Tài liệu

Mùa hoa điệp vàng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 461     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 100
Tài liệu Mùa hoa điệp vàng - tài liệu, sách iDoc.VnThuở tôi còn đi học, tôi hay ngẩn ngơ trước sân trường, kể cả khi bạn bè đang vui chơi náo động... Ngẩn ngơ nhìn nh
MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 1
MUÅC LUÅC
Súái vêåt...........................................................................................................................3
Chõ Mú xoám Ruöëi........................................................................................................6
Laäo ùn maây..................................................................................................................9
Baâ chaáu ..................................................................................................................... 12
Lïî vêåt maáu................................................................................................................ 15
Cêu caá muâa heâ......................................................................................................... 18
Xuêët xûá têåp thú “Gaâ gaáy"...................................................................................... 20
Phiïn chúå tuöíi thú................................................................................................... 23
Em gaái möåt nhaâ vùn............................................................................................... 27
Cêåu Coâng àúm àoá teáp............................................................................................. 30
Bùæc vaâ Tên................................................................................................................ 33
Cheán tònh.................................................................................................................. 36
Àêåu xanh àêåu àoã..................................................................................................... 38
Ngûúâi laâng hoa ........................................................................................................ 41
Di chuác....................................................................................................................... 44
Dao sùæc ...................................................................................................................... 47
Böng gaåo.................................................................................................................... 49
Bûác tranh.................................................................................................................. 52
Thùçng ngûúâi trúâi ..................................................................................................... 56
NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 2
Muâa hoa àiïåp vaâng ................................................................................................. 62
Thuêåt cêu caá............................................................................................................. 66
Pho tûúång Phêåt........................................................................................................ 68
Huyïìn thoaåi caâ phï................................................................................................. 76
Öng haå hoãa ............................................................................................................... 78
Gaâ tröëng.................................................................................................................... 81
Cêy cao su cuåt ngoån nhiïìu caânh.......................................................................... 85
Ngöi nhaâ nùm cûãa................................................................................................... 88
Tïn tröåm kyâ laå ......................................................................................................... 92
Chuyïån tûâ bêìy kiïën................................................................................................ 96
Thêìn laâng muâa luä ................................................................................................... 98
MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 3
SÚÁI VÊÅT
Thuúã êëy, töi hoåc lúáp böën. Vaâo àuáng luác laâng töi múã höåi vêåt, töi
nhêån àûúåc möåt lúâi thaách àêëu. Chuyïín lúâi thaách àêëu laâ Cu Teâo. Cu
Teâo baão töi: "Thùçng Meåo noá tûác maây lùæm. Noá kïí maây baão noá thêët hoåc,
nhaâ noá chó ùn khoai, nùm naâo cuäng vay luáa nhaâ maây"... Töi vùån laåi:
"Thò khöng àuáng vêåy sao? ÊËy laâ tao coân chûa noái noá chó coá möåt caái
quêìn àuâi...". Cu Teâo cûúâi nhùn caã caái lúåi suán: "Thïë maâ noá baão maây noái
laáo. Noá quyïët àêëu cho maây hïët noái laáo..." Theo tuåc laâng töi, nïëu coá ai
thaách àêëu maâ ngûúâi kia tûâ chöëi thò bõ coi laâ heân. Töi buöåc phaãi nhêån
lúâi thaách àêëu cuãa thùçng Meåo maâ töi chùèng muöën tñ naâo. Tuy cuâng tuöíi
Maäo, töi cao hún hùæn hai caái àêìu. Chúi tröën tòm, töi àûáng trûúác, thùçng
Meåo nêëp sau lûng, àöë àûáa naâo tòm àûúåc hùæn nïëu hùæn khöng khuác
khñch cûúâi.
Luác ra súái, tröëng múái gioáng möåt, Meåo àaä muáa may, hoâ heát.
Tröëng àaä dûát ba höìi, töi cuäng chùèng muöën ra. Böë phaãi kheä bêëm vaâo
lûng töi, töi múái miïîn cûúäng bûúác ra chêåm raäi. Coân chñn tiïëng tröëng
daåo súái nûäa, töi khöng ra, Meåo àûúng nhiïn thùæng. Tiïëng la oá, tiïëng
cûúâi röå trong tiïëng tröëng thuác. Meåo vúân quanh töi nhû con meâo vúân
con choá sùn. Hùæn lao vaâo öm lêëy ngang lûng töi àõnh nhêëc böíng lïn.
Töi àûáng im, cûúâi sùçng sùåc. Töi tin laâ töi chó ngaä ra àeâ lïn Meåo, laâ hùæn
thua röìi. Àuáng luác àoá Meåo núái loãng tay, thêëp ngûúâi xuöëng, caái cùçm
nhoån cûáng hêët ngûúåc lïn... Töi choaáng vaáng, tûâ tûâ àöí xuöëng. Meåo möåt
tay giûä lûng töi, tay kia cêìm chùåt caánh tay töi, chên phaãi hùæn kheä
queát ngang qua chên traái töi... Tai töi uâ uâ nhû coá gioá baäo. Haå böå töi
nhû thoåt lïn cöí. Töi tùæc thúã...
Chiïìu thò töi tónh laåi nhúâ gûâng giaä vúái rûúåu vaâ nûúác tiïíu àùæp
vaâo chöì hiïím. Böë töi lùæc àêìu, cûúâi nhû mïëu: "Cha thùçng Meåo! Noá chúi
bêín. Àaánh vaâo chöî hiïím... c quaá!"
Lêìn êëy, vò chúi ùn gian, Meåo khöng àûúåc laâng cho thùæng cuöåc.
Cuäng chó bõ cêëm súái (cêëm thi àêëu túái tuöíi 45) chûá chûa bõ kheáp vaâo töåi
baán súái, àuöíi ra khoãi laâng, nhûng töi cuäng bõ hùæn laâm cho ï mùåt...
Mùa hoa điệp vàng
Thuở tôi còn đi học, tôi hay ngẩn ngơ trước sân trường, kể cả khi bạn bè đang vui chơi náo động... Ngẩn ngơ nhìn những bông điệp tháng ba nở vàng cả trời đất. Hoa lả tả rụng rơi. Chấp chới trong gió. Những lúc gió quẩn, những cánh hoa mảnh vụn bị hất ngược lên trời, bất ngờ đổ xuống, tóc đám con gái vương đầy sắc vàng của nắng. "Hoa phong lạc", điệu gió thổi hoa bay của từ khúc... Đúng rồi, thầy B.G, tóc cũng bồng bềnh như sương che khuất khuôn mặt đầy góc là góc, đã giảng bài "Tống biệt" của Tản Đà như thế. Lá đào rơi... Hoa điệp rụng... Lòng thiếu nữ trong tôi thổn thức..
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 461     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tiểu thuyết " Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng Lượt tải: 25 Lượt xem: 6782
HÃY QUÊN ANH TA ĐI Lượt tải: 49 Lượt xem: 5970
THẾ GIỚI CỦA SOPHIE Lượt tải: 84 Lượt xem: 5895
Tiểu thuyết: Đôn kihote Lượt tải: 19 Lượt xem: 4011
Có thể bạn quan tâm
Tiểu thuyết: Đôn kihote Lượt tải: 19 Lượt xem: 4011
Chết! sập bẫy rồi Lượt tải: 30 Lượt xem: 3316
Tiểu thuyết: Hai số phận Lượt tải: 64 Lượt xem: 2993