Thành viên thuhuyen1

mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên thuhuyen1

mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông

- 12 tháng trước
3,111
Báo lỗi

Tuần 7 Ngày soạn 18/10/2010 Ngày giảng : Bài 7: Vẽ tranh vẽ tranh an toàn giao thông I. Mục tiêu: - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông. * Hs khá giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II.Chuẩn bị GV – Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Hình gợi ý cách vẽ. HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy - Sưu tầm một số đề tài khác III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu: 1. Kiểm tra đồ dùng. 2. Bài mới  Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em ®i qua ng· - C¶ líp h¸t Néi dung nãi vÒ ATGT(HS tr¶ lêi t ®êng phè Néi dung bµi h¸t nãi vÒ g×? theo c¶m nghÜ cña

Nội dung
Microsoft Word - skkn 5 _25_.doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật lớp 5 – bài học vẽ an toàn giao thông

Tuần 7

Ngày soạn 18/10/2010

Ngày giảng :

Bài 7: Vẽ tranh

vẽ tranh an toàn giao thông

I. Mục tiêu:

- HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội

dung đề tài.

- HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng.

- HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông.

* Hs khá giỏi.

- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

II.Chuẩn bị

GV – Tranh ảnh về an toàn giao thông.

- Hình gợi ý cách vẽ.

HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy

- Sưu tầm một số đề tài khác

III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:

1. Kiểm tra đồ dùng.

2. Bài mới

 Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em ®i qua ng·

t ®êng phè

- Néi dung bµi h¸t nãi vÒ g×?

- Khi tham gia giao th«ng chóng ta

nªn ®i nh thÕ nµo ?

- Em biÕt nh÷ng ph¬ng tiÖn nµo

thêng tham gia giao th«ng trªn ®êng bé?

=>.H«m nay c« giíi thiÖu víi c¸c em vÏ

tranh vÒ ATGT, bµi 7: VÏ tranh: §Ò tµi

an toµn giao th«ng.( GV ghi ®Çu bµi)

Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài

-Đưa tranh ảnh về ATGT.

- Các bức tranh này có những hình ảnh gì

- C¶ líp h¸t

- Néi dung nãi vÒ ATGT(HS tr¶ lêi

theo c¶m nghÜ cña m×nh)

- Häc sinh tr¶ lêi theo c¸ch nghÜ.

- HS quan sát.

- HS trả lời câu hỏi.

-Hs trả lời

+ Hs nêu theo cách nghĩ của mình.

- Chọn hình ảnh.

- Vẽ hình ảnh chính, phụ.

- Điều chỉnh hình vẽ, thêm chi tiết.

?

- Em thấy khung cảnh chung là gì ?

- Cách chọn nội dung đề tài như thế nào

- Tranh thuộc đề tài an toàn giao thông

thường vẽ gì ?

Hoạt động 2: Cách vẽ

- Để vẽ được tranh bước đầu tiên em phải

làm gì ?

- Chọn được hình ảnh rồi em làm gì tiếp

?

- Muốn cho bức tranh sinh động em làm

gì ?

- Muốn cho bức tranh thật nổi bật em làm

như thế nào ?

- Nêu lại cách vẽ tranh ?

Hoạt động 3: Thực hành

- §Ó thi ®ua häc tèt chµo mõng ngµy 20-

10, ngµy cña mÑ, cña c¸c c« h«m nµy

c¸c em cïng nhau vÏ bøc tranh ®Ñp nhÊt

vª ATGT, ®Ó tÆng mÑ, tÆng c¸c c«

nhÐ.

- Tô màu.

-HS nêu.

-HS thưc hành vẽ.

- 2-3 häc sinh.

- GV quan sát, hướng dẫn.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá

- GV cùng HS chọn một số bài vẽ, nhận

xét.

+ Em nhËn xÐt g× vÒ bµi cña b¹n?

+ B¹n vÏ cã ®óng ®Ò tµi kh«ng?

+ H×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô?

+ Trnh b¹n t« mµu nh thÕ nµo?

- Nhận xét chung tiết học.

4. Dăn dò:

- Quan sát một số đồ vật có dạng hình trụ

và hình cầu.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang