Tài liệu

mục tiêu, động lực trong quản lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1497     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu mục tiêu, động lực trong quản lý - tài liệu, sách iDoc.VnTrong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là 2 vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát
Caâu 01: Haõy phaân tích
noäi dung vaø nghóa vaán
ñeà muïc tieâu, ñoäng ïc trong
quaûn lvaø lieân heä vieäc
giaûi quyeát vn ñeà trn
trong thöïc tieãn ôû ñôn
ñoàng chí.
BAØI LAØM
Trong hoaït ñoäng quaûn lyù thì
muïc tieâu vaø ñoäng löïc laø 2 vaán
ñeà quan troïng nhaát, quyeát ñònh
söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa
heä thoáng quaûn lyù. Bôõi leõ, muïc
tieâu cuûa quaûn lyù laø traïng thaùi
töông lai, laø tieâu ñích m moïi
hoaït ñoäng cuûa heä thoáng höôùng
ñeán taïi moác thôøi gian vaø khoâng
gian xaùc ñònh. Muïc tieâu coøn laø
cô sôû chæ ñaïo, ñònh höôùng hoaït
ñoäng vaø toaøn boä quaù trình vaän
ñoäng cuûa heä thoáng.
Xaùc ñònh muïc tieâu ñuùng coù
yù nghóa ñaëc bieät quan troïng ñoái
vôùi söï toàn taïi v phaùt trieån
cuûa toaøn boä heä thoáng quaûn
lyù. Do quaûn lyù vöøa coù tính caùch
tónh, vöøa laø tieán trình coù tính
caùch ñoäng cho neân vai troø cuûa
muïc tieâu trong quaûn lyù cuõng theå
hieän hai maët. Maët tónh taïi, khi
xaùc ñònh cuï theå caùc muïc tieâu
maø toå chöùc theo ñuoåi, ñaët
chuùng laøm neàn taûng cuûa keá
hoaïch nhaèm xaây döïng heä thoáng
quaûn lyù. Maët ñoäng khi höôùng
ñeán muïc ñích chieán löôïc laâu daøi
cuûa toå chöùc.
Do ñoù, muïc tieâu phaûi cuï theå
veà noäi dung, khoâng gian vaø thôøi
gian. Muïc tieâu quaûn lyù phaûi
ñöôïc xaùc ñònh tröôùc ñeå chi phoái,
daãn daét caû chuû theå vaø ñoái
töôïng quaûn lyù trong ton boä
quaù trình hoaït ñoäng. Muïc tieâu
quaûn lyù coù nhieàu loaïi, nhieàu
caáp, nhieàu thöù baäc vôùi nhöõng
khoaûng thôøi gian khaùc nhau, coù
muïc tieâu KT, muïc tieâu chính trò,
XH; coù muïc tieâu caáp thaáp, muïc
tieâu caáp cao, muïc tieâu laâu daøi,
muïc tieâu tröôùc maét, muïc tieâu
ñònh tính vaø muïc tieâu ñònh
höôùng…Muïc tieâu caáp thaáp phaûi
phuïc tuøng, thoáng nhaát vaø ñònh
höôùng vaøo muïc tieâu caáp cao;
muïc tieâu ngaén haïn phaûi thoáng
nhaát vaø ñònh höôùng vaøo muïc
tieâu laâu daøi. Trong heä thoáng
muïc tieâu ñoù, con ngöôøi laø muïc
tieâu lôùn nhaát, bao truøm taát caû
moïi lónh vöïc quaûn lyù.
Do ñoù, phaûi cuï theå hoùa heä
thoáng muïc tieâu, baûo ñaûm söï
thoáng nhaát cuûa heä thoáng muïc
tieâu laø traùch nhieäm cuûa cô quan
quaûn lyù caùc caáp. Neáu khoâng
coù söï thoáng nhaát trong heä
thoáng muïc tieâu seõ daãn tôùi tình
traïng roái loaïn muïc tieâu, muïc tieâu
caáp thaáp vaø muïc tieâu trung gian
seõ khoâng höôùng vaøo muïc tieâu
cuoái cuøng.
Coøn ñoäng ïc, theo nghóa cô
baûn nhaát “laø caùi thuùc ñaåy laøm
cho bieán ñoåi vaø phaùt trieån” , laø
yeáu toá quyeát ñònh söï vaän ñoäng,
phaùt trieån cuûa toaøn boä heä
thoáng quaûn lyù nhaèm ñaït muïc
tieâu ñaõ xaùc ñònh. Cuï theå hôn,
ñoäng löïc laø nhöõng nhaân toá
beân trong, taùc ñoäng tröïc tieáp
ñeán haønh vi cuûa caù nhaân, cuûa
taäp theå, töø ñoù taïo khaû naêng
thöïc hieän caùc muïc tieâu ñaõ
hoaïch ñònh. Bieãu hieän baèng söï
haêng say laøm vieäc cuûa baûn
thaân ngöôøi lao ñoäng. Neáu khoâng
coù ñoäng löïc thì heä thoáng khoâng
vaän ñoäng, phaùt trieån.
Ñoäng löïc coù nhieàu loaïi khaùc
nhau tuøy theo caùch tieáp caän vaø
nghieân cöùu. Chaúng haïn ñoäng
löïc vaät chaát laø khaû naêng thoûa
maõn veà vaät chaát. Coøn ñoäng
löïc tinh thaàn chính laø söï ñaùnh
giaù cuûa taäp theå, cuûa XH veà
hoaït ñoäng cuûa caù nhaân. Ngoaøi
ra coøn coù ñoäng löïc beân trong,
ñoäng löïc beân ngoaøi; ñoäng löïc
giaùn tieáp,ñoäng löïc tröïc tieáp ..
Trong ñoù, xeùt 1 caùch khaùi quaùt
thì con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu
vöøa laø ñoäng löïc quan troïng
nhaát, quyeát ñònh söï vaän ñoäng,
phaùt trieån cuûa heä thoáng quaûn
lyù. Ñeå phaùt huy nguoàn löïc con
ngöôøi, ngöôøi ta coù theå chia
thaønh 03 nguoàn ñoäng löïc nhoû
hôn ñoù laø ñoäng löïc haønh chính
toå chöùc, ñoäng löïc KT, ñoäng löïc
tinh thaàn. Do ñoù chuû theå quaûn
lyù phaûi bieát khôi nguoàn caùc
ñoäng löïc saùng taïo, taïo ra hôïp löïc
ñeå höôùng vaøo muïc tieâu chung.
Nhö vaäy, giöõa muïc tieâu vaø
ñoäng löïc trong quaûn l coù
moái quan h ñaëc bieät khoâng
taùch øi nhau. Muïc tieâu taïo ra
ñoäng löïc vaø ñoäng löïc nhaém
ñeán muïc tieâu. Muïc tieâu ñuùng töï
thaân noù seõ trôû thaønh ñoäng löïc.
Ngöôïc laïi, muïc tieâu sai, hoaëc
khoâng phuø hôïp seõ trieät tieâu
ñoäng löïc, khoâng taïo ra söùc maïnh
toång hôïp cuûa caû heä thoáng.
Theo taùc giaû Nguyeãn Quoác
Tuaán :”Lôïi ích laø giao ñieåm cuûa
moïi moái quan heä chính trò, muïc
tieâu chieán löôïc cuûa moïi cuoäc
ñaáu tranh giai caáp vaø laø ñoäng
löïc cuûa moïi chuûa theå”, C.Maùc
khaúng ñònh :”lôïi ích laø ñoäng löïc
cuûa lòch söû nhö vaäy muïc tieâu
vaø ñoäng löïc trong quaûn lyù ñeàu
baét nguoàn töø lôïi ích. Quaùn trieät
luaän ñieåm treân, trong hoaït ñoäng
quaûn lyù vieäc ñeà ra nhöõng muïc
tieâu, chieán löôïc phaûi chöùa ñöïng
nhöõng lôïi ích veà vaät chaát vaø
tinh thaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng,
phaûi phuø hôïp vôùi yù chí, nguyeän
voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng thì môùi
taïo ra ñöôïc ñoäng löïc ñuùng ñaén.
Cho neân phaûi chuù yù ñeán nhaân
toá con ngöôøi vaø phaùt huy nhaân
toá con ngöôøi, phaûi xuaát phaùt töø
con ngöôøi laø trung taâm vaø l
muïc tieâu quan troïng nhaát, bao
truøm nhaát.
-Noäi dung pht huy nhaân
toá con ngöôøi
Trong hoaït ñoäng thöïc tieån,
tröôùc tieân caàn xaùc ñònh quaûn
lyù laø quaûn lyù con ngöôøi. Tö duy
naøy phuø hôïp vôùi quan ñieåm
cuûa ñaûng ta :”Muïc tieâu vaø ñoäng
löïc chính cuûa söï phaùt trieån laø vì
con ngöôøi, do con ngöôøi. Chieán
löôïc KT-XH ñaët con ngöøoi vaøo vò
trí trung taâm, giaûi phoùng söùc
saûn xuaát, khôi daäy moïi tieàm
naêng cuûa moãi caù nhaân, moãi
taäp theå lao ñoäng vaø caû cuûa
coäng ñoàng daân toäc”. Cuï theå
luaän ñieåm treân cuûa ñaûng ta
trong quaûn lyù phaùt huy nhaân
toá con ngöôøi theå hieän treân caùc
maët :
Moät laø, tieàm naêng cuûa con
ngöôøi caàn thieát vaø coù theå ñöôïc
xem xeùt ôû töøng caù nhaân trong
quan heä vôùi coäng ñoàng. Nhöng
ñoái vôùi moät taäp theå, moät ñaát
nöôùc thì cô baûn nhaát laø tieàm
naêng cuûa taäp theå, cuûa caû
coäng ñoàng ñaët trong söï taùc
ñoäng qua laïi, trong söï lieân keát
hôïp taùc moïi maët vôùi caùc heä
thoáng khaùc.
Thöù hai, quan taâm vaø phaùt
huy nhaân toá con ngöôøi laø ñaùp
öùng nhöõng nhu caàu chính ñaùng
cuûa con ngöøôi caû vaät chaát laãn
tinh thaàn, ñoàng thôøi taïo moïi
ñieàu kieän cho moïi ngöôøi ñöôïc
coáng hieán nhieàu hôn ñeå ñöôïc
höôûng thuï nhieàu hôn.
Thöù ba, quaûn lyù trong cheá
ñoä XHCN töø trong baûn chaát cuûa
mình ñaõ luoân luoân laø vì con
ngöôøi, ñeà cao, phaùt huy nhaân toá
con ngöôøi. Ñieàu ñoù, vöøa phuø
hôïp vôùi xu höôùng cuûa thôøi ñaïi,
vöøa theå hieän baûn chaát öu vieät
cuûa cheá ñoä XHCN - cheá ñoä ta.
Ñeàu ñoù ñöôïc theå hieän roõ qua
cöông lónh cuûa Ñaûng : “Chính
saùch XH ñuùng ñaén vì haïnh phuùc
con ngöôøi l ñoäng löïc to lôùn
phaùt huy moïi tieàm naêng saùng
taïo cuûa nhaân daân trong söï
nghieäp xaây döïng CNXH”.
Thöù tö, Heä thoáng quaûn lyù
khoa hoïc, daân chuû laø saûn phaåm
cuûa trí tueä taäp theå, coù taùc
ñoäng khôi nguoàn moïi ñoäng löïc,
khuyeán khích moïi taøi naêng saùng
taïo. Ñoái nghòch vôùi noù laø heä
thoáng quaûn lyù quan lieâu, maát
daân chuû seõ kìm haõm söï saùng
taïo, laøm thui choät moïi taøi naêng.
Nguy hieåm hôn laø heä thoáng ñoù
seõ nuoâi döôõng vaø tieáp tuïc saûn
sinh ra con ngöôøi vaø boä maùy
quan lieâu hôn. Ñaây l “voøng
xoaùy” nguy hieåm ñoái vôùi moïi
quoác gia. Thöïc teá chuùng ta ñaõ
coù thôøi kyø rôi vaøo “voøng xoaùy”
nguy hieåm ñoù neân Ñaûng, Nh
nöôùc ta ñaõ chaët ñöùt, phaù vôõ
“voøng xoaùy” nguy hieåm cuûa heä
thoáng quaûn lyù quan lieâu, xaây
döïng heä thoáng quaûn lyù khoa
hoïc, daân chuû, ñuùng ñaén hôn.
Gaén vôùi hoaït ñoäng quaûn lyù,
vaán ñeà lôïi ích kinh teá phaûi ñöôïc
ñaët ra ngay töø khi xaùc ñònh muïc
tieâu, chieán löôïc vaø caû trong quaù
trình xaùc ñònh bieän phaùp, toå
chöùc thöïc hieän. Muïc tieâu kinh teá
cao nhaát cuûa moïi heä thoáng
quaûn lyù suy cho cuøng laø naâng
cao ñôøi soáng quaàn chuùng. Ñaây
laø tieâu chuaån ñeå ñònh höôùng
choïn löïa, ñaùnh giaù, phaân bieät
ñuùng sai, lôïi haïi, hieäu quaû hay
khoâng hieäu quaû trong khi xem
xeùt, ñaùnh giaù caùc phöông aùn
vaø keát quaû hoaït ñoäng quaûn lyù.
Tröôùc ñoåi môùi, caùc chính
saùch cuûa nhaø nöôùc quan taâm
nhieàu hôn ñeán lôïi ích cuûa xh vaø
lôïi ích taäp theå coøn lôïi ích caù
nhaân thì chöa ñöôïc chuù yù ñuùng
möùc, neân chöa khuyeán khích lao
ñoäng ñoäng, chöa taïo ñöôïc ñoäng
löïc.
Chính saùch vaø cô cheá môùi
ñaët treân cô sôû lôïi ích caù nhaân
laø ñoäng löïc tröïc tieáp, ñaët trong
söï keát hôïp vaø thoáng nhaát höõu
cô vôùi lôïi ích boä phaän vaø lôïi ích
toaøn xh. Töø ñoù taïo ra hôïp löïc
taäp theå vtoaøn xh.
Hoaït ñoäng trong lónh vöïc quaûn
lyù nhaø nöôùc chuyeân ngaønh giao
thoâng. Yeâu caàu ñi hoûi nhaân
toâ con ngöôùi : Kyõ thuaät, lao
ñoäng ôû cöôøng ñoä cao, ñoäc haïi,
khu vöïc mieàn nuùi, vuøng saâu
(bôõi leõ giao thoâng ñöôïc hieåu
noâm na laø ngöôøi ñi khai phaù)
Theá nhöng löông cuûa kyõ sö keå
caû chuyeân gia thì raát thaáp vaø
nhieàu baát caäp. Ñoù laø :
Thaáp so vôùi caùc ngaønh khaùc
Trong cuøng moät ngaønh hoaït
ñoäng ôû lónh vöïc doanh nghieäp :
xaây döïng, tö vaán.
Nhöng ñi hoûi con ngöôøi phaûi
coù trình ñoä cao hôn. Beân caïnh
ñoù coøn bò keøm caäp bôõi phaùp
leänh coâng chöùc, daãn ñeán nhaø
quaûn lyù khoâng theå laøm kinh teá ,
khoâng theå söû duïng chaát xaùm
cuûa mình ñeå nuoâi soáng baûn
thaân neân daån ñeán mai moät
chaát xaùm, khoâng coù ñoäng löïc
trong quaûn lyù,
mục tiêu, động lực trong quản lý
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là 2 vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Bỡi lẽ, mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai, là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng đến tại mốc thời gian và không gian xác định. Mục tiêu còn là cơ sở chỉ đạo, định hướng hoạt động và toàn bộ quá trình vận động của hệ thống.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1497     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11808
Xã hội học quản lý Lượt tải: 138 Lượt xem: 11734
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10884
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 82 Lượt xem: 10656