dẫn đặc biệt? a) Lý tưởng cao đẹp b) Mức sồng vật chất dồi

dào

c) Những giá trị đạo đức cao đẹp

d) Tư tưởng được tự do giải phóng

Câu 164. Nội dung của lòng trung với nước, hiếu với dân trong tư

tưởng Hồ Chí Minh? a) Suốt đời phấn đấu cho

Đảng, cho cách mạng

b) Thương dân, tin dân,dưa vào dân

c) Dựa vào dân, coi dân là gốc của nước

d) Tất cả các nội dung trên

Câu 165. “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc

Thiếu một mùa thì không thành trới

Thiếu một phưng thì không thành đất

Thiếu một đức thì không thành người”

Những câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chủ Tịch? a) Đạo đức cách mạng b) Nâng cao đạo đức cách

mạng, quét sạch chủ

nghĩa cá nhân

c) Bài nói chuyện tại trường đại học nhân

dân Việt Nam năm

1956 d) Bài nói chuyện tại đại

học bách khoa Hà Nội

Câu 166. ”Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có nghĩa,

có tình. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì

sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được”. Câu trên trích từ tác

phẩm nào? a) Hồ Chí Minh toàn

tập.t10

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t11

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t12

d) Hồ Chí Minh toàn tập.t13

33

Câu 167. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, trong mỗi con người chỉ

có: a) Cái thiện b) Cái ác

c) Có tốt, có xấu d) Tuỳ thuộc từng người

Câu 168. “Khi ngủ ai cũng như lương thiện Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền

Hiền dữ đâu phải là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”

Ai là tác giả bài thơ trên? a) Khổng Tử b) Lý Bạch

c) Văn Thiên Tường d) Hồ Chí Minh

Câu 169. Hồ Chí Minh cho rằng, muốn xây dựng nền đạo đức mới,

phải tuân thủ những nguyên tắc nào

a) Nói đi đôi với làm b) Xây đi đôi với chống c) Tự rèn luyện đạo đức

d) Tất cả 3 nguyên tắc trên

Câu 170. ‘Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, đối với họ một tấm gương sống còn có gía trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chủ Tịch?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.T1

b) B. Hồ Chí Minh toàn tập.T2

c) C.Hồ Chí Minh toàn tập.T3

d) Hồ Chí Minh toàn tập . T4

Câu 171. “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hang ngày mà phát triển và củng cố. Cũng

như ngọc càng mài càng sáng,vàng càng luyện càng trong”. Câu trên trích từ tác phẩm nào?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t7

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t8

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t9

d) Hồ Chí Minh toàn tập.t10

Câu 172.: ‘Chính tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường

kỳ gian khổ. Vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân mỗi người.

34

Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ để trở thành con

người mới không phải là việc dễ dàng. Dù gian khổ nhưng muốn cải

tạo thì nhất định thành công”. Câu trên trích từ đâu?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t5

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t6

c) .Hồ Chí Minh toàn tập,t7

d) Hồ Chí Minh toàn tập.t8

Câu 173. Sinh viên cần học những gì ở đạo đức Hồ Chí Minh?

a) Học trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm, liêm chính b) Học đức tin vào sức mạnh của nhân dân, luôn nhân ái, vị tha,

khoan dung độ lượng, nhân hậu với con người

c) Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc

sống

d) Tất cả những phẩm chất trên C âu 174. Hồ Chí Minh nhìn nhận con người trên những bình diện

nào? a) Con người được nhìn

nhận theo một chỉnh

thể, đa chiều

b) Con người cụ thể, lịch sử

c) Bản chất con người mang tính xã hội

d) Tất cả các bình diện trên

Câu 175. Trên bình diện chỉnh thể, đa chiều, con người trong quan

niệm của Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa: a) Tâm lực, thể lực và các hoạt động của nó b) Thống nhất trong đa dạng: đa dạng trong quan hệ xã hội; đa dạng

trong tính cách, khát vọng, phẩm chất, hoàn cảnh xuất thân, điều

kiện sống, làm việc…

c) Thống nhất giữa 2 mặt thiện, ác, tốt xấu, hay dở, mặt xã hội và bản năng sinh vật

d) Tất cả các vấn đề trên

35

C âu 176. ’’Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế

giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Câu trên

trích từ đâu?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t2

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t3

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t4

d) Hồ Chí Minh toàn tập.t5

Câu 177. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, việc đầu tiên cần làm

sau chiến tranh là: a) Ăn mừng chiến thắng b) Khôi phục kinh tế

c) Công việc đối với con người

d) Chỉnh đốn Đảng Câu 178. Theo quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp

cách mạng nói chung và trong xây dựng CNXH nói riêng, vị trí của

CON NGƯỜI phải đặt ở chỗ nào trong quá trình phát triển?

a) Đầu tiên b) Sau cùng

c) Vừa đầu tiên,vừa sau cùng của quá trình phát

triển

d) Vị trí trung tâm của quá trình phát triển

C âu 179. Bài thơ sau của tác giả nào?

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện ắt thành công

a) Sóng Hồng b) Lê Đức Thọ

c) Xuân Thủy d) Hồ Chí Minh

Câu 180. “Những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát

vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình

và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Ai đã nhận định

về Bác Hồ như trên? a) Đảng cộng sản Việt

Nam b) Uỷ ban bảo vệ hòa

bình thế giới

36

c) UNESCO d) Hội nhân quyền quốc tế

Câu 181. “Nước mất mà không biết là BẤT TRÍ, biết mà không chiến

đấu cứu nức là BẤT TRUNG, chiến đấu mà không quên mình vì

nước là bất DŨNG”. Ai nói với Nguyễn Tất Thành câu trên?

a) Nguyễn Sinh Sắc b) Thầy giáo Vương Thúc

Quý

c) Thầy giáo Hoàng Thông

d) Thầy Lê Văn Miến Câu 182. Ai là người Việt nam đầu tiên, khi mất, được Bác Hồ viết

văn tế?

a) Hồ Tùng Mậu - cán bộ cao cấp của Đảng b) Phùng Chí Kiên – cán bộ quân sự cao cấp của quân đội ta c) Nguyễn Thị Thanh - chị gái của Bác d) Một nữ hội viên bình thường của hội phụ nữ cứu quốc tỉnh Cao

Bằng

C âu 183. “Ở trong xã hội, muốn thành công trong sự nghiệp phải có

ba điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ba điều kiện ấy đều quan

trọng cả, nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi

không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là tất cả mọi người đều

nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết”. Trên đây là phát biểu của

Bác Hồ ở hội nghị nào? a) Hội nghị quân sự toàn

quốc lần thứ 2

b) Hội nghị quân sự toàn quốc lần 3

c) Hội nghị quuân sự toàn quốc lần 4

d) Hội nghị quân sự toàn quốc lần 5

Câu 184. Bức tâm thư gửi anh Hồ Chí Minh: “Thằng em của anh gửi

thư này chúc anh khỏe mạnh…Thằng Bảy Viễn đã đầu Tây rồi, thằng

em của anh rất lấy làm buồn vì không ngăn cản được nó. Nhưng thằng

em của anh xin hứa chắc với anh là thằng em của anh sẽ tiếp tục

kháng chiến cho tới thắng lợi cuối cùng. Dân giang hồ một khi đã theo

cách mạng là nhất định sẽ đi tới cùng, không bao giờ sanh nhị tâm“.

Thư trên của ai, xuất thân từ thành phần xã hội nào trước khi tham

gia cách mạng?

37

a) Một người họ hàng của Bác Hồ

b) Một người bạn thân của Bác

c) Một người anh em kết nghĩa của Bác

d) Một tay giang Hồ khét tiếng trước khi gia

nhập ‘’bộ đội cụ Hồ”

Câu 185. “Mình và Bác Hồ có giống nhau vì cùng là người thợ.

Nhưng mình chỉ bằng Bác Hồ về mặt lao động thôi. Về chính trị cũng

như văn học, mình không sánh được. Bác Hồ là bậc thầy, mình chỉ là

học trò”. Ai phát biểu câu trên?

a) Nguyễn Hữu Thọ-nguyên quyền chủ tịch nước b) Trịnh Đình Thảo- một trí thưc yêu nước nổi tiếng thời chống Mỹ c) Trần văn giàu-nguyên chủ tịch uỷ ban hành chính kháng chiến

Nam bộ

d) Tôn Đức Thắng-nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 186. “Không phải tôi đã cứu sống chủ tịch Hồ Chí Minh, mà

chính chủ nghĩa nhân đạo của Người đã cứu Người, vì chủ nghĩa

nhân đạo của Người nên các bạn của tôi ở Hạ môn, Hồng công và cả

trên nước Anh cũ ng nhiệt tình giúp tôi giải thoát cho Người”. Luật

sư Lô-jơ-bai đã nói câu trên vào thời gian nào? a) 1931, khi Bác Hồ bị tù ở Hương cảng b) 1945, khi cách mạng tháng Tám,năm 1945 thành công c) 1960, khi ông luật sư sang làm khách của chính phủ ta d) 1972, khi hồi ký của luật sư được xuất bản

Câu 187. Theo Hồ Chí Minh, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, động

lực nào quan trọng và quyết định nhất?

a) Tiền vốn b) Tài nguyên thiên nhiên

c) Người lao động d) Khoa học - kỹ thuật

tiên tiến

C âu 188. Luận điểm “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để

phụng sự nhân dân và tổ quốc” là của ai?

38

a) C.Mác b) V.Lê-nin

c) Hồ Chí Minh d) Stalin

Câu 189. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức con người được thể hiện ở mối

quan hệ nào? a) Trong quan hệ với

công việc

b) Trong quan hệ với người khác

c) Trong quan hệ với bản thân mình

d) Cả 3 mối quan hệ trên

C âu 190. Các định nghĩa dưới đây, định nghĩa nào không phải của

Hồ Chí Minh?

a) Chữ “ng ười” theo nghĩa hẹp là gia đình,

anh em, họ hàng, bè

bạn

b) Chữ “ng ười” theo nghĩa rộng là đồng bào

cả nước

c) Rộng hơn nữa là cả loài người

d) Là tổng hòa các mối quan hệ xã hội

C âu 191. “Việc gì có lợi cho dân,ta phải hết sức làm; việc gì có hại

cho dân, ta phải hết sức tránh”. Câu trên trích từ bài viết nào của

Bác Hồ?

a) Đường cách mệnh b) Sửa đổi lề lối làm việc c) Đạo đức cách mạng

d) Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện

và làng 17-10- 1945

39

PHẦN CÂU HỎI MỞ RỘNG:

Câu 192 : Thẻ của Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế Cộng sản năm

1924 mang số?

a) 151 b) 152

c) 153 d) 154

Câu 193: Nguyễn Ái Quốc làm giảng viên ở trường đại học phương

Đông vào thời gian nào? a) 1-4-1936 b) 1-4-1937

c) 1-4-1938 d) 1-4-1939

C âu 194 : Số thẻ học viên của Nguyễn Ái Quốc ở trường quốc tế Lê-

Nin? a) Số 371 b) Số 372

c) Số 373 d) Số 375

Câu 195: Chiếc máy chữ mà Bác Hồ dùng suốt đời, do ai tặng? a) Báo Nhân dân b) Báo Thanh niên

c) Báo Tiếng nói của chúng ta

d) Báo Chính luận C âu 196 : Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh vào thời gian

nào? a) 13-8-1941 b) 13-8-1942

c) 13-8-1943 d) 13-8-1944

Câu 197: ‘’Tôi viết thơ trong thời gian bị giam ở các nhà tù của

Tưởng Gíới Thạch tại Trung Quốc. Nếu tôi dung tiếng Việt để viết,

bọn cai ngục khi nhìn thấy một thứ chữ mà chúng không hiểu, chắc

chắn chúng sẽ tịch thu mất. Do đó, tôi phải viết bằng chữ Hán”. Bác

Hồ đã giải thích như thế với ai về tập thơ “Nhật ký trong tù”? a) Nhà thơ Tố Hữu b) Đimittrova - nhà thơ

Bungari c) Phelit Pita Rodriget -

nhà thơ Cuba

d) Ebtusenco - nhà thơ xoviết

Câu 198 : Bác Hồ viết “Tuyên ngôn độc lập” ở địa chỉ nào?

40

a) Số nhà 48,phố hàng Đào Hà Nội

b) Số nhà 48-hàng Ngang, Hà Nội

c) Số nhà 48-hàng Lọng, Hà Nội

d) Số nhà 48- Hàng Lược, Hà Nội

Câu 199 : Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ban tuyên huấn

trung ương chọn những bài hát nào trình Bác Hồ để Bác duyệt làm

quốc ca? a) “Cùng nhau đi hồng

binh” của nhạc sỹ Đỗ

Nhuận

b) Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi

c) Tiến quân ca - nhạc sỹ Văn cao

d) Cả 3 bài hát trên

Câu 200: ”Tiến quân ca” của Văn Cao chính thức thành quốc ca vào

thời gian nào? a) 2-9-1945 b) 2-9-1955

c) 2-9-1960 d) 2-9-1975

Câu 201: Theo Hồ Chí Minh, một bài quốc ca phải đạt những tiêu

chuẩn nào? a) Nội dung sâu sắc, lời

ca đẹp

b) Hành khúc nghiêm trang, hào hùng

c) Nhịp điệu thong thả, dễ hát

d) Cả 3 tiêu chuẩn trên

Câu 202 : Khi quân đồng minh sắp vào nước ta để tước khí giới của

quân đội Nhật, hội văn hóa cứu quốc treo khẩu hiệu chào mừng,

trong đó có các khẩu hiệu: “Nước Việt Nam của người Việt Nam;

Độc lập hay là chết; Hoan hô những người giải phóng chúng ta”. Bác

Hồ đã yêu cầu gỡ bỏ khẩu hiệu nào?

a) Nước Việt Nam của người Việt Nam

b) Độc lập hay là chết

c) Hoan hô những người giải phóng cho chúng

ta d) Cả 3 câu khẩu hiệu trên

Câu 203 : Bác Hồ giải thích màu cờ đỏ sao vàng của nước ta cho một

ông già làm vườn, người Pháp thế nào?

41

a) Màu đỏ của máu, màu vàng của lúa chín b) Màu đỏ của lý tưởng cách mạng, màu vàng là màu da người c) Máu đỏ, da vàng d) Màu đỏ của hoa đào miền Bắc, màu vàng của hoa mai miền Nam

Việt Nam

Câu 204 : Câu ‘Nam bộ là máu của máu Việt nam, là thịt của thịt

Việt nam” được Bác Hồ nói ở đâu và trong hoàn cảnh nào? a) Thư gửi đồng bào Nam bộ khi Pháp trở lại xâm chiếm nước ta b) Thư gửi đồng bào nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ c) Bác trả lời báo chí nước ngoài nhân sự kiện chính phủ ta cử đoàn

đàm phán với chính phủ Mỹ ở Pari

d) Bác trả lời báo chí trong một cuộc họp báo ở Phon-ten-nơ-blo nhân cuộc hội đàm giữa chính phủ ta và chính phủ Pháp không

đạt kết quả

Câu 205. Bài thơ sau đây là bài thơ chúc tết lần thứ mấy mà Bác Hồ

trực tiếp gửi đến toàn dân qua đài Tiếng nói Việt Nam? “Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông

Toàn dân kháng chiến,toàn quốc kháng chiến

Chí ta đã quết,lòng ta đã đồng

Tiến lên chiến sỹ, tiến lên đồng bào!

Sức ta đã mạnh, lòng ta đã đồng

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi

Thống nhất độc lập nhất định thành công”

a) Lần đầu tiên b) Lần thứ 2

c) Lần thứ 3 d) Lần thứ 4

Câu 206 : Trong 24 năm là chủ tịch nước, có mấy năm Bác Hồ không

có thơ mừng xuân gửi đồng bào? a) 1 năm b) 2 năm

c) 3 năm d) 3 năm

Câu 207: Chiếc mũ vải của Bác Hồ được tặng năm 1927, đến thập kỷ

Sáu mươi Bác vẫn còn dùng mỗi khi đi công tác. Nay chiếc mũ vẫn

được đặt trong nhà sàn Bác Hồ. Ai tặng Bác chiếc mũ ấy?

42

a) Rôja-Lúc xăm bua - nữ chiến sỹ cách mạng quốc tế, người Đức b) Bà Vêra-người Nga, làm việc cùng Bác trong quốc tế cộng sản c) Đặng Dĩnh Siêu-vợ cố thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai d) Tống Khánh Linh - nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa nhân

dân Trung Hoa C âu 208 : Gĩưa Sài gòn thời Mỹ - ngụy, mặc dù bị giặc hạch sách,

gây khó dễ, nhưng con đường vẫn mang tên Hồ Chí Minh. Chủ nhân

con đường ấy là ai?

a) Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

b) Luật sư Trịnh Đình Thảo

c) Luật sư Ngô Bá Thành d) Nhà sử học Trần Văn

Giàu

Câu 209: “Nếu chúa còn sống đến bây giờ thì chúa cũng làm cộng

sản”. Bác Hồ nói câu trên khi Người thăm giáo dân địa phương nào

sau năm 1954? a) Phát Diệm, Ninh Bình b) Hải Hậu, Nam Định

c) Nghi Lộc, Nghệ An d) Thôn Thạch Bích, tỉnh

Hà Đông

Câu 210 : Ai dạy Nguyễn Sinh Cung môn họa a) Vương Thúc quý b) Hoàng Thông

c) Lê Văn Miến d) Phạm Ngọc Thọ

Câu 211 : Ai dạy Nguyễn Ái Quốc nghề chụp ảnh? a) Nguyễn Thế Truyền b) Phan Văn Trường

c) Trần Quang Chiêu d) Phan Chu Trinh

Câu 212: Ai từng hướng dẫn Nguyễn Aí Quốc viết báo bằng tiếng

Pháp? a) Phan Chu Trinh b) Phan Văn Trường

c) Nguyễn Thế Truyền d) Sác-lon-ghe-chủ bút tờ

Nhân đạo ( cháu ngoại

của C.Max)

43

C âu 213: Ai được đồng chí Lê Duẩn giao nhiệm vụ soạn thảo Điếu

văn trong ngày truy điệu Bác Hồ? a) Văn phòng trung ương

Đảng

b) Hoàng Tùng - nguyên bí thư trung ương Đảng

c) Tố Hữu - nguyên trưởng ban tuyên giáo

trung ương

d) Đậu Ngọc Xuân, Đống Ngạc

C âu 214: “Dân tộc ta, non song đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch,

người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính người đã làm rạng rỡ dân

tộc ta, non sông đất nước ta”. Câu trên trích từ Văn kiện nào?

a) Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày sinh Bác Hồ b) Nghị quyết đại hội VI của Đảng c) Điếu văn của ban chấp hành trung ương Đảng d) Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác Hồ

Câu 215: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời đanh thép trên

trích từ “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Tác phẩm trên được

viết vào thời gian nào? a) 17-12-1946 b) 18-12-1946

c) 19-12-1946 d) 20-12-1946

Câu 216 : Bác Hồ nói câu “không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong

hoàn cảnh lịch sử nào?

a) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi b) Quân Pháp trở lại xâm lược nước ta c) Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân ta trong chiến tổng

tấn công năm 1968

d) Không quân Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta Câu 217 : Ai là tác giả bài thơ ”Vầng trăng Ba Đình” ?

a) Nguyễn Đình Thi b) Lâm Thị Mỹ Dạ

c) Viễn Phương d) Lê Thị Mây

C âu 218 : ‘’Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực

tiễn mù quáng,dễ mắc bệnh chủ quan, duy ý chí; lý luận mà không

liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Ai nói câu trên?

44

a) C.Mác b) Hồ Chí Minh

c) Mao Trạch Đông d) Stalin

Câu 219 : Hồ Chí Minh tiếp nhận những mặt tích cực nào của Nho

giáo? a) Triết lý hành động,

nhập thế, hành đạo,

giúp đời

b) Ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục,

hòa đồng

c) Tu tâm, dưỡng tính, đề cao lễ giáo, hiếu học

d) Tất cả các tư tưởng trên

Câu 220: “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái

được những hiểu biết quý báu của các thời đại trước để lại”. Ai nói

câu trên? a) LêNin b) C.Mác

c) Hồ Chí Minh d) Đặng Tiểu Bình

Câu 221 : Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có những tư tưởng nào của

Phật giáo?

a) Vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn b) Thương người như thể thương thân, sống có đạo đức, trong sạch

, giản dị, chăm làm việc thiện, đề cao lao động,chống lười biếng.

c) Tinh thần bình đẳng,dân chủ,chống phân biệt đẳng cấp d) Tất cả những tư tưởng trên đây

Câu 222.: Một con người rất thấu hiểu con người, thương người. Mục

đích làm việc là làm thế nào cho con người được sung sướng hơn”.

Ai nói như vậy khi được tiếp xúc với Bác Hồ?

a) Hoàng Xuân Hãn-một trí thức lớn người Pháp, gốc Việt b) Tạ Quang Bửu-nguyên bộ trưởng bộ đại học c) Đặng Thai Mai-nguyên chủ Tịch hội văn học nghệ thuật Việt

Nam d) Hoàng Xuân Nhị-giáo sư văn học

Câu 223. “L úc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ theo

cảm tính tự nhiên… Tôi kính yêu Lê-Nin vì Lê-Nin là nhà yêu nước

vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình…còn như Đảng là gì, công đoàn

45

là gì, chủ nghĩa xã hội là gì thì tôi chưa hiểu”. Đoạn văn trên trích ở

tác phẩm nào? a) Thư gửi Quốc tế cộng

sản

b) Đường cách mệnh

c) Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lênin

d) Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ

Chủ Tịch

C âu 224. “Điều mà chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được và nó

dẫn người đi dúng hướng là: nguồn gốc những đau khổ và áp bức

dân tộc là ở ngay tại chính quốc”. Ai nhận định như trên?

a) Vũ Khiêu-nguyên giám đốc trung tâm xã hội-

nhân văn quốc gia

b) Nguyễn Khánh Toàn - nguyên chủ nhiệm ủy

ban khoa học xã hội

c) Gíao sư Đặng Thai Mai

d) Giáo sư Nguyễn Duy Quý

Câu 225. Nguyễn Ái Quốc đọc “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về

vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa“ của Lê-Nin đăng trên tờ báo nào

của nước Pháp? a) Báo nhân

đạo(L’Humanité)

b) Đời sống công nhân

c) Thời báo nước Pháp d) Tiếng nói của chúng ta

Câu 226. Việc Tán thành quốc tế III và tham gia thành lập đảng cộng

sản Pháp đánh dấu bước chuyển biến cách mạng nào ở Nguyễn Ái

Quốc?

a) Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lê-

Nin b) Từ giác ngộ dân tộc

đến giác ngộ giai cấp

c) Từ người yêu nước trở thành người cộng sản

d) Tất cả sự chuyển biến trên

Câu 227. “Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt

“Một trời biên giới trắng hoa mơ

46

Bác về! im lặng con chim hót

Thánh thót bờ lau. Vui ngẩn ngơ.”

Ai là tác giả đoạn thơ trên đây?

a) Tế Hanh b) Huy Cận

c) Chế Lan Viên d) Tố Hữu

Câu 228. Tư tưởng chính trị cốt lõi trong tuyên ngôn độc lập của Hồ

Chí Minh là vấn đề gì? a) Chủ nghĩa nhân đạo b) Tinh thần tự cường, tự

tôn dân tộc

c) Vấn đề chủ quyền quốc gia

d) Độc lập, tự do gắn với phương hướng phát

triển lên chủ xã hội

Câu 229. Những trở lực ngăn cản sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội, thường được chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là giặc “nội xâm”. Đó là

thứ giặc gì?

a) Bọn phản động trong nước

b) Bọn phản động quốc tế cấu kết với bọn phản

động trong nước

c) Một số cán bộ, công chức và quần chúng

“bất mãn” với sự

nghiệp cách mạng của

nhân dân d) Tệ nạn “quan liêu, tham

ô, lãng phí” Câu 230. Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng hình tượng “5 ngón tay có

ngón ngắn, ngón dài” để nói lên điều gì? a) Để chỉ vị trí từng con nguời trong xã hội b) Chỉ giá trị của từng con người trong xã hội c) Để chỉ nhiệm vụ của từng con người trong xã hội d) Để chỉ sự cần thiết phải đoàn kết với nhau.

C âu 231. “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc

lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây

giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. Tư tưởng này phù hợp

với phương châm xử thế nào của dân tộc ta?

47

a) Nợ máu phải trả bằng máu

b) Ác giả ác báo

c) Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

d) Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại

Câu 232.Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bác Hồ đã làm gì thiết

thực để có thể vào thăm chiến sỹ, đồng bào miền Nam? a) Kêu gọi bộ đội hăng hái đánh giặc để nhanh chóng thống nhất

đất nước

b) Giải phẩu thay đổi hình dạng để bí mật vào Nam c) Mời các bác sỹ giỏi đến chăm lo sức khoẻ cho mình để đủ sưc đi

đường

d) Tập hành quân như các chiến sỹ bộ đội C âu 233. Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phạt tội đưa và nhận hối lộ mấy

năm tù?

a) Từ 5 đến 10 năm b) Từ 5 đến 15 năm

c) Từ 5 đến 20 năm d) Từ 10 đến 20 năm

Câu 234. Ai là người phát động phong trào “Người tốt, Việc tốt”? a) Tôn Đức Thắng b) Nguyễn Lương Bằng

c) Phạm Văn Đồng d) Hồ Chí Minh

Câu 236. Những cá nhân có thành tích xuất sắc thường được Bác Hồ

tặng phần thưởng bằng hiện vật mang hình ảnh Người. Đó là phần

thưởng gì? a) Huân chương b) Huy chương

c) Giấy khen d) Huy hiệu Bác Hồ

Câu 237. Vì sao Bác Hồ hoãn ngày nhận huân chương cao quý nhất

mà nhà nước ta trao tặng

a) Vì đức tính khiêm tốn b) Vì Người tự thấy chưa xứng đáng với giải thưởng cao quý đó c) Vì chủ tịch nước không nên nhận giải thưởng

48

d) Vì Bác muốn đến ngày thống nhất, nhân dân miền Nam tự tay trao giải thưởng cho người

C âu 238. Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày nào làm “Ngày thương

binh liệt sỹ” ? a) 21-7-1947 b) 22-7-1947

c) 25-7-1947 d) 27-7-1947

Câu 239. Chiến dịch kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

của nhân dân ta mang tên ai?

a) Quang Trung b) Trần Hưng Đạo

c) Lê Lợi d) Hồ Chí Minh

Câu 240. “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Hai câu thơ trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ ?

a) Ca du kích b) Ca sợi chỉ

c) Ca binh lính d) Lịch sử nước ta.

Câu 241. Hồ Chí Minh dùng bút danh gì để viết tác phẩm “sửa đổi lối

làm việc’’ ?

a) XYZ b) Tân Sinh

c) AG d) TL

Câu 242. Khi học ở trường Quốc học Huế, Nguyễn Tất Thành đã đọc

sách của các nhà tư tưởng tiến bộ người Pháp. Họ là ai? a) Vôn-te b) Rút-xô

c) Mon-tex-ki-ơ d) Cả 3 người trên

C âu 243. Nguyễn Ái Quốc làm việc ở Quốc tế cộng sản và được mời

đến nói chuyện ở Hồng trường thời gian nào?

a) 1-5-1923 b) 1-5-1924

c) 1-5-1925 d) 1-5-1926

Câu 244. Tác phẩm ‘Bản án chế độ thực dân Pháp’ được nhà xuất

bản Sự Thật dịch ra tiếng Việt năm nào? a) Năm 1957 b) Năm 1958

c) Năm 1959 d) Năm 1960

Câu 245. Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III .Ai sáng lập quốc tế

này?

49

a) Mác b) Lê-Nin c) Ăngghen d) Những người cộng sản châu Âu thành lập (sau khi Lê-Nin mất)

Câu 246. Tuần báo Thanh niên, tiếng nói của Tổng bộ hội Việt Nam

cách mạng thanh niên ra số đầu tiên vào thời gian nào? a) 20-6-1925 b) 21-6-1925

c) 22-6-1925 d) 23-6-1925

C âu 247. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào ? a) 9-7-1925 b) 12-7-1925

c) 13-7-1925 d) 14-7-1925

Câu 248. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh xử vắng mặt và kết án tử

hình vào thời gian nào ?

a) 9-10-1929 b) 10-10-1929

c) 11-10-1929 d) 12-10-1929

Câu 249. Đại hội thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí

Minh tổ chức thắng lợi thời gian nào?

a) Tháng 7-1955 b) Tháng 8-1955

c) Tháng 9 -1955 d) Tháng 11-1955

Câu 250. Tuy sức khoẻ giảm sút nhưng Hồ Chí Minh vẫn trả lời thư

của tổng thống Mỹ Risớt – Ních Xơn vào thời gian nào? a) 20-8-1969 b) 21-8-1969

c) 23-8-1969 d) 25-8-1969

Câu 251. Từ năm 1950, Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tuyển dụng công

chức nhà nước. Trong sắc lệnh đó, người được tuyển dụng phải thi

mấy môn? a) 3 môn b) 4 môn

c) 5 môn d) 6 môn

Câu 252. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc

lâu hơn nữa ... song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì

quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng

lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Lời kêu gọi trên được

thực hiện vào thời gian nào?

50

a) 19-12-1946 b) 17-7-1966

c) 20-7-1966 d) 17-7-1967

Câu 253. “Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”

Những câu trên trích từ đâu? a) Lời kêu gọi 17-7-1966 b) Lời chúc tết năm 1968

c) Lời chúc tết năm 1969 d) Di chúc

Câu 254. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu

sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm

1937 là: a) Vấn đề giải phóng dân

tộc thuộc địa

b) Vấn đề thanh niên ở thuộc địa

c) Vấn đề ruộng đất ở châu Á

d) Cách mạng ruộng đất ở Đông –Nam – Á.

Câu 255. Hồ Chí Minh thảo tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào?

a) 22, 23, 24. 8.1945 b) 25, 26. 8. 1945

c) 27, 28. 8.1945 d) 28, 29.8. 1945

Câu 256. “Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không

tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn

minh”. Câu trên trích từ tác phẩm nào?

a) Thư gửi uỷ ban các kỳ, tỉnh, huyện và làng

b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c) Thư gửi đồng bào Nam bộ 1-6-1945

d) Thư gửi đồng bào Nam bộ 26-9-1945

Câu 257. Ngày 10 – 10 – 1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 43 về hoạt

động của các trường đại học Sắc lệnh đó có nội dung gì? a) Thành lập ban đại học

văn khoa tại Hà Nội

b) Thành lập ban cố vấn học chính

c) Thành lập nha bình dân học vụ

d) Thiết lập quỹ tự trị cho các trường đại học

51

C âu 258. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những

người thi đua là những ngườ yêu nước nhất”. Câu trên trích từ bài

nói tại đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày, tháng, năm nào?

a) 12-5-1952 b) 11-5-1952

c) 2-6-1952 d) 22-5-1952

C âu 259. Nhân dịp lễ đức chúa giáng sinh, Bác Hồ gửi lời chúc phúc

và mong đồng bào công giáo: “Đoàn kết chặt chẽ với động bào toàn

quốc, kháng chiến mạnh hơn để tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược và bè

lũ Việt gian bán nước, giải phóng cho tổ quốc và làm sáng danh Đức

Chúa”. Đoạn thư trên trích từ “Thư gửi đồng bào công giáo toàn

quốc nhân dịp đức Chúa giáng sinh” vào năm nào? a) Năm 1952 b) Năm 1949

c) Năm 1950 d) Năm 1948

Câu 260. Nhân kỷ niệm lần thứ mấy ngày thành lập Đảng ta, Hồ Chí

Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ

nghĩa cá nhân” a) Lần thứ 30 b) Lần thứ 35

c) Lần thứ 38 d) Lần thư 39

Câu 261. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên có

vị trí,vai trò gì đối với Đảng cộng sản Việt nam?

a) Đội quân xung kích b) Lực lượng kế cận

c) Lực lượng kế tục d) Đội hậu bị

Câu 262. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “ là một con đỉa có một cái

vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám

vào giái cấp vô sản ở thuộc địa.Nếu muốn giết con vật ấy, người ta

phải đồng thời cắt cả 2 vòi.Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái

vòi còn lại tiếp tục hút máu của giai câp vô sản, con vật tiếp tục sống

và cái vòi bị cắt sẽ lại mọc ra”.Câu trên trích từ tác phẩm nào của

Nguyễn Ái Quốc? a) Con rồng tre b) Thư gửi Đảng cộng sản

Pháp

c) Bản án chế độ thực dân Pháp

d) Lời than vãn của bà Trưng Trắc

52

Câu 264: Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm” lịch sử nước ta” vào năm

nào? a) 1940 b) 1941

c) 1942 d) 1943

Câu 263. Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm

của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn

thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vân đề.Vì vậy, họ là những người đầu

tiên tham gia đấu tranh”. Câu trên trong tác phẩm “ trung quốc và

thanh niên trung quốc” của Nguyễn Ái Quốc phản ánh vấn đề gì? a) Sinh viên là những

người có học vấn

b) nhạy bén trước thời cuộc

c) Đi đầu trong đấu tranh cách mạng

d) Tất cả các vấn đề trên. Câu 264. Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp đại hội đồng của liên

đoàn chống đế quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại

thành phố nào?

a) Matxcơva b) Paris

c) Bruc xen d) Bec lin

Câu 265. Nguyễn Ái Quốc dịch 2 tác phẩm „ nhân loại tiến hoá sử“

và ’’ Cộng sản A,B,C „ khi đang hoạt động ở nước nào? a) Trung quốc b) Liên xô

c) Thái lan d) Việt nam

Câu 266. “ Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng

trong”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh? a) Đường cách mạng b) Đạo đức cách mạng

c) Nâng cao đạo đức cách mang quét sạch chủ

nghĩa cá nhân

d) Không phải từ 3 tác phẩm trên

Câu 267. Tác phẩm “ cách mạng tháng Mười và sự nghiệp giải phóng

các dân tộc phương Đông” của Bác Hồ được viết bằng tiếng nước

nào? a) Tiếng Nga b) Tiếng Trung quốc

c) Tiếng Việt d) Tiếng Pháp

53

Câu 268. Bác Hồ dạy công an nhân dân mấy điều? a) 6 điều b) 5 điều

c) 4 điều d) 7 điều

Câu 269. Bác Hồ dạy sinh viên mấy điều cần yêu? a) 4 điều b) 5 điều

c) 3 điều d) 2 điều

Câu 270. Thanh niên phải có đức,có tài.Có tài mà không có đức ví

như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két

thì chẳng những không làm được gì có ích lợi cho xã hội mà còn có

hại cho xã hội nữa.Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không

làm hại gì nhưng cũng không lợi gì cho loài người”. Bác Hồ nói

những điều trên với đối tượng nào? a) Cán bộ Đảng b) Bộ đội

c) Công an d) Sinh viên

Câu 271. Từ năm 1921 - 1923, Bác Hồ hoạt động thực tiễn và lý luận

trên địa bàn nào? a) Nước Pháp b) Nước Nga

c) Trung Quốc d) Thái Lan

Câu 272. Từ năm 1924 - 1927 Bác Hồ hoạt động ở đâu? a) Ở Pháp b) Ở Nga

c) Ở Trung Quốc d) Ở Việt Nam

Câu 273. Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan năm nào?

a) Năm 1928 – 1929 b) Năm 1929 -1930

c) Năm 1930 -1931 d) Năm 1931 - 1932

C âu 274. Luận điểm “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để

phụng sự nhân dân và tổ quốc” là của ai?

a) C.Mác b) V.Lê-Nin

c) Hồ Chí Minh d) Stalin

C âu 275. Ai là tác giả của bài thơ “ Người đi tìm hình của nước”?

a) Huy Cận b) Tố Hữu

c) Tế Hanh d) Chế Lan Viên

54

Câu 276. Bác Hồ đã tiếp thu những tư tưởng gì của Rúe-xô, Montétx

kiơ, Vonte-3 Nhà khai sang tiêu biểu Pháp?

a) Lòng thương người b) Tư tưởng tự do

c) Tư tưởng dân chủ d) Tự do, bình đẳng

C âu 277 Tìm đáp án sai trong những tên gọi của mặt trận dân tộc

thống nhất:

a) Hội phản đế đồng minh(1930), Mặt trận

dân chủ(1936)

b) Mặt trận nhân dân phản đế (1939), Mặt

trận Việt minh (1941)

c) Mặt trận liên -việt( 1946), Mặt trận giải

phóng miền Nam Việt

Nam(1960) d) Mặt trận nhân dân Việt

Nam (1976) Câu 278. “Đảng không thể đòi hỏi mặt trận thừa nhận quyền lãnh

đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt

động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng

ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và

năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được vị trí lãnh

đạo”. Câu trên trích ở tác phẩm nào?

a) Hồ Chí Minh toàn tập.t1

b) Hồ Chí Minh toàn tập.t2

c) Hồ Chí Minh toàn tập.t3

d) Hồ Chí Minh toàn tập.t4

Câu 279. Trong thực tế, Hồ Chí Minh đã thành lập hoặc đề nghị

thành lập những mặt trận có tính chất quốc tế nào?

a) Hội liên hiệp thuộc địa tại Pháp, hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tại Trung quốc

b) Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa

55

c) Đông dương độc lập đồnh minh,Mặt trận đoàn kết Việt-Miên- Lào

d) Tất cả các mặt trận kể trên Câu 280. Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu Bác Hồ nói về anh

hung Nguyễn Văn Trỗi:

“ Chí khí…..của anh hung Trỗi rất xứng đáng để các cháu thanh niên

học tập”

a) Anh hùng b) Bất khuất

c) Lẫm liệt d) Dũng cảm

Câu 281.: Bác Hồ gặp Bác Tôn trong thời gian nào?

a) Năm 1917 b) Năm 1945

c) Năm 1946 d) Năm 1948

Câu 282. “ Các ngài hãy tin rằng chính người thanh niên mảnh

khảnh và đầy sức sống này là người đặt cây thập tự cáo chung cho

nền thống trị của chúng ta ở Đông dương”. Ai đã tiên tri như thế về

Nguyễn Ái Quốc?

a) Chánh mật tham Pháp ở Đông dương

b) Anbe xa rô- bộ trưởng thuộc địa

c) Santơni- một quan chức cao cấp của chính

phủ Pháp

d) Ac-nu- một tên mật thám chuyên theo dõi Nguyễn Ái Quốc ở Pa-

ri Câu 283. Trong di chúc của Hồ Chí Minh, đoạn nói về việc riêng, có

bao nhiêu từ?

a) 69 từ b) 79 từ

c) 80 từ d) 76 từ

Câu 284. Tác phẩm” lịch sử nước ta” có bao nhiêu câu?

56

a) 200 câu b) 205 câu

c) 208 câu d) 210 câu

Câu 285. Bài hát “ biết ơn Cụ Hồ Chí Minh” có chữ ký của Bác Hồ

cho phép lưu hành. Tác giả bài hát đó là ai?

a) Đỗ Nhuận b) Lưu Hữu Phước

c) Nguyễn Đình Thi d) Lưu Bách Thụ

Câu 286. “ Nhìn lại đám thanh niên đang hoạt động ở trong hay

ngoài nước,tôi chỉ hy vọng ở Nguyễn Ái Quốc, tuổi trẻ hơn tôi, mà cái

tuổi ấy mới là tuổi làm nên việc lớn. Ông ta là người tài đức, sẽ không

phụ long tín nhiệm của quốc dân đồng bào”.Thật là “ hậu sinh khả

uý”!. Ai đã nói câu trên?

a) Phan Chu Trinh b) Phan Văn Trường

c) Phan Bội Châu d) Đặng Nguyên Cẩn

Câu 287. Trả lời câu hỏi cụ có phải là Thánh trong câu tiên tri “ bò

đái that thanh, Nam đàn sinh thánh” hay không, người được hỏi trả

lời:” Nếu Nam Đàn có thánh thật, thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc,

chứ không phải ai khác”.Ai trả lời như trên?

a) Vương Thúc Quý b) Đặng Thúc Hứa

c) Phan Bội Châu d) Nguyễn Trần Nhiệm

Câu 288. Cây vú sữa miền Nam đến tay Bác Hồ vào thời gian nào?

a) 20- 1- 1955 b) 22-1- 1955

c) 23- 1- 1955 d) 25- 1- 1955

Câu 289. Bà má tặng cây vú sữa cho Bác Hồ tên là gì?

a) Lê Thị Sảnh b) Nguyễn thị hoà

c) huỳnh thị Hợi d) Võ Thị Út

Câu 290. “ Hồ Chí Minh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng”.Ai đã nói

câu trên?

57

a) Chu ân Lai b) Đặng Tiểu Bình

c) Quách Mạt Nhược d) Mao Trạch Đông

Câu 291. “Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn!”

Ai là tác giả những câu thơ trên? a) Huy Cận b) Xuân Diệu

c) Tế Hanh d) Tố Hữu

Câu 292. “Người là cha là bác là anh

Qủa tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ Người ngồi đó với cây chì đỏ Vạch đường đi từng phút từng giờ ». Mấy câu thơ trên trích từ bài thơ nào cùa nhà thơ cách mạng Tố Hữu ?

a) Sáng tháng năm b) Ta đi tới c) Bác ơi

d) Hoan hô chiến sỹ Điện Biên

Câu 293. Gíới hạn về thời gian và không gian tác động của tư tưởng

Hồ Chí Minh?

a) Chỉ có ý nghĩa đối với nước ta trong thời kỳ

kháng chiến

b) Có ý nghĩa lâu dài đối với dân tộc ta

c) Không chỉ có ý nghĩa lâu dài, to lớn đối với

nước ta mà còn tác

động tích cực đến

chiều hướng phát triển

của thế giới

d) Cả 3 câu trên Câu 294.: “Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với

những hành động cao cả và những ước mơ cao quý nhất của nhân

loại”. Tổ chức nào phát biểu như trên?

a) Đảng cộng sản Liên Xô

b) Đảng cộng sản Trung Quốc

c) Đảng cộng sản Ấn Độ

58

d) Đảng cộng sản Mỹ Câu 295. “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay là ngôi sao trên bầu trời

của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc thuộc địa và phụ

thuộc, đang chỉ đường cho chúng ta bằng ánh sáng của chủ nghĩa

Mác-lenin. Trong sự nghiệp của chúng ta, nhất định Người sẽ sống

mãi”. Tác giả của câu trên là ai?

a) Hớtgôn - bí thư đảng cộng sản Mỹ

b) Mao trạch Đông - chủ tịch Trung Quốc

c) Kim Nhật Thành - chủ tịch Triều Tiên

d) A-ri-x-men – tổng bí thư Đảng cộng sản

Urugoay

Câu 296. « Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều

hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần

phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành

những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa « hồng » vừa

« chuyên ». Những câu trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ ?

a) 30 năm hoạt động của Đảng

b) Đạo đức cách mạng

c) Di chúc d) Bài phát biểu ở Đại hội

đoàn thanh niên năm

1961

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang