Thành viên zyk_kute

mùa hoa điệp vàng

- 06/09/2012
Chia sẻ
/100 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (100 trang)
Thành viên zyk_kute

mùa hoa điệp vàng

- 06/09/2012
125
Báo lỗi

thuở ấy, tôi học lớp bốn. vào đúng lúc lang tôi mở hội vật, tôi nhận được một lời thách đấu. chuyển lời thách đấu là cu tèo. cu tèo bảo tôi 'thằng mẹo nó tức mày lắm. nó kẻ mày bảo nó thất học, nhà nó chỉ ăn khoai, năm nào cũng vay lúa nhà mày"...tôi văn lại" thì không đúng vậy sao? ấy là tao chưa nói nó chỉ có một cái quần đùi...". cu tèo cười năhn

Nội dung
mua hoa diep vang.doc.doc

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 1

MUÅC LUÅC

Súái vêåt...........................................................................................................................3

Chõ Mú xoám Ruöëi........................................................................................................6

Laäo ùn maây..................................................................................................................9

Baâ chaáu ..................................................................................................................... 12

Lïî vêåt maáu................................................................................................................ 15

Cêu caá muâa heâ ......................................................................................................... 18

Xuêët xûá têåp thú “Gaâ gaáy" ...................................................................................... 20

Phiïn chúå tuöíi thú................................................................................................... 23

Em gaái möåt nhaâ vùn ............................................................................................... 27

Cêåu Coâng àúm àoá teáp ............................................................................................. 30

Bùæc vaâ Tên................................................................................................................ 33

Cheán tònh .................................................................................................................. 36

Àêåu xanh àêåu àoã..................................................................................................... 38

Ngûúâi laâng hoa ........................................................................................................ 41

Di chuác....................................................................................................................... 44

Dao sùæc ...................................................................................................................... 47

Böng gaåo.................................................................................................................... 49

Bûác tranh.................................................................................................................. 52

Thùçng ngûúâi trúâi ..................................................................................................... 56

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 2

Muâa hoa àiïåp vaâng ................................................................................................. 62

Thuêåt cêu caá............................................................................................................. 66

Pho tûúång Phêåt........................................................................................................ 68

Huyïìn thoaåi caâ phï................................................................................................. 76

Öng haå hoãa ............................................................................................................... 78

Gaâ tröëng .................................................................................................................... 81

Cêy cao su cuåt ngoån nhiïìu caânh .......................................................................... 85

Ngöi nhaâ nùm cûãa................................................................................................... 88

Tïn tröåm kyâ laå ......................................................................................................... 92

Chuyïån tûâ bêìy kiïën ................................................................................................ 96

Thêìn laâng muâa luä ................................................................................................... 98

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 3

SÚÁI VÊÅT

Thuúã êëy, töi hoåc lúáp böën. Vaâo àuáng luác laâng töi múã höåi vêåt, töi nhêån àûúåc möåt lúâi thaách àêëu. Chuyïín lúâi thaách àêëu laâ Cu Teâo. Cu Teâo baão töi: "Thùçng Meåo noá tûác maây lùæm. Noá kïí maây baão noá thêët hoåc, nhaâ noá chó ùn khoai, nùm naâo cuäng vay luáa nhaâ maây"... Töi vùån laåi: "Thò khöng àuáng vêåy sao? ÊËy laâ tao coân chûa noái noá chó coá möåt caái quêìn àuâi...". Cu Teâo cûúâi nhùn caã caái lúåi suán: "Thïë maâ noá baão maây noái laáo. Noá quyïët àêëu cho maây hïët noái laáo..." Theo tuåc laâng töi, nïëu coá ai thaách àêëu maâ ngûúâi kia tûâ chöëi thò bõ coi laâ heân. Töi buöåc phaãi nhêån lúâi thaách àêëu cuãa thùçng Meåo maâ töi chùèng muöën tñ naâo. Tuy cuâng tuöíi Maäo, töi cao hún hùæn hai caái àêìu. Chúi tröën tòm, töi àûáng trûúác, thùçng Meåo nêëp sau lûng, àöë àûáa naâo tòm àûúåc hùæn nïëu hùæn khöng khuác khñch cûúâi.

Luác ra súái, tröëng múái gioáng möåt, Meåo àaä muáa may, hoâ heát. Tröëng àaä dûát ba höìi, töi cuäng chùèng muöën ra. Böë phaãi kheä bêëm vaâo lûng töi, töi múái miïîn cûúäng bûúác ra chêåm raäi. Coân chñn tiïëng tröëng daåo súái nûäa, töi khöng ra, Meåo àûúng nhiïn thùæng. Tiïëng la oá, tiïëng cûúâi röå trong tiïëng tröëng thuác. Meåo vúân quanh töi nhû con meâo vúân con choá sùn. Hùæn lao vaâo öm lêëy ngang lûng töi àõnh nhêëc böíng lïn. Töi àûáng im, cûúâi sùçng sùåc. Töi tin laâ töi chó ngaä ra àeâ lïn Meåo, laâ hùæn thua röìi. Àuáng luác àoá Meåo núái loãng tay, thêëp ngûúâi xuöëng, caái cùçm nhoån cûáng hêët ngûúåc lïn... Töi choaáng vaáng, tûâ tûâ àöí xuöëng. Meåo möåt tay giûä lûng töi, tay kia cêìm chùåt caánh tay töi, chên phaãi hùæn kheä queát ngang qua chên traái töi... Tai töi uâ uâ nhû coá gioá baäo. Haå böå töi nhû thoåt lïn cöí. Töi tùæc thúã...

Chiïìu thò töi tónh laåi nhúâ gûâng giaä vúái rûúåu vaâ nûúác tiïíu àùæp vaâo chöì hiïím. Böë töi lùæc àêìu, cûúâi nhû mïëu: "Cha thùçng Meåo! Noá chúi bêín. Àaánh vaâo chöî hiïím... AÁc quaá!"

Lêìn êëy, vò chúi ùn gian, Meåo khöng àûúåc laâng cho thùæng cuöåc. Cuäng chó bõ cêëm súái (cêëm thi àêëu túái tuöíi 45) chûá chûa bõ kheáp vaâo töåi baán súái, àuöíi ra khoãi laâng, nhûng töi cuäng bõ hùæn laâm cho ï mùåt...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 4

Nùm töi vaâ Meåo mûúâi taám tuöíi, töi hoåc hïët cêëp ba, Meåo laâ anh thúå möåc coá tiïëng trong vuâng. Hùæn nöíi tiïëng vò kheáo àoáng tuã cheâ, tuã àûáng khaãm trai... Cuäng nöíi tiïëng vïì sûå ngöî ngûúåc. Daåo êëy, töi thêëp hún hùæn möåt caái àêìu; daáng àiïåu thû sinh, da trùæng mõn.

Gêìn nhaâ töi coá cö beá Ngoåc. Cö beá laâ baån em gaái töi. Cö rêët hay sang nhaâ töi, thò thuåt troâ chuyïån, cûúâi ruác rñch dûúái bïëp vaâ coân caã gan noái vúái caái Nuå rùçng cö rêët muöën laâm chõ noá... "Chuyïån treã con!", töi nghô vêåy. Dô nhiïn, töi khöng àïí yá àïën cö. Möåt cö gaái khaá xinh. Chó töåi coân beá quaá. Nhû caái Nuå, em töi...

Chùèng hiïíu thïë naâo, möåt höm, töi ài ön thi àaåi hoåc vïì àïën ngoä, Meåo àaä chùæn ngang trûúác cöíng, gioång laånh bùng: "Theo tao. Tao muöën noái chuyïån!"

Töi nhïëch meáp, khöng traã lúâi, lêìm luäi theo hùæn ra diïåc maå cuöëi laâng.

Chúâ töi ngöìi xuöëng coã, Meåo ngöìi xuöëng bïn caånh. Hùæn khöng noái, mùæt ngûúác nhòn lïn vêìng trùng múái loá sau luäy tre. Töi phaãi lïn tiïëng trûúác: "Naây, Meåo ! Maây muöën noái chuyïån gò vúái tao?". Hùæn böîng oaâ khoác. Möåt luác sau, hùæn baão: "Tao muöën lêëy vúå", "Thò maây cûá lêëy. Sao laåi hoãi tao?", töi noái. Hùæn coá veã ngûúång nghõu: "Nhûng maâ...". "Sao?". "Tao muöën lêëy... ngûúâi yïu cuãa maây!". Töi cûúâi: "Tao laâm gò coá ngûúâi yïu maâ maây lêëy?". Hùæn haá höëc miïång, röìi cuái xuöëng, ngêîm nghô: "Sao caái Nuå em maây noái caái Ngoåc àïí yá maây?". "AÂ, caái naây thò tao khöng biïët. Con Ngoåc noá coân beá...". "Thêåt û? Maây noái thêåt û?".

Hùæn lùång ài möåt luác. Böîng hùæn àûáng dêåy, laånh luâng baão töi: "Tao vúái maây àïìu laâ àaân öng. Tao biïët con Ngoåc àïí yá maây maâ maây khöng biïët. Coân tao, tao laåi phaãi loâng con beá trong luác noá laåi húâ hûäng vúái tao. Thöi thò..."

Hùæn dûâng lúâi, böëi röëi. "Thò sao?", töi döìn. Hùæn laåi ngöìi xuöëng: "Tao vaâ maây phaãi àêëu thöi. Thùçng naâo thua, cêëm àûúåc chúi vúái con Ngoåc..."

Töi tûâ chöëi. Hùæn bêåt dêåy, nhöí toeåt trûúác mùåt töi möåt baäi nûúác boåt vaâ buöng möåt cêu ruãa: "Maây khöng xûáng àaáng laâ trai laâng Thûúång Voä". Töi tûå aái, cuäng àûáng dêåy, xùæn tay aáo: "Thöi àûúåc, tao tha töåi cêëm súái cho maây!"

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 5

Loâng tûå aái khiïën maáu töi söi lïn. Töi vaâ Meåo chúân vúân dûúái aánh trùng suöng, lao vaâo nhau röìi laåi luâi ra. Caã hai àïìu àaä trún nhêîy. Meåo bêët ngúâ chöìm lïn, àõnh öm lêëy buång töi, lêåt ngûúåc qua àêìu hùæn. Miïëng vêåt naây cûåc hiïím, chó duâng cho keã tûã thuâ. Khöng coân caách naâo khaác, töi voâng tay qua àuâi phaãi khiïën hùæn nghiïng vïì möåt bïn, röìi bêët ngúâ huác àêìu vaâo chêën thuãy hùæn, tay kia raâ saát àêët, chùåt maånh. Meåo àöí vêåt xuöëng, àêìu àêåp vaâo búâ ruöång maå khö neã, giaäy àaânh àaåch. Töi chaåy laåi àúä hùæn dêåy thò bõ möåt baäi nûúác boåt tanh maáu nhöí vaâo mùåt. Hùæn löìm cöìm boâ dêåy, öm mùåt khoác...

Thaáng sau, hùæn ài böå àöåi, töi vaâo àaåi hoåc. Caã hai chuáng töi dúâi laâng Thûúång Voä maâ khöng coá cö Ngoåc àûa tiïîn.

Nùm 1972, luác vaâo böå àöåi, khi chiïën àêëu úã trung àoaân 48, töi nghe tin Meåo àaä laâ àaåi àöåi trûúãng, chiïën àêëu duäng caãm lùæm, bõ thûúng röìi chuyïín ra Bùæc...

Sau nùm 1975, töi trúã vïì laâng. Biïët tin Meåo àaä lêëy Ngoåc, töi mûâng lùæm. Töi àïën thùm nhûng khöng coá lêìn naâo gùåp àûúåc vúå chöìng hùæn. Nghe noái hùæn àûa vúå lïn rûâng cuâng möåt töëp thúå xeã.

Hùæn tòm àûúåc àõa chó cuãa töi, gûãi möåt bûác thû vúái mêëy doâng chûä nguïåch ngoaåc, xin àêëu laåi, hùæn coân thanh minh lyá do viïët thû chêåm. Hùæn chó daám gùåp mùåt khi töi nhêån lúâi quyïët àêëu. Maâ hùæn laåi khöng biïët chûä. Hùæn àaä cöë hoåc vêìn àïí viïët thû. Taáo gan hún, hùæn chêët vêën töi: vò sao khöng lêëy vúå? Vaâ theo nguyïn vùn thû Meåo moåi chuyïån cêìn àûúåc hai nùm roä mûúâi. Ngoåc phaãi thuöåc vïì ai, mêåp múâ maäi khöí thên Ngoåc.

Töi khöng traã lúâi. Moåi viïåc àaä qua röìi. Vò töi vaâ vúå hùæn khöng coá möëi quan hïå naâo? Töi àaä tha thûá cho hùæn...

Coân töi, vò möåt lyá do khöng tiïån noái ra àêy, töi khöng thïí lêåp gia àònh riïng.... Nhûng röìi töi laåi viïët thû nhêån lúâi thaách àêëu. Bûác thû chó möåt lúâi êëy. Vêng, thaáng taám naây töi seä vïì quï. Töi seä laåi mùåc quêìn àuâi àoã, chñt khùn àoã... Meåo cuäng vûâa hïët haån cêëm súái... Vaâ töi seä phaãi laâm thïë naâo àïí thua hùæn àêy?

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 6

CHÕ MÚ XOÁM RUÖËI

Sau nùm nùm phuåc vuå trong quên àöåi, töi giaãi nguä röìi trúã thaânh anh sinh viïn giaâ. Àaä laâ trûúãng traâng cuãa lúáp, laåi coân cêìm chõch àöåi cheâo cuãa trûúâng. Coá möåt àöi mùæt Thõ Mêìu aám aãnh töi. Töi tòm gùåp vaâ cö beá gêåt àêìu liïìn. Caái gêåt àêìu sao cuäng quen quen. Thò Thõ Mêìu naâo chùèng lùèng lú nhû thïë.

Hïët kyâ möåt, vúã cheâo "Quan Êm Thõ Kñnh" do töi àaåo diïîn vaâ àoáng vai Thõ Kñnh, àûúåc cöng diïîn úã höåi trûúâng. Hay dúã thïë naâo töi khöng tûå phaán xeát. Chó thêëy luác diïîn viïn ra chaâo khaán giaã, ngûúâi ta àûáng caã dêåy. Àaám sinh viïn caác khoa Lõch sûã, Triïët hoåc, Phaáp lyá, Toaán... àöìng thanh rao: "Lêëy ! Lêëy nhau ài ! Lêëy !...". "Ai lêëy ai?" töi ngú ngaác hoãi Huïå - caái cö Thõ Mêìu êëy. "Em. Lêëy em. Anh êëy..."- Huïå àaão àöi mùæt Thõ Mêìu, liïëc nhanh möåt caách cöë yá vïì phña töi. Àaám àöng caâng heát: "Lêëy ! Lêëy nhau ài...". Ú, töi gêåt gêåt àêìu. Huïå cuäng gêåt gêåt àêìu. Caã höåi trûúâng cûúâi nhû vúä chúå...

Töi böîng sûåc nhúá mûúâi mêëy nùm vïì trûúác, sên àònh laâng Thûúång nhû ong vúä töí vò öng laäo ÊËm say. Laäo cêìm caái voã chai àaä àêåp vúä, gai goác, sùæc leåm, muáa may trïn saân diïîn, àoâi giïët thùçng Xùm, con trai laäo theo con Thõ Mêìu Mú mùåt töí ong bêìu khöng coá böë. Giïët con àô Mú thöëi thêy. Trong luác nhöën nhaáo, töi vö tònh chaåy ngang qua chöî chõ Mú. AÁo tûá thên vûúáng vaâo rïî àa. Töi ngaä soäng soaâi, keáo tuöåt caã caái aáo diïîn cuãa chõ... Laäo ÊËm say nheâ caái aáo maâ nïån. Nhûng múái àûúåc möåt caái, laäo taá hoãa, húi rûúåu tûúãng nhû bay hïët saåch khi nhêån ra töi, thùçng beá vêîn ài chùn trêu vúái laäo. Laäo lêëy thuöëc laâo rõt vaâo chöî vai töi chaãy maáu. Röìi bïë thöëc töi lïn, vûâa ài vïì phña nhaâ töi vûâa khoác...

Nhaâ chõ Mú úã cuöëi laâng. Chõ úã vúái baâ caã Ruöëi. Töi coân beá, loaáng thoaáng biïët baâ caã Ruöëi khöng coá chöìng... Nhaâ ngheâo, chõ Mú ngoaâi vuå cêëy, vuå gùåt ài laâm thuï nhiïìu viïåc, ngaây dûng thaáng röîi, chõ chùn trêu cho nhaâ laäo ÊËm. Ai ngúâ anh Xùm con laäo ài böå àöåi vïì, thoaát ly hùèn hoi, nghó àûúåc dùm ngaây pheáp, dúã daáy phûúâng cheâo, haát xûúáng hû thên röìi say chõ Mú nhû àiïëu àöí, ngoã yá boã cú quan nhaâ nûúác vïì quï

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 7

laâm ruöång chên lêëm tay buân. Laäo tûác lùæm, tûå chùn trêu lêëy. Trûúác àêy, con trêu àûåc nhaâ töi khi ài ngang qua nhaâ laäo ÊËm cûá röëng lïn "Ngoâ ! Ngoâ...!" goåi con trêu caái. Cuäng luác êëy, chõ Mú dùæt trêu ra. Hai chõ em cûúäi trïn lûng möîi con, lûäng thûäng ài ra Cöìn Ruâa. Thaã trêu trïn cöìn, mùåc kïå cho chuáng àuâa giúän, àêìm mònh dûúái caác vuäng nûúác, hai chõ em chúi àuã moåi troâ chúi treã con. Chõ Mú têìm tuöíi chõ Caã Ngan nhaâ töi. Thùçng cu Tñnh con chõ caã goåi töi bùçng cêåu cuäng àaä bùçng tuöíi töi. Luác quïn, Tñnh goåi töi laâ maây, xûng tao, chõ töi biïët, cöëc cho mêëy cöëc to bùçng quaã öíi. Laáo, nhû vêåy laâ laáo. Kim chó phaãi coá àêìu àuöi chûá. Vêåy maâ chuyïån êëy chõ Mú chaã theâm chêëp. Chuáng töi nùån caác öng buåt àêët seát, choån chöî döëc àûáng giûäa cöìn vaâ ruöång, khoeát möåt caái chuâa, xïëp caác öng buåt vaâo. Ngaây naâo cuäng cuáng, khi thò cuã khoai, khi thò nùæm ngö rang. Coá höm töi coi trêu, chõ Mú moâ úã ruöång bùæt àûúåc caá, hai chõ em lêëy coã khö àöët, nûúáng caá cuáng thêìn. Röìi àïën luác chuáng töi dûång möåt ngöi àònh con con trïn möåt caái maã bùçng caác cêy àiïìn thanh, töi àaä lêëy cêy àa baánh teã cùæm xuöëng bïn caånh, giaã laâm cêy àa thò chõ Mú baão thiïëu caái sên àònh. Töi baão cûá coi baäi àêët tröëng xung quanh laâ sên ài, chõ gêåt àêìu. Laåi kïu thiïëu caái phûúâng cheâo. Khöng coá phûúâng cheâo thò sên àònh chó laâ baäi coã thöi, chõ baão thïë. Vêåy laâ hai chõ em diïîn cheâo trïn caái sên àònh mïnh möng. Töi àoáng hïët Thõ Kñnh laåi àoáng anh Nö, chõ sùæm vai Thõ Mêìu... Töi thuöåc vúã cheâo naây tûâ ngaây êëy. Coá luác, hai chõ em àoáng vai vúå chöìng."U em úi, nay anh...", "Böë cu húâi, mai böë cu ài..." lúâi cûá quêën vaâo nhau. Töi baão mònh khöng biïët sùæm vai, chõ laåi khen gioãi vaâ baão: "Giaá maâ em lúán thïë naâo chõ cuäng lêëy em". "Thò chõ cûá lêëy em. Ai cêëm chõ lêëy treã con?". Chõ khöng noái, rên rêën nûúác mùæt: "Nhûng maâ... chõ röî töí ong bêìu. Xêëu, xêëu lùæm...". "Em thêëy chõ àeåp" töi noái thïë vaâ chõ cûúâi khanh khaách, öm lêëy töi: "Böìng böìng coäng chöìng ài chúi..."

Böîng möåt höm, sau khi chúi, chõ buöìn buöìn baão: "Chõ sùæp lêëy chöìng". "Lêëy ai?". "Anh Xùm êëy, em. Anh êëy haát cheâo cuäng hay lùæm". Töi khoác. Möåt luác sau, anh Xùm ài be búâ ruöång, mang cho töi möåt goái laåc luöåc, baão töi coi trêu cho anh chõ ài moâ caá thò töi nñn. Höm êëy, hai ngûúâi ài moâ caá úã àêu töëi mõt múái vïì, töi àûa trêu vïì nhaâ muöån, böë töi àaä toan ài tòm. Phña nhaâ laäo ÊËm say, anh Xùm vaâ böë caäi nhau to lùæm. Laäo doåa seä tûå tûã...

Laäo ÊËm say tûå chùn trêu, chõ Mú vaâo àöåi vùn nghïå xaä. Anh Xùm lêëy cúá ài phong traâo, vïì xaä cöng taác, cuäng nhêån sùæm möåt vai nhû töi

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 8

àaä kïí. Khöng biïët coá phaãi vò ï mùåt hay khöng, chõ Mú boã laâng ài khai hoang. Anh Xùm chõu lúâi böë, lêëy cö Nguyïåt laâm y taá úã traåm xaá, sinh liïìn tuâ tò möåt lö con gaái... Khi töi úã böå àöåi vïì, böë töi baão ài xem mùåt cö Liïn, con gaái àêìu cuãa anh Xùm."Con beá xinh maâ àaãm. Vaã laåi chuá Xùm rêët mïën anh" böë töi noái vaâ chêm lûãa vaâo noä àiïëu, rñt lïn soâng soåc. Chiïìu böë, töi coá àïën, goåi anh Xùm ngaây xûa laâ "chuá". Röìi vïì.

Hïët nùm àaåi hoåc thûá nhêët, töi àûa Huïå vïì trònh böë meå. Böë töi cûá úá ngûúâi ra "Ú úâ, úâ, úâ..." vaâ chùm chuá nhòn Huïå. Nhûäng ngaây êëy, chuá Xùm ài beâ göî khöng coá nhaâ. Liïn àïën chúi vúái meå töi, coá leä àïí kñn àaáo xem mùåt Huïå thïë naâo. Vïì sau, nghe möåt ngûúâi baån kïí laåi, Liïn vïì nhaâ khoác maäi, meå cö hoãi thò baão: "Sao laåi coá ngûúâi giöëng con àïën thïë? Coá àiïìu ngûúâi ta thò gioãi giang..."

Khi sùæp cûúái nhau, töi múái àûúåc vïì nhaâ Huïå maäi trïn Haâ Giang.

Khuya múái túái nhaâ. Cûãa múã. Töi àûáng nhû trúâi tröìng trûúác meå Huïå. Trúâi úi, chõ Mú ! Àöi mùæt Thõ Mêìu vaâ khuön mùåt röî hoa... Chõ lùång ngûúâi khi Huïå hoãi: "Böë vïì chûá meå?". Trong nhaâ, ngûúâi àaân öng bûúác ra, tûúi cûúâi, ra daáng möåt öng böë vúå tûúng lai, noái: "Múâi cêåu ngöìi...". Töi ruåt reâ ngöìi xuöëng phaãn. Töi nhòn öng. Coá leä caái nhòn êëy khiïën öng bêåt lïn maâ khöng thaânh lúâi, chó "A !" möåt tiïëng... Chõ Mú trúã laåi, kheä noái: "Öng Xùm, öng múâi cêåu Phong uöëng nûúác ài !". Röìi quay sang Huïå àang ngêín ngûúâi vò ngaåc nhiïn, chõ baão: "Cêåu Phong laâ baån thiïëu thúâi cuãa böë meå àêëy, con aå"

Ö hay, caái tñch cheâo baäi coã chùn trêu chûa vaän, coân haát àïën bêy giúâ hay sao?

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 9

LAÄO ÙN MAÂY

Tuåc truyïìn öng Töí laâng tïn laâ Raách. Khi öng bùng, do coá cöng boã tiïìn laát àaá xanh caã hai bïn àûúâng xuöëng miïëu thúâ Thaânh hoaâng, con chaáu àûúåc àùåt caái baát nhang úã phña sau, buåc thúâ phuå trong miïëu hûúãng hûúng khoái thûâa ún trïn. Àûúng nhiïn, àûúåc àöíi tïn laâ Danh. Theo gia phaã, töi thuöåc àúâi thûá saáu cuãa doâng hoå ùn maây nöíi tiïëng naây. Laâng Àöìng Cöi töi khöng ngheâo. Vaâo kyâ nöng nhaân, ngûúâi trong laâng vúi ài quaá nûãa. Ngûúâi coá nghïì xêy ài xêy cêët nhaâ thiïn haå, ngûúâi coá nghïì möåc ài àoáng tuã, àoáng cöëi xay, ngûúâi biïët buön baán ài buön beâ, buön thuáng baán bûng... Àïën muâa, thoác luáa ruãng rónh, tiïìn baåc leng keng, ngûúâi ta laåi lo múã höåi chúi, lo múã phûúâng haát khoe laâng, múã soâng saát phaåt nhau...

Coá möåt nùm töi khöng àûúåc goáp mùåt trong dõp höåi heâ sau vuå muâa. Theo lïå laâng, nùm êëy àïën lûúåt töi vaâ anh cu Vêån, anh hoå töi phaãi ài ùn maây chuöåc löîi cho laâng. Anh cu Vêån luác êëy chûâng hún ba mûúi, töi lïn mûúâi. Hai anh em theo lúâi böë töi cùn dùån phaãi xin àûúåc nhiïìu tiïìn, phaãi chi tiïu tùçn tiïån, boáp möìm boáp miïång, àem àuã tiïìn nöåp laâng xong, beân àoáng giaã laâm hai böë con, bõ gêåy lïn tónh, vöën liïëng laâ böën nùæm cúm vaâ möåt goái muöëi...

Anh cu Vêån dêîn töi àïën möåt xoám nhoã ven búâ söng thuï nhaâ úã. Chuã nhaâ nhòn anh, cûúâi hïì hïì: "Nùm nay coá thùçng nhoác tò múái haã?". Töi ngúá ngûúâi. Chúâ luác chuã nhaâ xuöëng bïëp, anh baão: "Nùm naâo maâ tao chùèng ài. Muöën phêët, khöng coá gan ùn cûúáp thò ài ùn maây". Khoaãng ba giúâ saáng, töi àang rûãa mùåt, anh cu Vêån àûáng luâ luâ sau lûng, bêët ngúâ thaã tung möåt goái tro bïëp vaâo àêìu töi. Töi bõ tro vaâo mùæt khöng múã mùæt àûúåc. Duåi maäi, àoã caã mùæt. Anh baão: "Àûúåc röìi. Àaánh böå naây vaâo laâ thaânh ùn maây !". Möåt böå quêìn aáo höi chûa tûâng thêëy. Noá àûúåc löi ra tûâ möåt goác phïn liïëp cuãa nhaâ troå. Raách mûúáp. "Chuá maây maâ giaäy giuåa laâ chim coâ thoâ ra ngoaâi hïët àêëy. Noá möí nheå laâ naát vaãi ngay". Möåt laát sau, anh trúã vaâo nhaâ. Luác trúã ra, tröng rêët giöëng möåt öng laäo. Tay àen àuáa, chöëng gêåy, gioång laåi khaân khaân. "Ài", anh giuåc.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 10

Túái àêìu ngoä, anh dùæt töi vaâo möåt tiïåm phúã. Töi len leán khöng daám bûúác vaâo thò anh veáo cho möåt caái: "Ngu. Vaâo ùn traã tiïìn chûá àêu theâm xin maâ súå. Vaâo !". Chuã quaán àon àaã: "Öng múái ra? Múã haâng thïë naây höm nay àùæt phaãi biïët !". Noái röìi khöng chúâ anh cu Vêån goåi, chuã quaán bùm bùm, thaái thaái caânh caåch trïn quêìy. Nûúác duâng àiïëc caã muäi. Hai tö àùåc biïåt. "Anh àaäi chuá maây àêëy. Anh coá haâo àêy...". Lêìn àêìu tiïn töi biïët phúã. Gùæp hïët baánh vaâ thõt boâ, töi bï caã baát lïn ngang mùåt huáp xuâm xuåp. Ngon quaá! Xong phñ quaá! Nhûäng nùm haâo möåt baát. Nùm haâo laâ möåt cên gaåo. Caã nhaâ töi möîi ngaây cuäng chó coá möåt bú rûúäi, tñnh ra laâ möåt cên hai gaåo, coân thò khoai, dong àöån vaâo ùn cho chùæc buång. Vêåy laâ töi àaä ùn möåt cên gaåo...

Hai anh em ra bïën xe ö tö. Bïën coân vùæng tanh. Anh baão: "Traãi caái chùn xuöëng àêy nùçm. Ta mua veá ài Haâ Nöåi". Ài maäi Haâ Nöåi ùn maây, töëi laåi vïì? Laå thêåt ! Nghô vêåy chûá töi chùèng daám ho he. Gêìn saáng, sau anh em töi löë nhöë ngûúâi xïëp haâng. Röìi hai anh em mua àûúåc hai veá, möîi veá hai àöìng. Coá khöëi ngûúâi khöng mua àûúåc veá. Böîng anh ngaä khuúåu xuöëng, öm lêëy buång. Ngûúâi cho cao xoa, ngûúâi hoãi ài àêu... Anh cu Vêån khaân khaân kïu khöng àûúåc, buång àau quaá. Ai cêìn thò àïí laåi veá cho. Dô nhiïn coá ngûúâi mua laåi. Giaá veá chúå àen ba àöìng, ngûúâi ta thûúng, cho möåt àöìng nûäa laâ böën. Töi dòu anh xiïu veåo ài bïn caånh. Xe chaåy. Anh ngöìi bïåt xuöëng àêët, cûúâi: "Laäi böën àöìng. Trûâ möåt àöìng phúã, coân ba. Söë chuá maây thïë maâ töët àaáo àïí. Thöi vaâo àêy anh huát àiïëu thuöëc laâo röìi anh em mònh ra ga". Anh dùæt töi vaâo quaán nûúác. Anh goåi möåt cheán traâ Thaái, mua cho töi möåt caái keåo laåc nùm xu. Võ chi mêët möåt haâo. Anh rñt soâng soåc, lú mú nhaã khoái...

Cuöëi nùm êëy maän haån ùn maây, tñnh ra töi vaâ anh kiïëm àûúåc dû ra gêìn möåt ngaân baåc. Anh baão nïëu gom mua vaâng cuäng àûúåc mûúâi mêëy àöìng cên thûâa sûác mua hai caái nhaâ cuãa laäo chuã troå. Khöng vïì laâng nûäa. Caái laâng ùn maây! Anh àûa cho töi hún ba trùm: "Vïì laâng, chuá em baão bõ mêët tröåm hïët. Anh Cu súå quaá, boã laâng ài röìi...". Töi van anh thïë naâo anh cuäng khöng nghe. Thïë laâ töi baão: "Anh em söëng chïët coá nhau möåt nùm. Anh cêìm lêëy maâ ài...". Bõn rõn maäi, cu Vêån eáp töi lêëy mûúâi àöìng tiïìn ài xe. Töi àaä mûúâi möåt. Ài ùn maây vïì laâng vúái hai baân tay trùæng. Theo lúâi cu Vêån, töi noái anh chïët röìi. Laâng àûa àaám giaã, àùæp möåt caái möå giaã bïn àûúâng. Ai ài qua cuäng neám vaâo möåt hoân àêët, hoân gaåch... Maã cu Vêån dêìn dêìn to nhû möåt àuån raå...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 11

Nhúâ hûúãng löåc saáu àúâi ùn maây töi àûúåc ùn hoåc vaâ haânh nghïì úã thaânh phöë. Laåi mua àûúåc nhaâ. Ngûúâi chuã nhaâ uãy quyïìn cho ngûúâi möi giúái cuâng töi lo giêëy túâ chu têët. Giaá coá veã reã, vúå töi rêët lêëy laâm haâi loâng.

Möåt lêìn, thuå lyá möåt vuå lûâa àaão lúán, töi àaä vaâo nhaâ giam gùåp phaåm nhên. Bao nhiïu nùm thaáng àaä qua, song khi vûâa bûúác vaâo cûãa, töi giêåt thoát ngûúâi: Laäo cu Vêån. Laäo co duám ngûúâi laåi, mùåt cuåp xuöëng. Röìi lêëy laåi bònh tônh rêët nhanh, cûúâi cûúâi: "Àêët heåp. Ài àêu röìi cuäng gùåp chuá !". Röìi thaãn nhiïn, baão: "Chuá baâo chûäa cho anh chûá. Anh seä traã laåi chuá söë tiïìn mûúån ngaây xûa. Laäi roâng tñnh ra cuäng àïën mêëy chuåc cêy vaâng..."

Töi hoãi laâm sao àïën nöng nöîi naây, cu Vêån khöng giêëu giïëm kïí rùçng sau giaãi phoáng, vúái söë tiïìn ùn maây àïí úã goác vûúân nhaâ, cu Vêån àaä vaâo Nam têåu rêët nhiïìu àêët caát. Gùåp thúâi, laäo giaâu lïn nhû diïìu gùåp gioá. Mai danh êín tñch àaä lêu, laäo hûáng chñ lêåp möåt cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, mua vaâng baåc cuãa caác cöng ty khaác röìi quõt luön. Söë tiïìn lïn àïën baåc tó...

Cu Vêån bêët ngúâ nùæm lêëy tay töi vaâ baão: "Noái vêåy thöi. Töi chaã phiïìn chuá. Chuá cûá àïí toâa luêån töåi. Töåi ùn cûúáp laâ cuâng. Hún saáu mûúi röìi! Töi chaã thiïët gò nûäa..."

Luác töi ra vïì, laäo cu Vêån laåi nùæm lêëy tay: "Chuá àûâng lo. Tiïìn baåc, nhaâ cûãa, töi àûáng tïn caã. Ai laâm ngûúâi êëy chõu... AÂ, coân moán núå chuá, töi àaä baão thùçng Caã mang àïën têån nhaâ"

Vïì sau, laäo cu Vêån chïët trong nhaâ tuâ. Con caái laäo theo di chuác xêy cho laäo möåt caái möå rêët to. Möå xêy bùçng àaá, cao hún nhiïìu lêìn caái möå anh cu Vêån úã laâng Danh.

Riïng vïì lúâi hûáa cuãa laäo chûa coá ai thûåc hiïån. Töi hêìu nhû cuäng àaä quïn...

Caách àêy hai thaáng, töi àaâo moáng laâm laåi nhaâ. Caã nhaâ lêëy laâm ngaåc nhiïn khi àaâo àûúåc möåt söë vaâng àuáng bùçng söë lûúång tiïìn töi àaä mua cùn nhaâ naây. Söë vaâng êëy goái trong möåt maãnh vaãi muåc maâ töi nhúá àaä tröng thêëy úã àêu àoá lêu lùæm röìi...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 12

BAÂ CHAÁU

1.

Khi ba Ly mêët, baâ nöåi öm lêëy Ly, nûúác mùæt traâo ra tûâ hai höë mùæt sêu thùèm, múâ àuåc. Vai Ly àêîm nûúác. Laånh toáat. Thïë laâ hïët ! Húäi laá xanh ruång trûúác laá vaâng !

Maá Ly mêët luác Ly troân ba tuöíi. Ba Ly úã vêåy nuöi con vaâ meå giaâ.

Xñch lö, rûúåu, xò ke... àaä giïët chïët ba Ly. Baâ nöåi vaâ Ly söëng sao àêy?

"Con dùæt nöåi ài baán veá söë".

Möåt muâ loâa, möåt beá tong teo vûâa baán, vûâa xin.

Àoái.

Raách.

"Nhûng luác nöåi chïët, baán ai mua?"

"Thöi con aå, phaãi ài hoåc lêëy caái chûä, caái khön àïí àöå lêëy thên"-baâ baão Ly.

Thïë laâ Ly àïën trûúâng. Ly àaä hoåc túái lúáp ba. Ly vêîn beá tñ nhû caái keåo.

2.

Coá möåt daåo, tûå nhiïn Ly giúã chûáng. Noá khöng dùæt baâ ài baán buöíi töëi nûäa. Ài hoåc chiïìu vïì, Ly ùn vöåi ùn vaâng, boã caã rûãa àôa cheán, toát ài àêu mêët.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 13

Baâ nöåi Ly súâ soaång àïën cêìu rûãa, vûâa rûãa cheán vûâa lêím bêím möåt mònh.

Khuya. Ly vïì. Baâ hoãi. Ly öm lêëy baâ, hön lïn khuön mùåt nhùn nheo cûúâi khanh khaách.

3.

Böîng möåt höm, baâ nùæn tuái aáo chaáu. Baân tay ngûúâi muâ khöng àaánh lûâa baâ: trong tuái aáo Ly coá hai túâ nùm mûúi ngaân coân nguyïn nïëp.

Nöîi lo súå khiïën baâ teá ngaä.

Beá Ly giêåt mònh tónh dêåy, chaåy laåi àúä lêëy baâ nöåi.

- Nöåi úi ! Nöåi coá laâm sao khöng?

- Khöng, khöng hïì chi...

- Nöåi úi, nöåi coá àau chöî naâo khöng?

- Coá, chöî naây...

Baâ xoeâ baân tay. Hai túâ giêëy baåc hùæt aánh xanh lïn khuön mùåt Ly.

Ly "aá" lïn möåt tiïëng "Cuãa con. Cuãa con phaãi khöng nöåi?"

Baân tay baâ nöåi tûâ tûâ nùæm laåi.

- Ly ! Noái cho nöåi hay: Con lêëy tiïìn naây úã àêu? Con lêëy cuãa ai?

Ly im lùång.

-Sao con khöng noái? Con lêëy cuãa ai? Trúâi úi ! Trúâi bùæt töåi con...

Baâ oaâ khoác.

Ly mïëu maáo:

- Nöåi úi, con khöng lêëy cuãa ai.

- Vêåy con nhùåt àûúåc? Vêåy ai cho con?

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 14

- Con àûúåc thûúãng.

- Àûúåc thûúãng! Nhûng ai thûúãng? Baâ nuöët nûúác mùæt, thúã daâi.

- Caác thêìy úã lúáp hoåc tònh thûúng thûúãng cho con maâ.

- Nöåi khöng hiïíu. Con kïí nöåi nghe ài... Baâ döî daânh.

Ly kïí thò thêìm. Noá súå ngûúâi khaác nghe thêëy bñ mêåt cuãa hai baâ chaáu.

Àuáng nhû thïë, buöíi töëi Ly túái lúáp hoåc tònh thûúng do quêån àoaân múã, nhùçm giuáp àúä nhûäng treã ngheâo. Troâ àûúåc hoåc miïîn phñ, àûúåc phaát têåp vúã. Troâ naâo hoåc gioãi laåi coân àûúåc cêëp hoåc böíng nûäa.

Sûå tñnh toaán treã thú cuãa Ly àaä àuáng. Noá ghi danh hoåc lúáp möåt. Noá àaä laâ hoåc sinh gioãi, àûúåc laänh hoåc böíng. Noá tin bùçng caách naây, cöång vúái tiïìn lúâi veá söë möîi buöíi saáng, hai baâ chaáu seä söëng qua ngaây vaâ noá seä hoåc túái àaåi hoåc.

Baâ nöåi öm Ly vaâo loâng, thò thêìm vúái chaáu.

Ly ngûúác mùæt nhòn khuön mùåt baâ.

Mùæt baâ ngêën nûúác, ngúâi lïn nhû hai gioåt sao xa...

4.

Vêng lúâi baâ nöåi, Ly àem söë tiïìn hoåc böíng traã laåi cho lúáp hoåc tònh thûúng.

Bêy giúâ, vaâo caác buöíi saáng hay buöíi töëi, trïn caác neão àûúâng Tön Àaãn, Xoám Chiïëu hay nhûäng con heãm töëi tùm lêìy löåi nhû giùng mùæc cûãi cuãa quêån 4, khi naâo gùåp möåt beá gaái chûâng mûúâi tuöíi dùæt möåt baâ laäo muâ baán veá söë, baån nhúá mua giuáp möåt têëm nheá. Coá thïí, àoá laâ hai baâ chaáu Ly àêëy.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 15

LÏÎ VÊÅT MAÁU

Con trêu nhaâ Cúâ traán khoaáy tam tinh gan lò nhû chuã noá. Coá lêìn Cúâ mùæc löîi, böë lêëy roi mêy àaánh mêëy chuåc caái vaâo möng, Cúâ chó chaãy nûúác mùæt, ngûúâi naãy lïn theo nhõp roi chûá khöng khoác. Böë lùæc àêìu, boã mùåc, lêëy rûúåu ra uöëng. Öng say mï man. Meå Cúâ phaãi böi vöi vaâo baân chên, hoâa thuöëc caãm àöí vaâo miïång, öng múái tónh dêìn. Tónh rûúåu, öng vêët cêy roi mêy vaâo bïëp lûãa... Loaâi trêu cöí naãi, mùæt öëc bûúu, khoá daåy öng lêím bêím. So Cúâ vúái trêu thò sai röìi. Trêu nhaâ Cúâ buång thon nhû buång ngûåa; chên hai gioáng thon lùèn; möng nhû hai caái löìng baân uáp... Cúâ ruám roá trïn lûng trêu nhû con meâo hen trïn lûng con voi. ÊËy vêåy maâ Cúâ thi trêu löìng nhêët nhò trong laâng àêëy. Chó thua thùçng Cêím Coác. Vò trong laâng khöng coá con trêu àûåc naâo nghõch ngúåm, tinh ranh nhû con trêu nhaâ Coác. Coá lêìn, noá phoáng löåp cöåp, löåp cöåp trïn àûúâng àêët thõt, bêët ngúâ nhaãy aâo xuöëng ruöång, giaã ngaä chöíng böën voá lïn. Nhanh nhû Cêím Coác múái nhaãy kõp khoãi lûng trêu, traánh hai caái sûâng nhoån hoùæt coá thïí choåc thuãng buång ngay trong nhaáy mùæt. Con trêu lùn qua lùn laåi mêëy voâng röìi chöìm lïn búâ, hai chên sau nhû kiïîng lïn. Luác noá haå hai chên, thò phoác möåt caái, Cêím Coác àaä úã thïë keåp hai chên vaâo hai bïn lûúân noá, tay nùæm ghò lêëy caái u chai úã vai, vûâa heát vûâa quêët roi dêu àen àeát...

Chiïìu naâo Cúâ vaâ Coác cuäng ruã nhau ài chùn trêu. Hai àûáa àaä hoåc lúáp böën, tuy khaác lúáp nhûng rêët thên nhau. Thaã trêu trïn baäi tha ma, hai àûáa höm thò moâ caá dûúái àòa, höm thò tòm àaâo öí chuöåt. Hai con trêu thung dung gùåm coã, àuöi ve vêíy. Thi thoaãng, phúãn chñ, chuáng àuöíi nhau; röìi laåi coå sûâng vaâo höng, vaâo möng nhau êu yïëm. Höm trúâi noáng, chuáng cuâng àêìm mònh trong möåt vuäng nûúác àoång trïn mùåt àêët, àuöi ngoe nguêíy vêíy buân nhaäo lïn nhau. Thên thiïån y nhû möåt àöi baån hiïìn.

Thïë maâ, cuöëi thaáng ba, vaâo dõp xuên phên, möåt trong hai con vêåt hiïìn laânh êëy seä bõ giïët. Ngay sau höåi choåi trêu laâng Vúá. Thaáng taám nùm trûúác, trêu nhaâ Cêím Coác vaâ trêu nhaâ Cúâ àïìu àûáng àêìu hai

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 16

khoám. Trêån choåi trêu naây chuáng seä gùåp nhau. Vaâ, con naâo thua cuöåc, seä trúã thaânh lïî vêåt dêng cuáng thêìn laâng. Ài xem choåi trêu, lêìn naâo Coác vaâ Cúâ cuäng hoâ heát àïën khaãn caã gioång vò hûáng khúãi. Caã sûúáng nûäa. Nhêët laâ luác cêìm miïëng thõt trêu thui àem vïì cho meå xaâo vúái múá rau cêìn múái nhöí tûâ ao buân chùçm lïn. Caã hai khöng hiïíu nöíi taåi sao ngûúâi chuã trêu thua àaä àûúåc laâng traã tiïìn soâng phùèng nhû mua möåt con trêu ngoaâi chúå laåi coá thïí gioåt vùæn gioåt daâi, tûâ chöëi nhêån miïëng thõt goåi laâ löåc laâng... Bêy giúâ thò caã hai lúâ múâ hiïíu.

Theo thöng lïå, trûúác trêån choåi, möîi con trêu àûúåc thûúãng möåt caái baánh chûng; sau àoá, ngûúâi ta seä àöí ba lñt rûúåu vaâo hai caái öëng nûáa vaåt nhoån, nêng àêìu trêu lïn, döëc vaâo miïång. Baánh àïí lêëy sûác. Rûúåu àïí taåo sûå liïìu lônh, say maáu. Chñnh rûúåu àaánh thûác thuá tñnh cuãa con vêåt nuöi hiïìn laânh, hai keã say seä lao vaâo nhau nhû hai con thuá hoang, man daåi. Àêìu chaåm àêìu cuâng cuåc nghe nhû sùæp vúä höåp soå, sûâng chaåm sûâng chaát chaát, toeá ra muâi kheát leåt. Röìi maáu me àêìm àòa. Röìi àïën luác möåt caái sûâng nhoån nhû caái àoân caân tre cêåt xuyïn buåp vaâo buång con kia. Con trêu thùæng cuöåc hùng maáu lùæc lùæc hêët àêìu lïn, ruöåt con thua söí ra cuâng muâi phên trêu hùng hùæc, cay cay... May mùæn hún, múái choåi vaâi choåi, möåt con seä boã chaåy. Dô nhiïn laâ keã thua xêëu söë êëy vêîn bõ giïët. Coá àiïìu ngûúâi ta àuöíi bùæt noá laåi, troái vaâo cuäi vaâ choåc tiïët... "Ooâ... oâ...oâ", noá rïn ró, nûúác mùæt chaãy roâng roâng, mùæt múã trûâng trûâng khöng kheáp àûúåc...

Ngaây höåi choåi trêu caâng gêìn, böë Cúâ caâng hay uöëng rûúåu. Öng buöìn. Thò uöëng. Vaâ laåi say. Laåi khöí meå böi vöi, phuåc thuöëc caãm hoâa nûúác. Chó hai con trêu laâ chaã theâm àïí yá, vêîn theo hai àûáa ra baäi tha ma quen thuöåc. Höm nay coá chuyïån gò maâ Cúâ vaâ Coác ngöìi rò rêìm nhû hai öng cuå non...

Vaâo àuáng ngaây höåi, hai öng cuå non êëy àûúåc chñt khùn àoã, tay hai àûáa cêìm möåt laá cúâ àuöi nheo cuäng maâu àoã, dùæt hai con trêu ra súái. Khi hai chuá beá vaâ hai con trêu ra àïën giûäa súái, caã laâng vöî tay êìm ô. Àeåp quaá ! Àêìu trêu böi phêím àoã, lûng trêu böi phêím xanh, buång vaâ chên trêu hai àûáa böi vöi trùæng. Tröng ngöå ngöå... Öng chuã höåi ài giûäa, hai cö gaái laâng bûng hai khay baánh chûng ài hai bïn. Öng chuã höåi trao baánh cho Cúâ vaâ Coác. Chuáng cho trêu ngoaåm möåt miïëng röìi uáp caã hai baân tay vaâo phêìn gaåo àöî, nheát vaâo miïång trêu. Sau àoá thò böë Cúâ

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 17

vaâ böë Coác àöí rûúåu cho trêu... Xong, öng chuã höåi sai hoå àûa trêu vïì hai àêìu súái, chúâ tröëng gioáng.

Tröëng gioáng, ngûúâi la. Hai con trêu lao vaâo nhau. Huåc hùåc. Cöåp. Chaát. Huúåch... Àêët tung lïn. Buåi muâ... Coá luác, ngûúâi ta chó thêëy nhûäng maãng trùæng xanh, àoã lêëp loaáng, lêëp loaáng... Hai con trêu ngaây thûúâng laâ àöi baån, giúâ nhû hai thùçng say rûúåu, quïn hïët têët caã, choåi nhau nhû keã tûã thuâ...

Tim Cúâ vaâ Coác thoát laåi. Böë Cúâ vaâ böë Coác quay mùåt ài. Maáu àaä loang àoã trïn hai thên trêu... Böîng Cúâ bêëm vaâo tay Coác möåt caái àau àiïëng: "Röìi...". Coác nhûúáng mùæt: Ú kòa, hai con trêu böîng nhû nhêån ra nhau, chuáng tûå dûâng laåi röìi cuâng chaåy vïì hai àêìu súái. Laå hún, sau àoá chuáng àïën bïn nhau, con noå coå coå vaâo sûâng con kia. Tûúãng nhû trûúác àoá chûa hïì coá möåt trêån höîn chiïën sinh tûã vêåy...

Dô nhiïn laâ hoâa. Lêìn àêìu tiïn, laâng khöng coá trêu choåi dêng cuáng. Ngûúâi ta khaáo nhau laâ chñnh thêìn laâng àaä xuöëng tay àïí cûáu lêëy möåt con trêu. Chùèng ai biïët àûúåc àoá laâ nhúâ baân tay muåc àöìng vaâ vöëc thuöëc caãm giaä rûúåu.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 18

CÊU CAÁ MUÂA HEÂ

Böë noái muâa hoa phûúång àoã laâ muâa ve sêìu kïu ve ve. Nhûng àaä mêëy muâa heâ, Bùæc àïën sên trûúâng böë daåy hoåc, khöng nghe thêëy tiïëng ve. Rêët nhiïìu ö tö, xe maáy voång tûâ ngoaâi àûúâng vaâo. Tiïëng chaát chuáa, tùæc, buåp roä möìn möåt tûâ daäy sau haâng raâo bùçng gaåch cho biïët àêëy laâ phim kiïëm hiïåp gò àoá. Ruång xuöëng sên trûúâng vùæng lùång laâ nhûäng traái baâng quïë vêîn lùång thêìm rúi kheä, êm thanh nghe nhû voång vïì tûâ nùm ngoaái. Böë àang daåy möåt lúáp luyïån thi vaâo lúáp mûúâi. Böë daåy baâi "Thu àiïëu" maâ caã lúáp cûúâi nhû chúå vúä...

Röìi têët caã lùång phùæc. Lùång nhû Bùæc ngöìi trïn ghïë àaá tûå hoåc tiïëng Anh, mùæt daán vaâo cuöën saách.

Noái laâ tûå hoåc chûá thêåt ra laâ bùæt buöåc. Saáng, hai böë con dêåy luác 5 giúâ. Böë giaãng sú sú baâi tiïëng Anh cho Bùæc, giao phaãi thuöåc loâng, dõch thöng nghôa vaâo luáa 10 giúâ trûa... Vêåy laâ coá àïën ba giúâ hoåc. Hoåc dûúái göëc baâng...

Baâi hoåc thïm höm nay coá muåc cêu caá. Chuá beá ngûúâi Anh tïn laâ Steven sûúáng úi laâ sûúáng. Heâ, ài pñc-nñc, ài cêu caá vúái böë maäi têån búâ biïín Nha Trang. Laå nhó ! Sao böë Bùæc khöng chõu nghó heâ? ÖÌì, giaá chó àûúåc böë àûa vïì quï thùm öng baâ, ngöìi thoäng chên xuöëng dûúái nûúác ao tûâ caái cêìu ao bùçng tre gheáp laåi, cuäng àaä sûúáng röìi...

Bùæc böîng giêåt mònh khi nhòn vaâo vûúân caãnh. Giûäa khuön viïn nhö lïn möåt hoân non böå. Hoân non böå chòm möåt nûãa dûúái caái höì nûúác trong leo leão, xêy hònh baán nguyïåt. Dûúái höì bao nhiïu laâ caá...

Bùæc chaåy ài tòm baác Phuác baão vïå. Noá noái nhoã gò àoá vaâo tai baác.

- ÖÌ, tûúãng caái chi, súåi chó thò baác coá ngay, coá ngay...

Baác Phuác múã ngùn keáo, lêëy ra möåt cuöån chó maâu. Chó naây duâng cho mêëy anh chõ lúáp P Mûúâi quïn khöng khêu phuâ hiïåu vaâo ngûåc aáo

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 19

àêy... "Maâ con lêëy chó laâm caái chi?", baác Phuác hoãi. Bùæc gúä cùåp kñnh cêån ra lau, tûâ töën thûa: "Con buöåc chên con chuöìn chuöìn..."

Beã möåt caânh liïîu mïìm àaä coá möåt caái cêìn cêu. Dêy cûúác laâ súåi chó. Thiïëu con möìi.

Thò kia, möåt chuá chuöìn chuöìn kim múái löåt xaác àang chuái àêìu trïn möåt àaám hoa mûúâi giúâ coân chuám chñm nuå àoã. Chùèng khoá khùn lùæm, chuá chuöìn kim àaä bõ hai ngoán tay Bùæc nhoán goån lêëy àuöi, caánh àêåp àêåp yïëu úát.

Bùæc àùåt cuöën saách bïn caånh,buöng cêu. Noá thu lu dûúái göëc liïîu ruã. Nhûäng caânh liïîu mïìm phuã kñn thên hònh beá nhoã.

Nhûäng àaân caá caãnh búi ài búi laåi, giûúng mùæt nhòn con chuöìn chuöìn kim nöíi lïình phïình trïn mùåt nûúác.

Chuáng nhòn röìi laåi vêîy àuöi búi ài.

Bùæc nghe loaáng thoaáng tiïëng xe, tiïëng ngûúâi. Hònh nhû coá caã tiïëng "Bùæc úi" gioång húi laåc ài cuãa ai àoá.

Song luä caá caãnh quêîy trong nûúác khiïën Bùæc hêìu nhû khöng nghe thêëy gò caã... Noá àang chúâ möåt con caá kim àaä àïën ngûãi ngûãi vaâo caánh con chuöìn chuöìn. Con caá boã ài, röìi quay laåi... Noá chûa àïën bûäa àêëy maá! Cûá chúâ xem...

Boáng mùåt trúâi àaä loáa höì caá caãnh.

Bùæc chûa kõp nhêëc con caá kim vûâa ngêåm chùåt con möìi ra khoãi mùåt nûúác. Con caá giaäy giuåa, rúi toäm trúã laåi höì nûúác...

Bùæc tiïëc reã, oâa khoác.

Baác Phuác baão vïå nghe tiïëng treã khoác, vöåi chaåy laåi.

- Trúâi úi! Thò ra maây úã trong buåi cêy! Thùçng nhoác...

Baác mùæng nhûng laåi öm chêìm lêëy Bùæc, baác nhêëc böíng lïn àêìu: "Maây laâm caã nhaâ giúâ naây coân àang ài tòm. Thöi àïí baác goåi àiïån..."

Bùæc giêåt mònh khi àöìng höì trong phoâng baão vïå chó con söë 12.

"Chó möåt chuát nûäa böë seä àïën àoán", Bùæc nghô, "Maâ coá nïn noái vúái böë vïì chiïëc cêìn cêu mònh giêëu dûúái göëc cêy liïîu khöng nhó ?".

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 20

XUÊËT XÛÁ TÊÅP THÚ “GAÂ GAÁY"

Thú buöìn buöìn lùæm. Laâm thú chûa nuöi nöíi thên mònh... Têåp thú "Gaâ gaáy" baån beâ àïìu mï maâ khöng coá tiïìn in. Soi vaâo gûúng thêëy mùåt hoáp laåi, toác tai buâ xuâ. Laå! Sao thêëy caái boáng in trïn tûúâng to quaá. Àêm ra súå.

Àïën nhaâ laäo Vùn chúi vêåy.

Laäo Vùn àang uöëng rûúåu. Uöëng rûúåu vúái canh muâng túi vaâ caâ phaáo. "Laâm vaâi ly ài. Kïå meå noá àúâi.", laäo baão.

"Thò uöëng... Thïë meå noá àêu?"

"Trïn cung trùng. AÂ quïn, úã Bexty êëy. Ö-ten."

"Giúän".

"Giúän caái con khó! Àang chaáy tuái tiïìn noá goåi. Meâo naâo chï múä?".

"Thêåt aâ?".

"Döëi maâ laâm gò? Uöëng ài! Chuát nûäa tao dêîn túái àoá."

Thú huáp caái "xoaåt". Röìi múái àoán ly rûúåu mùæt trêu tûâ tay Vùn, giú lïn, ngûãa cöí, àöí vaâo hoång "Cay".

Chùèng coân nghi ngúâ gò nûäa. Vúå Thú àaä ngêìm ruã vúå Vùn túái Bexty.

Àaân. Möåt giúâ, hai mûúi ngaân. Möåt giúâ rûúäi böën mûúi ngaân. Hai giúâ, taám mûúi ngaân. ÚÃ laåi hay ài àêu àoá laänh àö-la...

Túái Bexty, caã hai àûáng ngoá lïn. Àeân caác phoâng vêîn saáng rûåc. Tuyïåt nhiïn khöng nghe thêëy tiïëng nhaåc.

"Núäm", Thú lêìm bêìm.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 21

"May chûá", Vùn gêåt guâ.

Hoå chúã nhau àïën nhaâ Nhaåc.

Vùn bêëm chuöng nhû nhêën coâi ö tö.

Möåt ngûúâi nûúác ngoaâi ra múã cûãa

- Caåc öng tim ai? (Caác öng tòm ai?)

- Nhaåc. Mñt-túâ Nhaåc.

- Àïn ngo ba bay. Cùn sö 100.

- ?

Cûãa àoáng sêìm laåi.

- Noá baão ngoä ba baãy, söë 100.

Röìi cuäng tòm àûúåc nhaâ Nhaåc.

Àang boâ ra viïët.

Thú sùéng:

- Sao laåi úã àêy?

Nhaåc thúã daâi :

- Vúå tao baão : - Tiïìn noá àuöíi.

- Thïë vúå maây ? - Vùn hoãi cho phaãi nheä.

Nhaåc àûáng dêåy, chöëng naånh, chó tay vaâo mùåt Thú :

- Àaân. Hiïíu chûa ? Têët caã àïìu tûâ con vúå maây maâ ra caã. Hiïíu chûa? Bêy giúâ thò ra Bexty maâ tòm. Hiïíu chûa?

- Hiïíu... Hiïíu röìi. Hoåa loâ doâ úã àêu túái, vûâa ài vûâa noái : - Maâ to tiïëng laâm gò! Túá àïën dêîn caác cêåu ài khao àêy.

- AÂ, thùçng naây gioãi! Ài cho boä gheát! Cûá goåi laâ chuáng öng cûáa cöí maây !

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 22

Böën ngûúâi baån vùn keáo nhau ài.

Hònh nhû ai cuäng àaä chuïënh choaáng.

Boáng ngûúâi naâo in xuöëng àûúâng cuäng daâi thûúåt.

- Têëp vö àêy! Hoaå ra lïånh.

- Chaáo gaâ! Nhaåc reo lïn.

- Dö thò dö ! Dö naâo... Dö...- Vùn vaâ Thú cuâng phuå hoåa

Àiïån trong quaán vuåt tùæt.

Mêëy ngûúâi àaân baâ múâi khaách, gioång nhû bõt muäi.

Vùn la:

- Quaái laå, sao thiïn haå nhiïìu ngûúâi hoãng muäi thïë...

Tiïëng cûúâi phaá lïn.

Thú laâ ngûúâi àêìu tiïn nhêån ra nhûäng êm thanh trong nhû suöëi cuãa vúå mònh.

Chõ Nhaåc bûúác ra cuâng aánh àeân vûâa bêåt trúã laåi: "Xin chaâo, xin chaâo caác quyá anh...".

Caác baâ vúå bûng chaáo ra.

Chõ Nhaåc tuyïn böë :

- Coá tiïìn cho anh Thú in têåp "Gaâ gaáy" röìi.

Àaám vùn nhên tröë mùæt.

Caác tö chaáo àùåt hïët xuöëng baân.

Chõ Nhaåc giaãi thñch vùæn tùæt: Tiïìn cho thuï nhaâ, chõ duâng thuï mùåt bùçng vaâ laâm vöën. Coân caác quyá baâ àêy thò àaánh böå goä. Quaán "Gaâ gaáy", chaáo gaâ. Gaâ seä àeã ra tiïìn... Seä coá tiïìn. Seä coá tiïìn. Àuöíi àûúåc tiïìn röìi !...

Tha höì maâ viïët !

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 23

PHIÏN CHÚÅ TUÖÍI THÚ

Giöëng nhû möåt con caá, laâng Maã Caá cuãa töi loåt thoãm giûäa àöìng chiïm truäng. Thaáng Baãy, thaáng Taám nûúác àaä mïnh möng böën phña. Chöî naâo cuäng chó thêëy nûúác. Tûâ Maã Caá muöën xuöëng Vûúåt Múái, lïn Rin hoùåc sang Bïën Àoâ, Chuâa Caã phaãi ài trïn nhûäng con àûúâng beá tñ teåo, àêìy coã may, khöng àuã löëi cho hai con trêu traánh nhau. Muâa nûúác to, muöën khoãi trûúåt chên xuöëng ruöång, cûá lêìn theo ngoån coã may ngaã ruä xuöëng maâ ài. ÊËy vêåy maâ höm naâo baâ töi cuäng phaãi ài. Baâ ài chúå. Thuáng àöåi àêìu, tay vung vêíy. Trong thuáng, höm thò vaâi chuåc boá rau muöëng, múá caá, vaâi nùæm cheâ xanh hay ñt têëm caám... Baâ baão töi: "AÁo mêëy àûáa raách hïët röìi. Baâ boân àïí mua vaãi truác bêu may cho bïìn".

Khoaãng thaáng Mûúâi Möåt, nûúác ruát dêìn. Àöìng chiïm àêìy nûúác giúâ trùæng phúá maâu àêët baåc, nûát neã nhûäng vïët chên chim. Coã may laåi moåc kñn caã löëi ài trïn nhûäng con àûúâng nhoã. Gioá bêëc àaä vïì, thöíi hun huát. Böë töi ài caây, meå ài taát nûúác, möîi ngûúâi mang möåt caái aáo túi bùçng laá moác giaâ, tröng cûá nhû laâ nhûäng con nhñm khöíng löì biïët ài. Da mùåt chuáng töi nûát neã, xuâ xò maâu möëc trùæng. Baâ xoa àêìu caái Haâo em töi, vûâa cûúâi vûâa noái: "Baâ sùæp boân àuã röìi...". Con beá ngêy ngö, hoãi: "Muâa naây baâ coân boân rau muöëng vûúân, haã baâ? Rau chaát, chaã ai mua àêu, baâ aå". "Khöng, baâ noái baâ sùæp boân àuã tiïìn...". Töi nhêíy cêîng lïn, baá lêëy cöí baâ: "Baâ may aáo cho chaáu nheá..." Baâ cêìm lêëy tay töi baão: "ÛÂ. May caã cho em Haâo nûäa. Tïët naây chaáu baâ àeåp cûá goåi laâ nhêët laâng..."

Böîng möåt höm, vaâo saáng súám, luác caã nhaâ ngöìi ùn khoai lang vuâi trong than trêëu chêëm vúái muöëi vûâng, baâ cúãi ruöåt tûúång úã thùæt lûng ra àïëm tiïìn röìi baão böë töi: "U goáp nhùåt àûúåc mûúâi hai àöìng röìi. Höm qua ài chúå Rin, u coá reä àïën chöî chõ Àaâo haâng vaãi, hoãi múái biïët coân thiïëu nùm haâo nûäa thò àuã mua cho möîi àûáa möåt böå. Anh chõ coân àöìng naâo cho u vay buâ vaâo. Qua tïët, u traã". Meå töi rúm rúám nûúác mùæt: "Thöi, tiïìn êëy u àïí maâ ùn quaâ. Quêìn aáo cuãa thùçng Cu vaâ con Haâo àïí chuáng con lo...". Baâ noái: "Veä chuyïån! Cûá àïí àêëy u. Chûá höm noå nghe anh chõ baân cùæt caái aáo cuä cuãa anh, may aáo lûúng cho thùçng Cu vaâ con Haâo, u

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 24

thêëy khöng öín. Tïët, vúå chöìngcuäng phaãi coá böå quêìn aáo àeåp àïí sang nhaâ öng baâ ngoaåi chûá. Ai laåi...". Böë töi buöìn buöìn, noái: "U nghô thïë thò con phaãi theo. Noái coá boáng àeân, loâng con chaã yïn chuát naâo". Böë töi êåm ûâ noái nhaâ chùèng coân xu naâo. Lo àûúåc hún hai mûúi àöìng thò àuång àuâi lúån hïët hún mûúâi àöìng, saáu àöìng mua gaåo nïëp goái baánh chûng, nùm àöìng goáp giöî bïn baác trûúãng. Tiïìn àeân nhang chûa coá, àang àõnh baán mêëy con ngan...

Baâ töi lùång leä nhòn lïn trêìn nhaâ. Röìi baâ tùåc lûúäi: "Thöi, àïí u àêåp öëng. Coá dïî cuäng àûúåc vaâi àöìng..."

Baâ chöëng tay xuöëng chiïëu, loåm khoåm àûáng dêåy, vaâo buöìng lêëy ra möåt caái öëng nûáa. Giûäa hai àêìu mùæt öëng, böë töi cûa möåt vïët cheáo, àuã àïí taåo thaânh möåt khe heåp nheát àûúåc nhûäng àöìng tiïìn keäm leã. Töi lêëy con dao àïí baâ böí öëng. Bao nhiïu laâ xu xoâe ra, trùæng möåt goác chiïëu. Möîi ngaây nùm xu maâ cuäng àûúåc àïën hún mûúâi lùm àöìng. Möåt moán tiïìn to. To quaá! Baâ xuyát xoa: "Baâ àõnh daânh cho thùçng Cu lêëy vúå. Giúâ tuáng thïë naây, thöi àaânh..."

Baâ baão böë töi: "Saáng mai phiïn chúå Rin, u àõnh dêîn hai àûáa ài chúå. Coân tiïìn, u mua cho möîi àûáa möåt àöi guöëc". Böë töi gêåt àêìu. Meå töi àûa cúi trêìu cho baâ: "Reát quaá, u ùn möåt miïëng cho êëm".

Töëi höm êëy, töi vaâ caái Haâo khöng nguã àûúåc. Thi thoaãng noá laåi baão: "Anh úi, vaãi truác bêu coá àeåp bùçng vaãi luåa may aáo lûúng cuãa caái Nuå khöng?", "Anh úi, em thñch aáo luåa cú", "AÂ maâ anh naây, caái guöëc sún àoã, coá veä hoa nhû cuãa caái Nuå con öng giaáo Quy coá phaãi khöng. Ài saåch chên lùæm, anh nhó!"...

Saáng dêåy, baâ goåi maäi caái Haâo cuäng khöng thûa. Àêìu noá noáng hêìm hêåp. "Thöi, u cho thùçng Cu ài thöi. Con beá êëm àêìu àïí con goåi baác Thuå àïën tiïm...", meå töi noái.

Baâ töi àaä àõnh khöng ài chúå nûäa. Baâ khöng núä. Töi meâ nheo möåt luác, baâ àaânh phaãi chiïìu. Búãi töi maâ khoác to nûäa, caái Haâo seä tónh giêëc, àoâi ài nûäa thò chïët. Baâ cheáp miïång, àöåi thuáng lïn àêìu. Caái Haâo múã mùæt he heá nhòn hai baâ chaáu, miïång noá uá úá, uá úá. Cûá nhû laâ sùæp chïët khöng bùçng...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 25

Àïën gêìn chúå, hai baâ chaáu ngöìi gúä coã may. Töi vuång vïì thïë naâo, öëng quêìn vaãi àaä muåc, raách toaåc theo öëng. Baâ baão lêëy dêy chuöëi tuám laåi. Chõu khoá vaâi höm nûäa laâ coá quêìn aáo múái diïån tïët.

Baâ dêîn töi ài daåo möåt voâng chúå. Chúå Tïët coá khaác. Nhûäng àöëng cam vaâng sêåm chêët ngêët. Nhûäng quaã thanh yïn, phêåt thuã töi chó thêëy trong tranh giúâ múái biïët. Haâng vaãi àuã maâu sùæc tröng loáa caã mùæt. Giaây deáp, guöëc sún, guöëc möåc xïëp thaânh àuån...

Hai baâ chaáu voâng qua caái baân gêëp cuãa baác nùån caác con giöëng bùçng böåt maâu xanh àoã. Töi cûá nghïín cöí nhòn nhûäng con lúån coá xoaáy êm dûúng, con gaâ maâo àoã àang vûún cöí gaáy... Baâ noái quay vïì haâng vaãi keão muöån vaâ löi töi ài.

Túái möåt haâng vaãi, baâ baão: "Àêy laâ haâng cö Àaâo. Cuäng ngûúâi Maã Caá ta caã. Lêëy chöìng chúå Rin, múã haâng vaãi, ta mua cho cö êëy lêëy may". Cö Àaâo khen töi nhanh nheån, noái töi mùåc quêìn aáo truác bêu höì cûáng thò àeåp nhêët laâng. Töi xêëu höí, mùåt noáng ran, tay mên mï caái öëng quêìn raách...

Baâ cúãi ruöåt tûúång, nùæn nùæn maäi... Mùåt baâ tûå nhiïn taái nhúåt kïu lïn: "Cu úi! Sao laåi thïë naây...". Baâ döëc caái ruöåt tûúång bùçng naái vaâng lïn. Tûâ trong àoá rúi ra nùm àöìng tiïìn nùm xu... "Mêët caã. Mêët caã röìi... Àûáa naâo...". Baâ ngheån ngaâo khöng noái thaânh lúâi. Baâ baão cö Àaâo: "Coá khi baác àïí quïn úã àêìu giûúâng... Thöi àïí phiïn túái..."

Baâ chó coân àuã tiïìn mua möåt têëm baánh àa cho caái Haâo. Coân möåt ñt, mua cho böë töi goái thuöëc laâo vaâ töi thò àûúåc baâ cho möåt con lúån vaâ möåt con gaâ bùçng böåt. Baác baán con giöëng böåt baão quñ töi nïn búát cho hai xu...

Vïì àïën ngoä, töi àaä thêëy caái Haâo àang àaánh chuyïìn vúái caái Nuå con öng giaáo Quy. Baâ khöng noái maâ àûa cho noá caái baánh àa, baão noá chia cho töi vaâ caái Nuå möîi àûáa möåt ñt.

Baâ àùåt caái thuáng xuöëng, chaåy toåt vaâo buöìng. Baâ lêåt caái göëi bùçng mêy coá phuã möåt caái khùn moã quaå lïn. Boåc tiïìn giêëy goái bùçng dêy chuöëi vêîn coân nguyïn veån. Chó coá coåc tiïìn xu xêu bùçng möåt súåi dêy àay khaác. Baâ móm cûúâi...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 26

Phiïn chúå sau àuáng laâ phiïn chúå Tïët. Töi vaâ caái Haâo luác vïì túái ngoä, bùæt baâ boã thuáng xuöëng, lêëy guöëc xoã vaâo chên chaåy löåp cöåp vaâo nhaâ. Caái quai da trêu coân cûáng laâm chên húi àau àau. Nhûng maâ thñch thñch thïë naâo. Meå töi nhòn ba baâ chaáu, ûáa nûúác mùæt...

...Böën mûúi nùm sau.

Haâo, em gaái töi àaä trúã thaânh möåt giaám àöëc cöng ty thûúng maåi lúán. Vúå töi (cö beá Nuå ngaây xûa êëy) hay kïí laåi chuyïån thuúã beá Haâo àaä ûúác mú coá möåt caái aáo lûúng bùçng luåa maâ thêìy Quy àaä may cho Nuå. Haâo noái vúái Nuå thuúã êëy cö àaä mùæc möåt löîi lêìm thêåt khoá tha thûá... Riïng töi, töi thûåc sûå thêëy laâm laå khi thêëy vúå chöìng Haâo biïëu töi bêët cûá caái gò, em töi àïìu goái buöåc bùçng möåt thûá dêy rêët khoá kiïëm úã thaânh phöë, mùåc duâ lùæm luác noá chùèng tûúng xûáng vúái nhûäng vêåt rêët quñ: dêy chuöëi...

Möåt lêìn, em töi bõ öëm nùång, phaãi nùçm bïånh viïån. Töi àïën thùm. Em töi vûâa cùæt möåt cún söët nguy hiïím. Töi ngöìi úã bïn caånh, súâ lïn traán em. Haâo böîng múã mùæt vaâ hoãi: "Baác coá thêëy traán em noáng nhû saáng ngaây xûa baâ vaâ baác ài chúå khöng". Töi hiïíu ra, cûúâi: "Bêy giúâ thò noáng thêåt". Haâo noái: "Ngaây àoá traán em cuäng noáng chûá". "Nhûng sau luác êëy, laâm sao cö laåi ra àaánh chuyïìn vúái nhaâ töi àûúåc. Coân nhúá khöng?". "Em nhúá. Em nhúá chûá ! Luác àïm, lêëy tiïìn cuãa baâ xong, em cûá nghô caãnh baác vaâ baâ sûäng súâ úã chúå, em súå quaá... Súå phaát öëm ! Luác baâ vaâ baác ài röìi, thêëy böë hoãi meå coá coân dêy chuöëi àïí buöåc aáo túi khöng, em muöën khoác lïn. Em chaåy vaâo buöìng, àùåt tiïìn xuöëng dûúái göëi baâ. Tiïìn xu buöåc dêy chuöëi muåc, rúi ra tung toáe... Em lêëy möåt súåi dêy àay xêu laåi. Khöng biïët baâ coá biïët khöng..."

Töi khùèng àõnh vúái em töi laâ chñnh mùæt töi tröng thêëy baâ àaä cûúâi khi cêìm chuöîi tiïìn xu lïn àïëm vaâ ngùæm nghña... Nghe töi noái, em töi cûúâi. Ñt ngaây sau, cö êëy khoãi bïånh.

Höm múái röìi, vúå chöìng Haâo àïën goáp giöî. Luác ra vïì, em töi goåi töi ra möåt chöî, dùån ài dùån laåi: "Baác nhúá nhùæc baác gaái mua mêëy böå quêìn aáo lûúng gûãi xuöëng cho baâ. Em nhúá luác baâ mêët, böë mùåc cho baâ caái aáo lûúng maâu nêu àaä baåc... Luác êëy, hònh nhû böë khoác, baác aå".

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 27

EM GAÁI MÖÅT NHAÂ VÙN

Nhaâ coá hai anh em. Lêìn ba uöëng rûúåu say, chúi trong àaám baâi, caäi löån, bõ ngûúâi ta àêëm möåt quaã vaâo mùåt, ngaä vêåt vaâo tûúâng, ai cuäng tûúãng con baåc nguã. Àaám baåc tan nghe ngûúâi ta kïu, maá kïu xñch lö àïën àoán. Baã khoác ruá lïn khi thêëy ba àaä laånh cûáng...

Luác êëy hai anh em àang chúi nhaãy loâ coâ. Thêëy maá khoác hai àûáa chaåy vö ngoá, thêëy ba nguã nhû moåi lêìn say rûúåu, laåi ra ngoä chúi...

Röìi maá àïën úã nhaâ chuá xñch lö. Maá coá thïm em Teâo, em Tuöåt, em Thöi, em UÁt Lúán, em UÁt Nhoã... Trûúác maá coân gheá thùm, sau hai anh em tröng moãi mùæt, dùæt nhau àïën nhaâ chuá xñch lö, thêëy maá khoác laåi dùæt nhau vïì vúái baâ nöåi.

Chuyïån êëy xaãy ra àaä lêu lùæm, tûúãng nhû khöng coân úã trïn àúâi, nïëu Tïët vûâa röìi, ngûúâi em khöng khoác nêëc lïn trûúác baân thúâ baâ nöåi vaâ ba maá.

Em coá möåt töí húåp may mùåc. Teâo, Tuöåt, Thöi, UÁt Lúán, Uát nhoã àûáa laâm baão vïå, àûáa àûáng maáy, ùn lûúng theo saãn phêím, bûäa trûa àûúåc ngûúâi chõ cho khöng, khoãi tñnh vö lûúng.

Ngûúâi anh laâ möåt nhaâ giaáo. Anh mùæc löîi (anh hay baão thïë) àam mï vùn chûúng, àaân baâ vaâ rûúåu... Nïn ngheâo cuäng chùèng phaãi do söë kiïëp.

Tûâ khi ngûúâi em laâm nïn, thûúng anh, hay cho tiïìn xaâi. Cuäng khöng roä coá phaãi vò thïë hay vò hêåm hûåc búãi nöîi bêët cöng úã àúâi anh thïì nguyïìn khöng àuång àïën vùn chûúng nûäa... Baån beâ baão anh laâ nhaâ vùn khöng coá taác phêím. Àaä thïë, viïåc trûúâng lúáp anh cuäng boã bï, khiïën baâ hiïåu trûúãng àaä ba lêìn khuyïn anh nïn tûå laâm àún xin thöi viïåc. Anh coác cêìn àún tûâ. Ai àuöíi cûá àuöíi. Àúâi anh bõ àuöíi tûâ luác nhoã xñu röìi.

* * *

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 28

Ngûúâi anh bõ àuöíi thiïåt.

Anh trúã thaânh thùçng ngheâo, khöng coá tiïìn, khöng coá àaân baâ vaâ cuäng chùèng coá vùn chûúng. Anh vêîn àöåc thên. Trú troåi trïn àúâi.

Anh moâ àïën àaám baåc. Khöng phaãi àïí chúi. Coá tiïìn àêu maâ chúi, maâ àïí xin tiïìn.

Chùèng coá ai cho lêëy möåt xu.

Cûúáp thò khöng daám. Anh beân thoâ tay àõnh thoá vaâi ngaân trïn chiïëu... Möåt quaã àêëm coân nùång hún caã buáa taå thoi vaâo buång, ruöåt gan tûúãng naát hïët. Àaám baåc uâ chaåy, boã laåi caã möåt söë tiïìn. Anh chïët vêåt àeâ lïn chuáng...

Ngûúâi em thuï xñch lö àïën. Chõ lùèng lùång bïë anh àùåt lïn xe, lùèng lùång vú hïët söë tiïìn trïn chiïëu boã vö gioã... Vïì àïën nhaâ thò anh tónh laåi, miïång vêîn coân ri ró maáu.

Luác êëy sùæp giao thûâa.

Vaâ nhû ta àaä biïët, trûúác baân thúâ, chõ àaä khoác.

Teâo, Tuöåt, Thöi, UÁt Lúán, UÁt Nhoã khoác theo. Röìi hoå xuám vaâo lau rûãa, xoa boáp, boán chaáo... cho anh. Hoå thêëy anh hao hao giöëng mònh.

* * *

Ñt lêu sau, anh khoeã laåi. Nùçng nùåc àoâi em xïëp chên baão vïå. Ngûúâi em chiïìu yá. Vúái möåt àiïìu kiïån.

Àiïìu kiïån êëy laâ anh laâm baão vïå khöng lônh lûúng, moåi sinh hoaåt em lo cho. Nûãa thúâi gian coân laåi, möîi ngaây phaãi viïët möåt trang saách, kïí vïì chñnh cuöåc àúâi cuãa mêëy anh em. Khi naâo cuöën saách viïët xong, anh seä àûúåc laänh möåt söë tiïìn àuã mua möåt cùn nhaâ nhoã àïí tûå lêåp.

Trúâi úi, viïët hïët 365 trang thò ngûúâi ta thaânh nhaâ vùn hùèn hoi! Maâ mong ûúác cuãa ngûúâi em chó laâ anh thaânh ngûúâi töët...

Ngûúâi anh nhêån lúâi vaâ bùæt tay vaâo viïåc.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 29

Nhûäng trang àêìu viïët xong, anh àûa cho em àoåc. Em khoác vaâ àùåt nhûäng trang êëy lïn baân thúâ.

Anh xuác àöång, àïm êëy viïët 20 trang.

Múái coá nûãa nùm, cuöën saách àaä viïët xong.

Ngûúâi em àaä boã tiïìn ra in noá. Khöng biïët coá àuáng khöng, chõ khoe vúái anh trai mònh cuöën saách lúâi hai mûúi triïåu.

Chõ àûa caã söë tiïìn êëy cho anh. Vaâ giuåc anh ài tòm möåt cùn nhaâ, àuáng nhû chõ àaä hûáa.

Ngûúâi anh àaä khêët lêìn... Anh coân muöën viïët nûäa, viïët nûäa.... vaâ anh àaä trúã thaânh möåt nhaâ vùn. Bêy giúâ chó cêìn noái buát danh naây, buát danh kia cuãa anh laâ àaä coá nhiïìu ngûúâi nhêån ra anh.

Vaâ cuäng chó àïën bêy giúâ, do anh àaä quaá nöíi tiïëng, nïn töi múái tiïët löå rùçng, cuöën saách àêìu tiïn in ra cuãa anh, hiïån nay àang nùçm trïn gaác nhaâ töi, àuã caã 5000 baãn. Ngûúâi em laâ baån thên cuãa töi. Chõ rêët tin caái gaác nhaâ töi biïët giûä möìm giûä miïång, chñ ñt laâ àïën luác anh àaä thaânh danh.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 30

CÊÅU COÂNG ÀÚM ÀOÁ TEÁP

Luác chuáng töi ra raã nhû cuöëc kïu thuöåc loâng baâi "Baâ Coâng ài chúå mua rau...", töi vö tònh liïëc sang phña thùçng Cöng. Noá coá veã böëi röëi, mùåt àoã nhûâ, miïång lñ nhñ. Tan hoåc, caã lúáp uâa ra sên. khöng ai àïí yá Cöng vêîn ngöìi trong lúáp, guåc mùåt xuöëng baân, thöín thûác... Thùçng Mêåt ngoaái laåi, thêëy trong boån thiïëu ngûúâi, kïu: "Thùçng coâng? Coân thùçng coâng. Chuáng maây xem noá lêín ài àêu". Caã boån nhúán nhaác tòm. Mêëy àûáa con gaái, taáo túån nhêët laâ caái Mñt, reáo: "ÚÁ coâng...". Thùçng Mêåt àaä quay laåi, giú tay bõt miïång ra hiïåu im, röìi trúån mùæt, doåa: "Noá àang... Chuáng maây coá biïët ngêåm caái miïång caá ngaäo laåi khöng ?". Khöng roä súå nùæm àêëm cuãa thùçng Mêåt hay súå Cöng tuãi thên khoác to hún, caã boån im thin thñt, roán reán quay laåi, àûáa àûáng bïn cûãa söí, àûáa àûáng úã bêåc cûãa ra vaâo, mùæt thao laáo... Möåt laát sau, têët caã lùång leä boã ài. Bêëy giúâ chó coân töi àûáng ngêín toâ te caånh cûãa leán nhòn Cöng àang àûa tay aáo lïn ngang mùåt, duåi duåi lau nûúác mùæt. Noá àûáng dêåy, boã cuöën hoåc vêìn vaâo caái tay naãi khêu bùçng vaãi nêu cuä, ài ra cûãa. Thêëy töi, Cöng hoãi: "Maây khöng a dua vúái chuáng noá goåi tao laâ coâng aâ?". "ÛÂ, tao àúåi maây vïì cuâng. Maâ sao maây laåi khoác?". Hoãi vêåy, nhûng bêët ngúâ nhúá túái daáng Cöng, caái lûng cong nhû con töm, mùåt nhû cûá uáp xuöëng àêët trïn caái cöí coâ bõ àêíy ngang vïì phña trûúác, töi biïët mònh àaä lúä lúâi. Hònh nhû Cöng khöng àïí yá, noái: "Tao thûúng u tao quaá. Cûá nhòn thêëy tao laâ u tao khoác...". Nûúác mùæt Cöng ró ra cuâng tiïëng noái cûá tùæc ngheån dêìn cuãa noá. Buöíi töëi, ùn cúm xong, caã nhaâ ngöìi ngoaâi sên uöëng nûúác. U töi bêët ngúâ baão : "Con khöng àûúåc goåi Cöng laâ thùçng. Noá ñt tuöíi nhûng úã haâng u cú àêëy. Nhû vêåy thò phaãi goåi bùçng cêåu". Böë töi lûâ mùæt: "Ra thùçng cu caá àöëi bùçng àêìu haã? Laáo! Vêåy laâ höîn àêëy con aå ! Khöng gò thò cêåu êëy...".

Khöng hiïíu sao böë töi ngûâng lúâi, boã lúä möåt dõp noái töët vïì cêåu Cöng àïí laâm gûúng rùn chuáng töi. Naâo laâ thùçng beá bùçng tuöíi caác con maâ lêìn àïm moâ höm, àïën con ma aáo trùæng úã cöìn Ruâa noá cuäng khöng súå, thaã lúâ bùæt caá muá, àúm àoá gom töm teáp; naâo laâ noá vûâa chùn trêu vûâa moâ cua bùæt caáy ven söng... Ngûúâi beá maâ àaä biïët hiïëu nghôa veån troân. Nuöi thên, nuöi meå giaâ muâ loaâ àaä àaânh, giöî chaåp hoå haâng, cûúái

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 31

xin naây noå, meå con Cöng àïìu coá phong bao àoã... "Lûng noá coâng nhûng loâng noá thùèng, chñ noá cao. Tûâ nay, hïî böë coân nghe noái con goåi cêåu êëy laâ thùçng, thò...", öng nhòn caái roi mêy cuöån troân giùæt úã goác traái hiïn nhaâ: "Àeát, àeát... Hai chuåc roi !".

Bùæt chûúác cêåu hoå, töi nùçn nò xin tiïìn meå mua mûúâi caái àoá teáp. Höm coá àoá, buöíi chiïìu töi ra àöìng, nheâ caánh ruöång gêìn cûâ Doåc, be búâ, àùåt àoá, lùæp truám. Cöng viïåc xong xuöi, nghe tiïëng töm teáp ài raâo raâo trong chaång vaång, töi thú thúái ài vïì, vûâ ài vûâa huyát saáo. ÊËy chïët, sao laåi "Baâ Coâng ài chúå...". ÖÌ, chó coá gioá àöìng nghe thêëy. Chùèng coá böë. Chùèng coá cêåu Cöng...

Khuya. Töi àeo möåt caái gioã tre lúán ra àöìng. Laånh. Tiïëng cön truâng nó non. Thi thoaãng, möåt con ïëch nhaãy toäm xuöëng cûâ tûâ möåt mö àêët nhö lïn tröng rêët giöëng ai àoá àang ngöìi. Töi bêëm hai ngoán tay caái vaâo nhau, lêëy can àaãm, loâ doâ ài trïn búâ cûâ vöën àaä thuöåc loâng tûâ nhûäng buöíi chùn trêu. Böîng, "toäm". Nûúác cûâ bùæn lïn ngûúâi, lïn mùåt töi. Ööëi trúâi úi! Ma! Möåt con ma aáo choaâng trùæng, lïnh khïnh trïn cùåp caâ kheo, àang huú huú möåt caái truám teáp trïn àêìu. Töi trúån mùæt, quay àêìu chaåy, uá úá kïu. Chên rñu laåi, töi vêëp vaâo möåt mö àêët, ngêët lõm. Töi theát lïn khi con ma chaåm vaâo ngûúâi töi. Nhúáp nhaáp, tanh lúåm muâi töm teáp ûún... Röìi töi lú mú nghe böë noái: "Cêåu doåa chaáu phaãi khöng?". "Em khöng biïët laâ noá. Giaá nhû baác baão em trûúác...".

Saáng súám, tónh dêåy, töi thêëy u töi àang ngöìi nhùåt raác lêîn trong töm teáp. AÁi chaâ, nhûäng möåt thuáng àêìy! Cêåu Cöng ài ngang nhaâ, goåi vúái vaâo: "Chõ àûa lïn Cöí Gia maâ baán. Chúå Thûúång ta töm teáp reã hún caã beâo!". Noái, röìi thúã daâi, chêåp choaång ài. Tay vung lïn trúâi. Têët ta têët tûúãi...

Caâng lúán lïn, chuáng töi caâng ñt daám choâng gheåo Cöng. Tûâ ngaây baâ cuå muâ loaâ mêët, thêëy Cöng hay ngöìi thûâ haâng giúâ trûúác cûãa, töi ruã àaám baån trong xoám àïën nhaâ cêåu, chia laâm hay phe nam nûä haát vñ cho vui. ÚÃ àúâi ai hoåc àûúåc chûä ngúâ. Höm caái Mñt haát kïët vúái Cöng, chùèng biïët vö tònh hay hûäu yá, noá haát: "Anh vïì sùæm traái cau vaâng - Thò em kïët nghôa àaá vaâng cuâng anh...". Cöng nghe xong, ûá miïång, chaåy xuöëng bïëp. Töi biïët cêåu khoác. Thûúng cho caái phêån ngheâo moâ töm bùæt teáp! Giêån caái àûáa chanh chua àoãng àaãnh chêm choåc keã cö àún... Buöíi haát tan, tiïîn Mñt vïì túái ngoä, töi toã yá traách. Mñt taát yïu vaâo maá töi, nuäng: "Thò em tûúãng haát thïë cho vui. Ai biïët trûúác anh êëy tuãi...".

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 32

Cêåu Cöng khöng tuãi maâ hi voång. Vaâo möåt buöíi haát vui veã, cêåu böîng cao hûáng noái: "Cö Mñt hûáa röìi àêëy nheá. Töi maâ sùæm àûúåc cau vaâng thò...". Cêåu liïëc nhanh sang phña töi, cûúâi. Àang vui, moåi ngûúâi cho rùçng cêåu àuâa. Mñt cuäng cûúâi ngùåt ngheäo: "Thò em laâ vúå anh Cöng!". Caã boån laåi cûúâi nûäa, ngeáo tay thay cho lúâi hûáa.

Chiïën tranh lan röång, töi vaâ àaám trai laâng lêìn lûúåt lïn àûúâng ra mùåt trêån... Trong möåt trêån àaánh, töi bõ bom mêët caã hai baân tay, trúã vïì laâng cuä vúái möåt têëm theã thûúng binh. Cêåu Cöng àïën thùm, buöìn baä an uãi: "Vêîn coân àúm àoá àûúåc. Chùèng chïët àêu maâ súå !".

Tûâ àêëy, hai cêåu chaáu ài thaã àoá teáp chung. Saáng saáng, àöí teáp xong, töi vaâ cêåu ra bïën söng tùæm. Töi lêëy möåt hoân cuöåi nhoã, cuöåi àêìu nguöìn Àaå Dêng, nhúâ cêåu coå lûng höå. Cêìm hoân àaá, cêåu baão: "Giöëng quaã cau quaá. Hoãi vúå ài !". Töi cûúâi. Hoân àaá rúi toäm xuöëng söng. Hai cêåu chaáu moâ maäi múái tòm laåi àûúåc.

Trai laâng lêìn lûúåt trúã vïì sau chiïën thùæng ba mûúi thaáng tû. Vêîn àuã àïí nhoám möåt cuöåc haát vñ. Lêìn naây, cêåu Cöng àoâi baån beâ àïën haát úã nhaâ töi. Hònh nhû nhúá laåi lúâi hûáa nùm xûa, cêåu Cöng nhòn lûúát qua caã boån, dûâng laåi úã Mñt, haát: "Trêìu cay nay àuã cau vaâng - Hoãi naâng: Lúâi hûáa vúái chaâng, coân khöng?...". Mñt run lêíy bêíy; töi taái mùåt; trai gaái trong nhaâ cûúâi noái öìn aâo caã lïn... Cêåu Cöng vöî vöî tay, chúâ moåi ngûúâi im bùåt múái nghiïm gioång noái: "Àïì nghõ chuá yá: Töi biïët coá möåt chaâng àaä sùæm àûúåc cau...". Caã boån hûúáng vïì phña töi, nûãa tin, nûãa ngúâ. "Àuáng ! Cêåu êëy...". Töi chûa kõp ngùn cêåu laåi thò Cöng àaä chaåy vaâo goác nhaâ, lïî mïî àûa chiïëc ba lö cuãa töi ra àùåt giûäa nhaâ. Cêåu Cöng, sao cêåu aác thïë! Cêåu seä löi hoân cuöåi Àaå Dêng thiïng liïng àïí chïë nhaåo töi û? Maâ cêåu chïë nhaåo töi laâm gò... Töi nhùæm mùæt laåi, kinh haäi tûúãng tûúång ra caãnh cêåu thoåc tay vaâo coác ba lö vaâ aánh mùæt thêët voång cuãa Mñt luác nhòn thêëy hoân cuöåi.

"Àêy röìi !", cêåu Cöng reo lïn àùæc thùæng. Vïët thûúng núi hai baân tay bõ mêët cuãa töi àau nhoái. Kiïën boâ theo caánh tay, lan khùæp ngûúâi, chaåy doåc söëng lûng töi. Töi cöë chöëng àúä sûå yïëu àuöëi, múã mùæt chûáng kiïën caãnh ngûúâi cêåu aác àöåc mûu quêåt ngaä mònh... Ö ! Khöng phaãi hoân cuöåi! Möåt quaã cau! Vaâng choái. Quaã cau êëy run rêíy trïn loâng baân tay àang múã ra cuãa cêåu Cöng. Cêåu àùåt noá vaâo tay Mñt, röìi àêíy kheä cö vïì phña töi. Quaã cau röîng rúi xuöëng nïìn gaåch, kheä vang lïn êm thanh cuãa möåt quaã chuöng vaâng. Àaám baån reo nhû vúä caã trúâi àêët.

Khi moåi ngûúâi chúåt hiïíu, Cöng àaä chaåy ra ngoaâi tûâ lêu. Khöng coá ai ngoaâi töi biïët cêåu àang úã chöî naâo. Vaâo giúâ khuya khuùæt nhû thïë naây, caác àoá truám àùåt ngoaâi búâ ruöång àaä ûá chùåt teáp...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 33

BÙÆC VAÂ TÊN

Nùm nay Bùæc hoåc lúáp 7. "Ngaây xûa àaä àûúåc goåi laâ trñ thûác röìi böë nhó.". "A böë úi ngaây xûa laâ ngaây naâo? Chùæc lêu lùæm röìi phaãi khöng böë?. Con quïn khöng hoãi thïm trñ thûác nghôa laâ caái gò haã böë?" Böë Bùæc laâ möåt thêìy giaáo daåy Toaán song laåi mï vùn chûúng. Coá leä vò thïë maâ öng choån meå Bùæc, laâ möåt nhaâ thú nûä. Thú meå Bùæc viïët chó daânh cho treã con. Baâ àïën àêu, treã con xuám xñt laåi hoãi chuyïån, cûúâi nhû nùæc neã, chaãy caã nûúác mùæt.

Cho nïn Bùæc viïët truyïån.

Ngûúâi ta baão Bùæc giöëng böë, maâ naâo Bùæc coá gioãi toaán.

Caác cö khen Bùæc àeåp nhû meå. Bùæc tûå aái. Bùæc laâ àaân öng cú maâ. Quan troång hún, Bùæc chûa bao giúâ laâm thú ngoaâi möåt baâi àùng trïn baáo tûúâng cuãa lúáp nhên ngaây 20-11, àûúåc giaãi nhêët vïì vùn coá vêìn cuãa nhaâ trûúâng.

Höm hoåc vùn kïí chuyïån, Bùæc hoãi àuã thûá khiïën thêìy daåy vùn suyát cho àiïím "khöng" vò vö lïî. Bùæc nhúá laâ viïët truyïån phaãi coá cêu chuyïån. Coá nhên vêåt. Coá... caái gò nûäa nhó... Quïn thò luåc saách cuãa böë maâ àoåc.

Thoaåt àêìu Bùæc viïët truyïån "Choá vaâ meâo". Laâm nhû öng Tö Hoaâi êëy. Viïët xong, nghô thêëy choá vaâ meâo giöëng mònh vaâ em Bònh quaá. Bùæc thúã daâi. Baáo maâ àùng lïn trang nhêët thò öi mùåt. Baån beâ tha höì maâ trïu gheåo... Choá Lu Lu y nhû Bùæc, mang kñnh cêån taám àöå. Meâo Natasa hay nheâ nhûng luön xïëp haång nhêët trong loáp, ai maâ chùèng biïët àoá laâ Bònh, em gaái song sinh cuãa Bùæc, "Thöi boã truyïån naây. Hay gò caái chuyïån tranh nhau ùn quaâ meå ài chúå vïì. Hay gò caái anh Lu Lu nhoâm baâi cuãa Natasa trong giúâ toaán... Chùèng hay húám gò maâ khoe...". "Thöi ài sûãa caái xe àaåp. Sùæp tïët röìi..."

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 34

Bùæc xïëp têåp vúã, dùæt chiïëc xe àaåp ra tiïåm sûãa xe úã cuöëi phöë. Noá muöën "uãng höå" thùçng Tên, baån cuâng lúáp múái nghó hoåc, àang hoåc viïåc sûãa xe úã tiïåm chuá Baãy.

Tên laâ chaáu ngoaåi öng Taám. Bùæc chó biïët laâ böë meå Tên khöng coá nhaâ. Öng baâ ngoaåi àaä giaâ nuöi hai àûáa chaáu, khöng phaãi laâ viïåc dïî; coân khoá hún khi bêy giúâ hoå khöng coân coá thïí laâm gò àûúåc nûäa, söëng nhúâ vaâo söë tiïìn hûu trñ ñt oãi cuãa öng. Thûúng öng baâ, hai chõ em àaä boã ngang, chõ ài hoåc may, em ài hoåc sûãa xe...

Thêëy Bùæc, Tên mûâng rúä cuöëng quñt. Noá hoãi àuã thûá chuyïån. Bùæc coân hay nhoâm baâi cuãa Bònh khöng? Thêìy Thanh daåy toaán caác baån coá tiïën böå khöng? Öng thêìy giaám thõ coá coân hay quaát naåt caác baån khöng? Bùæc kïí chuyïån trûúâng àang xêy thïm mêëy lúáp hoåc. Nghe thêìy hiïåu phoá noái, àêu nhû seä coá caác lúáp hoåc tònh thûúng ban àïm hoåc nhúâ.

- Öi, tuyïåt thêåt, tuyïåt thêåt...

Tên vûâa nghe vûâa thöët lïn, tay vêîn vùån chiïëc öëc cho chùåt thïm.

Buöng tay, noá baão: "Ûúác gò túá àûúåc ài hoåc..."

Bùæc nghe àûáa baån kïí chuyïån, coá veã caãm àöång. Tên tiïëp:

- Túá ûúác túá àaä laâ chuá Baãy. Qua tïët túá seä múã möåt tiïåm xe gùæn maáy.

Röìi thò coá tiïåm sûãa xe húi. Thaânh öng chuã. Coá tiïìn thò laâ öng chuã hùèn röìi... Röìi cuäng nhû Bùæc, noá thaãn nhiïn noái gioång lúáp 7 baão:

- Luác êëy túá seä xêy möåt ngöi trûúâng. Túá seä múâi caác thêìy àïën daåy. Túá seä ngöìi úã baân àêìu tiïn, dô nhiïn laâ túá seä laâ lúáp trûúãng...

Mú ûúác cuãa baån laâm Bùæc ngaåc nhiïn.. Noá nhòn baån chùçm chùåp qua kñnh cêån röìi reo lïn: "A".

Tên ngú ngaác khöng hiïíu vò sao Bùæc boã chiïëc xe àaåp àaä sûãa xong, chaåy vïì nhaâ.

Bùæc chaåy vïì nhaâ vò noá àaä tòm àûúåc cêu chuyïån. Cêu chuyïån êëy laâ ûúác mú cuãa Tên. Bùæc gêìn nhû cheáp laåi cuöåc noái chuyïån giûäa Tên vaâ noá. Riïng cêu cuöëi cuâng, Bùæc quïn khuêëy mêët...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 35

Noá sûåc nhúá ra caái xe àaåp. Vaâ húát hú húát haãi chaåy ra tiïåm sûãa xe. Dô nhiïn vò Tên noái, nïn Tên nhùæc laåi khöng khoá khùn gò. Tên thùæc mùæc, hoãi Bùæc baão noá nhùæc laåi cêu êëy àïí laâm gò, Bùæc chó cûúâi.

Coá cêu noái cuãa Tên, Bùæc chó viïët möåt loaáng laâ xong truyïån. Nhanh hún meå laâm möåt baâi thú. Chùèng thïë maâ caã thaáng meå chó coá möåt baâi thú àùng baáo.

Àoåc laåi, Bùæc thêëy truyïån chûa hay. Keám caã chuyïån Lu Lu vaâ Natasa choá meâo..

"Àêy röìi", Bùæc thêìm reo lïn vaâ lêëy buát thïm vaâo àêìu àïì chuyïån ba chûä "vaâ cuãa töi". Xong, ngay luác àoá, noá nheo mùæt vaâ gaåch chûä "cuãa" ài. Bêy giúâ truyïån coá tïn laâ "Ûúác mú cuãa Tên vaâ töi".

Bùæc ûúác truyïån naây truáng giaãi. Ngûúâi ta àûa truyïån ài dûå thi quöëc tïë. Truáng giaãi Nö-ben thò dû xêy trûúâng. Coá lêìn meå baão giaãi Nö- ben to lùæm.

Maâ nïëu caái giaãi Nö-ben kia chûa àuã, àaä coá thïm tiïìn cuãa Tên... Möåt ngöi trûúâng... Tên seä laâm lúáp trûúãng.

Bùæc àaä nhúâ caã lúáp 7A9 cheáp truyïån naây thaânh böën mûúi baãn. Caã lúáp àöí xö ra caác saåp baáo ghi àõa chó tïn caác baáo vaâ caác cuöåc thi truyïån ngùæn. Baáo Saâi Goân giaãi phoáng, Vùn Nghïå, Nhên Dên, Quên àöåi nhên dên, Taåp chñ... Töíng cöång böën mûúi möët àõa chó. Vò baãn thaão göëc cuãa Bùæc àûúåc gúãi cho möåt túâ baáo dûúái tónh.

Bêy giúâ Bùæc vaâ caã lúáp 7A9 cuäng àang mong Bùæc truáng giaãi. Chó coá Tên laâ khöng biïët gò. Noá vêîn àang hoåc sûãa xe àaåp úã tiïåm chuá Baãy vúái giêëc mú trúã thaânh möåt öng chuã...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 36

CHEÁN TÒNH

Àaâo àûúåc saáu meát àêët àaá múái túái àêët seát. Tûâ àaáy giïëng, Tò böîng heát lïn: "Cho tao lïn, Saáng...", "Coá ngay, coá ngay. Gúám laâm nhû bùæt àûúåc vaâng khöng bùçng. Naâo... Baám chùåt vaâo...". Saáng noái vaâ göìng ngûúâi quay tay túâi. Tò àaä baám vaâo súåi thûâng, boâ ra khoãi miïång giïëng. Mùåt anh àoã bûâng bûâng, toã veã xuác àöång. "Caái gò lêín vaâo caåp quêìn kia?". Saáng cûúâi hïình hïåch chó vaâo quêìn Tò. "Caái cheán...". "Xem naâo. Khöng kheáo laâ vaâng thò boã meå", Saáng noái vaâ sêën túái àõnh lêëy caái cheán. Tò àaä gúä caái cheán tûâ caåp quêìn ra: "Vaâng àêy". Saáng chöåp lêëy giú lïn xem. Anh ta lêëy möåt maãnh saânh lûúåm gêìn àoá, caåo caåo lúáp àêët àoã vaâ àêët gó. "Xò, àöìng öng anh aå". Noái xong, neám caái cheán laåi cho Tò, baão: "Cuäng coân may chaán. Noá laâ möåt caái cheán". Röìi khuyïn: "Noá nùçm dûúái àêët laâ cuãa ngûúâi xûa. Duâng àûång nûúác àùåt trïn baân thúâ laâ húåp nhêët."

Buöíi chiïìu, hai anh em hoå laåi nhùåt àûúåc möåt caái cheán nûäa. Coá àiïìu laâ noá rêët saåch seä vaâ hònh nhû àûúåc ai neám xuöëng vaâo giûäa trûa, luác hai anh chaâng thöí möåc nùçm lùn quay nguã ngoaâi vûúân...

Àïën töëi höm àaâo xong giïëng, hai anh em ruã nhau ra quaán thõt choá mûâng Tò coá giïëng nûúác trong. Saáng noái vúái anh hoå nïn rûãa hai caái cheán saåch seä, röìi muác nûúác giïëng trong dêng lïn baân thúâ hai baác. Coân höm naâo coá rûúåu ngon, möîi ngûúâi möåt cheán, chaåm nhau long cong, chùæc thñch lùæm...

Chuyïån chó coá vêåy maâ maâ tai vaách vaåch rûâng, höm sau Tò ài àêu ngûúâi ta cuäng xuám laåi hoãi anh àaâo àûúåc nhiïìu vaâng lùæm khöng? Àïën caã mêëy anh uãy ban xaä cuäng àïën hoãi hû thûåc. Tò àûa hai caái cheán, hoå cûúâi khêíy, boã vïì. Anh chuã tõch ra túái ngoä, dûâng laåi noái kheä: "Nïëu chuá àaâo àûúåc vaâng thêåt, nïn goáp quô cho xaä. Töi khöng baáo lïn trïn vïì thu àêu...". Thêëy Tò cûúâi cûúâi, anh dùån: "Nhúá nheá! Nghô cho kô röìi gùåp riïng töi cuäng àûúåc..."

Anh chuã tõch vïì röìi, Tò àõnh àïën nhaâ Saáng ruã em hoå mai sang chúå Mïìn àaâo giïëng cho möåt ngûúâi heån tûâ thaáng trûúác. Bûúác àûúåc vaâi

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 37

trùm bûúác àaä túái ngoä nhaâ Sùæn. Tò chûa kõp hùæng gioång baáo cho ngûúâi yïu biïët thò àaä nghe tiïëng "e heâm" voång ra tûâ sau caánh cöíng. Anh dûâng laåi, àõnh lïn tiïëng chaâo. Öng Khoai e heâm lêìn nûäa, noái: "Cêåu àûáng laåi hùéng, töi hoãi". Nghe öng Khoai noái, Tò Toaát möì höi höåt. Chùæc öng laåi cêëm cûãa anh àêy. Röìi öng seä laåi khuyïn: "Àaân öng caánh ta nhû caái núm êëy. UÁp con caá naây khöng àûúåc thò ài uáp chöî khaác. Cúá gò cêåu cûá nheâ ao nhaâ laäo... Ao naây àaä coá anh Thúm nhaâ Tho tröng coi...". Àaä nhiïìu lêìn nhû vêåy, Tò boã lûãng Sùæn. Gùåp anh, Sùæn thanh minh: "Böë em coá lêëy anh Thúm thò lêëy. Em thò chùèng coá thúm tho naâo caã. Em khöng haám saáu gian nhaâ ngoái vaâ caái cûãa haâng..."

Öng Khoai nhòn Tò tûâ àêìu àïën chên röìi cûúâi nhaåt: "Cêåu cuäng kheáo giaã daång nhaâ giaâu huáp tûúng nhó. Töi hoãi thêåt... Thöi vaâo àêy àaä...". Öng nhòn trûúác nhòn sau xem coá ai tröng thêëy hai ngûúâi khöng, röìi cêìm tay Tò keáo qua cöíng. Luác ngang qua bïëp, Tò nhanh mùæt thêëy Sùæn che miïång cûúâi.

Tò mûâng quaá, tûúãng mònh mú. "ÊËy laâ töi thûã loâng kiïn trò cuãa cêåu. Biïët cêåu thêåt loâng vúái con Sùæn, töi rêët mûâng vò nhaâ naây coá phuác. Thöi thò...". Öng dùån: "Sùæm möåt caái lïî nho nhoã... Chuã yïëu laâ loâng tön kñnh töí tiïn laâ àûúåc. Chúá baây veä linh àònh maâ mang tiïëng..."

Mêëy ngûúâi baån gaái cuãa Sùæn phaãi àïën àöåi giuáp mêm lïî ùn hoãi. Trïn chiïëc mêm àöìng phuã vaãi àoã coá àuã thuöëc laá, traâ, mûát sen, möåt mêm rûúåu vaâ hai caái cheán àöìng àaä àûúåc àaánh laåi khaá kô lûúäng.

Öng Tûâ buön baán àöì cöí úã Saâi Goân vïì quï chúi àuáng vaâo dõp anh trai gaã con gaái cho möåt cêåu trai laâng. Luác têëm khùn àiïìu phuã mêm lïî vêåt àûúåc múã ra, öng Tûâ taái caã mùåt vò ngaåc nhiïn. Öng keáo öng Khoai vaâo buöìng thò thêìm...

Ngay töëi höm êëy, hai anh em öng àïën nhaâ Tò. Múái àïën göëc àa ngoaâi àêìu laâng coá con àûúâng reä vaâo nhaâ cêåu rïí quñ, hoå bêët chúåt nghe thêëy tiïëng cûúâi khuách khñch. Thùçng Tò vaâ con Sùæn. Höm êëy khöng coá trùng, trúâi khaá töëi nïn hai öng giaâ khoá maâ tröng thêëy àöi trai gaái ngöìi úã chöî naâo. Öng Tûâ bêëm nheå vaâo tay öng Khoai. Hai anh em lùæng nghe. Roä möìn möåt tiïëng Sùæn: "Anh biïët hai caái cheán êëy úã àêu khöng?". "Anh àaâo àûúåc úã àêët vûúân nhaâ anh chûá úã àêu?". "Xñ, ngöëc úi laâ ngöëc...". "Thïë thò úã àêu?". "Em neám xuöëng àêëy! Em nhùåt àûúåc chuáng úã nûúng sùæn gêìn àïìn vua Àinh... Em cêìu mong thêìn phêåt phuâ höå chuáng mònh! Ai ngúâ linh thïë..."

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 38

ÀÊÅU XANH ÀÊÅU ÀOÃ

Xa anh chõ, chó nghe nhûäng tin bêng quú, töi buöìn àïën nêîu ruöåt.... Möîi lêìn nhêån cuãa ai àoá cho mònh, tûâ möåt kñ àûúâng hay möåt quyïín saách... anh lêëy möåt haåt àêåu xanh boã vö huä. Vúå anh baão: "Öng àõnh àong àïëm loâng ngûúâi àúâi û ?". Anh nhùn mùåt, gêåt àêìu.

Gian nhaâ kho bïn traái khu bïëp cuãa toâa biïåt thûå xïëp caác bao àêåu xanh àaä àêìy ûá.

ÚÃã gian kho bïn phaãi, söë bao chêët lïn cuäng àaä phên nûãa. Khöng phaãi àêåu xanh. Chó ngûúâi vúå biïët àoá laâ nhûäng bao àêåu àoã. Nhûäng haåt àêåu ào loâng anh vúái nguúâi àúâi...

Trïn ngûúâi anh coá khaá nhiïìu vïët cûáa. Giöëng hïåt nhû vïët xûúác khi lao qua haâng raâo theáp gai. Nhûäng vïët cûáa maãnh goån, sùæc leåm cuãa dao lam. Coá lêìn, vúå anh hoãi vïì nhûäng vïët cûáa êëy, anh cûúâi nhaåt, baão àêëy laâ nhûäng nöîi àau àúâi.

Böîng möåt höm, nhaâ chûác traách àïën khaám nhaâ anh. Möåt keã nùåc danh naâo àoá àaä sûng suêët anh. Hònh nhû anh coá töåi?...

Ban àêìu, ngûúâi ta nghi anh laâ keã buön àêåu xanh, àêåu àoã lêåu thuïë. Coá àiïìu laå laâ caác bao àêåu trong hai gian kho àïìu nheå tïnh. Voã àêåu coân nguyïn. Chó coá ruöåt àêåu laâ ruöîng tuïëch. Thi thoaãng, trong möåt vaâi haåt coá nhûäng chuá moåt beáo nuác.

Ngûúâi ta beân ài tòm chûáng cûá trong nhûäng kïå saách kï saát tûúâng. Àöng, têy, kim, cöí... àuã caã; chó thiïëu khöng coá caái ngûúâi ta cêìn tòm.

Nhûäng ngûúâi àiïìu tra nhaáy mùæt cho nhau vaâ liïìn khaám phoâng vúå anh. Hoå tuãm tóm cûúâi khi vúá àûúåc möåt têåp hònh àen trùæng. Hònh àaä múâ, öë vaâng. Tuy nhiïn, ngûúâi ta vêîn nhêån ra chõ, coân ngûúâi àaân öng àang öm lêëy chõ thò hoå àoaán giaâ àoaán non laâ caác thuã trûúãng cuãa anh...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 39

Sau höm êëy, anh àûúåc thùng cêëp. Böën cêåu con trai cuãa anh chõ cuäng lêìn lûúåt àûúåc cûã ài du hoåc úã nûúác ngoaâi.

Thïë maâ, böîng dûng anh uöëng caã trùm viïn thuöëc nguã vúái rûúåu maånh... Rûúåu vaâ thuöëc xeá ruöåt gan anh; anh xeá hïët quêìn aáo, chïët trêìn truöìng nhû nhöång trïn giûúâng.

Luác mùåc quêìn aáo cho anh, böîng vúå anh nhòn chùm chùæm haáng anh, khoác ruá lïn röìi ngêët lõm. Böën àûáa con anh nhòn qua nûúác mùæt, thêëy roä raâng böën vïët seåo cùæt ngang hùçn trïn moán núå àúâi cuãa anh.

Anh àïí laåi möåt baãn chuác thû, àaåi yá: söë àêåu xanh àêåu àoã daânh cho àöìng baâo ài kinh tïë múái laâm giöëng ; söë saách vúã tùång thû viïån möåt trûúâng tiïíu hoåc...

Nghe tin, loâng xoát xa, töi àïën viïëng anh.

Tòm nûãa ngaây trúâi, töi túái àûúåc nhaâ anh úã Goâ Vêëp.

Khöng coá biïåt thûå. Chó coá möåt maái tranh, loåt thoãm giûäa möåt khu vûúân... Töi àaä bùæt àêìu nghi ngúâ nhûäng lúâi àöìn àaåi kïí trïn.

Khi töi hoãi, möåt cö gaái àang tóa àêåu xanh àêåu àoã lïî pheáp múã cöíng, àûa töi vaâo nhaâ. Chõ àang luái huái nêëu ùn trong bïëp, nghe tïn töi vöåi chaåy ra, cûúâi nhû mïëu...

Vûâa roát nûúác, chõ vûâa khoe chuyïån thùçng UÁt múái úã Trûúâng Sa vïì, anh chõ múái cûúái vúå cho no: "Àêëy, con beá vûâa röìi laâ vúå thùçng UÁt àoá, cêåu Cûã ! Noá laâ con gaái cêåu Tû..."

Thêëy töi lùång ài, chõ baão: "Ba con öíng cuäng sùæp vïì. Giaá cêåu àïën súám, cuâng öíng àïën thùm cêåu Tû bõnh...". Chõ noái vaâ ruát khùn chêëm chêëm nûúác mùæt: "Chùæc cêåu coân nhúá Tû sû trûúãng sû Mûúâi...".

Àuáng luác êëy anh vïì, tay xaách möåt bõch troân troân.

Nhêån ra töi, anh lao àïën, ghò chùåt, lùæc lùæc vai: "Cûã! Thùçng Cûã... Maây úã àêu rúi xuöëng neâ? Trúâi úi, thïë maâ tao cûá tûúãng..."

Mùæt anh nhùæm nghiïìn, caái bõch tuöåt khoãi tay, rúi xuöëng àêët. Àêåu xanh àêåu àoã tung toeá trïn nïìn nhaâ. Anh mïëu maáo: "Mang àïën cho thùçng Tû. Khöí nöîi, noá khöng coân ùn àûúåc nûäa..."

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 40

Töi àúä ngûúâi baån giaâ ngöìi xuöëng böå vaán ngûåa vaâ bêët chúåt gùåp ba cùåp mùæt àûúåm buöìn nhòn xoaáy vaâo loâng. Ba cùåp mùæt cuãa ba ngûúâi trai treã trïn baân thúâ, trong caác têëm bùçng Töí quöëc ghi cöng...

Anh böîng baão: "Chuát nûäa, tuåi mònh seä ài thùm chuáng noá. Tiïån coá thùçng UÁt nûäa. Noá muöën àïën chaâo caác anh noá trûúác khi ra àaão..."

"Öng vaâ cêåu ùn chuát gò cho êëm buång àaä, röìi haäy ài, nheá!", chõ noái vaâ bûng lïn möåt nöìi cheâ, muác àuã caã taám tö.

Anh xïëp lïn baân thúâ ba tö.

Hûúng àêåu vûúng, trong thanh nhû hûúng àêët...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 41

NGÛÚÂI LAÂNG HOA

Tûâ ngaây baâ giaáo mêët, öng Chûä hay nhùæc Sen: "Hai chõ yïn bïì gia thêët röìi. Böë chó coân lo cho con...". Sen nuäng nõu: "Thò böë cûá àïí con keán...". "Böë nhaâ cö! Keán, röìi caã àúâi hêìu böë aâ !". Caã hai böë con àïìu biïët roä, úã caái laâng hoa naây chûa coá ngûúâi con gaái naâo lêëy chöìng muöån hún Sen... Öng Chûä suöët ngaây luái huái ngoaâi vûúân vúái àaám cêy caãnh. Öng cùæt caânh, tóa laá, uöën daáng cho nhûäng cêy kim ngên; nhöí chöî naây cêëy xuöëng chöî kia nhûäng cêy höìng, cêy maâo gaâ... Chiïìu, öng ra bïën söng cêu caá giaãi khuêy...

Cö giaáo Sen hay ruã baån vïì chúi. Hêìu hïët laâ caác baån trai. Anh nhaâ thú coá hai baâi thú vïì hoa sen trïn baáo Àaãng. Anh ngoaåi thûúng àaä ài Nam vïì Bùæc nhiïìu lêìn, thaânh thaåo viïåc mua luáa gaåo, khoai sùæn... Vaâ anh giaáo daåy toaán gioãi nöíi tiïëng trûúâng xaä, àaä tûâng coá möåt hoåc sinh suyát nûäa àûúåc tuyïín vaâo hoåc úã trûúâng chuyïn toaán huyïån.

Coá möåt ngûúâi haâng xoám, cö Sen chùèng muöën anh ta àïën nhaâ, laâ anh cu Mñch. Luä treã con goåi laâ Mñch Mûúâi Taám. Tïn nghe nhû taâu bay. Thûåc ra caái tïn gúåïi mú ûúác thêìm kñn cuãa cha meå mong anh khi lúán, Mñch laái maáy bay chiïën àêëu, tung hoaânh trïn bêìu trúâi gòn giûä àêët laâng hoa... Khöí nöîi, khi Mñch lúán laåi àaä hoaâ bònh. Ngûúâi ta chó tuyïín nhûäng ngûúâi hoåc hïët cêëp ba maâ Mñch múái hoåc àïën lúáp mûúâi möåt. Anh ài böå àöåi ba nùm vaâ trúã vïì laâng hoa vúái quên haâm trung sô. Trung sô Mñch nöíi tiïëng uöën cêy si.

Khöng biïët anh ta hoåc úã àêu caách tröìng tóa, caách haäm cêy caãnh, àêm rïî,uöën thïë... maâ vûúân caãnh cuãa nhaâ anh toaân möåt loaåi si. Cêy si Mêîu Tûã vaâ cêy si Àêët Nûúác, tïët nùm ngoaái Mñch baán àûúåc möåt triïåu. Àuáng laâ hai chó vaâng. Cuäng nhúâ caái kheáo leáo cuãa baân tay vaâng biïët chùm lo vun tóa cêy maâ thöi.

Öng Chûä àaä tûâng àûáng lùång haâng giúâ trûúác vûúân caãnh cuãa àûáa hoåc troâ döët nùm xûa. Bêy giúâ, Mñch àaáng àûúåc goåi laâ bêåc thêìy vïì si caãnh... Cuäng laâ trúâi ban cho caái maâ caác öng thêìy trûúâng laâng khöng coá

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 42

àïí maâ cho troâ. Öng ngoã yá Mñch truyïìn nghïì. Mñch cûúâi hïì hïì, thûa: "Coá gò àêu maâ giêëu, thêìy. Dïî nhû múã baân tay êëy thêìy aå. Chó viïåc laâm thïë naây... thïë naây...". Cûá nhû thïë naây, thïë naây maâ Mñch noái hïët caã buöíi saáng; anh heån thêìy chiïìu ùn cúm xong seä noái tiïëp. Töëi laåi heån mai... Nghôa laâ coá thïí viïët ra möåt cuöën saách.

Mêëy ngaây liïìn, thêëy öng Chûä coá veã söët ruöåt, Mñch sûåc nhúá vaâ baão: "Khöí quaá. Con noái cûá lùçng nhùçng nhû rau muöëng luöåc. Chi bùçng...". ÚÂ nhó, ûúng möåt vûúân si caãnh bïn nhaâ thêìy, ngaây ngaây troâ àïën hûúáng dêîn... Tiïån quaá! Tiïån quaá ! Àúä mang tiïëng troâ daåy khön thêìy...

Thïë laâ nhaâ öng giaáo Chûä coá möåt vûúân si. Anh nhaâ thú baão thïë vaâ ûáng khêíu àoåc möåt baâi thú röëi hún caã rïî si àang loaâ xoâa, àêm cheáo vaâo nhau. Anh ngoaåi thûúng dõch baâi thú ra tiïëng anh tiïëng em gò àêëy, xò xöì àoåc; tiïëng gò maâ lùæm êm "sêìn" úã cuöëi, nghe sêìn suâi nhû göëc si möëc. Anh daåy toaán ûúác tñnh taác phêím coá 2000 tûâ, võ chi möîi tûâ möåt haâo, baâi thú cuäng àaáng hai chuåc ngaân. Ú, tñnh thïë laâ thïë naâo nhó? Aaâ, giöëng nhû rïî si moác vaâo cêy àa àêìu laâng... Cö Sen àûúåc möåt bûäa àoã chñn caã mùåt...

Àïën luác uöën thïë, öng Chûä yïu cêìu Mñch laâm cêy si Öng Chaáu. Öng Chûä laâm mêîu öng, chaáu thò àaä coá möåt àûáa hoåc troâ gêìn nhaâ cö Sen giuáp. Möîi buöíi chiïìu, öng chaáu bïn nhau cho Mñch ngùæm vaâ sûãa cêy. Cêìu kyâ vaâ nhoåc cöng quaá.

Luác öng Chûä àaä naãn, taác phêím vêîn chûa xong thò Tïët àaä àïën. Laâng hoa traân ngêåp khaách buön. Ngûúâi ta àoâi mua cêy si Öng Chaáu. Mñch noái vúái öng giaáo chúá coá baán.

Giaáp Tïët, höm öng Taáo vïì giúâi, öng giaáo sang nhaâ Mñch ùn cöî. Sen úã nhaâ tröng nhaâ. Khaách vaâo nûúâm nûúåp. Cö söët caã ruöåt. Röìi cö buöåt miïång baão möåt öng to beáo ài ö tö, àöî xe úã ngoä, cûá ngêín ra haâng giúâ trûúác cêy si: "Möåt triïåu... Chaáu khöng búát möåt xu. Chõu thò baác mang ài". Öng ta chó chúâ coá thïë, sai ngûúâi àûa tiïìn mang cêy ra xe.

Àïëm laåi tiïìn, Sen thêëy dû ra mûúâi ngaân... Vaâ chó àïën luác nghe Mñch oaâ khoác khi biïët cö àaä baán cêy Öng Chaáu, Sen múái biïët mònh húá...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 43

Cö an uãi maäi, Mñch vêîn hûå hûå trong ngûåc, nhòn traách moác. "Thöi thò ra Tïët, em seä laâm mêîu àïí anh laâm cêy Thiïëu Nûä...". Mñch àoã mùåt, boã vïì.

Tïët, anh laánh mùåt cö. Anh àïën thùm öng giaáo vaâo luác cö ài vùæng. Cö nhùæn mêëy lêìn, Mñch múái sang. Tröng laånh luâng thêëy gheát ! Anh lùång leä uöën tóa cêy, thi thoaãng múái liïëc nhòn cö àang chaãi toác... Töëi, anh chaâo cö röìi vïì. Dûãng dûng. Xa laå... "Chùæc anh ta giêån. Thöi thò mònh cöë laâm mêîu àïí buâ nöîi ngu ngú... Cho böë giaâ khoãi buöìn". Nghô thïë nïn Sen kiïn trò ngöìi laâm mêîu. Àöi khi cö cûúâi nhû xin löîi...

Sen nhû quïn caã chuyïån anh ngoaåi thûúng àaä vaâo Saâi Goân; anh nhaâ thú àaä ài laâm baáo xa; vaâ anh giaáo daåy toaán àaä chuyïín lïn trûúâng huyïån. Quïn cuäng phaãi. Vò hoå coá nhúá cö àêu. Àïën möåt caái thû cuäng khöng coá...

Möåt höm, cö gúåi àûúåc chuyïån Mñch. Anh thuã thó noái: "Tröìng cêy si àeåp giöëng nhû laâm thú. Àïí cho noá àeåp phaãi tñnh nhû toaán. Dô nhiïn veã àeåp seä taåo ra tiïìn nhû... àïí xuêët khêíu êëy...". "Öi anh Mñch... Thïë ra anh bùçng caã ba ngûúâi cöång laåi...". Mñch ngûâng tay uöën, bûát möåt laá si. "Khöng, töi khöng phaãi laâ ba ngûúâi. Töi chó laâ möåt ngûúâi coá àöi mùæt laá si... Töi laâ ngûúâi tröìng si...".

Sen tinh nghõch: "Hònh nhû em nghe anh Mñch noái ngoång..."

Mñch khöng giêån. Anh àaä nhòn vaâo mùæt Sen. Vaâ, traã lúâi khiïën cö giaáo phaãi sûãng söët:

- Töi noái töi laâ ngûúâi tröìng si caãnh. Vaâ em biïët àêëy, anh àïën àêy vaâ muöën úã laåi laâm möåt ngûúâi chöìng si thêåt sûå. Em thêëy thïë naâo?

Sûãng söët laâ noái xong, Mñch vuåt chaåy... Anh chaåy ra bïën söng núi öng giaáo Chûä àang cêu caá àïí thûa chuyïån.

Cuöëi nùm êëy, trúâi reát ngoåt. Àaám cûúái àûúåc töí chûác. Tiïåc bêìy trong vûúân si caãnh. Ngûúâi ta khöng thêëy cêy si Thiïëu Nûä àeåp nhû thïë naâo; vò vûúân si naây laâ vûúân caãnh cuãa nhaâ anh Mñch. Àaám cûúái chó vùæng anh baån laâm thú. Tiïëc thay! Nïëu khöng, chùæc hùèn chuáng ta seä àûúåc àoåc thïm möåt baâi thú úã cuöëi truyïån naây.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 44

DI CHUÁC

Thïë laâ sûå àaä röìi ! Khöng thïí cûúäng nöíi giêëy trùæng mûåc àen nûäa Cö, dò, chuá, baác cuãa thùçng Búâm, chùèng ai àûúåc hûúãng nhiïìu nhû vêåy tûâ öng nöåi.

Di chuác ghi roä:

"... Nguyïîn Vùn Búâm àûúåc thûâa hûúãng ba baâi vùn lúáp àïå nhêët, lúáp àïå nhõ, lúáp àïå tam cuãa öng nöïi trong caác nùm 1930, 1931, 1932. Ngoaâi ra, Nguyïîn Vùn Búâm coân àûúåc thûâa kïë toâa biïåt thûå nùçm trïn diïån tñch àêët 180 meát-ca-rï, lö 2, thûãa saáu, toåa laåc taåi söë 9, àûúâng Pön-be cuä, nay goåi laâ àûúâng... quêån..., Thaânh phöë Höì Chñ Minh...

Ba baâi vùn àûúåc giao thùèng cho Búâm.

Riïng toâa biïåt thûå, ba Búâm àûúåc uãy quyïìn giûä giuâm.

Chùèng ai hiïíu taåi sao öng nöåi laåi laâm nhû vêåy !

Coá leä phaãi nhúâ öng giaáo cùæt nghôa giuáp.

Töi laâ thêìy giaáo cuãa Búâm, àûúåc caã nhaâ kñnh troång. Dô nhiïn töi àûúåc hoãi yá kiïën.

Vïì toâa biïåt thûå, quaã thêåt töi cuäng khöng biïët noái thïë naâo. Êu cuäng laâ thoái thûúâng úã àúâi: cha truyïìn con nöëi?

Chó coá ba baâi vùn, laåy trúâi, nhúâ tûâng laâ hoåc troâ, röìi laåi laâm nghïì goä àêìu treã, töi khaám phaá ra nhiïìu àiïìu. Xin thûá löîi "bïånh" tó mó nghïì nghiïåp àïí àûúåc ghi ra àêy vaâi àiïím chñnh:

- Àêy laâ ba baâi vùn taã caãnh, "Haäy taã möåt ngöi biïåt thûå trïn àûúâng Pön-be". Ba caái àïìu giöëng nhau tûâng chûä.

- Caã ba baâi viïët, troâ cheáp giöëng nhau tûâng dêëu chêëm, dêëu phêíy...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 45

- ÚÃ phêìn ghi nhêån xeát vaâ cho àiïím, baâi viïët nùm 1930 ghi: "Gioãi- Mûúâi", baâi viïët nùm 1931 àïì: "Trung bònh - Böën:, baâi viïët nùm 1932 ghi: "Rêët keám - Khöng". Neát chûä viïët vaâ chûä söë maách baão hêåu thïë rùçng öng thêìy naây daåy hoåc troâ liïn tuåc suöët ba nùm tiïíu hoåc.

Töi noái vúái cha con Búâm:

- Àêy laâ möåt baâi hoåc.

Búâm troân xoe mùæt:

- Thûa con khöng hiïíu...

Ba Búâm hùæng gioång noái kheä:

- Öng cuå daåy rùçng...e heâm... öng cuå coá yá noái rùçng...

Töi kheáo leáo tiïëp lúâi:

- Luác ngûúâi ta nhoã, laâm àûúåc viïåc nhoã laâ töët. Khi àaä lúán, vêîn laâm viïåc nhoã êëy laâ keám, laâ thuåt luâi.

- Coá lñ! Coá lñ!... Coá lñ lùæm! Ba Búâm vöî vaâo vai con, nûác núã khen thêìy.

Búâm kheáp neáp:

- Thûa thêìy coân toaâ biïåt thûå?

- AÂ, caái naây... caái naây... thêìy... Töi luáng tuáng vaâ trúã nïn êëp uáng.

Böîng noá reo lïn:

- A ! Con biïët röìi...

Ba Búâm nhòn con toã veã nghi ngúâ:

- E heâm! Caái gò ! Con biïët caái gò naâo?

- Noá laâ ûúác mú - Mùæt Búâm saáng bûâng lïn - ûúác mú cuãa öng nöåi con...

Töi xoa àêìu Búâm, khen "Hay quaá!".

YÁ tûúãng cuãa Búâm khiïën lúâi giaãi cuãa töi trúã nïn raânh maåch.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 46

Àuáng röìi! Öng giaáo àaä gúåi cho nöåi nhiïìu ûúác mú vïì toaâ biïåt thûå.. Thaânh ra, nöåi àaä tûúãng tûúång àûúåc ra noá. Ûúác mú trong têm tûúãng hùçn sêu àïën mûác möîi khi viïët hay noái vïì toaâ biïåt thûå, nöåi àïìu viïët y hïåt nhau chùng?

... Chuáng töi àïën thùm toaâ biïåt thûå.

Caã ba ngúä ngaâng khi thêëy caác chi tiïët trong toaâ biïåt thûå, caách böë trñ vûúân caãnh hêìu hïët àaä àûúåc mö taã trong baâi vùn. Daáng dêëp toaâ biïåt thûå vûâa giaâ nua, cöí kñnh vûâa treã thú vaâ hiïån àaåi.

Ba Búâm àöåt ngöåt baão:

- Àiïìu quan troång nhêët laâ öng nöåi àaä laâm cho ûúác mú trúã thaânh sûå thêåt phaãi khöng con?

Búâm " Daå ! Daå !". Baân tay noáng êëm cuãa em nùæm chùåt lêëy tay töi.

Em ngûúác nhòn lïn bêìu trúâi xanh.

Trúâi vêîn xanh nhû ngaây xûa.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 47

DAO SÙÆC

Vïì thùm trûúâng núi sú taán cuä, töi àûa thêìy àïën nghôa trang liïåt sô, viïëng möåt ngûúâi baån cuâng lúáp àaä hi sinh trong chiïën tranh. Vaâo luác taân nhang àaä uöën cong hònh nhûäng ngoån tre, thêìy baão töi múã nuát chai rûúåu cuáng. Cheán rûúåu mùæt trêu thûá nhêët àûúåc rûúái xuöëng möå. Cheán thûá hai, thûá ba, thêìy troâ ngûãa mùåt lïn trúâi, caån möåt lêìn... Chai rûúåu nïëp quï nöìng naân àuã sûác khiïën ngûúâi úã hai coäi êm dûúng say nghiïng ngaã. Thêìy ruã ró noái chuyïån vúái àêët nêu vaâ coã xanh. Coân töi, töi gên cöí haát möåt khuác quên haânh laåc àiïåu...

Mêëy àûáa treã chùn trêu thêëy laå, xuám àïën xem, xò xaâo baân taán. Mùæt chuáng aánh lïn veã lo ngaåi. Töi böîng giêåt thoát ngûúâi, chúåt thêëy möåt beá gaái nhòn chùçm chùåp vaâo caái cùåp da thêìy töi àïí lùn loác bïn phêìn möå. Trong cùåp coá rêët nhiïìu baãn thaão...

Hai thêìy troâ bûúác thêëp bûúác cao trïn con àûúâng bêåc thang, mêëp mö nhûäng vïët chên trêu dêîn vaâo laâng. Tre hai bïn àûúâng ken thaânh luäy, boáng toãa xanh caã nhûäng vuäng nûúác àoång tûâ cún mûa cuöëi haå àïm qua. Huåt chên, töi ngaä nhaâo vaâo möåt buåi tre. Loaång choaång ngöìi xuöëng, gúä mêëy caânh gai coân nñu lêëy aáo töi, thêìy àûa tay lêìn khùæp ngûúâi troâ xem coá chöî naâo bõ chaãy maáu khöng. Röìi, loâ coâ àûáng dêåy, vúái tay ruát mêëy buáp tre non, thêìy baão töi nhai vaâ nuöët nûúác ài...

Khi töi võn vaâo möåt thên tre àûáng dêåy, thêìy laåi cuái xuöëng, luái huái vuöët vuöët möåt thên mùng bõ gêîy. Veã trêìm ngêm löå roä trong nhûäng tiïëng thò thêìm möîi luác möåt thêëp dêìn xuöëng: "Tre giaâ, mùng moåc...".

Vïì thaânh phöë, hai thêìy troâ döìn sûác hoaân thaânh mêëy böå saách viïët chung. Cöng viïåc luát àêìu, töi mïåt muöën àûát húi. Thïë maâ thêìy vêîn toã veã an nhaân, miïång luön núã nhûäng nuå cûoâi tuãm tóm. Töi hoãi bñ quyïët, thêìy laãng chuyïån, hoãi: "Con coá nhúá mêëy àûáa treã chùn trêu höìi ta vïì thùm trûúâng cuä khöng?".

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 48

Saách viïët xong, chûa kõp xïëp buát, thêìy töi mùæc troång bïånh. Haâm cûáng laåi; rùng nhû dñnh chùåt vaâo nhau. Khöng noái àûúåc, muöën dùån töi àiïìu gò, thêìy àïìu phaãi ghi ra giêëy.

Caách àêy hai thaáng, luác thêìy nguã, töi thêëy lêîn trong söë buát àaâm möåt túâ giêëy chi chñt chûä. Xem qua, töi biïët àoá laâ möåt truyïån ngùæn. Truyïån kïí: Thêìy gùåp troâ cuä úã chöën bïn kia, uöëng rûúåu say tuyá luyá, ngaä vaâo möåt buåi tre. Thên tre khùæc kñn caác con chûä lêíy ra tûâ nhûäng cuöën saách thêìy vaâ töi àaä viïët. Möåt àaám treã trêu ï a àaánh vêìn tûâng chûä. Thêìy àaä àõnh nhùæc nhúã khi nghe chuáng àoåc sai nhiïìu chöî. Nhûng xem kô laåi, chûä nêu trïn tre xanh roä raânh raânh, thêìy taái mùåt, toaát möì höi. Kïu gaâo khaãn cöí, nhòn lïn dûúng thïë, thêìy muöën chïët thïm möåt lêìn nûäa khi thêëy töi àang hùm húã viïët möåt cuöën saách múái...

Vò möåt lyá do àùåc biïåt, Ban biïn têåp túâ baáo chiïìu theo yá töi, àùng nguyïn veån truyïån, khöng sûãa möåt chûä. Túâ baáo, àûúåc chuyïín qua ngûúâi baác sô àiïìu trõ, àïën tay thêìy.

Khi àoåc xong truyïån, mùæt nhû laåc hïët tinh lûåc, miïång thêìy bêåt "aá" lïn möåt tiïëng, maáu tûúi ró ra khoeá meáp.... Khöëi u laâm cûáng haâm àaä vúä, mùåt thêìy töi àang taái nhúåt cûá höìng dêìn lïn...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 49

BÖNG GAÅO

Nïët mang tñch nûúác cheâ noáng, uã trong caái daânh tre cêåt sún cêåy àen nhaáy, bïn trong döìn böng cêy hoa gaåo. Vuä biïët àoá laâ böng lêëy tûâ cêy hoa gaåo àêìu laâng, vò thûá böng löå qua lúáp vaãi hoa tñm sêîm coá chöî àaä thuãng, trùæng àïën laå luâng. Nhòn baân tay cêìm quai tñch bùçng àöìng cuãa Nïët, Vuä quay mùåt ra phña cûãa. Anh bêët giaác nhòn thêëy nhûäng böng hoa àoã choái in trïn nïìn trúâi quï àang saáng rúä lïn trûúác luác hoaâng hön buöng xuöëng. Nïët àaä xuöëng bïëp. Lûãa raå khiïën maá cö höìng lïn.

- Thöi, anh vïì. Thêìy cho anh vïì - Öng àöì nhùæc.

Vuä biïët laâ öng àuöíi kheáo. Anh tuãi thên, àûáng dêåy, êëp uáng chaâo öng àöì röìi hêëp têëp ài ra cûãa. Qua sên, Vuä muöën nhòn Nïët àang bùåm möi thöíi lûãa nhûng khöng daám. Khöng biïët coá àuáng laâ Nïët àang thöíi lûãa hay khöng (anh coá daám nhòn àêu maâ biïët roä)... ÊËy laâ anh àoaán thïë. Àoaán thïë vò anh nghe vùèng bïn tai nhûäng tiïëng phuâ, phuâ, phuâ...

Vuä chaã daám quay laåi. Anh biïët öng àöì àang nhòn theo anh, doäi tûâng bûúác chên, ngùæm tûúáng ài... loáng nga loáng ngoáng.

Ra khoãi ngoä nhaâ öng àöì, böîng coá tiïëng ngûúâi goåi: "Anh giaáo". Vuä nhòn quanh quêín vaâ chúåt nhúá àêy laâ ngoä cuãa baâ cuå Têm. Baâ cuå coá mêëy ngûúâi con ài böå àöåi hi sinh úã Cao Laång. Hònh nhû höìi nùm 50. Àïën cuöëi nùm 54 múái coá giêëy baáo caác con hi sinh, cuå cûá baão laâ caác con hi sinh úã Àiïån Biïn Àiïån Biïëc gò gò àêëy... Nïët vêîn sang tröng nom giuáp àúä viïåc vùåt luác cö dêu uát cuãa cuå ài vùæng. "Khöí, coân coá thùçng con uát thò noá laåi ài cöng nhên gang theáp, úã maäi tónh Thaái". Cuå thúã daâi thûúân thûúåt baão Nïët thïë.

- Anh giaáo vaâo àêy chúi àaä - Cuå Têm múâi.

Vuä àêíy caái cöíng bùçng raâo tre sang möåt bïn, bûúác vaâo sên. Baâ cuå lêíy bêíy bûng raá khoai lïn hiïn nhaâ, núi coá kï caái choäng nan tre.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 50

Àaä thaáng ba, chiïìu nay gioá laånh úã àêu uân uân thöíi vïì. Sao maâ lùæm gioá. Nhòn baâ cuå run vò laånh, Vuä chaånh loâng baão:

- Thöi u àïí con mang khoai vaâo phaãn maâ ngöìi. Ngoaâi naây gioá lùæm. Reát thaáng ba... Vuä giêåt mònh dûâng laåi, ên hêån vò lúä lúâi.

Baâ cuå cheáp miïång "phaãi, phaãi" röìi lui cui ài doâ dêîm tûâng bûoác vaâo nhaâ. Baâ nhû ài caã chên vaâ tay. Caái lûng coâng nhû daáng möåt con töm. Trúâi úi, sao laåi giöëng caái baâi "Baâ coâng ài chúå..." thïë! Vuä vûâa daåy luä treã trong xoám. Maâ kòa, àûáa beá naâo úã nhaâ sau àang ï a: "Búâ a ba huyïìn baâ, cúâ ong...". Vaâ coá tiïëng ruác rñch: "Thêìy giaáo Vuä. Thêìy àïën nhaâ cö Nïët".

Vuä nhòn àöì àaåc trong nhaâ. Giûúâng tre, chiïëu àaä cuä. Chó coá möåt têëm chùn àún. Goác nhaâ coá ba öng àêìu rau. Àêëy laâ bïëp sûúãi àöng cuãa cuå Têm.

Muâa êëy böng gaåo àûúåc muâa. Quaã heáo khö, àen sêîm, boác ra böng àûúåc caã nùæm tay chùåt, trùæng muöët.

Vuä gom böng gaåo àûúåc caã mêëy kilö.

Anh mua vaãi maân, tûå bêåt böng,daân böng, khêu maång vaâ trêìn thaânh möåt têëm chùn.

Bêån vúái viïåc daåy hoåc, laâm têëm chùn, anh nhû thûa thúát hún trong viïåc àïën nhaâ Nïët.

Röìi hïët thu, vaâo àöng. Gioá nùm nay to hún, trúâi laånh giaá àïën 8-9 àöå. Baâ cuå laåi àöët lûãa. Nhaâ luác naâo cuäng nhû àang nêëu cúm.

Vuä mang têëm chùn böng àïën biïëu cuå. Cuå Têm nùçng nùåc khöng nhêån. Nïët phaãi chaåy sang noái giuáp Vuä maäi, cuå Têm múái cheáp miïång, noái Vuä cuäng cö àún reát mûúát, nhêån sao àang têm. Nïët nhòn Vuä, cûúâi...

Coá tiïëng öng àöì goåi Nïët... Nïët chaåy uâ vïì nhaâ. Röìi cö nhaáy Vuä, ra hiïåu cho anh xin pheáp cuå, coân sang gùåp öng àöì...

Nïët laåi mang tñch nûúác cheâ tûúi ra, roát múâi böë vaâ Vuä. Öng àöì lêëy möåt cheán traâ, àûa cho Vuä, baão kheä

- Tûâ nay con cûá laåi chúi... Röìi sang xuên êëm aáp...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 51

- Daå, vêng aå... Con biïët böë thûúng con...

Nïët toã ra baåo, àaánh liïìu hoãi böë:

- Böë úi, thïë bao giúâ thò muâa xuên...

- Böë nhaâ cö ! Luác naâo cö cêåu lêëy nhau thò laâ muâa xuên...

Baâ cuå Têm luå khuå sang, hai tay bûng möåt röí khoai luöåc coân nghi nguát khoái... Öng àöì nhòn baâ toã veã aái ngaåi nhûng böîng tuãm tóm cûúâi sung sûúáng. Vuä biïët vò sao öng coá nuå cûúâi êëy.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 52

BÛÁC TRANH

Bûác tranh àûúåc veä bùçng muöåi àeân dêìu ma-duát. Buát veä laâ ngoán tay troã. Ngûúâi veä tranh kyá bùçng àiïím chó. Ngonù tay caái cuãa baân tay phaãi hùçn lïn giêëy nhûäng àûúâng troân àöìng têm troân vaânh vaånh. Thuá thêåt, töi treo bûác tranh naây úã nhaâ àaä lêu maâ khöng hiïíu roä hoåa sô veä vïì caái gò... Toaân böå mùåt tranh àen kõt, loang löí, àêåm nhaåt khaác nhau. Nhûäng maãng maâu kyâ quaái êëy, coá luác töi àaä tûúãng tûúång ra nhûäng traái nuái to nhoã khaác nhau. Laåi coá luác nghô àoá laâ rûâng àïm, biïín baäo...

Phoâng tranh cuãa töi laâ gian gaác xeáp göî, hai àêìu vaách coá hai caái cûãa söí chó to bùçng quyïín vúã hoåc troâ, úã giûäa coá möåt dêëu thêåp bùçng sùæt. Phoâng luön luön múâ múâ, kïí caã vaâo luác giûäa trûa nùæng gay gùæt.

Mêëy höm trûúác, nhaâ haâng xoám úã phña têy àêåp ra àïí xêy möåt khaách saån mi-ni. Nhaâ kïë bïn kiïån tuång gò àoá, khiïën cöng trònh thïë kyã kia phaãi taåm hoaän laåi chúâ yá kiïën cuãa nhaâ nûúác.Buöíi chiïìu, bûúác trïn caác bêåc thang àïí lïn gaác, töi thêëy, möåt luöìng saáng nhû aánh àeân pha, chiïëu xiïn vaâo vaách phña àöng.

Phoâng tranh coân àöåc coá möåt bûác êëy. Trú choåi úã goác phña têy.

Trûúác àêy, khi baån töi coân söëng, böën bûác vaách àêìy tranh. Nhiïìu nhêët laâ tranh cuãa Vên.

Xuêët xûá cuãa nhûäng bûác tranh rêët giöëng nhau. Bûác thò töi àöíi saách, bûác thò töi boã tiïìn ra chuöåc...

Böë töi laâ möåt nhaâ vùn. Öng àïí laåi cho àúâi möåt gian saách vaâ möåt nhaâ vùn con. Àuã loaåi saách. Àöng, têy, kim cöí. Saách àaä in. Saách coân laâ di caão. Cuöën cuãa öng. cuöën cuãa baån beâ öng giûä höå. Töi lïn mûúâi thò öng ra ài. Ba mûúi baãy tuöíi. Möåt söë khöng tröëng röîng... Meå töi khoác hïët nûúác mùæt röìi dùçn loâng baão: "Böë con phêån baåc. Thöi thïë laâ àaânh phêån. Tiïëng thúm vêåy cuäng laâ dû.. Con cöë maâ giûä lêëy thanh khñ böë. Sau naây, meå coá theo böë cuäng nhùæm mùæt àûúåc".

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 53

Lúán lïn, töi kïët giao vúái àaám baån beâ maâ meå töi cho laâ hû hoãng. Kïí caã Vên. Anh laâ möåt hoåa sô meâng. Chuyïn ài trang trñ àaám cûúái. Àöi khi veä möåt bûác khoãa thên khöng coá ngûúâi mêîu. Anh nhòn töi tùæm àïí veä caác thiïëu nûä. Thaânh ra caác bûác veä con gaái tröng rêët laå. Àoá laâ nhûäng cö gaái àaân öng. Möåt loaåi tñnh caách? Nhûäng hònh khöëi rúi vaâo khaái niïåm saáng taåo? Cöång thïm löëi vùn chûúng àöìng boáng cuãa töi khi giúái thiïåu tranh Vên, anh thaânh möåt hoåa sô möåt coá tïn tuöíi. Böëc lïn, Vùn veä lung tung. Veä cêy. Veä chim coâ. Ruöång luáa. Con gaái Thaái... Coá khöëi ngûúâi àïën gaå mua tranh. Vaâ vêåy laâ Vên coá tiïìn. Töi thò àûúåc anh cho hûúãng saái, ài àêu cuäng cho goåi...

Anh ngöng nghïnh veä nhûäng bûác tranh biïíu tûúång. Hiïíu thïë naây hay thïë kia àïìu àûúåc. Rêët khoá nùæm bùæt. Lúâi taán tuång cuãa töi khöng coân hiïåu nghiïåm nûäa...

Röët cuöåc thò töi ài daåy hoåc. Thi thoaãng viïët möåt caái truyïån nhò nhùçng, kñ nhûäng buát danh maâ chñnh töi cuäng khöng nhúá.

Vên boã töi lïn Têy Bùæc, vaâo Quaãng Bònh, Quaãng Trõ... Röìi anh trúã vïì. Veä. Ngöìi quaán caâ phï, ùn phúã. Ghi söí... Töi biïët anh thûúâng traã núå bùçng tranh. Àûúåc mêëy öng chuã naây mï vùn nghïå, chó cûúâi hïì hïì.

Coá möåt thúâi phong traâo taái baãn caác saách cuä cuãa caác nhaâ vùn quaá cöë nöíi lïn khaá rêìm röå. Vên chó möåt öng chuã quaán caâ phï laâm möi giúái àïën àiïìu àònh mua kho saách nhaâ töi. Töi cûúâi, noái àuâa: "Töi khöng baán saách. Nïëu öng chõu àöíi thò töi àöìng yá". Ngûúâi kia cûúâi nhaåt khi nghe töi noái àöíi möåt cuöën saách lêëy mûúâi caái tranh cuãa Vên. Öng ta cho laâ töi gaân. Vò vêåy, sau khi àöíi àûúåc chûâng hai mûúi cuöën saách, öng ta tuyïn böë chùèng coân tranh naâo cuãa Vên nûäa... Haâo hiïåp hún, öng ta gúãi biïëu töi ba trùm ngaân àöìng. Möåt moán tiïìn töi vaâ Vên nùçm mú cuäng khöng thêëy. Hai àûáa àûúåc caã thaáng heâ ùn chúi, nùçm taán gêîu vïì tranh. Tiïìn êëy cuäng goáp phêìn mua àûúåc caái khung kñnh reã tiïìn, àïí töi vaâ Vên löìng tranh vaâo, treo kñn böën vaách göî vaán.

Sau lêìn êëy, Vên öëm nùçm liïåt giûúâng. Anh àaä veä bûác tranh kyâ laå êëy trong möåt àïm khöng nguã àûúåc. Töi àaä giêëu hïët giêëy maá, buát mûåc... Thïë maâ coá lêìn vêîn bùæt gùåp anh hò huåc viïët...

Töi daåy tiïëng Viïåt úã möåt trûúâng àaåi hoåc. Coá rêët nhiïìu hoåc sinh nûúác ngoaâi àaä àûúåc töi thuå giaáo. Caác cö caác cêåu êëy hay àïën chúi vúái töi

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 54

lùæm. Cuäng dïî hiïíu. Töi khöng lêåp gia àònh. Rêët laâ tûå do. Nhiïìu ngûúâi àaä àûúåc töi tùång tranh cuãa Vên. Vïì nûúác, hoå gúãi cho töi thûá naây, thûá noå. Töi àaä baán nhûäng thûá àöì êëy àïí chu cêëp cho Vên.

Möåt lêìn, töi àïën thùm anh, Vên àûa cho töi möåt têåp baãn thaão. Vïì nhaâ giúã ra xem, töi giêåt thoát ngûúâi. Àêy múái àuáng laâ Vên, con ngûúâi maâ luác êëy töi múái cùæt nghôa àûúåc vò sao caã cuöåc àúâi töi gùæn boá, cûu mang nhû vêåy. Töi khöng hiïíu caái gò khiïën vùn cuãa anh hao hao gioång vùn cuãa böë töi. Nïëu àûúåc pheáp noái ra sûå thêåt, töi phaãi vaái vong linh böë, röìi noái rùçng úã àúâi àaä coá möåt ngûúâi vûúåt àûúåc böë töi. Noá sùæc saão vaâ giaãn dõ. Àoåc thêëy tûng tûác nhûng laåi thêëy thinh thñch... Töi thïì seä in bùçng àûúåc têåp baãn thaão naây. Thöi thò töi coân vúát vaát àûúåc chuát ñt caái goåi laâ loâng hiïëu thaão. Vùn nghiïåp töi moãng nhû túâ giêëy, sao àaáp àûúåc loâng mong moãi cuãa meå töi núi chñn suöëi. May maâ töi coân coá baån! Maåch vùn maâ böë töi àaä vaåch, vêîn coân möåt doâng chaãy...

Vên qua àúâi maâ khöng biïët úã Ba Lan, Nhêåt Baãn, Nga, Triïìu Tiïn... coá nhiïìu túâ baáo cuâng röå lïn möåt luác ca ngúåi anh nhû möåt hoåa sô coá phong caách taâi hoa úã Viïåt Nam.

Ngûúâi ta àöí xö ài tòm mua tranh cuãa anh.

Höm qua, möåt hoåc troâ cuä cuãa töi tûâ Nhêåt qua. Bêy giúâ anh laâ möåt thûúng gia kiïm möåt nhaâ sûu têåp tranh nöíi tiïëng. Àïën thùm töi, anh ngoã yá àûúåc xem laåi phoâng tranh. Töi noái chó coân möåt bûác. Khaách nùçn nò maäi... Töi àaânh chiïìu loâng.

Buöíi chiïìu, nùæng xiïn khoai chiïëu thaânh luöìng vaâo vaách göî phña àöng. Gùåp vêåt chùæn, aánh saáng hêët ngûúåc trúã laåi, chiïëu hùæt vaâo bûác tranh.

Khaách sûäng súâ, àûáng lùång; röìi tûâ tûâ cuái àêìu xuöëng...

Lêìn àêìu tiïn töi hiïíu bûác tranh. Dûúái aánh saáng vûâa phaãi, caác maãng àen loang löí, àêåm nhaåt hiïån roä möåt khuön mùåt. Nhòn chñnh diïån laâ mùåt böë töi. Nhòn nghiïng sang bïn traái laâ mùåt töi. Nghiïng sang bïn phaãi laâ khuön mùåt Vên...

Ngûúâi hoåc troâ cuä noái rùçng bûác tranh maâ töi àaä vö tû tùång anh trûúác àêy laâ möåt taác phêím vö giaá. Nhúâ noá maâ anh coá àûúåc möåt cú nghiïåp nhû höm nay. Lêìn naây, vò loâng biïët ún êëy, anh seä ngaä giaá soâng

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 55

phùèng vúái töi. Giaá bûác tranh laâ möåt khoaãn tiïìn khöíng löì; töi coá thïí duâng àïí in haâng trùm têåp saách nhû Vên àaä àïí laåi...

Vên úi, coá nïn baán bûác tranh cuöëi cuâng naây khöng? Búãi giûä noá, cuöën saách cuãa anh seä vônh viïîn nùçm trong tuã cuãa töi !

Töi àaä hoãi nhû vêåy. Nhûäng àaám rïu maâu muöåi àeân löëm àöëm trïn möå Vên àaä im lùång, khöng traã lúâi...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 56

THÙÇNG NGÛÚÂI TRÚÂI

Nùm 1977, trong möåt trêån huyïët chiïën vúái boån Phun-rö, töi bõ laåc khoãi àöåi hònh àún võ. Quên àõch kheáp chùåt voâng vêy nhûng khöng nöí suáng. Chaåy theo con àûúâng moân àöåc àaåo giûäa rûâng rêåm, töi bõ chuáng döìn àïën àêìu nguöìn Àaå Dún. Trûúác mùåt, thaác Koi nhû àöí tûâ trúâi xuöëng, boåt söi suâng suåc. Dïình trïn mùåt soáng, möåt àaám thiïëu nûä K'Ho vûâa teá nûúác lïn mùåt nhau vûâa cûúâi ngùåt ngheäo. Sau lûng, tiïëng chên ngûúâi söåt soaåt trïn laá khö möîi luác möåt gêìn. Röìi, "soaåt, soaåt"! Möåt àöi nhñm höët hoaãng vuåt ra tûâ möåt luâm cêy. Theo thoái quen, töi lùn xuöëng chên thaác, ngaä xoaâi vaâo trùæng xoaá buåi nûúác, trùæng xoaá nhûäng thên thïí con gaái. Möåt con nûúác xiïët chöìm túái, cuöën töi chòm nghóm. Nöíi bïình lïn nhû möåt khuác göî khö, töi cöë nhoaâi ngûúâi búi ra khoãi vûåc. Xoaáy nûúác cûá huát töi vaâo röìi laåi àêíy ra...

Àaám thiïëu nûä kïu lïn nhûäng tiïëng kinh haäi, chaåy teá lïn búâ, mùåc vaáy aáo. Caác cö chó troã, baân taán, röìi röëi rñt cùæt nöëi dêy rûâng, quùng xuöëng vûåc xoaáy...

Lïn búâ, töi ruä xuöëng. Phêìn do kiïåt sûác, phêìn do tiïëc khêíu AK coân möåt viïn àaån bõ vûåc xoaáy nuöët chûãng. Caác cö gaái K'Ho vêy lêëy töi. Möåt ngûúâi noái: "KaYung, hoãi xem noá coá phaãi laâ ngûúâi Trúâi cho chõ em ta khöng?" KaYung quay sang baão baån: "KaLiïng úi ! AÁo noá xanh nhû laá cêy rûâng, mùæt noá saáng nhû mùæt chim ûng, noá búi gioãi nhû möåt con trêu... Noá laâ caái böå àöåi àêëy !". "Böå àöåi? Trai laâng seä giïët noá nhû giïët con thuá aâ? KaBöåp baão böå àöåi khöng coá tim. Noá àuöíi ngûúâi K'Ho ta vaâo rûâng sêu, lêëy àêët töët cho ngûúâi Kinh úã...". "ÖÌ, noá àeåp nhû KaXing thöíi kheân àaánh chiïng gioãi nhêët laâng ta. Coá leä noá khöng phaãi laâ böå àöåi. Noá laâ ngûúâi trúâi..."

KaYung baão töi: "Maây laâ ngûúâi trúâi. Maây phaãi theo chuáng tao vïì laâng. Maây khöng quay laåi àûúåc àêu. Rûâng nhiïìu coåp vöì ngûúâi lùæm. Coåp khöng vöì thò caái suáng noá cuäng ùn maây mêët thöi...". Töi ngûúác mùæt, thêìm caãm ún cö. "Ài theo tao. Àïën nhaâ giaâ laâng. ÚÃ àêëy khöng ai

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 57

daám laâm haåi maây àêu. Maây seä laâ khaách cuãa laâng...". Caác cö gaái cuâng phaá lïn cûúâi. "Noá àöìng yá röìi ! Trúâi cho laâng thïm möåt KaXing..."

Àaám thiïëu nûä ruác rñch cûúâi noái dêîn töi àïën trûúác möåt cùn nhaâ saân göî. Úúã àoá àaä coá ba ngûúâi àaân öng cúãi trêìn, àoáng khöë, vai àeo suáng, tay cêìm giaáo, àûáng chúâ ngay dûúái chên cêìu thang. Ngûúâi treã nhêët tiïën lïn möåt bûúác. KaYung nhùæc kheä: "Giaâ laâng àêëy. Maây chaâo noá ài...". Anh ta chùæp tay trûúác ngûåc, töi cuäng laâm theo: "Chaâo giaâ laâng...". "Àûúåc", gioång giaâ laâng trêìm àuåc, "Tao laâ KaDêng. Coân maây?". "Töi laâ... laâ...". "Maây laâ böå àöåi?". Töi kheä gêåt àêìu. Giaâ laâng lûâ mùæt vïì phña caác cö gaái: "ÚÁ trúâi ! Sao chuáng maây baão noá laâ ngûúâi trúâi?". Röìi ngûãa mùåt lïn trúâi: "Tao thuâ caái böå àöåi lêëy àêët! Tao thuâ caái böå àöåi khöng yïu àaân baâ, khöng quñ treã con!...". Töi laånh söëng lûng, nghô àïën thuã àoaån tuyïn truyïìn xuyïn taåc cuãa boån Phun-rö àêìu soã. Nhûäng rûâng coã tranh dûúái chên nuái Koi nöng trûúâng khai hoang, chuáng baão àoá laâ àêët cuãa töí tiïn ngûúâi K'Ho, ngûúái K'Ho phaãi giûä lêëy. Caán böå vêån àöång àõnh canh àõnh cû öín àõnh cuöåc söëng, Phun-rö baão hoå àang tòm caách cêìm tuâ ngûúâi K'Ho àêëy. Phaãi boã laâng ài thöi... Laâng K'Ho rúâi àïën thaác Koi naây laâ do nhûäng lúâi àöåc êëy. Nhiïìu trai laâng àaä vaâo rûâng, lêín luát trong caác hang àaá úã nuái Koi, cêìm suáng chöëng caách maång...

Giaâ laâng vêîy KaYung laåi: "ÚÁ KaYung! Nghe KaBöåp baão noá laâ böå àöåi, tao àaä muöën giïët. Tao biïët loâng maây trong nhû nûúác thaác Koi, miïång maây noái lúâi laânh nhû tiïëng chim ri nuái, maây haäy noái: Noá laâ böå àöåi xêëu hay laâ ngûúâi Trúâi cho ta?..."

KaYung nhòn töi: "Noá àïën laâng ta tay khöng giaáo maác, khöng tïn noã. Noá biïët xuöëng suöëi tùæm cuâng àaám con gaái. Noá tröi vaâo miïång vûåc, Trúâi àêíy noá ra. Noá laâ KaXing cuãa laâng ta..."

Caác cö gaái ruác rñch cûúâi. "Noá laâ ngûúâi trúâi cuãa KaYung". "KaLiïng neám àûúåc caái lo KaXing theo KaYung xuöëng suöëi röìi nheá". "ÛÁ ûâ, tao thaã dêy. Noá laâ cuãa tao..."

Caác cö gañ chó im bùåt khi KaDêng khoaát maånh tay: "Thöi, ai vïì nhaâ êëy. Vïì cho ngûúâi giaâ khoãi lo àoã con mùæt! Vïì cho ngûúâi treã khoãi böëi röëi trong loâng..."

Chúâ cho àaám trai gaái laâng lêîn vaâo boáng cêy rûâng, KaDêng cêìm tay töi dùæt lïn cêìu thang: "Maây laâ khaách. Maây àûúåc nguã bïn bïëp lûãa.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 58

Maây muöën laâm gò cuäng àûúåc. Nhûng khöng àûúåc löåi ngûúåc laåi thaác Koi...".

KaYung cùæt möåt taãng thõt khö treo úã vaách bïëp, xiïn vaâo caái que tre àen nhêîy, lêåt ài lêåt laåi trïn than àoã. Muâi thõt nûúáng khen kheát, ngêìy ngêåy. Cö duâng dao rûâng chùåt thõt thaânh böën miïëng. Àùåt hai miïëng thõt trong möåt caái àôa bùçng baåc trûúác mùåt töi vaâ Ka Dêng, cö trúã laåi goác saân bï ra möåt huä rûúåu. UÁp trïn miïång huä laâ möåt caái gaáo vêìu. "Ú KaDñp! Ra chaâo ngûúâi trúâi röìi ta ùn cúm nhaâ ta àaäi khaách...", giaâ laâng goåi. Möåt ngûúâi àaân baâ buång chûãa vûúåt mùåt khïå nïå ài ra tûâ sau bûác vaách göî, cuái àêìu, lñ nhñ... Töi chùæp tay àaáp lïî. KaDêng baão: "Noá laâ KaDñp, chuã àêët cuãa laâng. Vúå tao àêëy. Coân àêy...", anh ta chó vaâo töi: "Thùçng ngûúâi trúâi..."

Giaâ laâng bûng huä rûúåu àöí ra gaáo. Uöëng trûúác möåt nguåm lúán, anh àûa gaáo rûúåu cho töi. Töi móm cûúâi thay lúâi caãm ún thõnh yá cuãa chuã, nêng gaáo ngang mùåt, uöëng caån möåt húi. "Àûúåc, àûúåc! Maây biïët uöëng rûúåu bùæp uã men laá rûâng nuái Koi, maây khöng chï nhaâ tao, tao coi maây nhû ngûúâi laâng...". ÚÃ bïn kia, KaDñp bêëm vaâo àuâi KaYung khiïën cö cûúâi lïn khanh khaách. "Con KaYung laâ em ruöåt tao. Em ruöåt cuãa giaâ laâng, em chöìng cuãa chuáa àêët. Noá keán chöìng lùæm. Thùçng KaXing trong nuái ngoá nghiïng noá, noá coân chûa chõu àêëy. Caái chên noá coân nhû con chim chûa buöåc voâng, caái mùæt noá coân nhòn nuái Koi, nuái Cheã... Tûâ mai, maây ài rêîy vúái noá. Maây laâ ngûúâi laâng röìi, caái buång maây cuäng cêìn coá bùæp, coá luáa..."

KaDêng thûúâng mang suáng ài suöët ngaây vaâ chó trúã vïì nhaâ khi àïm àaä rêët khuya. Töi hoãi KaYung, cö baão : "Noá ài bùæn con thuá". "Sao khöng lêìn naâo àûúåc thõt ?". "Ài vúái KaBöåp khöng àûúåc thõt. Ài giûä rêîy thöi.".

Möåt àïm, nghe tiïëng suáng röå lïn úã bïn kia nuái Koi, töi thêëy KaDñp ngöìi bïn bïëp lûãa coá veã böìn chöìn, thi thoaãng laåi cuái xuöëng lêëy gêëu vaáy lau nûúác mùæt. Töi chui ra khoãi chùn, àïën ngöìi àöëi diïån vúái chõ. Chõ baão: "KaBöåp noá seä giïët maây thöi. Noá aác hún caã thuá dûä trong rûâng...". Töi hoãi KaBöåp laâ ai, chõ thúã daâi: "Phun-rö...".

Gêìn saáng, töi vaâ KaYung bõ àaánh thûác búãi nhûäng tiïëng rïn ró nhû xeá ruöåt cuãa KaDñp trong cún vûúåt caån. KaYung khoác thuát thñt. Thi thoaãng, cö laåi chaåy xuöëng cêìu thang huá lïn tûâng höìi ba tiïëng möåt.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 59

Tiïëng huá goåi thêìn rûâng, thêìn suöëi... vïì che chúã cho chõ dêu cuãa cö àêåp vaâo vaách nuái Koi, voång laåi nhû tiïëng ma húâi êm u, rúån toác gaáy. KaDñp ruâng mònh, "höåc" lïn möåt tiïëng. KaYung höët hoaãng kïu lïn : "ÚÁ trúâi ! Noá ra ngûúåc...". Cö run lêíy bêíy bûúác ra khoãi nhaâ "huá, huá, huá" liïn höìi... Khöng kòm àûúåc thûúng caãm, töi luyánh quyánh àïën goác saân, quò xuöëng bïn KaDñp. Mùåc chõ quùçn quaåi, töi cöë giûä lêëy hai chên cuãa àûáa treã. KaDñp böîng "hûâ "giêån dûä, co chên thu hïët taân lûåc àaåp vaâo ngûåc töi. Töi reo lïn cuâng tiïëng khoác oe oe : " Möåt chuá beá con...".

Trao chuá beá cho KaYung àang troân mùæt nhòn mònh, töi àõnh quay laåi giuáp KaDñp. Luác êëy, möåt hoång suáng laånh toaát àaä dñ vaâo lûng töi: "Àûáng laåi !". KaDêng tûâ phña sau bûúác lïn, gaåt muäi suáng, baão: "KaBöåp! Khöng àûúåc bùæn thùçng ngûúâi trúâi. Noá...". Ngûúâi coá tïn laâ KaBöåp quay laåi, chaåy xuöëng cêìu thang, chôa suáng lïn trúâi bùæn möåt phaát "àuâng". Àûáa beá trïn tay KaYung khoác theát lïn. KaDêng nhòn töi, lùæc lùæc àêìu...

Chûa túái muâa bùæp, KaDêng baão töi: "Mêëy höm nay heo rûâng vïì phaá rêîy dûä lùæm. Maây vaâ KaYung ài lêëy bùæp vïì keão chuáng ùn hïët mêët". Nghe anh noái, KaYung hoãi: "Rêîy nhaâ ta caái chên ài nûãa ngaây múái túái, nûãa ngaây vïì, haái bùæp luác naâo ?". KaDêng cûúâi: "ÛÂ nhó ! Thò baão thùçng ngûúâi trúâi dûång laán, nguã laåi rêîy. Bao giúâ xong viïåc thò vïì..."

Chiïìu höm sau, luác laán àaä dûång xong, nhòn mùåt trúâi khuêët dêìn sau nuái Koi, töi ngöìi thûâ ra nghô ngúåi. KaYung thêëy vêåy, dùån : "Rûâng lùæm höí, laåi lùæm suáng ùn ngûúâi nûäa. Maây chúá coá ài xa laán...".

KaYung nhoám lûãa trûúác cûãa laán, ngöìi hú tay nhòn vúâi vúåi vaâo rûâng àïm, lo lùæng. Khuya, cö thò thêìm: "Bêìy sao trïn trúâi àaä ài nùçm röìi. Ta cuäng phaãi nguã thöi". Noái xong, baão töi nùçm trong, cö traãi laá nguã úã phña ngoaâi.

Trùçn troåc maäi, töi thiïëp ài luác naâo khöng biïët. Trong mú, töi caãm thêëy nhöåt nhaåt, röìi nhû coá möåt baân tay boáp maånh vaâo chöî con giöëng. Chöìm ngûúâi dêåy, töi thêëy roä raâng möåt boáng àen voåt qua ngûúâi KaYung lao ra khoãi laán.

Töi lay KaYung dêåy, kïí chuyïån laå. Nghe xong, cö súå haäi kïu lïn: "Noá àõnh giïët maây. Thùçng KaBöåp..." Röìi bêët ngúâ, cö öm chùåt lêëy töi, ghò maá töi aáp vaâo ngûåc mònh. Töi giaäy duåa cöë thoaát khoãi voâng tay cuãa

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 60

cö gaái K'Ho. Núái loãng tay àïí tai töi saát vaâo miïång mònh, KaYung noái nhû gioá thoaãng: "Öm chùåt lêëy tao. Khöng thò... noá giïët maây...". Töi àaä lúâ múâ hiïíu, röëi rñt hön lïn mùåt, lïn möi cö...

Àuáng nhû KaYung àoaán, ngay luác êëy, mêëy thanh niïn K'Ho bêët ngúâ aâo túái nhû gioá rûâng, keã keáo oùåt tay töi ra phña sau, keã dûång töi dêåy, troái nghiïën laåi. Mùåc cho KaYung nguyïìn ruãa, chuáng xöëc töi lïn caáng, khiïng töi nhû khiïng heo, vöåi vaä ài vïì laâng...

Lêëy dêy rûâng troái töi vaâo möåt cêy cöåt, KaBöåp àïën dûúái chên cêìu thang nhaâ KaDêng goåi vúái lïn: "Úúá KaDêng! Ra maâ xem thùçng ngûúâi trúâi. Noá àang bõ troái chúâ laâng xûã phaåt trêu ngoaâi kia kòa." Goåi KaDêng xong, KaBöåp ruát caái tuâ vaâ sûâng trêu bïn lûng, ngûãa mùåt lïn trúâi thöíi tûâng höìi daâi: "Tuâ, tuâ, tuâ..."

Dên laâng luåc tuåc keáo àïën, vêy thaânh möåt voâng troân. KaBöåp nhòn moåi ngûúâi khùæp lûúåt röìi noái: "Thûa luä laâng! Lïå laâng K'Ho ta trai gaái ùn úã vuång, con trai phaãi nöåp trêu phaåt cuáng thêìn rûâng àïí ngaâi khoãi nöíi giêån. Keã khöng coá trêu seä bõ àuöíi vaâo rûâng cho höí vöì, coåp xeá. Àïm qua, chuáng töi àaä bùæt quaã tang thùçng ngûúò trúâi..."

Luä laâng xò xaâo. KaBöåp tiïëp: "Thùçng ngûoâi trúâi laâ böå àöåi xêëu. Xin giaâ laâng àuöíi noá qua thaác Koi..."

KaDêng tiïën lïn möåt bûúác, nhòn xoaáy vaâo KaBöåp: "KaBöåp ! Chñnh maây àaä tòm caách luâa àûúåc thùçng ngûúâi trúâi vïì laâng?". "Àuáng thïë. Boån tao àaä khöng bùæn noá chó vò muöën cho luä laâng biïët böå àöåi khöng coá...". "KaBöåp, maây baão böå àöåi khöng coá tim nïn gheát àaân baâ, con treã, khöng coá con giöëng nïn khöng biïët nguã vúái con gaái. Nïëu vêåy thò noá laâ con thuá, ta phaãi giïët...". KaBöåp ûúän ngûåc noái: "Àuáng thïë!". KaDêng bûúác lïn möåt bûúác nûäa, quùæc mùæt : "Thïë sao noá biïët àúä àeã cho vúå tao ? Thïë sao noá biïët...". "Trûúác àêy tao nghô thïë ! Chñnh tao àaä leán moâ vaâo laán, súâ xem noá coá con giöëng khöng". "Nhûng...". KaBöåp cûúáp lúâi: "Nhûng noá cûúäng bûác em maây, em cuãa giaâ laâng, em chöìng chuáa àêët. Noá laâm nhuåc laâng K'Ho. Thêìn rûâng àaä nöíi giêån. Noá khöng coá trêu nöåp phaåt, noá seä phaãi chïët..."

Noái àïën àoá, KaBöåp àïën cúãi troái cho töi. Hùæn gùçn gioång: "Cuát ài thùçng nhaâ trúâi rúãm...". Mêëy thanh niïn K'Ho àaä àûa tay lïn vai phaãi, nùæm lêëy dêy suáng...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 61

"Khoan àaä" KaDêng khoaát tay: "Thûa luä laâng, KaBöåp quyïët giïët thùçng ngûúâi trúâi àïí gieo thuâ hêån. Noá daám döëi caã giaâ laâng. Trûúác àêy, KaBöåp xui tao àûa caã laâng vaâo nuái. Thêëy moåi ngûúâi khöí quaá, tao àaä àõnh baân vúái luä laâng trúã vïì àêët cuä. KaBöåp baão tao cöë chúâ noá bùæt söëng möåt böå àöåi àïí laâm roä trùæng àen. Viïåc naây khöng thaânh. Bêy giúâ noá laåi xoay ra cúá thùçng ngûúâi trúâi khöng coá trêu nöåp phaåt àïí àuöíi ra khoãi laâng cho höí vöì, suáng ùn...". "Noái laáo !", KaBöåp gêìm lïn. "KaBöåp, mûu maây sêu hún hang töëi nuái Koi, nhûng maây khöng lûâa àûúåc tao nûäa. Chñnh möìm maây noái ra, tay maây súâ thêëy thùçng ngûúâi trúâi cuäng chó laâ ngûúâi nhû ta. Noá khöng phaãi laâ con thuá maâ laâ ngûúâi coá con giöëng töët. Phaãi khöng KaYung..."

KaYung àoã bûâng mùåt, lñ nhñ : "Phaãi" röìi boã chaåy lïn saân nhaâ.

KaDêng nghiïm mùåt: "Luä laâng, haäy bùæt lêëy KaBöåp. Noá khöng xûáng laâ ngûúâi K'Ho nuái Koi ta...". KaBöåp bêët ngúâ ruát suáng, chôa vaâo ngûåc KaDêng: "Khöng àûáa naâo àûúåc àöång àïën thiïëu uyá Phunrö. Röìi tao seä laâ giaâ laâng..."

"Àoaâng". Khêíu suáng ngùæn rúi xuöëng coã. KaBöåp öm lêëy caánh tay loang maáu àoã. Hùæn nhòn lïn cûãa söí nhaâ KaDêng. ÚÃ àoá, KaYung vêîn coân tò suáng vaâo maá, hûúáng vïì phña hùæn...

KaDêng baão: "KaLiïng, lêëy laá rûâng rõt cho anh maây.". Röìi quay sang luä laâng, anh noái to: "Húäi luä laâng! Haäy vaâo rûâng goåi con em theo Phunrö vïì hïët! Chuáng noá noái laáo, noái laáo...". Gioång trêìm àuåc cuãa giaâ laâng K'Ho vang lïn nhû nhûäng êm thanh cuãa rûâng nuái...

Töi vaâ KaLiïng chaåy laåi, àõnh àúä cho KaBöåp khoãi ngaä. Nhûng khöng kõp nûäa röìi, hùæn àaä nhaâo vaâo möåt buåi cêy, vöåi vaä bûát laá nheát vaâo miïång, nhai ngêëu nghiïën nhû trêu bõ boã àoái lêu ngaây. Röìi cöë nñu lêëy möåt caânh cêy, hùæn khuúåu xuöëng, miïång suâi boåt... Laá ngoán dûúái chên nuái Koi chûa bao giúâ tha thûá cho keã naâo daám lêëy maång söëng cuãa mònh àïí àuâa cúåt vúái noá.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 62

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG

Thuúã töi coân ài hoåc, töi hay ngêín ngú trûúác sên trûúâng, kïí caã khi baån beâ àang vui chúi naáo àöång... Ngêín ngú nhòn nhûäng böng àiïåp thaáng ba núã vaâng caã trúâi àêët. Hoa laã taã ruång rúi. Chêëp chúái trong gioá. Nhûäng luác gioá quêín, nhûäng caánh hoa maãnh vuån bõ hêët ngûúåc lïn trúâi, bêët ngúâ àöí xuöëng, toác àaám con gaái vûúng àêìy sùæc vaâng cuãa nùæng. "Hoa phong laåc", àiïåu gioá thöíi hoa bay cuãa tûâ khuác... Àuáng röìi, thêìy B.G, toác cuäng böìng bïình nhû sûúng che khuêët khuön mùåt àêìy goác laâ goác, àaä giaãng baâi "Töëng biïåt" cuãa Taãn Àaâ nhû thïë. Laá àaâo rúi... Hoa àiïåp ruång... Loâng thiïëu nûä trong töi thöín thûác.. Lûu, Nguyïîn àaä vïì haå giúái. Coân anh, anh ài àêu? Töi lúâ múâ biïët anh ài chúi úã Cuã Chi röìi ài luön. Anh vö rûâng? Töi nhúá àoá laâ muâa khö 1969. Vaâ hoa àiïåp àaä laã taã rúi cuâng nhûäng gioåt nûúác mùæt tiïîn biïåt möëi tònh àêìu àúâi cuãa töi..

Töi giêån anh. Töi cùm thuâ anh. Anh àaä àaánh thûác trong töi nhûäng xuác caãm thûúng nhúá maâ trûúác àoá töi naâo coá biïët. Giúâ anh àïí laåi cho töi nïëm võ àùæng cuãa sûå thêët voång...

Nùm êëy töi suyát trûúåt tuá taâi.

Nhûng röìi anh Duäng, àaåi uáy khöng quên, baån cuãa anh trai töi àaä túái. Quï göëc töi úã Thaái Bònh, anh úã Sún Têy, caã hai gia àònh àïìu vaâo Nam nùm 1954. Anh Duäng vaâ anh Bònh töi ài hoåc úã Myä tûâ nùm 1964. Vïì nûúác, anh laái maáy bay, anh Bònh töi ài laâm thöng dõch... Hai ngûúâi thên nhau nhû anh em. Anh Duäng coi töi nhû em gaái.

Coá hai ngûúâi anh giuáp sûác ön têåp, töi vö àaåi hoåc chùèng mêëy khoá khùn.

Cuöåc àúâi ïm aã tröi qua. Nùm 1974, töi töët nghiïåp àaåi hoåc vaâ àûúåc anh Duäng nhúâ baån beâ xin cho töi daåy hoåc úã thaânh phöë.

Cuöëi cuâng, töi vaâ anh Duäng laâm lïî cûúái... Töi chûa kõp yïu anh nhû yïu möåt ngûúâi yïu. Töi àöìng yá lêëy anh vò cuäng chûa thïí chï traách

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 63

anh möåt àiïìu gò. Anh töët vúái töi quaá. Töi quñ anh vaâ haånh phuác cuâng anh. Töi coá möåt ngûúâi chöìng àaáng kñnh àïí chùm soác, yïu thûúng...

Töi àaä tûúãng tûúång mònh khöng söëng nöíi: Anh Duäng rúát maáy bay khi töi àang mang bêìu chaáu Hoaâi Sún... Nhúá laåi nhûäng ngaây êëy nhiïìu luác töi coân thoaãng thöët trong nhûäng cún aác möång. Nöîi àúán àau khöng buát naâo taã xiïët êëy khiïën töi gêìy nhû möåt con ve. Àuáng hún nûäa laâ möåt con nhïån öm caái bêìu to hún ngûúâi... Nhûäng ngaây êëy, töi chúåt nhúá túái nhûäng baâi thú "Töëng biïåt" cuãa thêìy B.G, chúåt nhúá túái laân àiïåu cuãa baâi tûâ khuác "Hoa phong laåc"...Vaâ nhûäng caánh àiïåp vaâng cuöën tung lïn trúâi khöng chõu rúi xuöëng àêët àïí hoaá thên thaânh caát buåi, laã taã rúi trong nhûäng nöîi àau àúán cuãa töi...

Ngoaâi kia, suáng êìm êìm vang voång vïì Saâi Goân, ngaây möåt gêìn. Röìi tiïëng xe tùng nghiïën êìm êìm trïn àûúâng phöë, tiïëng reo tûúãng vúä trúâi, vúä àêët, nhûäng ngûúâi lñnh xa laå, aáo xanh, noán tai beâo, chên ài deáp rêu, suáng lùm lùm trong tay vuåt chaåy qua nhaâ töi, vun vuát, rêìm rêåp, nhû thaác, nhû luä uâa vïì phña Dinh Àöåc Lêåp... Giaãi phoáng.

Ngay àïm höm êëy, töi sinh chaáu Hoaâi Sún úã bïånh viïån Tûâ Duä. Caã gia àònh töi, gia àònh anh Duäng àaä xuöëng taâu ài Myä ngay súám höm sau. Têët caã àïìu nhúá àïën töi nhûng khöng thïí ài tòm. Àêy àoá vêîn coân àò àoâm tiïëng suáng...

Töi àaä söëng ngay trïn maãnh àêët meå àaä sanh ra caác em töi, lúán lïn tûâng ngaây cuâng nhûäng bûúác ài cuãa àûáa con thú daåi... Maãnh àêët gùæn boá àïën nöîi caã hai gia àònh töi àïìu àïì nghõ baão laänh töi theo tiïu chuêín ODP, nhûng töi àaä tûâ chöëi. Hònh nhû têm thûác baáo cho töi biïët töi vêîn àang chúâ àúåi möåt caái gò...

* * *

Caái töi lúâ múâ àúåi chúâ kia àïën khöng ngúâ.

Hoaâi Sún cuãa töi àaä hoåc túái lúáp mûúâi. Cuäng nhû nhiïìu phuå huynh khaác, töi àïën trûúâng trung hoåc núi chaáu hoåc, hoåp buöíi àêìu tiïn.

Töi àaä ngêín ngûúâi, khöng sao noái nïn lúâi khi chuáng töi gùåp nhau úã haânh lang möåt lúáp hoåc.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 64

Keã böåi tònh giúâ laâ hiïåu trûúãng möåt trong nhûäng trûúâng phöí thöng trung hoåc lúán nhêët thaânh phöë.

Töi àaä toan quay laåi. Anh vêîn vêåy, ngang taâng nhû xûa, bûúác túái, chùæn lêëy löëi.

Thay cho lúâi tûå biïån baåch, anh laåi noái, gioång run bùæn lïn: "Anh khöí lùæm. Anh àaä quay laåi nhiïìu lêìn nhûng..."

Töi laånh luâng: "Töi khöng biïët öng. Öng lêìm ai chùng...". Anh nhòn thùèng vaâo mùæt töi: "Anh khöng lêìm. Em laâ Mai Àiïåp.". "Töi xin löîi öng. Töi àaä coá gia àònh...". "Anh biïët... Anh biïët nhûng anh khöng thïí..."

Töi boã vïì. Vaâ Hoaâi Sún àaä àûúåc chuyïín trûúâng maâ khöng àûúåc töi cho biïët lyá do cuå thïí... Töi chó baão con. "Meå thêëy caái trûúâng êëy... Noá... nghiïm trang quaá... Meå súå...". Thùçng beá cûúâi àön hêåu: "Meå lêím cêím röìi meå aå. Trûúâng nghiïm trang laâ trûúâng töët àêëy. Con lêëy laâm tiïëc."

Àiïìu töi tûúãng laâ bêët haånh laåi laâ àiïìu may mùæn. Khöng gùåp anh, töi àaä khöng bao giúâ yïu anh Duäng, duâ töi rêët kñnh troång anh...

Anh àïën. Nhiïìu àïën mûác töi mùæc cúä maâ phaãi tiïëp. Töi nhùæc àïën anh Duäng àïí àuöíi kheáo anh. Anh trêìm ngêm, röìi böîng nhû noái vúái mònh: "Anh vaâ anh Duäng coá bao nhiïu laâ kyã niïåm vui buöìn..." Töi àaä bùæt àêìu nghe anh... Cêu chuyïån nhû laâ möåt giêëc mú. Thêåt laâ khuãng khiïëp vaâ bêët ngúâ, ngoaâi sûác tûúãng tûúång cuãa töi.

Anh noái anh khöng thïí cùæt nghôa àûúåc khi böë anh Duäng laâ quêån trûúãng caãnh saát nguåy, nhûng anh laåi laâ möåt chiïën sô quên baáo? Chñnh anh Duäng àaä giaác ngöå anh vaâ àûa anh lïn chiïën khu Búâi Lúâi... Trong möåt trêån chöëng caân, anh bõ thûúng nùång. Sau àoá maáy bay Myä döåi bom xuöëng trêån àõa, àöìng àöåi khöng kiïëm àûúåc xaác. Àún võ àaä bñ mêåt baáo tin anh hy sinh cho Duäng. Khöng ai biïët möåt ngûúâi laâm rêîy àaä bùæt gùåp anh, chûäa chaåy cho anh laânh vïët thûúng röìi bñ mêåt àûa anh trúã laåi vúái möåt àún võ chuã lûåc... Anh àaä trúã vïì sau chiïën thùæng. Coá àiïìu, anh àaä àïí laåi cho chiïën trûúâng möåt phêìn thiïng liïng cuãa cú thïí. Anh àaä mêët khaã nùng laâm möåt ngûúâi chöìng bònh thûúâng...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 65

Anh kïí anh rêët biïët roä hoaân caãnh cuãa töi. Anh rêët muöën thay anh Duäng chùm soác töi vaâ Hoaâi Sún. Nhûng maâ... anh nghô töi coá thïí ài bûúác nûäa... Trïn àúâi naây àêu thiïëu nhûäng ngûúâi àaân öng töët buång...

Anh kïí bao nùm nay anh àaä àûáng bïn kia àûúâng ngùæm nhòn töi vaâ Hoaâi Sún. Anh chúâ mong àûúåc nhòn thêëy ai àoá, têët nhiïn khöng phaãi anh, àïën úã vúái töi vaâ Hoaâi Sún. Anh àaä thêët voång vò hònh nhû traái tim töi àaä chïët. Anh àaä àõnh liïìu... nhûng maâ... coân àang lûúäng lûå thò vö tònh töi àaä nhêån ra anh... Sau hún hai mûúi nùm... Nùm 1969...

* * *

Töi àaä khoác khi nghe anh kïí.

Nghe lúâi anh khuyïn, töi àaä cho Hoaâi Sún trúã laåi hoåc úã trûúâng anh.

Khi Sún hoåc àïën lúáp 11, töi àaä kïí cho chaáu nghe vïì chuyïån cuãa böë chaáu, chuyïån cuãa töi vaâ anh. Thùçng beá tinh nghõch cûúâi phaá lïn: "Con biïët caã röìi. Thêìy êëy àaä baão con khai laåi lyá lõch..."

Sau höm nhêån têëm bùçng "Töí quöëc ghi cöng" liïåt sô Nguyïîn Tiïën Duäng, Sún giûä anh laåi ùn cúm vúái meå con töi. Trong bûäa ùn, noá nhòn töi vaâ anh röìi ûáa nûúác mùæt noái: "Meå aå, tûâ lêu, con àaä coi thêìy nhû cha. Con mong..."

Mùæt töi nhû múâ lïå... Nhûäng caánh àiïåp vaâng úã sên trûúâng xûa gioá laåi cuöën bay lïn. Töi böîng thêëy mònh laâ möåt cö beá nhoã hoåc lúáp 12 nùm xûa, beän leän ngûúác nhòn nhûäng chuâm vaâng àang rùæc buåi kñn möåt goác trúâi xanh.

Thûåc ra luác êëy, töi giêåt mònh, nhòn thêëy nhûäng súåi toác baåc löëm àöëm moåc hai bïn thaái dûúng anh. Töi ûúác khoa hoåc coá thïí laâm àûúåc têët caã. Khöng, töi muöën noái àïën khoa hoåc cuãa traái tim...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 66

THUÊÅT CÊU CAÁ

Cuöëi thaáng taám, beâo sen vêîn coân phuã xanh mùåt ao. Hai böë con lêëy cêìn cêu gêíy beâo ra böën phña, taåo àûúåc hai khoaãng troân bùçng caái meåt, boã möåt ñt caám nïëp rang vaâng xuöëng nhûã caá, röìi mùæc möìi giun vaâo lûúäi cêu, buöng phao. Tiïëng caá àúáp dûúái beâo "pùæp, pùæp" khiïën töi nön nao, chúâ hïî phao àöång àêåy laâ giêåt liïìn. Caách àoá vaâi buåi truác, böë töi ngöìi thu lu, möåt tay chöëng cùçm lú àaäng nhòn nhûäng àaám mêy trùæng lûäng lúâ tröi qua khoaãng mùåt nûúác giûäa àaám beâo. Caái phao cuöëng hoa ngö trùæng noän böîng chòm nghóm. Töi kïu "Kòa..." laâm böë töi giêåt mònh, vuåt nhêëc cêìn cêu lïn. Dêy cêu thùèng cùng keáo khoãi mùåt soáng möåt coång rong àuöi chöìn moãng maãnh nhû nhûäng súåi cûúác xanh trong nhïíu nûúác xuöëng... Àïën chiïìu, cêìm caái gioã tre röîng khöng lïn, töi buöìn thóu buöìn thiu. Böë töi cûúâi: "Àêìy möåt gioã". Tûúãng böë àuâa, töi toeát miïång cûúâi theo. Nhiïìu lêìn nûäa töi vêîn theo böë ài cêu. Laå thêåt, hai böë con chûa lêìn naâo cêu àûúåc möåt con caá nhoã cho goåi laâ coá duyïn; thïë maâ luác thu cêìn, cuöån dêy cêu böë töi cûá möåt mûåc baão: "Laåi möåt gioã àêìy..."

Cuöëi nùm hoåc lúáp hai, nhúâ àoåc thöng viïët thaåo nhêët khöëi, töi àûúåc nhaâ trûúâng thûúãng giêëy buát vaâ mêëy quyïín truyïån. Vïì nhaâ, töi giúã ra khoe meå. Caã hai meå con sûäng súâ khi thêëy trong mêëy quyïín truyïån kia coá möåt quyïín laâ vùn cuãa böë töi.

Chiïìu thûá baãy, böë töi tûâ tónh vïì, trïn caái àeâo haâng xe àaåp cöåt möåt caái gioã tre. Töi dûâng àoåc truyïån, chaåy laåi àúä xe cho böë. Böë töi cûúâi, chó vaâo gioã caá, baão: "Möåt gioã àêìy..." vaâ nhòn vaâo quyïín "Cêu caá" töi àang cêìm trïn tay, noái: "Möåt gioã vúi..."

Lúán lïn, töi ài böå àöåi, doåc ngang khùæp moåi miïìn àêët nûúác ; röìi hoåc xong àaåi hoåc, laâm nghïì goä àêìu treã úã möåt núi caách quï töi haâng nghòn cêy söë. Thao thûác nöîi niïìm quï, nhúá böë meå... töi viïët àûúåc möåt cuöën truyïån nhoã vïì laâng quï. Dô nhiïn ngûúâi àoåc vaâ biïn têåp àêìu tiïn laâ böë töi.

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 67

Töi àaä nhêån àûúåc thû cuãa böë. Chùèng hiïíu sao öng cuå khöng àaã àöång gò àïën vùn chûúng maâ chó noái vïì thuêåt cêu caá. Thû viïët: "Thuêåt cêu caá rêët khoá! Con seä thêåt sûå cêu àûúåc caá khi biïët roä rùçng: luác vïì tay chó xaách möåt caái gioã nheå tïnh, nhûng loâng thò àaä vêën vûúng höìn nhûäng caánh beâo thu muöën con laâm cho chuáng àûúåc àeåp hún".

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 68

PHO TÛÚÅNG PHÊÅT

Cho àïën bêy giúâ anh Cu Maäo vêîn chûa hoaân höìn. Anh bõ kiïån, bõ kïët aán vaâ vaâo tuâ nhanh àïën mûác khöng ai ngúâ laåi nhû vêåy. Tang vêåt súâ súâ ra àêëy, coá trúâi maâ caäi. Anh oaán trúâi khöng coá mùæt, coá miïång. Anh Cu cöë nguã. Cuäng laå, khi coân úã nhaâ, cûá buöíi töëi laâ mùæt anh àaä dñp laåi. Thïë maâ úã àêy, mùæt cûá thao laáo. Moåi viïåc àaä qua, caâng muöën quïn, noá caâng baám riïët lêëy mònh. Anh laåi nhúá... Cuäng taåi chõ Cu caã. Höm anh àang caây ruöång úã gêìn Chuâa Caã, chõ Cu húát hú húát haãi tûâ nhaâ chaåy ra, vêîy noán röëi rñt. Anh dûâng trêu "hoå, hoå" röìi lïn àêìu búâ gùåp vúå. Chõ Cu vûâa thúã, vûâa quaåt vûâa noái:

- Böë thùçng cu Ngoå naây, nhaâ mònh coá khaách. Böë noá cho trêu nghó möåt laát vïì nhaâ xem êët giaáp ra sao. Hoå noái caái gò, töi nghe chaã hiïíu àêìu cua tai nheo gò caã, böë noá aå.

Anh Cu chûa kõp hoãi thò chõ àaä noái tiïëp:

- Hoå cûá khùng khùng àoâi mua con lúån nhaâ mònh.

Anh Cu xùéng:

- Hûâ, lúån àang lúán mau, mua baán caái gò. Vúá vêín...

Chõ Cu àûa tay veán mêëy súåi toác bïët trïn goâ maá àoã bûâng, nhòn chöìng cûúâi:

- Vêîn biïët laâ thïë, dûng maâ...

- Maâ sao? Anh Cu giêåt gioång.

- Hoå traã giaá thõt húi gêëp rûúäi ngûúâi ta...

- Laå nhó...

Anh Cu noái àïën àêëy thò mùåt biïën sùæc! Anh kïu lïn: "Boã meå röìi, noá..."

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 69

Röìi anh boã chaåy. Vùæt chên lïn cöí maâ chaåy. Mau, mau lïn! Khöng thò saåt nghiïåp. Trúâi úi, con meå ngu úi laâ ngu...

Chõ Cu coân kõp chaåy xuöëng ruöång. Nûúác bùæn tung toeá ûúát hïët caã quêìn aáo. Chõ thaáo caái aách cho con trêu. Chõ chaåy lïn búâ. Ngaä duái duåi. Tay aáo, öëng quêìn dñnh bïët buân non. Chõ nhúá nhaâ coá caái xe àaåp, caái àaâi anh Cu múái sùæm trïn tónh tuêìn trûöëc, möåt ñt tiïìn boã öëng trong con lúån àêët àïí dûúái gêìm giûúâng... Chõ bêåt khoác, le te chaåy theo chöìng. Caái noán cêìm úã tay rúi luác naâo khöng nhúá. "Giúâi úi laâ giúâi", chõ kïu ngheån ûá caã cöí. Muöën àûát hïët húi.

Túái sên, chõ böîng àûáng sûäng laåi. Chõ lûúâm anh Cu, ra yá noái laâm ngûúâi ta hïët caã höìn. Anh Cu àang cûúâi hïì hïì vúái mêëy öng laái lúån. Thêëy vúå lûúâm mònh, anh baão: "Lïånh öng khöng bùçng cöìng baâ, bu noá quyïët àõnh quaách cho röìi. Goåi töi vïì chó thïm mïåt".

Mêëy öng laái lúån noái theo:

- Öng noái vêåy chûá khöng phaãi nhû vêåy. Nhòn chõ Cu kòa... Caã boån phaá lïn cûúâi. Laäo to nhêët trong boån cûúâi hïình hïåch: "Àïí cho chõ êëy quyïët maâ öng anh töi dòm baâ xuöëng buân thïë kia kòa..."

Chõ Cu giúâ múái nhòn xuöëng aáo, xua xua tay chûäa theån: "Khöng, chó taåi con trêu. Vúái laåi, ruöång chùçm quaá...". Anh Cu baão vúå: "Àùåt cho töi nöìi baãy nûúác. Röìi ài tùæm rûãa cho saåch. Tröng khoá coi quaá!". Chõ Cu cûúâi thêìm, thïë maâ cûá baão böë cu Ngoå cuåc. Xem ra viïåc naây böë cu cuäng àaáo àïí àêëy. Tiïìn noá daåy ngûúâi ta khön. Lúån húi ngûúâi ta mua coá mûúâi böën ngaân möåt cên, coá ngûúâi traã hai mûúi ngaân, khúâ gò maâ khöng baán. Ö hay, hay laâ giaá thõt noá lïn? Coá leä chùèng phaãi. Múái chiïìu qua mua cho anh Cu hai laång thõt ba chó möîi laång cuäng múái hai ngaân. Böën ngaân thõt vaâ hai ngaân rûúåu anh Cu àaä say tuyá luyá, nguã ngaáy vang caã nhaâ. Úúâ, maâ luác naäy mêëy baác àêy noái laâ ngûúâi laâng bïn, ài mua lúån laâm àaám cûúái, àùæt reã chùèng quan troång. Miïîn laâ vûâa tuái tiïìn laâ àûúåc... Hay laâ hoå lûâa mònh. Lûâa? Chùèng phaãi. Vò tiïìn anh Cu àang àïëm kia. Chõ àïën bïn caånh, àuáng laâ tiïìn thêåt... Thöi kïå, viïåc ngûâúi ta, ngûúâi ta lo, viïåc baán lúån coá lúåi thò vúå chöìng chõ baán. Ai laâm gò cuäng mùåc. Caái baác be beá kia noái thïë maâ coá lyá: "Con lúån àang lúán, chó nûãa thaáng nûäa laâ tiïìn bùçng bêy giúâ. Chuáng töi mua coá tñnh àïën chöî thiïåt êëy cuãa chuã". Thêåt maát caã loâng. Ngûúâi ta cuäng biïët cuãa caã chûá ai daåi àêu...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 70

Chõ vûâa nghô vûâa muác nûúác giïëng vaâo caái nöìi baãy bùçng àöìng. Chõ àùåt lïn bïëp kiïìng vêîn àïí nêëu caám lúån, chêët cuãi vaâo röìi quaåt lûãa phuâ phuâ. Xong, chõ dùån anh Cu:

- Böë cu Ngoå uöëng nûúác vúái mêëy baác, nhúá tröng höå nöìi nûúác söi. Töi ài tùæm àêy.

YÁ tûá vò nhaâ coá khaách, chõ lêëy quêìn aáo boã vaâo caái röí mang ra phña cêìu ao. Chõ khuác khñch cûúâi khi thêëy caái röí khöng phaãi laâ caái noán. Caái noán àêu nhó. Roä laâ àa nghi caái vúå chöìng nhaâ chõ... Chõ Cu tùæm vöåi vaâng röìi chaåy vïì nhaâ. Mêëy ngûúâi mua lúån àaä troái nghiïën con lúån laåi, àang àeâ ra choåc tiïët vaâo möåt caái chêåu thau. Hoå caåo löng, möí buång con lúån vaâ àïí böå loâng ra ngoaâi. Sau àoá, hoå boã con lúån vaâo möåt caái bao taãi, àêìu thoâ ra ngoaâi. Chõ Cu àang haái laá xûúng xöng ngoaâi vûúân àûúåc goåi vaâo cho hoå mûúån möåt caái quang tre. Anh Cu vaâ möåt ngûúâi nûäa ra cêìu ao loay hoay rûãa vaâ laâm loâng lúån.

- Chõ àùåt thïm nöìi nûúác. Khi naâo xong loâng thò luöåc. Chuáng töi khïnh thõt vïì trûúác àïí laâm cöî - möåt ngûúâi noái.

Ngûúâi kia baão:

- Chõ nhúá noái anh Cu àaánh cho chuáng töi möîi ngûúâi möåt baát tiïët canh. Xong viïåc, chuáng töi àaánh cheán vúái nhau möåt bûäa.

Con lúån coá ba chuåc cên maâ sao caái àoân gaánh cûá oùçn xuöëng. Hoå khïnh lúån vïì phña àêìu laâng. Ai maâ àïí yá mêëy öng laái lúån. Khoaãng hún mûúâi hai giúâ thò hoå quay laåi. Rûúåu vaâo lúâi ra, röm raã lùæm... Böën ngûúâi àaân öng àang uöëng rûúåu vúái loâng lúån thò sû öng bïn chuâa Caã húát haãi ài vaâo ngoä. Sû öng hoãi: anh Cu coá thêëy ai ài tùæt tûâ chuâa sang àêy khöng. Anh Cu lùæc àêìu. Ba ngûúâi kia roát rûúåu múâi sû öng. Öng cuå tröng thêëy baát tiïët canh coân loang löí maáu, xua xua tay röìi ài nhanh ra ngoä. Àïën khoaãng ba giúâ chiïìu thò ba ngûúâi àaân öng chaâo vúå chöìng anh Cu, noái laâ ài vïì dûå cûúái. Úúã laâng bïn, vùèng theo gioá àûa laåi tiïëng nhaåc, tiïëng kñnh thûa quan viïn hai hoå... Anh Cu rúâ lïn cùçm, nhöí möåt súåi rêu nhòn chõ Cu, cûúâi. Röìi chúåt hoãi:

- Thùçng Cu Ngoå àêu?

Chõ Cu hiïíu yá chöìng, kheä baão: "Quïn khêëy mêët, töi chûa noái vúái böë thùçng Cu, töi cho noá sang ngoaåi tûâ khi böë Cu dùæt trêu ài. Vûâa vïì

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 71

àïën nhaâ thò hoå àïën... Anh Cu nhaáy mùæt, chõ hiïíu yá: "Núäm aå, ban ngaây ban mùåt. AÂ, böë thùçng Cu xem con trêu töi thaã tûâ saáng úã àêu röìi. Noá maâ theo trêu caái laâng dûúái, thò tha höì maâ tòm àïën mêët caã àïm..." Anh Cu nghe ra, khoaác caái aáo, vúái caái roi ài ra ngoä. Anh vûâa ài vûâa cûúâi...

Saáng höm sau, anh dùæt trêu ài caây. Múái coá hún taám giúâ àaä thêëy anh Cu vïì. Trïn vai vaác möåt caái gò nhû khuác göî. Kiïëm cúá vïì nhaâ àêy. Àïën dïî gheát, chõ Cu lûúâm chöìng:

- Dûãng múä... àõnh cêëy chêåm laåi aâ?

Anh Cu cûúâi:

- Coá tiïìn àêy. Phuác vö àún chñ chñ... hò... hò... Anh vûát caái vêåt trïn vai xuöëng àêët caái bõch.

- Caái gò thïë, böë cu? Chõ Cu thêëy laå hoãi röìi khöng chúâ anh Cu giaãi thñch, chõ ngöìi xuöëng, lêëy caái que tre cúâi cúâi àêët, reo lïn:

- Möåt pho tûúång... thïë maâ töi cûá tûúãng caái tuát àaåi baác hay caái àêìu tïn lûãa cú àêëy.

Hai vúå chöìng cúâi hïët àêët baám bïn ngoaâi pho tûúång. Àeåp quaá! Vúå muác nûúác giïëng, chöìng lêëy caái xú mûúáp coå. Laå quaá, àöìng cûá saáng lïn möåt laát röìi laåi xón àen laåi. Anh Cu súâ tay lïn traán veã ngêîm nghô.

- Àöìng àen röìñ!. ÖÌ...

- ÖÌ caái gò? Böë cu kïu toaáng lïn ngûúâi ta àïën thu mêët bêy giúâ. Maâ öì caái gò, böë noá?

- Noá hao hao tûúång bïn chuâa Caã sû öng quñ hún caã maã töí öng êëy.

- ÚÂ nhó, töi cuäng nghô thïë... Aaâ, sû öng quñ pho tûúång êëy, chùæc noá coá giaá lùæm. Chõ nhòn chöìng lo lùæng:

- Töi quïn chûa hoãi böë cu lêëy pho tûúång naây úã àêu.

- Töi àêu coá lêëy úã àêu. Àang caây thò böîng... kõch... töi beân thoâ tay xuöëng, moi thïë naây naây... röìi löi lïn - Anh laâm nhû àang moi àêët - Röìi töi àem vïì... nhû bu noá thêëy àêëy. Coá dïî hún hai chuåc cên.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 72

Chõ Cu baão chöìng cêët pho tûúång vaâo trong buöìng. Chõ nghe phong phanh caái gò úã dûúái àêët lêu khöng ró àïìu quñ. Àaâi phaát thanh höm noå coá noái möåt moán àöì cöí coá giaá trõ haâng triïåu àö la. Thöi möåt triïåu tiïìn Viïåt Nam cuäng laâ to lùæm röìi. Nhûäng caã têën thoác chûá chúi aâ... Chõ Cu chûa kõp mûâng. Ngay töëi höm êëy, cöng an xaä vaâ cöng an huyïån ài cuâng sû öng êåp vaâo nhaâ chõ. Theo àún kiïån cuãa sû öng, roä raâng höm chuâa Caã mêët pho tûúång phêåt quñ bùçng àöìng àen, coá rêët nhiïìu vïët chên tûâ chuâa ài tùæt qua vûúân nhaâ anh Cu. Saáng qua, chñnh sû öng àaä thêëy...

Anh Cu bõ àûa ra xûã vò töåi ùn cùæp di saãn vùn hoaá dên töåc. Chõ Cu tûâ höm àoá ra àöìng cûá bõt khùn kñn mñt, caái noán àaánh rúi àaä tòm laåi àûúåc cûá xuâm xuåp trïn àêìu. Ài àêu cuäng nghe thêëy ngûúâi ta àang xò xaâo vïì nhaâ mònh. Chõ tûúãng nhû möîi lêìn chõ ài qua, nhûäng ngûúâi úã phña sau àang chó troã vaâo chõ maâ baão nhau: "Vúå thùçng ùn tröåm cuãa chuâa àêëy. Thïë maâ cûá baão vúå chöìng noá hiïìn...". ÛÁc muöën khoác àûúåc. Nhuåc nhaä, ï chïì quaá.

Coá möåt phaåm nhên can töåi giïët ngûúâi àûúåc tha böíng. Anh tïn Laânh. Laå nhó ! Töåi to thïë maâ coân àûúåc tha laâ laâm sao? Anh Cu nghe phong phanh anh naây bõ oan. Anh kïu oan hay khaáng aán gò àêëy. Möåt luêåt sû àaä caäi cho anh trùæng aán. Ta cuäng oan, coá thïí laâm nhû thïë àûúåc chûá. Khöng thò nhuåc lùæm. Ra tuâ cuäng chùèng daám vïì laâng. Anh Cu nghô thïë vaâ tòm gùåp Laânh. Anh naây ró tai anh nhùæn vúå tòm luêåt sû Têm Thiïån caäi cho. Chõ Cu vaâo thùm nuöi chöìng nghe noái nhû vêåy, thò mûâng lùæm. Vïì nhaâ, chõ Cu goåi cêåu em ruöåt baán cho noá con trêu. Cêåu em àûa taåm cho chõ hai triïåu, coân bao nhiïu cêåu lo dêìn... Chõ gúãi Cu Ngoå cho öng baâ ngoaåi, nùæm theo böën nùæm cúm vaâ möåt loå vûâng, lïn xe ra Haâ Nöåi.. Chõ tòm àûúåc nhaâ öng luêåt sû khöng khoá lùæm. Tûâ trong nhaâ möåt ngûúâi àaân öng chûâng hún böën chuåc tuöíi bûúác ra. Öng hoãi :

- Coá phaãi chõ muöën tòm töi?

Nghe coá veã ngûúâi dïî gêìn. Mùåc duâ vêåy gioång chõ Cu vêîn run run:

- Thûa öng, öng coá phaãi laâ öng Thiïån khöng aå

- Töi àêy, töi àêy, múâi chõ vaâo nhaâ...

Öng roát nûúác múâi chõ uöëng. Thêëy chõ e deâ, ngûúâi run run, öng hoãi trûúác:

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 73

- Chùæc chõ coá viïåc gò oan ûác, muöën nhúâ töi giuáp àúä...

Nghe öng noái chõ Cu oâa khoác. Röìi vûâa suåt suâi chõ vûâa kïí lïí cêu chuyïån chöìng mònh àûúåc pho tûúång ngoaâi ruöång maâ phaãi laåi ài tuâ vò töåi ùn cùæp...

Öng im lùång ngöìi nghe. Thónh thoaãng, öng hoãi chõ Cu möåt cêu vaâ ghi vaâo cuöën söí tay. Luác chõ Cu ra vïì, öng heån hai höm sau nûäa seä vïì laâng Chuâa Caã àïí biïët thïm caác chi tiïët. Chõ Cu àùåt caái goái vuöng lïn baân, kheä khoåt:

- Thöi thò trùm sûå nhúâ öng, vúå chöìng chaáu coá chuát tiïìn moån goåi laâ löå phñ xe cöå...

Öng Thiïån cêìm lêëy goái tiïìn lïn, baão chõ cêìm lêëy, moåi caái seä tñnh sau. Öng cûúâi.

Chõ Cu chaâo öng röìi ra bïën xe ö tö. Trïn xe, chõ vûâa mûâng, vûâa lo. Mûâng vò öng thêìy naây coá veã àûác àöå. Lo vò súå öng chï goái tiïìn kia beá quaá...

Àuáng heån, öng Thiïån vïì laâng Chuâa Caã. Öng baão chõ Cu dêîn öng ra chöî caái ruöång anh Cu bùæt àûúåc pho tûúång. Öng hoãi trûúác àoá coá ai àïën gùåp anh Cu khöng. Chõ Cu kïí chuyïån ba öng laái lúån. Chõ coá toã yá nghi ngúâ sao con lúån nhaâ chõ àaä thõt röìi coân nùång àïën thïë. Caái àoân gaánh chõ gaánh caã gaánh coã nùång múái oùçn àûúåc. Thïë maâ... Mùæt öng luêåt sû saáng lïn. Sau àoá öng Thiïån ài sang Chuâa Caã. Sû öng dêîn öng ài xem pho tûúång. Phêìn àïë cuãa pho tûúång phêåt bõ khuyïët möåt goác, öng lêím bêím: "Sao laåi coá sûå truâng húåp kyâ laå thïë nhó. Hay laâ..." Öng hoãi sû öng trong chuâa coá saách naâo ghi vïì pho tûúång phêåt khöng.

- Coá nhûng laâ saách Nöm. Theo sû cuå àaä viïn tõch, baãn úã àêy chó laâ baãn sao. Coân baãn chñnh thêët laåc tûâ bao giúâ, sû cuå cuäng khöng nhúá. AÂ maâ öng cuäng àoåc àûúåc chûä Nöm?

- Àûúåc, àûúåc - Öng Thiïån cûúâi - cuäng goåi laâ voä veä...

Sû öng dêîn öng Thiïån vaâo phoâng khaách. Öng àûa cho luêåt sû möåt cuöën saách bòa àen àaä súân: "Noá àêy". Öng Thiïån bùæt àêìu àoåc. Múái múã trang thûá nhêët öng àaä kïu lïn: "Noá àêy röìi. Nhõ phêåt àöìng àen caãn thön lên..." Sû öng laåi bïn öng: "Nhû vêåy nghôa laâ sao, thûa öng?"

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 74

- Coá nghôa laâ - Öng Thiïån noái - Pho tûúång trïn àiïån thúâ àang úã chuâa nhaâ ta kia àuáng laâ pho tûúång anh Cu Maäo bùæt àûúåc...

- Khöng thïí àûúåc - Sû öng kïu lïn - Àoá laâ pho tûúång noá àaä ùn cùæp. May maâ...

Öng Thiïån giúã trang thûá chñn. Trong trang saách coá àoaån àaåi yá: Nùm möåt nghòn böën trùm hai taám, dên laâng Chuâa Caã àaâo möåt con mûúng, bêët ngúâ thêëy möåt caái cöåt àöìng, àoaán laâ quên Minh yïím vûúång khñ nûúác Nam chön úã àêy, beân àuác hai pho tûúång phêåt, möîi pho dûå tñnh laâ hai mûúi lùm cên. Àöìng àûúåc chia àïìu vaâo hai nöìi nêëu. Luác àuác pho thûá nhêët, khuön húi röång, ngûúâi thúå àaä muác möåt gaáo àöìng àaä nêëu chaãy àöí vaâo. Pho tûúång thûá hai vò thïë maâ khuyïët möåt phêìn àïë. Pho thûá nhêët àïí úã Chuâa Caã, pho thûá hai gúãi ra àïìn Chên Quöëc... Khoaãng nùm kiïu binh nöíi loaån, pho tûúång phêåt úã àïìn Chên Quöëc tûå nhiïn biïën mêët...

Sû öng chùm chuá àoåc theo ngoán tay chó cuãa öng Thiïån. Röìi hoãi:

- Liïåu saách coá ghi lêìm hoùåc ngûúâi xûa chuyïín lêìm pho tûúång khuyïët àïë ra Chên Quöëc?

- Töi nghô laâ khöng lêìm. Chó coá thïí laâ luác loaån laåc, möåt ngûúâi naâo àoá úã laâng Chuâa Caã naây àaä ra lêëy pho tûúång àem vïì àêy. Tiïëc laâ khöng thïí àùåt úã chuâa àûúåc vò àaä coá möåt pho röìi. Ngûúâi kia beân dêëu ài...

- Coân pho tûúång khöng khuyïët àïë maâ öng baão rùçng noá úã àêy thò sao? Sû öng hoãi

Öng Thiïån cûúâi:

- Noá àang úã sên bay Tên Sún Nhêët...

- Sao öng biïët...

- Töi laâm luêåt sû cho möåt cöng ty nûúác ngoaâi liïn doanh vúái Viïåt Nam. Vuå naây liïn quan àïën möåt nhên viïn cuãa hoå...

Sû öng chùm chuá nghe öng Thiïån lyá giaãi:

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 75

- Àoá laâ möåt ngûúâi àaân öng Phaáp. Haãi quan sên bay phaát hiïån ra pho tûúång quñ, beân giûä laåi. Ngûúâi ta coân giûä àûúåc möåt cuöën saách Nöm vaâ möåt baãn dõch tiïëng Phaáp liïn quan àïën pho tûúång. Baãn chûä Nöm laâ möåt baãn chuåp tûâ möåt thû tõch cöí úã thû viïån quöëc gia. Öng xem àêy, àõa danh Chuâa Caã khöng ghi tïn töíng, tïn phuã...

- Vêåy ngûúâi Phaáp kia laâm sao lêëy àûúåc pho tûúång úã àêy? Sû öng hoãi, toã yá khöng hiïíu.

- Sû öng coân nhúá boån laái lúån àaä mua lúån vaâ àaánh cheán úã nhaâ anh Cu Maäo khöng?

- Töi nhúá... Nhûng hoå coá liïn quan gò úã àêy.

- Coá àêëy. Chuáng chñnh laâ boån tröåm pho tûúång. Nïëu töi khöng lêìm thò höm êëy pho tûúång àaä àûúåc nheát vaâo buång con lúån àaä möí.

- Boån naây àûúåc thuï phaãi khöng?

- Coá leä chuáng laâ àöìng boån. Coân keã tòm ra àõa danh naây phaãi laâ möåt ngûúâi coá hoåc, thêåm chñ rêët gioãi vïì cöí hoåc...

- Thïë cöng an àaä bùæt àûúåc boån chuáng chûa.

- Thûa, hiïån nay thò chûa. Nhûng töi nghô súám muöån gò thò caái kim trong boåc cuäng seä loâi ra...

Àiïån tûâ thaânh phöë Höì Chñ Minh cho biïët: phña trong, phêìn röîng cuãa pho tûúång, coá möåt vaâi vïët maáu lúån. Pho tûoång phêåt tûúãng vö chuã àaä coá àõa chó...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 76

HUYÏÌN THOAÅI CAÂ PHÏ

Vûâa úã nûúác ngoaâi vïì sau mêëy nùm nghiïn cûáu àïì taâi phaát triïín caác giöëng caâ phï, töi thu xïëp lïn Àùæk Roong ngay àïí viïëng Trêìn. Tuêët, baån thên cuãa töi vaâ Trêìn höìi coân hoåc úã Trêu Quyâ, giúâ thay Trêìn laâm giaám àöëc nöng trûúâng ra têån bïën xe àoán töi.

Luác xe chaåy ngang qua möåt àöìi caâ phï traái àang vaâo àöå tñm thêîm, Tuêët böîng haå gioång:

- Trêìn kia kòa. Cêåu êëy àang vêîy cêåu àêëy!...

Töi baão Tuêët dûâng xe, nhòn theo hûúáng tay anh chó... Khöng thêëy ai ngoaâi möåt rûâng caâ phï àiïåp truâng tñt tùæp, töi xùm xùm chaåy lïn àöìi. Nhûäng taán laá xanh mûúát, nhûäng caânh caâ phï chi chñt traái, rung rinh trong gioá.

Trúã laåi xe, töi hoãi Tuêët:

- Caác cêåu tröìng laåi rûâng caâ phï naây tûâ bao giúâ vêåy ?

Tuêët troân mùæt:

- Cêåu ài múái vaâi nùm. Chó coá thaánh tröìng, caâ phï múái lúán nhanh àïën thïë... Aaâ, chùæc laâ cêåu...

- Sao? Chùæc laâ...

- Cêåu chûa nhòn caác göëc cêy phaãi khöng?

Töi giêåt thoát ngûúâi. Thò ra Trêìn àaä taáo baåo thûåc hiïån dûå aán rûâng chöìi, möåt yá tûúãng àeåp tûâ thuúã caã ba chuáng töi coân laâ nhûäng ngûúâi lñnh. Höìi êëy, coá lêìn quay laåi möåt khu rûâng caâ phï bõ bom Myä phaåt ngang thên vaâo nùm trûúác, töi vaâ Trêìn àaä ngúä ngaâng khi bêët ngúâ thêëy nhûäng cêy caâ phï höìi sinh, traái chi chñt trïn caânh, traái chñn nêîu ruång xuöëng àêìy göëc... Khi hoåc úã nûúác ngoaâi, töi àaä àem hiïån tûúång êëy hoãi möåt giaáo sû tiïën sô vïì cêy caâ phï, öng ta noái àoá chó laâ möåt trong

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 77

nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt, phuå thuöåc rêët nhiïìu vaâo caác yïëu töë àêët, nûúác, aánh saáng úã möåt söë vuâng hiïëm hoi trïn traái àêët...

Tuêët àûa töi àïën viïëng Trêìn. Baån töi nùçm yïn giêëc bïn göëc möåt cêy caâ phï. Ai àoá àaä àùåt trïn coã möåt vaâi àoaá hoa daåi coân tûúi.

Tuêët kïí: Tin vaâo kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm, Trêìn àaä àûa ra lïånh chùåt àöën toaân böå rûâng caâ phï giaâ. Cöng nhên phaãn àöëi, àêm àún kiïån khùæp núi. Röìi Trêìn bõ qui töåi phaá hoaåi taâi saãn xaä höåi chuã nghôa, bõ kïët aán taám nùm tuâ giam.

Trûúác toâa, anh vêîn khùng khùng àûa caác thöng söë kô thuêåt, àaä àûúåc tñnh toaán kô lûúäng àïí bïnh vûåc mònh. Khi àûúåc noái cêu cuöëi cuâng trûúác khi toaâ nghõ aán, anh hoãi võ chuã toåa nïëu möåt nùm rûúäi sau caâ phï ra traái thò sao vaâ àûúåc öng ta traã lúâi: luác êëy anh coá thïí àûúåc miïîn thi haânh aán hònh sûå...

Nùm êëy trúâi àaåi haån. Caâ phï bõ àöën thên chó eâo uöåt nhuá chöìi. Trêìn àau àúán, tûå dùçn vùåt mònh, ngûúâi cûá heáo quùæt dêìn...Theo di chuác cuãa Trêìn, nöng trûúâng àûa anh vïì taáng dûúái göëc cêy caâ phï bõ chùåt àêìu tiïn... Khöng ai ngúâ, sau muâa mûa tiïëp theo, rûâng caâ phï nhû bêåt dêåy búãi möåt sûác maånh thêìn kyâ, caânh laá sum suï, hoa thúm ngaát röìi traái chi chñt...

Ba àïm úã vúái Tuêët úã Àùæk Roong, töi àïìu thûác trùæng. Möåt mùåt, vò töi vaâ Tuêët coân rêët nhiïìu chuyïån cêìn noái vúái nhau. Mùåt khaác, coá leä laâ do caâ phï úã àêy àùæng quaá. Võ àùæng naây, àuáng thïë, töi chó thêëy coá trong huyïìn thoaõ vïì cêy caâ phï...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 78

ÖNG HAÅ HOÃA

Vúå töi baão: "Ngaây mai anh chúã töi sang Thuã Dêìu Möåt". "Mai laâ thûá hai,, múái àêìu tuêìn, nghó sïëp la, tñnh sao?". "Töi thò nhöí toeåt vaâo mùåt sïëp nhaâ anh êëy ! Öng ta laâ caái thaá gò? Gioãi lùæm thaáng lo cho anh nùm trùm baåc, huát thuöëc vùåt khöng àuã..." Töi im lùång. Nhûäng luác nhû thïë naây töët nhêët laâ im lùång. Noái qua noái laåi vaâi tiïëng nûäa laâ nhaâ cûãa êìm ô, tan hoang caã. Maâ khöng phaãi do töi laâm tan hoang. Vúå töi tñnh noáng nhû höí, khöng vûâa yá laâ cö ta la heát, vúá àûúåc caái gò àêåp caái êëy. Coá lêìn àêåp bïí möåt caái ti vi hiïåu Sony, laâm vúä caái àeân pha xe Dreame, luác bònh tônh laåi, cö ta bûng mùåt khoác hu hu, mùæng töi sa saã sao khöng ngùn cö laåi...

Àûúåc caái vúå töi laâm úã möåt cú quan kinh tïë vaâ kiïëm àûúåc khaá nhiïìu tiïìn. Ti vi bïí, cö sai bï möåt caái Sony múái tinh tûâ cûãa haâng vïì àùåt vaâo chöî cuä. Coân caái xe, cö nhúâ mêëy anh thúå sûãa xe mua phuå tuâng thay múái, sún laåi chöî bõ troác sún...

Ngûúâi ta hún ngûúâi úã chöî lùæm tiïìn, coá àõa võ hoùåc danh voång. Töi hún ngûúâi vò coá vúå treã, àeåp, gioãi giang nhûng dûä tñnh. May maâ töi laâ thêìy giaáo, tñnh àiïìm àaåm, thñch nhûúâng nhõn. Tñnh êëy coá luác töi àûúåc vúå khen, baão: "Em lêëy anh thïë maâ laåi hay. Tay khaác, naát hïët cûãa nhaâ röìi.". Töi chó cûúâi. "Coân cûúâi...", vúå töi nguyát: "Hiïìn quaá röìi hoáa...". Töi im bùåt, biïët vúå àõnh noái gò. Cö ta hiïíu yá, chûäa: "Röìi laåi hoáa ra khön...". Noái röìi cûúâi trûâ vaâ baão: "May sao anh chùèng nghô ra kïë gò khön àïí trõ em nhó!". "Trõ em? Anh àaä thuï...". Vúå töi chùån: "Chaáu öng Taå Duy Hiïín phaãi khöng?". Noái thïë thò hïët chuyïån. Hïët chuyïån nhûng maâ àïm êëy ïm êëm lùæm. Caã hai vúå chöìng ruác rñch àïën khuya. Vûâa chúåp mùæt àaä coá tiïëng coâi ö tö inh oãi boáp "bim, bim" úã trûúác cûãa.

Vúå töi vuâng dêåy, chaåy ra ban cöng nhòn xuöëng àûúâng. Cö ta chaåy vaâo, keáo chùn dûång töi dêåy: "Anh dêåy nhanh nhanh lïn! Mùåc aáo mùåc söëng leå leå nheá! Vúå chöìng caái Mai àïën röìi...". Töi uá úá, lùn vaâo phña trong tûúâng: "Àïën laâm gò? Em baão höm nay...". Vúå töi gùæt: "Phaãi gioá aå!

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 79

Em noái anh chúã em ài laâ súå vúå chöìng noá khöng àuáng heån. Giúâ noá àïën thò ta ài ö tö..."

Röìi thò xe chaåy qua cêìu Bònh Triïåu, lïn Thuã Àûác, thùèng hûúáng Thuã Dêìu Möåt. Vúå chöìng Mai ruác rñch cûúâi khi töi ngu ngú hoãi vúå: "Ta ài àêu húã em". "Ài xem boái öng giúâi aå". "Thïë em ài möåt mònh cuäng àûúåc, coân bùæt anh nghó daåy ài laâm gò". "Giúâi aå, ngûúâi ta phaãi xem vúå xem chöìng múái biïët quaá khûá, hiïån taåi, tûúng lai... Khöng biïët cûá mùåc töi...". Mai cêëu chöìng: "Giúâi aå, cûá mùåc töi..."

Töi tiïëc buöíi daåy hoåc, nghô hoåc sinh khöng coá thêìy trong lúáp öìn aâo aãnh hûúãng àïën caác lúáp khaác maâ naäo caã ruöåt... Vêín vú nghô, xe chaåy qua thõ xaä, reä vaâo möåt xoám nhoã àûúâng àêët àoã, xoác chöìm chöìm töi múái biïët. Cuäng laâ luác túái nhaâ baâ thêìy Saáu Hiïëng. Tïn vêåy, nhûng coá leä baâ laâ Saáu muâ. Kiïëng àen che kñn caã mùåt. Tay huú huú ba neán nhang. Mai leâ lûúäi, yá noái moåi caái baâ ta àoaán cho vúå chöìng cö ta àïìu truáng phoác.

Àïën lûúåt vúå chöìng töi, baâ Saáu bùæt vúå töi quò trûúác mùåt, töi ngöìi sau öm lêëy hai vai vúå baâ ta múái noái. Vúå töi "Daå daå" liïn höìi, möìm cûá haá höëc ra vò kinh ngaåc. Vêîn gioång àïìu àïìu: "Chõ coá möåt vïët chaâm úã buång, maång höí chûa hïët, chöìng laâ maång trêu nïn ùn hiïëp thûúâng ngaây. Caách nay khöng lêu àaä àêåp... Nay muöën ùn nïn laâm ra, vaâng baåc àêìy nhaâ, con àaân chaáu àöëng thò... Bùçng khöng thò...". Nghe àïën cêu cuöëi, vúå töi bêåt khoác. Ghï gúám quaá: "Chïët khöng keã chön, nhaâ cho ngûúâi khaác úã..."

Vïì thaânh phöë, vúå töi bùæt töi dêîn àïën möåt hoaå sô chuyïn sao cheáp tranh, cûá theo lúâi kïí hoåa möåt "öng Dêìn" àang vöì möìi, mùæt saáng quùæc, miïång àêìy rùng trùæng nhúåt, lûúäi àoã loâm, vuöët nhû sùæp quùåp lêëy ngûúâi trûúác mùåt... Bêy giúâ ai àïën nhaâ töi àïìu nghô vúå töi chiïìu chöìng, mua caã tranh nghïå thuêåt vïì treo tûúâng. Ngoaâi töi vaâ vúå chöìng Mai ra khöng ai biïët àoá laâ laá buâa höå mïånh àïí "haå hoãa'' cho vúå töi maâ baâ thêìy Saáu Hiïëng àaä truyïìn baão.

Vúå töi ài àêu vïì àïìu liïëc nhòn bûác tranh, ài laåi kheä khaâng, ùn noái nheå nhaâng. Chó möåt thúâi gian rêët ngùæn, cö êëy xûng "em" vúái töi ngoåt vaâ dõu. Dô nhiïn khöng coân caãnh la heát, àêåp phaá nhû ngaây naâo...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 80

Nùm nay, töi daåy hoåc sinh lúáp 12 töët nghiïåp möåt trùm phêìn trùm. Nhaâ trûúâng tùång möåt bûác tranh phong caãnh tuyïåt àeåp. Àang chûa biïët treo úã àêu thò vúå chöìng Mai àïën. Duäng, chöìng Mai cûúâi hïì hïì röìi noái cûá gúä bûác tranh "öng Dêìn" xuöëng. Vúå töi nhòn töi doâ yá. Töi móm cûúâi coá yá àïí vúå quyïët àõnh. Khöng ngúâ, vúå töi àöìng yá luön, giuåc töi vaâ Duäng treo bûác tranh múái lïn chöî bûác "öng Dêìn" sùæp àûúåc gúä xuöëng.

Chiïìu thûá baãy, vúå töi laâm möåt bûäa tuyïåt ngon àaäi baån. Luác àaä ngaâ ngaâ men, Duäng khen töi gioãi; Mai thò khen vúå töi laâ möåt phuå nûä hoaân haão, hiïìn thuåc... Vúå töi toã veã sung sûúáng lùæm! Töi àaä àõnh noái àiïìu êëy ra trong bûäa tiïåc vui nhûng nhòn Duäng nhaáy mùæt, töi àaânh bêëm buång, cêìm ly bia lïn vaâ yïu cêìu moåi ngûúâi caån cheán chuác haånh phuác...

Cho àïën höm nay, töi vêîn coân nhúá y nguyïn caãm giaác tûå aái höm vúå töi baão töi hiïìn quaá hoáa... vaâ àaä kõp àúä lúâi "hoáa ra khön". May thay, höm êëy töi chûa kõp noái hïët cêu... Kïë hoaåch "öng Dêìn" töi nghô ra, àûúåc vúå chöìng Duäng - Mai tiïëp sûác àaä àaåt hiïåu quaã "haå hoãa" cao àïën mûác töi coá thïí ngöìi viïët truyïån ngùæn suöët àïm maâ vúå töi khöng nöíi giêån...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 81

GAÂ TRÖËNG

Höm êëy trúâi maát, öng coá veã phúãn chñ... Ài khaám bïånh vïì, baác sô laâ ngûúâi cuâng quï vúå cho möåt chai "Nguä tinh àaåi böí", dùån bûäa uöëng möåt ly mùæt trêu, coá àöì nhùæm tûúi thò caâng töët, öng àùåt chai rûúåu lïn baân, ài thùèng vaâo bïëp. Ngûúâi vúå treã mùåt àoã höìng vò lûãa àang phi haânh múä trong möåt caái chaão gang nhoã. "Thúm nhó", öng noái, cûúâi cûúâi vúái vúå. Vúå öng khöng quay laåi, hoãi: "Caái gò thúm?". "Àêëy", öng àïën gêìn vúå, vûâa daâi gioång hùæng "e heâm", vûâa àûa tay vöî vöî vaâo möng baâ. Ngûúâi vúå gùæt: "Thöi öng ra ngoaâi cho töi laâm. Suöët ngaây quêín quanh..." Öng tuãm tóm cûúâi, ra baân ngöìi. Öng ngùæm chai rûúåu thuöëc. Möåt chai saáu lùm, nhaän giêëy in chûä maâu xanh nhoeâ nhoeåt, nuát coá gùæn xi maâu mêån. Rûúåu bïn trong mêìu àen nêu, soáng saánh nhû mêåt ong. Thûá naây böí lùæm lùæm, baác sô baão thïë. Tùng sûác maånh, àoã da thùæm thõt, ùn ngon nguã yïn, thú thúái têm höìn...

Ngûúâi vúå àaä raán xong moán thõt gaâ. Baâ baây lïn àôa böën miïëng, caâ chua thaái laát xïëp dûúái, phña trïn laâ nûúác söët phuã vaâi nhaánh rau thúm. Baâ nhòn öng. Öng àûáng dêåy, vaâo chaån lêëy hai caái baát, hai àöi àuäa vaâ hai caái ly thuyã tinh chên cao loaåi nhoã.

Luác ngûúâi vúå gùæp cho öng möåt caái àuâi gaâ vaâng röåm, öng cuäng àaä múã xong caái nuát chai, roát àêìy rûúåu vaâo hai caái ly, àêíy möåt ly vïì phña vúå. Baâ vúå cêìm ly rûúåu lïn, nhùæm mùæt uöëng caái ûåc. Öng cûúâi: "Uöëng àûúåc àêëy" vaâ nhêëp möi vaâo ly cuãa mònh, hoãi: " Gaâ tröëng hay gaâ maái?". Ngûúâi vúå ngaåc nhiïn, hoãi laåi: "Öng hoãi thïë nghôa laâ thïë naâo?". "Laâ gaâ tröëng hay laâ gaâ maái, thõt naây naây", öng noái. Ngûúâi vúå boã ly rûúåu xuöëng: "Dúá dêín! Tröëng hay maái thò sao? Khöng ùn àûúåc aâ?. Öng gùæt: "sao laåi thò sao? Töi àaä noái nhaâ mònh khöng ùn thõt gaâ maái! Baâ hiïíu chûa?". "Nhûng höm nay laâ thõt gaâ tröëng. Thöi, öng ùn ài..."

Hai vúå chöìng lùång leä ùn. Cêu chuyïån dêëm dùèng laâm öng mêët hûáng; öng àöí ly rûúåu trúã laåi chai, vaâ vöåi möåt baát cúm rûúái ñt nûúác söët röìi buöng àuäa, ài ra phoâng khaách, nùçm daâi trïn chiïëc ài- vùng göî...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 82

Ngûúâi vúå boã baát, quïn caã lau miïång, uïí oaãi lïn gaác, àöi mùæt tröëng röîng, chúâ àúåi... "Giaã döëi", baâ nghô "Caã möåt àúâi giaã döëi. Keã naây döëi keã kia, chùèng daám söëng thêåt con ngûúâi mònh..."

Baâ nùçm, nhúá laåi ngaây xûa. Luác êëy hònh nhû baâ múái hùm hai, àeåp nhêët laâng. Baâ mï chñnh mònh möîi khi soi boáng xuöëng cêìu ao trong veo. Khöëi anh trai caây töëi töëi àïën nhaâ cö y taá treã huát thuöëc laâo vùåt. Mêëy cêåu giaáo daåy cêëp möåt ngoaâi xaä cuäng hay àïën chúi vúái öng cuå, baân thú phuá, cêu àöëi vaâ thi thoaãng biïëu cuå laång cheâ Thaái, goái thuöëc laâo Vônh Baão...

Thïë maâ baâ chùèng àïí yá àïën ai. Duyïn baâ àïën thêåt bêët ngúâ. Chaã laâ baâ coá baâ cö úã trïn tónh. Baâ cö giaâ hay àûa caác võ chûác sùæc vïì thùm quï vaâo chuã nhêåt. Baâ loåt vaâo mùæt öng, luác êëy àaä sùæp tûá tuêìn, "keán vúå àïën mûác khöng lêëy àûúåc ngûúâi phuå nûä naâo nûäa" nhû lúâi baâ cö giúái thiïåu. Baâ thêëy thinh thñch khi öng noái chuyïån. Coá lêìn nghe öng noái vúái böë laâ khöng nïn ùn thõt gaâ maái, vò gaâ maái laâ giöëng àeã ra trûáng, laâm cho giöëng gaâ töìn taåi vaâ phaát triïín, baâ cûúâi phaá lïn vaâ bõ böë mùæng laâ vö duyïn. Öng àaä gùåp baâ úã cêìu ao rûãa baát vaâ noái baâ rêët coá duyïn. Baâ vúâ hoãi öng vïì chuyïån ùn thõt gaâ, öng baão: "Chùèng qua laâ àïí phaát triïín saãn xuêët. Noái chung, àïí phaát triïín saãn xuêët, khöng nïn ùn bêët cûá con giöëng naâo thuöåc giöëng caái". Baâ laåi phaá lïn cûúâi, thïm: "Caã giöëng àûåc nûäa...". Öng baão: "Gioãi" röìi nùæm lêëy tay baâ. Baâ nhúá tay öng ram raáp, àêìy nhûäng vïët chai: Laâm caán böå tuyïn huêën, chùæc öng viïët nhiïìu lùæm!

Àaám trai laâng vaâ caác cêåu giaáo úá ngûúâi ra khi nghe tin öng lêëy baâ. Bêët ngúâ nhêët laâ baâ cö giaâ. Baâ giêån chaáu gaái maâ haá miïång mùæc quai... Nghe phong thanh baâ cö noái öng rïí quñ mùæc bïånh ung thû tim... Böë baâ chùèng quan têm àïën chuyïån àoá. Rïí öng coá ö tö ài vïì laâng, caã tónh nïí vò. Con gaái öng chó laâ y taá traåm xaá xaä, lêëy chöìng laâm caán böå tónh, nhû thïë laâ nhaâ àaåi phuác röìi...

Liïìn mêëy nùm baâ sinh àûúåc möåt trai, möåt gaái. Àûáa naâo cuäng súãn sú, lúán nhanh nhû thöíi. Röìi möåt tay öng lo liïåu, bêy giúâ àûáa úã Nga, àûáa úã Ba Lan, hoåc xong chuáng chûa chõu vïì nûúác. Àaä hai mûúi lùm nùm...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 83

Hai mûúi lùm nùm! Ngûúâi àaân baâ sinh hai àûáa con trong voâng nùm nùm. Hai mûúi nùm coân laåi, tûâ àoá àïën nay, baâ coá chöìng cuäng nhû khöng.

Baâ vêîn coân nhúá roä möìn möåt veã àau khöí cuãa öng caách àêy hai mûúi nùm khi öng baác sô vöën laâ baån hoåc höìi phöí thöng vúái baâ, baáo cho öng biïët laâ öng àaä bõ ung thû... Anh ta noái öng seä phaát bïånh rêët nhanh vaâ chïët bêët àùæc kyâ tûã nïëu coân quan hïå xaác thõt vúái phuå nûä. Höm êëy, öng àaä giêëu baâ ngûúâi tiïët löå bïånh têåt cuãa mònh. Öng chó baão vúå: " Ngûúâi ta lêëy nhau laâ duyïn núå. Töi vaâ em àïìu núå hai con. Maâ giúâi thò cuäng khöng núä haåi möåt ngûúâi... Em coân nhúá chuyïån thõt gaâ tröëng vaâ thõt gaâ maái chûá ? Cöë maâ nhõn vò tûúng lai..."

Baâ àaä khöng nhõn. Baâ mùæc möåt chûáng bïånh möåt thaáng ba böën lêìn, tuây theo thúâi tiïët, phaãi àïën baác sô. Vaâ hai mûúi nùm nay baâ coá àïën hai ngûúâi àaân öng. "Thöi, cuäng chó ùn thõt con gaâ tröëng. Gaâ maái...". Öng àuáng laâ möåt con gaâ maái. Con gaâ maái giûä cho gia àònh vêîn laâ möåt gia àònh ïm êëm, tûúng lai rûåc rúä àang úã trûúác mùåt.

Con gaâ tröëng sùæp boã vúå. Y seä lêëy baâ. Y àaä ngêìm tñnh loaåi con gaâ maái bùçng möåt chai rûúåu àöåc. Y dùån baâ sau khi öng uöëng, phaãi àöí phêìn rûúåu coân laåi ài... Trúâi úi! Thïë maâ luác chöìng hoãi chuyïån gaâ maái gaâ tröëng, röìi tûå tay roát cho möîi ngûúâi möåt ly, cûúâi nuå cûúâi tinh quaái, baâ nghô öng àaä biïët têët caã. Vaâ khöng hiïíu sao, baâ àaä choån caái chïët.

Baâ ngaåc nhiïn khi nghe öng döåi nûúác aâo aâo trong nhaâ tùæm vaâ caãm thêëy mònh vêîn hoaân toaân tónh taáo...

Saáng höm sau baâ àïën bïånh viïån. Con gaâ tröëng laånh luâng baão: "Em gan quaá! Anh súå! Vaâ tiïån àêy anh cuäng noái luön, tûâ höm nay em khoãi bïånh...". Baâ xeá naát túâ àún thuöëc, àõnh neám vaâo mùåt keã böåi tònh nhûng y àaä ra khoãi phoâng, chaåy vïì phña möåt ngûúâi àaân baâ maâ baâ biïët àoá laâ ngûúâi vúå beá nhoã cuãa y...

Vïì àïën nhaâ, baâ vö cuâng ngaåc nhiïn. Baân ùn àaä doån. Moán thõt gaâ söët baây coân vuång vïì nhûng noái àûúåc sûå cöë gùæng phi thûúâng cuãa öng. Luác roát rûúåu ra hai caái ly nhoã, öng tûúi cûúâi baão baâ: "Töi chûa noái àïí em mûâng. Höm qua, baác sô noái bïånh cuãa töi kyâ laå quaá, tûå nhiïn biïën

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 84

mêët. Tiïëc quaá, töi àaä ngoaâi saáu chuåc...". Röìi cûúâi: "Baác sô baão cûá uöëng àïìu àïìu rûúåu naây, töi cuäng coá thïí coân gaáy àûúåc mêëy höìi cú àêëy..."

Hai vúå chöìng cuång ly.

Tûå nhiïn baâ mong bêy giúâ trúâi àaä chiïìu. Baâ nhòn chöìng loáng ngoáng gùæp möåt miïëng thõt gaâ boã vaâo baát mònh. Àöi àuäa êëy húi vïnh nhûng khöng lïåch...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 85

CÊY CAO SU CUÅT NGOÅN NHIÏÌU CAÂNH

Höìi böë töi coân söëng, coá lêìn öng àûa töi theo möåt àoaân cûåu chiïën binh àïën àïën khu rûâng cao su naây. Öng ngùæm nghña rêët lêu möåt cêy cao su cuåt ngoån,gêìn göëc nöíi u möåt caái bûúám sêìn suâi to bùçng möåt caái baát. Toâ moâ, töi àûa tay súâ vaâo caái bûúáu. Tay töi tûáa maáu, búãi chöî êëy coân gùm möåt maãnh àaån phaáo sùæc leåm. Lyá do cêy cuåt ngoån àaâ roä... Veã mùåt böë töi thêåt laâ khoá taã. Öng vaåch coã quanh göëc cêy, tòm àûúåc möåt caái höë. Gioång mûâng rúä, öng reo lïn : "Noá àêy...". "Caái gò thïë böë ?". "Möåt vïët thûúng". "Cuãa àêët?". "Khöng, cuãa ngûúâi, con aå !". "Töi naâi nó muöën biïët chuyïån. Maäi, böë töi múái baão : "Böë biïët trûúác sau röìi böë cuäng noái sûå thêåt. Coá àiïìu úã tuöíi con...". Vaâ böë töi kïí. Cêu chuyïån khoá tin kia, luác êëy, chó giuáp töi hiïíu àûúåc vò sao trïn ngûúâi böë töi coá rêët nhiïìu vïët àaån... Nùm thaáng tröi nhû doâng suöëi caånh rûâng cao su, söë phêån run ruãi töi trúã thaânh möåt laái xe, kiïm luön viïåc phiïn dõch. Úúã cöng ty du lõch, töi nöíi tiïëng àûúåc loâng khaách. Dô nhiïn, töi coá nhiïìu khaách.

Höm kia, töi àaä khöng thïí tûâ chöëi yïu cêìu eáo le cuãa hai meå con baâ Keyly-nùçng nùåc àoâi töi chúã vïì Caát Tiïn ngay trong àïm. Taáo baåo hún, töi phaãi àûa hoå àïën möåt caánh rûâng giaâ; vò, theo baâ Keyly, baâ coá möåt lyá do àùåc biïåt, khöng thïí àïën àoá vaâo luác thanh thiïn baåch nhêåt... Nhòn liïëc qua rêët nhiïìu hoa vaâ nhang hoå mang theo, töi toã veã thöng caãm. Ngûúâi àaân baâ mang quöëc tõch Myä noái töi coá daáng veã thêåt dïî thûúng cuãa thanh niïn chêu Aaá. Trong khi meå noái, cö con gaái nhòn töi qua gûúng, móm cûúâi...

Baâ Keyly baão töi dûâng xe àuáng vaâo luác töi nhêån ra doâng suöëi, con àûúâng moân vaâ caánh rûâng cao su nöëi vaâo truâng àiïåp rûâng rêåm laånh leäo. "Cho Keyly Nguyïîn mûúån caái aáo khoaác cuãa anh àûúåc khöng?", cö gaái noái bùçng tiïëng Viïåt khaá soäi. Töi ngúä ngaâng àûa chiïëc aáo vùæt trïn ghïë xe cho cö. Cö xuöëng xe, quay sang meå: "Coá cêìn coi laåi baãn àöì khöng, maá?". "Khöng, maá coân nhúá, löëi naây...". Baâ Keyly baão töi úã laåi tröng xe vaâ keáo con gaái ài. Töi lúâ múâ àoaán hoå àang àõnh ài àïën àêu...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 86

Khi hoå quay laåi xe, dûúái trùng múâ, mùåt baâ Keyly trùæng nhúåt, mùæt cö con gaái coân ngêën nûúác. Khöng ai trong hoå coá yá àõnh giêëu nöîi xuác àöång cuãa mònh.

Khöng hiïíu sao töi buöåt miïång hoãi möåt cêu vö cuâng ngúá ngêín: "Coá phaãi baâ vaâ cö vûâa àïën chöî cêy cao su cuåt ngoån?". Mùæt baâ Keyly töëi laåi: "Cêåu cuäng àïën àoá, höìi naäy...". "Khöng, àaä lêu röìi. Vúñ...". "Ai?", baâ Keyly thaãng thöët, mùæt saáng lïn. "Vúái böë chaáu". "Öng êëy laâ ngûúâi lñnh?". "Vêng, àuáng thïë". "Öng êëy àaä kïí chuyïån ?...". "Vêng..."

Töi chúåt nhúá cêu chuyïån maâ böë töi àaä kïí bùçng möåt gioång àïìu àïìu bïn miïång höë dûúái göëc cao su höm naâo. Lêìn êëy, böë töi àûúåc lïnh giaãi ba tuâ binh thuöåc quên àöåi "thiïn nga" vïì cûá. Dêîn àûúâng laâ möåt cö giao liïn ngûúâi KúHo. Àïm àêìu tiïn, hai con höí lúán vöì mêët cö gaái giao liïn ài àêìu vaâ möåt tuâ binh. Ba ngûúâi coân laåi mêët hûúáng, ngaây möåt ài sêu vaâo rûâng giaâ. Röìi àïm thûá mûúâi, vûâa úã trïn cêy tuåt xuöëng, möåt tuâ binh nûäa bõ àöi höí àoái bñ mêåt rònh rêåp cùæp ài tiïëp... Ngûúò aáp giaãi vaâ ngûúâi tuâ binh coân laåi bêy giúâ chó coân daám ài ban ngaây, cûá theo hûúáng mùåt trúâi moåc maâ bùng rûâng, löåi suöëi. Hoå biïët àïm àïm àöi höí àoái vêîn gêìm gûâ àêu àoá, bêët ngúâ seä chöìm ra... Maãi miïët ài vúái chung möåt muåc àñch tòm neão söëng, dêìn daâhoå trúã thaânh möåt àöi baån. Vaâ röìi vaâûáo möåt àïm laånh töëi àen trong möåt hang àaá heåp, hai têëm thên noáng êëm àaä xñch laåi vúái nhau... Röìi hoå àïën àûúåc chöî cêy cao su cuåt ngoån. Súå höí, hoå àaâo möåt caái höë, chùåt caânh cêy gheáp thaânh nùæp àêåy lïn trïn àïí nguã qua àïm. Maâu àêët àoã au àaä khiïën maáy bay trûåc thùng chuá yá. Àaån xöëi xuöëng nhû mûa. Ngûúâi tuâ binh àûúåc ngûúâi aáp giaãi àêíy xuöëng höë, àeâ ngûúâi lïn trïn. Öng truáng àaån.Maáy bay àöí quên xuöëng. Hai ngûúò lñnh Myä xöëc naách ngûúâi àaân baâ àang giaäy duåa lïn... Maáy bay cêët caánh... Múã mùæt, thò roä möìn möåt, böë töi tröng thêëy keã maâ öng cûáu àang chôa suáng xuöëng phña mònh. Öng lùn möåt voâng cuâng nöîi khinh gheát ngûúò tuâ binh moåc nuái trong loâng...

Nhû àoåc àûúåc suy nghô cuãa töi, baâ Keyly buöìn buöìn, noái: "Luác bõ löi lïn maáy bay, ta àaä cöë tuöåt xuöëng àêët àïí cûáu öng êëy. Möåt chiïën hûäu àaä ngùn viïåc laâm röì daåi cuãa ta bùçng caách... Vaâ ta àaä gaåt hoång suáng AR 15 àang nöí sang möåt bïn...".

"Vêåy laâ öng êëy chó bõ thûúng", baâ thúã phaâo nhû truát àûúåc möåt gaánh nùång. "Coân bêy giúâ ?", cö con gaái hoãi. "Böë töi àaä mêët caách àêy hai nùm !". "Chuáa úi ! Ba cuãa con !", cö kïu lïn vaâ öm lêëy mùåt, chúåt

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 87

nhúá nhûäng àöëm àoã lêåp loeâ cuãa nhang maâ cö tûúãng tûúång àoá laâ aánh mùæt cuãa ngûúâi àaä khuêët àang nhòn mònh...

Mùæt baâ Keyly nhû vö höìn: "Öng êëy àaä buöåc loâng phaãi giêëu quaá khûá. Xin chuáa loâng laânh haäy cho caác con töi kheáp laåi nhûäng ngaây tuãi nhuåc... Chuáa úi...".

Töi ruãn ngûúâi, nghô: "Liïåu úã thïë giúái bïn kia, böë töi coá muöën trúã vïì àïí nhòn thêëy caãnh tûúång kyâ laå àïm nay khöng? Vaâ, meå töi coá oaâ lïn nûác núã khi biïët sûå viïåc naây ?".

Töi múái chó nghô àïën àêëy thò Keyly Nguyïîn àaä öm lêëy töi, hön lïn traán. Vaânh möi húi daây cuãa chõ hao hao giöëng vaânh möi cuãa böë vaâ töi. Êêím noáng vaâ mùån moâi...

Trúâi àang raång. Trïn nïìn rûâng xanh tñm,cêy cao su cuåt ngoån xoeâ tay laá, vûún lïn àoán aánh bònh minh. Noá xanh nhû chùèng thïí vö tònh.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 88

NGÖI NHAÂ NÙM CÛÃA

Töi àang kïí chuyïån meå töi khoác maäi vò àïí rúi caái cúi trêìu luác ài sú taán thò coá tiïëng bom rñt lïn nhû luåa xeá. Vûâa kõp àêíy Nhên xuöëng cöng sûå chöët, möåt luöìng húi noáng raát àaä hêët töi nhaâo lïn ngûúâi baån. Cuâng luác àoá, àêët àaá tung lïn trúâi raâo raâo rúi xuöëng, phuã möåt lúáp moãng lïn trïn ngûúâi hai àûáa. Nhên lêëy tay caâo caâo àêët, gaåt töi sang möåt bïn, oâa khoác. Theo nhû Nhên kïí laåi, luác êëy ngûúâi töi mïìm oùåt nhû laá luáa gùåp uáng, mùåt trùæng nhû saáp, hai mùæt múã trûâng trûâng, miïång àêìy àêët... Röìi Nhên súâ khùæp thên thïí töi xem coá vïët thûúng naâo khöng. Mùåt gêìn nhû aáp saát töi, Nhên thêëy laå quaá, bêy giúâ chöî naâo cuäng ûúát maáu. Nhên khoác, nûúác mùæt múâ caã mùæt, roâng roâng chaãy xuöëng. Nhên thûúng töi vò anh maâ chïët. Röìi anh àûa tay lïn gaåt nûúác mùæt. Böîng Nhên thêëy nhoái àau núi miïång... Anh nhêån ra maáu cuãa mònh chaãy xuöëng ngûúâi töi. Möåt maãnh bom nöí nhoã nöí gêìn àaä xeá raách möi trïn cuãa anh röìi... Luác töi tónh laåi, Nhên laåi ruä xuöëng. Töi xeá aáo bùng cho baån. Möåt vïët xeá raách möi. Hai vïët khaác, möåt úã buång, möåt xeán goån nûãa vaânh trïn cuãa tai traái... Àïën luác êëy, töi ngêët ài möåt lêìn nûäa. Sûå viïåc sau àoá thïë naâo töi khöng biïët. Chó biïët sau àoá mêëy ngaây, töi vaâ Nhên àïìu àûúåc chuyïín vaâo quên y viïån daä chiïën úã Vônh Linh. Hai àûáa àaä coi nhau nhû anh em cuâng sinh àöi laåi tûâ caái cöng sûå trïn trêån àõa chöët chaáy nùæng vaâ àêîm maáu kia. Töi àaä khoác khi Nhên àûúåc xïëp haång laâ thûúng binh vaâ trúã vïì hêåu phûúng hoåc àaåi hoåc. Mûâng cho Nhên vaâ buöìn phaãi xa Nhên. Töi àaä trúã laåi chiïën trûúâng sau möåt lúáp àaâo taåo sô quan ngùæn... Tûâ àêëy chuáng töi mêët huát tin nhau...

Sau naây, khi àaä trúã thaânh möåt ngûúâi laâm baáo, töi coá nhiïìu dõp ài àêy ài àoá. Trong nhûäng lêìn ra Haâ Nöåi, töi àïìu coá yá tòm Nhên. Cuöåc tòm kiïëm khùæc khoaãi quaá vò coá luác töi gêìn nhû tòm àûúåc baån, dêëu vïët laåi mêët huát. Êu àoá laâ söë phêån chùng? Hay àoá chó laâ do töi tòm kñïëm theo kiïíu chuöìn chuöìn àaåp nûúác cuãa möåt anh phoáng viïn töëi mùåt töëi muäi vò vùn chûúng?

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 89

Nùm ngoaái, böë töi öëm nùång. Tûúãng khöng qua khoãi, ngûúâi cho goåi töi àïën vaâ nhòn töi vúái aánh mùæt tin cêåy: "Viïåc naây öng nöåi giao cho böë. Tiïëc laâ böë khöng laâm nöíi. Nay böë truyïìn laåi cho con. Àúâi con khöng laâm àûúåc thò sau naây giao cho caác chaáu. Nhúá choån mùåt maâ gûãi vaâng..."

Kïí laåi thò rêët daâi, töi chó toám lûúåc viïåc hïå troång kia. Öng nöåi töi vöën laâ möåt cöng chûác trong súã Àiïìn Àaåc. Tònh cúâ thïë naâo àêëy, öng tòm àûúåc möåt baão vêåt quñ maâ cuå tùçng töí töi àïí laåi. Vêåt êëy nhaâ nûúác baão höå biïët laâ hoå thu trùæng. Öng cuå àaä cho cêët taåi nhaâ vaâ bñ mêåt chön vêåt quñ vö giaá kia úã möåt goác àïí chúâ thúâi. Bao nhiïu biïën loaån, hïët Têy röìi Nhêåt, röìi laåi Têy... Hoâa bònh lêåp laåi, ngöi nhaâ bõ trûng thu laâm nhaâ têåp thïí, cêëp cho ba höå laâ caán böå nhaâ nûúác. Trûúác luác theo töi vaâo Nam, böë töi cuäng khöng biïët roä ngöi nhaâ cöí cuãa öng nöåi töi bêy giúâ ra sao...

Töi vïì Haâ Nöåi, lêìn theo chó dêîn cuãa böë, tòm àûúåc ngöi nhaâ. Àoá laâ toâa biïåt thûå khaá sang troång trïn àûúâng Quan Thaánh. Caánh cûãa sùæt sún trùæng khoáa im óm baáo cho töi biïët nhaâ naây giúâ do möåt ngûúâi chuã khaác úã.

Töi bêëm chuöng. Möåt ngûúâi phuå nûä chûâng böën mûúi ra múã cûãa. Töi nhanh choáng tûå giúái thiïåu vïì mònh. Naâo laâ nhaâ baáo. Naâo laâ töi àang viïët möåt loaåt baâi vïì caác khu phöë cöí... Thêëy veã nghi ngúâ löå roä trong àöi mùæt trong veo, töi àang àõnh ruát theã nhaâ baáo ra àïí ngûúâi àaân baâ yïn têm thò baâ ta àaä nhû thêëu caã ruöåt gan töi, baão: "Baác khöng phaãi trònh theã. Nhaâ em cuäng laâ nhaâ baáo maâ !" Noái nhûng khöng múâi töi vaâo nhaâ. Röìi coá tiïëng ngûúâi àaân öng : "Meå Aùi múâi baác êëy vaâo chúi". Tiïëng chên ài dêìn ra phña cöíng. Löå sau khoám dûâa nûúác laâ khuön mùåt höìng haâo beáo töët. Ngûúâi àaân öng àïën gêìn, àûáng sûäng laåi, úá lïn möåt tiïëng. Töi chûa kõp nhêån ra ai thò öng ta àaä öm chêìm lêëy töi trûúác àöi mùæt troân xoe cuãa ngûúâi vúå. Töi tûúãng mònh nghe lêìm: "Öi anh ! Öi Duäng... Thïë maâ cûá tûúãng anh chïët röìi !" Vûâa noái, vûâa thúã, Nhên öm lêëy lûng töi, àêíy vaâo nhaâ. Anh êën töi ngöìi xuöëng ghïë, höìn nhiïn nhû luác coân lñnh traáng: "Sau hoâa bònh, töi ài tòm anh, àïën àún võ cuä thò chuáng noá baão anh mêët tñch. Giúâ thò luâ luâ úã àêy... Kïí cho nghe xem naâo... Giúâ úã àêu? Vúå con ra sao... Thöi, trúâi xui àêët khiïën cho anh em mònh gùåp nhau röìi. Anh úã àêy vúái vúå chöìng töi vaâi ngaây..." Töi rúm rúám nûúác mùæt, gêåt àêìu.

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 90

Sau bûäa ùn trûa, Nhên dêîn töi ra xem nhaâ anh. Anh khoe nhaâ naây trûúác àêy àaä naát lùæm, vïì tay anh, boã àêu ra coá bao nhiïu tiïìn maâ löång lêîy laâ thïë. "Gioãi, vúå chöìng anh gioãi thêåt ! Nhaâ naây mua dïî àïën vaâi trùm lûúång...". "Àêu ra maâ coá nhiïìu tiïìn thïë anh. Maâ tiïìn coá nhiïìu nhû voã hïën cuäng khöng mua nöíi cú maâ.". Töi hoãi vò sao vêåy, Nhên cûúâi hïì hïì: "Vò thùçng chuã cuä laâ möåt thùçng giaâu suå. Aaâ, anh coá nhúá thùçng Chûä luân khöng". Chûä thò töi nhúá. Cêåu ta laâ trinh saát àaåi àöåi, bõ thûúng; töi vaâ Nhên àaä caáng vïì tuyïën sau. Nghe noái sau àûúåc cûã ài hoåc úã nûúác ngoaâi, luác vïì giaâu lùæm lùæm. "Chûä noá duâng tiïìn àïí àuöíi mêëy höå úã àêy ài àêëy. Noá mua cuaã tûâng ngûúâi röìi chaåy choåt hoáa giaá". "Chûä mua cho anh aâ?". "Noá mua cho noá chûá. Úúã àúâi sûúáng quaá hoáa röì, thùçng naây ùn chúi baåt tûã. Töi cho noá vay tiïìn, quaá caã tiïìn nhaâ naây. Noá vúä núå, goåi töi cêìu cûáu. Chöî baån beâ, töi àaânh lêëy nhaâ cho noá... Cuäng laâ chöî àaä boã thoác trûúác thöi ! Röìi cho thïm vaâi cêy àïí cu cêåu biïën..."

Àïm höm êëy Nhên nhêët quyïët nguã chung vúái töi. Nhên khoe àûúâng laâm ùn vaâ chï töi lú ngú nïn giúâ vêîn coân úã möåt cùn höå chung cû oåp eåp. "Noái vêåy thöi chûá töi cuäng nïn ngûúâi nhúâ chung cû àêëy", Nhên noái.Biïët töi mêëy lêìn àïën àõa chó cuãa Nhên maâ khöng gùåp, Nhên cûúâi vaâ kïí rùçng anh rêët laáu caá. Anh chuyïín cú quan liïn tuåc. Lúåi duång sú húã trong quaãn lñ, möîi lêìn chuyïín, anh àïìu àûúåc cú quan múái cêëp taåm cho möåt cùn höå. Röìi thò nhûúång. Laåi chuyïín. Têët caã böën lêìn. Ngoaån muåc nhêët laâ vuå anh chuyïín vúå vaâo quên àöåi. Cuäng vò möåt suêët àêët thöi... Möåt öng baån ûng, thò sang. Maãnh àêët cuöëi cuâng dû sûãa toâa biïåt thûå naây. "Anh Duäng thêëy àêëy. Kó niïåm vïì nùm vuå laâm ùn, khi xêy laåi nhaâ, ngoaâi ba caái cûãa úã dûúái trïåt, töi chó cho laâm thïm hai cûãa úã têìng lêìu. Nùm cûãa, tûúng ûáng vúái sinh, laäo, bïånh, tûã, sinh àêëy...". Töi cûúâi. Röìi laånh caã söëng lûng khi Nhên noái: "Töi àang àõnh tröí thïm möåt cûãa nûäa. Cuäng laâ àïí nhúá möåt vêån may vaâ àïí coá thïm chûä laäo anh aå. Múái röìi, luác sûãa laåi caái cöëng, töi àaâo àûúåc möåt caái thaåp bùçng àöìng, trong àûång mêëy laång vaâng roâng... Nghe noái anh thñch àöì cöí, mai töi baão meå Aùi àûa cho. Maâ anh khöng thñch thò àem vïì cho baác gaái àûång trêìu cau... Chó tiïëc laâ noá àaä bõ thuãng mêëy löî..."

Nhên giûä àuáng lúâi hûáa. Khi chia tay, vúå chöìng anh àaä àûa cho töi möåt goái giêëy, noái laâ coá caái thaåp trong àoá. Töi khöng ngúâ, vïì àïën Saâi Goân, luác töi múã lúáp giêëy baáo ra, tröng thêëy noá, böë töi àaä lùång ài. Laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng töi cuäng biïët àoá khöng phaãi laâ möåt caái thaåp

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 91

hay laâ möåt caái cúi trêìu. Nhûäng neát hoa vùn chim laåc quanh vaânh thaåp nhû àang kïí vïì tuöíi mêëy ngaân nùm cuãa möåt chiïëc tröëng àöìng nhoã vö giaá.

Böë töi àaä bònh tônh laåi, vûâa goä goä vaâo mùåt tröëng vûâa nhùæm nghiïìn hai mùæt laåi. Röìi cuäng thêåt bêët ngúâ, ngûúâi tûâ tûâ khuúåu xuöëng, nêng vêåt baáu lïn àêìu. Töi trên chöëi nhòn baãy caái löî thuãng trïn mùåt vaâ hai bïn tang tröëng. Trúâi úi, àöi tai, àöi mùæt, hai löî muäi vaâ caái miïång trïn möåt khuön mùåt ngûúâñ !... Töi böîng nhúá àïën vúå chöìng Nhên. Coá leä hoå àaä tröí caái cûãa thûá saáu röìi. Nïëu vêåy vêîn thiïëu möåt caái tai...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 92

TÏN TRÖÅM KYÂ LAÅ

Töi khöng phaãi laâ möåt nhaâ vùn. Möåt anh lñnh meâng thûác dêåy theo tiïëng coâi, chaåy nhanh ra sên têåp thïí duåc saáng, rûãa mùåt àaánh rùng xong laåi sêëp ngûãa têåp húåp trûúác cûãa nhaâ ùn àún võ àïí ùn loát daå vaâ ra thao trûúâng, ài lao àöång... Chiïìu coân phaãi tùng gia rau xanh... Töëi hoåp - höm thò hoåp töí ba ngûúâi, höm thò sinh hoaåt tiïíu àöåi, trung àöåi, àaåi àöåi... Chùèng coá mêëy luác àûúåc raãnh röîi. Thúâi gian àêu maâ vùn vúái chûúng! ÊËy vêåy maâ tiïíu àöåi trûúãng cûá goåi töi laâ "nhaâ vùn". Vïì sau thò caã tiïíu àöåi àïìu goåi nhû vêåy. Khöng phaãi vò trong quên àöåi moåi viïåc àïìu nhêët nhêët, nïn moåi ngûúâi eáp phaãi goåi töi laâ "nhaâ vùn" theo tiïíu àöåi trûúãng. Vêën àïì laâ töi hûäu ñch cho caã tiïíu àöåi. Àuáng hún thò vùn töi àaä giuáp àûúåc nhiïìu ngûúâi, kïí caã trûúâng húåp khoá khùn nhêët nhû cuãa Àöî.

Tiïíu àöåi toaân möåt àaám phoâng khöng. Duy nhêët töi coá ngûúâi yïu. Dô nhiïn laâ töi hay viïët thû cho cö êëy. Nhêån àûúåc thû, töi thûúâng tuãm tóm cûúâi. Ngûúâi töi lêng lêng vaâ töi laåi tiïëp tuåc viïët thû...

Caã tiïíu àöåi lêìn lûúåt àûúåc ài pheáp. Vaâ cuäng lêìn lûúåt coá nhûäng möëi tònh laâm vöën cho tûúng lai. Mang tiïëng hoåc lúáp naây lúáp noå maâ cêåu naâo cuäng tûå nhêån mònh viïët thû dúã eåc. Àoåc tröåm thû töi, nhiïìu cêåu phaát ghen lïn. Sao maâ yá nhõ, tònh tûá ! Sao maâ tröi chaãy! Chùèng coá möåt löîi chñnh taã àïí laâm duyïn! Àoåc cûá nhû uöëng mêåt ong...

Möåt töëi sinh hoaåt tiïíu àöåi, chùèng biïët caác àöìng àöåi cuãa töi hoåp kñn vúái nhau tûâ bao giúâ, caã tiïíu àöåi giú tay biïíu quyïët cûã töi laâm "trúå lyá tònh caãm" cho anh em. Töi giaäy naãy nhû àóa phaãi vöi. Tiïíu àöåi trûúãng döî: Naâo laâ töi seä àûúåc miïîn tham gia tùng gia rau xanh, miïîn queát nhaâ, khi cêìn coá thïí àûúåc pheáp miïîn sinh hoaåt töí ba ngûúâi... Àêëy laâ quyïìn lúåi. Nghôa vuå thò àún giaãn: Töi seä nghe anh em trong tiïíu àöåi têm sûå, dûåa vaâo àoá maâ "saáng taác" ra nhûäng bûác thû... Sao cho "caác em" haâi loâng laâ àûúåc. Quan troång lùæm! Anh em tin úã cêåu àêëy! Cêåu laâ nhaâ vùn,ngoaáy möåt caái laâ xong! Ai laåi núä àïí caã tiïíu àöåi trêìn truâng truåc, möì höi vaä nhû tùæm, àïí viïët ra nhûäng bûác thû àoåc àaä tûå ngûúång

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 93

vúái mònh! Bao nhiïu laâ lyá leä... Töi nghe xuöi xuöi vaâ gêåt àêìu. Caã tiïíu àöåi chó chúâ coá thïë, xuám vaâo cöng kïnh töi lïn vai, chaåy saáu voâng sên àïí toã loâng ngûúäng möå.

Ngay trong tuêìn êëy, töi phaãi vùæt oác viïët chñn bûác thû. Võ chi trong caã thaáng seä laâ mûúâi taám bûác, chûa kïí luác caác cùåp uyïn ûúng coá nhûäng bêët àöìng hoùåc tùng cûúâng àöå tònh caãm. Caã tiïíu àöåi höm naâo cuäng vui nhû höåi. Thû bay vïì nhû bûúám xuên. Thû naâo cuäng khen ngûúâi yïu tiïën böå. Ài böå àöåi coá khaác! Àïën caái thû cuäng rêët böå àöåi. Thûúng nhúá cûá nhû keo dñnh. Thiïët tha laå... Töi vui lùæm. Vui vaâ bêån. Vò cêåu naâo cuäng muöën têm sûå vúái töi. Àïën laâ buöìn cûúâi, ai cuäng nghô: Noái vúái töi, tûác laâ àaä noái vúái ngûúâi yïu cuãa hoå röìi vêåy...

Röìi chuyïån buöìn naäo loâng àïën vúái töi. Viïët nhiïìu thû quaá, laåi nhêåp vai nhû thêåt, töi àêm ra lêín thêín. Thû töi viïët cho ngûúâi yïu cuãa mònh coá nhûäng chi tiïët lêìm vúái viïët höå tiïíu àöåi trûúãng. Ngûúâi yïu töi nguáng nguêíy, boáng gioá xa xöi qua vaâi bûác thû, röìi noái toaåc ra rùçng töi àaä thay loâng àöíi daå. Töi phaãi thanh minh bùçng caách cûá hai ngaây gúãi cho cö êëy möåt bûác. Roâng raä möåt thaáng trúâi dû hai ngaây, ngûúâi yïu töi laâm laânh, heån qua muâa seä lïn àún võ thùm töi vaâ anh em. Huá vña ! Chuáng töi àoáng quên úã trïn tónh. Ngûúâi yïu töi lêëy cúá ài sùæm quêìn aáo àïí àïën thùm töi khöng khoá. Cö coân tïë nhõ ruã Nuå, ngûúâi yïu cuãa Àöî ài cuâng. Àöî nhêåp nguä sau töi möåt nùm. Tònh cúâ àûúåc böí sung vaâo àún võ röìi àûúåc àiïìu vïì tiïíu àöåi töi. Caã tiïíu àöåi coi cêåu ta nhû em uát. Nuå úã quï, nguå xoám bïn caånh. Cö múái lúán nïn töi khöng biïët.

Hai anh em mûâng rúä khi àûúåc baáo ra nhaâ khaách... Töi vaâ ngûúò yïu gùåp nhau cûá rñu ra rñu rñt. Töåi cho Àöî, cêåu ta chùèng biïët noái nùng gò, mùåt cûá cuái xuöëng, tay cêëu cêëu möåt coång laá. Nuå giêån döîi: "Thû thò anh baão nhúá ! Túái thùm laåi ngöìi nhû tûúång! Chaán anh! Em vïì àêy !". Noái röìi Nuå àûáng lïn, vuâng vùçng àõnh ra vïì. Àöî cuäng lùèng lùång àûáng dêåy nhû àïí tiïîn. Töi laåi phaãi daân xïëp, thuyïët phuåc. Hai ngûúò ngöìi gêìn nhau hún, chuyïån cûá lñ nha lñ nhñ. Cuöëi cuâng röìi cu cêåu cuäng laâm Nuå bêåt cûúâi, phaát vaâo vai, vaâo lûng böåp böåp, miïång: "Núäm, núäm naâo...". Vïì sau, khi hai ngûúâi phuå nûä àaä ra vïì, töi hoãi thò Àöî cûúâi hò hò: "Em bùæt chûúác thû anh viïët höm noå chûá coá gò àêu. Khöí, chó nhúá àûúåc cêu: "Cho anh gúãi möåt caái hön nheá!", thïë maâ cö êëy sûúáng rún... Vùn öng anh maånh hún caã höí. Vêåt chïët tûúi àûúåc caã tñnh tûå aái àaân baâ! Gioãi thêåt...".

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 94

Hïët hai nùm nghôa vuå, töi àûúåc xuêët nguä. Riïng Àöî cêåu ta ài hoåc lúáp tiïíu àöåi trûúãng, chó huy chñn cêåu lñnh múái toanh, keám cêåu ta möåt nùm tuöíi àúâi vaâ tuöíi quên.

Hai thaáng sau töi cûúái vúå. Höm hai vúå chöìng lïn tónh sùæm chùn maân, möåt ñt nûä trang, töi coá gheá vïì àún võ cuä thùm Àöî. Cêåu ta buöìn lùæm. Chia tay, cêåu baão töi: "Cûá cûúái liïìn tay nhû anh maâ laåi hay!". Àaám cûúái töi, ngûúâi yïu Àöî coá àïën dûå. Nuå phaân naân: Àöî àaä thay loâng àöíi daå... Mêëy thaáng nay, Àöî khöng viïët cho Nuå möåt chûä goåi laâ coá. Baåc quaá! Thïë maâ cûá baão anh ta laânh tñnh! Chaã hiïíu ra laâm sao nöng sêu loâng daå con ngûúâi!

Töi coá nghe noái Àöî vïì nghó pheáp. Cêåu ta chùèng theâm àïën thùm töi. Àõnh àïën nhaâ Àöî vaâo saáng höm sau thò àïm höm êëy nhaâ töi mêët tröåm. Vúå chöìng múái cûúái, nguã mï mïåt nhû chïët, keã tröåm múã chöët vaâo khoùæng tuã quêìn aáo. Tïn tröåm múã ngùn keáo tuã, lêëy hai caái höåp. Möåt höåp vúå töi àûång thû laâm kó niïåm, höåp kia nhoã hún àûång hai caái nhêîn vaâ súåi dêy chuyïìn nhoã bùçng vaâng têy chuáng töi sùæm trûúác höm cûúái. Coá leä tïn tröåm vöåi vaâng khi coá àöång, caái höåp nûä trang rúi ngay úã ngoaâi vûúân, caånh cêìu ao. Cuäng coá thïí hùæn tûúãng cañ höåp to vaâ nùång kia àêìy chêu baáu, nïn neám traã laåi caái höåp nhoã beá tñ teåo àïí gheåo nhûäng keã nguã say... Kiïím laåi àöì àaåc, thêëy chùèng mêët thûá gò ngoaâi möåt höåp thû, vúå töi huá hñ baão: "Thùçng tröåm naây röìi àïën phaát àiïn vò tònh! Tiïëc laâ khöng coân thû, àïí luác buöìn àoåc cho anh khoãi nuöët chuyïån cuä". Töi cûúâi: "Bêy giúâ anh quen noái bùçng... tay röìi. Em liïåu liïåu àêëy !". Vúå töi nguyát daâi möåt caái: "Be beá caái möìm chûá... U àang ngoaâi sên. Cuå cûúâi thöëi muäi àêëy !"

Caái cêåu Àöî thïë maâ tïå! Vïì quï, mêët mùåt. Lïn àún võ cuäng chùèng möåt lúâi. Töi giêån vaâ cöë quïn cêåu ta; caái thùçng àïën thïë laâ tïå!

Dûng maâ Nuå nhùæc töi nhúá àïën Àöî. Mêëy höm nay, mùåt cö tûúi hún húán. Cö thò thoåt qua laåi, rêìm rò, khuác khñch vúái vúå töi. Cö khoe daåo naây Àöî chùm viïët thû lùæm ! Cûá giuåc cûúái !Thû naâo cuäng giuåc cûúái chõ aå ! Chaã hiïíu ra laâm sao caái caánh àaân öng. Chõ baão hoå laâ ngûúâi thïë naâo?...

Vúå töi ruöåt àïí ngoaâi da, àûa caã thû Nuå àïí laåi goáp yá cho töi xem: "Roä laâ anh em nhaâ saáo ! Cêåu êëy úã vúái anh coá möåt nùm maâ vùn hoa ra daáng chûäng lùæm... Cañ Nuå coá veã chõu röìi..."

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 95

Töi cêìm bûác thû àoåc. Böîng giêåt thoát ngûúâi. Y nhû thû töi àaä viïët cho vúå töi nûãa nùm vïì trûúác chó àöíi coá caái tïn. Êêíu quaá, àïën ngaây naây, thaáng naây thò àuáng maâ nùm thò vêîn àïí nguyïn khöng chõu sûãa...

Töi móm cûúâi. Thïë laâ Àöî cuäng sùæp cûúái vúå. Möåt cö gañ laâng duyïn daáng, tñnh tuïình toaâng hún caã vúå töi. Vò vêåy, cö seä khöng bao giúâ biïët àûúåc chöìng mònh-vò tònh yïu- coá lêìn àaä daám liïìu lônh laâm möåt tïn tröåm kyâ laå...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 96

CHUYÏÅN TÛÂ BÊÌY KIÏËN

Àûúng muâa cam àêåu traái, bêìy ong mêåt nhaâ öng Nùm Coã bay ài vïì nhû trêíy höåi. Öng biïíu Uuát nùm nay muâa cam seä truáng lúán. Chó coân lo àaám kiïën höi. Buáp non bêåt, chuáng ùn àoåt. Nuå hoa lêëp loá, chuáng maâi rùng. Traái non bõ chñch, duâ noåc kiïën chûa àuã maånh, cuäng sùæt laåi teão teo. Tröng maâ buöët mùæt... Nghe nöåi baây caách diïåt kiïën höi, UÁt mûâng lùæm. Noá lêëy ruöåt caá boã vö hai bõch nilon, àùåt trûúác töí kiïën àoã. Chúâ kiïën àoã bu kñn, UÁt lêëy möåt bõch, buöåc húâ miïång laåi, àùåt dûúái göëc cêy cam nhiïìu kiïën höi nhêët. Khi UÁt thaáo nuöåt dêy, kiïën àoã uâa ra, leo ngûúåc lïn cêy. Àaám kiïën höi chuåm àêìu goåi nhau. Röìi chuáng uân uân keáo xuöëng. UÁt cûúâi thêìm, àoaán loaâi kiïën àoã coá thên hònh lûåc sô gêëp àöi kiïën höi seä thùæng! Thïë maâ, khi chaåm traán kiïën höi, bêìy kiïën àoã böîng sûäng laåi, ngú ngaác; röìi boã chaåy tan taác...

Cêåu beá suyát oaâ khoác, êëm ûác chaåy ài tòm nöåi.

Öng Nùm Coã nghe chuyïån, vuöët rêu, cûúâi ha haã, sai chaáu àem bõch kiïën àoã coân laåi túái, thaã lïn ngoån cam.

Bêy giúâ àïën lûúåt luä kiïën höi chaåy toaán loaån. Xaác ruång àen caã göëc cêy.

UÁt troân mùæt, lùång leä nghe öng biïíu: "Khi caác giöëng kiïën àaánh nhau, giöëng naâo úã trïn cao àaánh xuöëng àïìu thùæng. Chuáng tûúái noåc àöåc lïn àêìu keã keám lúåi thïë, laâm keã kia bõ tï liïåt, röìi múái xöng túái cùæn chïët...". "Hay quaá trúâi, nöåi! Thaão naâo...". Öng êu yïëm nhòn chaáu, tiïëp: "Nhaâ nöng ta vêån duång àiïìu naây àïí trûâ caác giöëng kiïën haåi cêy traái àoá con".

- Nöåi úi, nöåi biïët viïåc naây lêu chûa? Uuát toâ moâ.

- Tûâ höìi ài têåp kïët. ÚÃ nöng trûúâng Àiïån Biïn, möåt ngûúâi lñnh miïåt vûúân Laái Thiïu àaä baây veä cho nöåi.

-Thïë ai chó cho öíng, nöåi?

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 97

- Nöåi hoãi, öíng chó cûúâi, biïíu: "Tûúáng Giaáp". Nöåi cuäng chûa tûúâng vò cúá chi öíng laåi noái thïë.

Uuát böîng chúáp chúáp haâng mi cong vuát, nùæm lêëy tay nöåi, hoãi: "Nöåi úi, coá phaãi vò biïët chuyïån loaâi kiïën maâ cuå Lï Lúåi cho quên mai phuåc úã hai sûúân nuái aãi Chi Lùng; öng Giaáp cho keáo phaáo lïn nuái Àiïån Biïn?". "Öi, chaáu öng gioãi quaá! Gioãi quaá!". Öng khen vaâ xoa àêìu chaáu, ngúä ngaâng hiïíu ra möåt àiïìu bònh thûúâng maâ thêm sêu àïën thïë...

Uuát àûúåc khen, cao hûáng: "Nöåi aå, cuäng vò thïë maâ böå àöåi ta tûâ Trûúâng Sún traân xuöëng, àaä giaãi phoáng àûúåc miïìn Nam...". "Phaãi! Phaãi röìi!". Öng Nùm Coã lêím bêím: "Phaãi, nöåi seä thûúãng cho con möåt cuöën Lõch sûã... AÂ, maá con chûa cho tiïìn, phaãi hön?". "Daå... Con caám ún nöåi...". "Ú kòa...", öng nheo mùæt, àûa möåt ngoán tay lïn.

Hai öng chaáu cuâng nhòn lïn caác caânh cam. Chó coân loaâi kiïën àoã hûäu ñch àang chuyïín nhõ tûâ hoa naây sang hoa khaác. Hûúng vûúân dòu dõu àûa theo caánh ong bay...

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 98

THÊÌN LAÂNG MUÂA LUÄ

Àaä thaânh thöng lïå, töi khöng nhúá roä tûâ bao giúâ, nhaâ töi thûúâng goái baánh vaâo saáng ba mûúi. Sau bûäa cuáng têët niïn, böë töi xïëp ba chöìng gaåch thay cho öng àêìu rau röìi àùåt thuâng baánh chûng lïn, chêët cuãi göåc vaâo, lêëy lûãa tûâ caái àeân dêìu trïn baân thúâ chêm bïëp luöåc baánh. Àïm êëy, caã nhaâ töi thûác canh baánh, àoán giao thûâa. Sang canh thò baánh àaä rïìn, àûúåc vúát ra, xïëp àïìu lïn möåt caánh cûãa söí thaânh nhiïìu chöìng vaâ àùåt lïn trïn möåt caách cûãa nûäa, xïëp caác cöëi àaá, gaåch cho àuã àöå nùång eáp baánh... Trong khi chúâ baánh, ai coá chuyïån gò àïìu àem ra kïí. Cêu chuyïån böë töi kïí caã nhaâ àïìu thuöåc loâng. Riïng töi, töi cheáp vaâo trang giêëy naây, àïí lúä vïì sau àïën tuöíi thêët thêåp, nïëu coá phaãi kïí laåi cho con chaáu, cuäng khoãi súå nhêìm lêîn.

"...Nùm êëy, mûa to gioá lúán nhiïìu. Àï söng Höìng, söng Àaáy, söng Luöåc vaâ nhiïìu con söng khaác nûäa bõ nûúác cuöën tröi ài tûâng maãng. Luác êëy böë múái chûâng nùm tuöíi, tïn laâ Haå. Nùm tuöíi, viïåc nhúá chó loäm boäm. Duy caái ùn thò nhúá roä möìn möåt. Àoái thò nhúá lêu, vêåy thöi.

Khi nûúác ruát, nhaâ cûãa xiïu veåo hoùåc tröi mêët. Riïng nhaâ ta úã nhaâ thúâ hoå, goåi laâ tûâ àûúâng, xêy bùçng gaåch ong, cöåt bùçng göî lim àùåt trïn thúát àaá, nûúác khöng laâm gò àûúåc, phuâ sa mõn nhû múä phuã dêìy àïën hai têëc. Ngoaâi vûúân, cam quñt thöëi rïî, thên cûá àen laåi. Goác vûúân, nhûäng buåi laá dong ruä xuöëng, tûâ göëc bêåt mêìm, gùåp phuâ sa lúán nhanh trúã laåi, xanh múä maâng. Phña ngoä ra vaâo, mêëy khoám tre, hoám truác cuäng àûáng thùèng laåi, ngoån nhû nhûäng cêy nïu cong lïn, àung àûa.

Thoác giöëng quñ hún vaâng àaä vaäi ngoaâi diïåc maå. Caã laâng hêìu nhû chùèng coân nhaâ naâo coá cúm ùn. May thay, ngoaâi àöìng, trong caác mûúng raåch, ao chuöm... caá nhiïìu vö kïí. Àuáng laâ trúâi sinh voi trúâi sinh coã. Cûá thoâ tay xuöëng vuäng nûúác laâ bùæt àûúåc caá. Caá nûúáng,caá luöåc, caá nêëu canh, caá om trêëu, caá kho... Tröng thêëy caá, buång thò àoái, nhûng vêîn súå...

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 99

Khoaãng giûäa thaáng Chaåp, luáa àaä cêëy xong, xanh laå luâng. Nùm êëy lêåp xuên súám.Öng nöåi dêîn böë vaâ baác Trung ra cöìn Troân. Böë mang cuöëc, baác Trung mang xeãng cho öng. Tûúãng öng dêîn ài be àùæp búâ ruöång ai ngúâ öng dêîn ài thùm möå töí. Böë hoãi öng : "Thêìy úi! Caái àuån to kia laâ möå töí nhaâ ta phaãi khöng?". "Khöng. Àoá laâ maã con meå Mòn ùn maây. Möîi ngûúâi möåt nùæm àêët maâ to thïë àêëy." Baác Trung chó möåt caái möå xêy úã hai àêìu coá hai caái cöåt, trïn àónh cöåt coá taåc hònh hai caái buáp hoa àaåi, hoãi: "Coá leä laâ caái naây, haã thêìy?". Öng nöåi baão: "Àêëy laâ sinh phêìn cuãa cuå tiïën sô hoå Phan. Chaã biïët öng cuå àöî tiïën sô höìi naâo, chó nghe gia phaã hoå Phan kïí thïë..." Àïën möåt chöî bùçng phùèng úã giûäa cöìn, öng nöåi tûå dûng baão: "Caác con thûã tòm möå töí mònh xem". Böë vaâ baác Trung nhòn quanh chùèng thêëy gò, cuâng noái laâ khöng biïët. "Vêåy thò thêìy chó cho. Nhúá lêëy, nhaá". Öng lêëy caái xeãng baác Trung àang vaác trïn vai, cùæm phêåp xuöëng giûäa cöìn, bûúác vïì phña Bùæc ba bûúác rûúäi, baão böë àaánh dêëu bùçng möåt nhaát cuöëc. Röìi, trúã laåi chöî xeãng, bûúác vïì phña nam ba bûúác rûúäi. Cuäng vêåy, öng bûúác vïì phña Àöng vaâ phña Têy, àaánh dêëu thaânh möåt caái dêëu thêåp, möîi neát daâi baãy bûúác. Cuöëi cuâng, öng nöëi àêìu dêëu thêåp êëy bùçng caác vaåch ngang taåo ra möåt hònh vuöng, möîi caånh cuäng baãy bûúác. Öng noái: "Möå töí ta àêëy"... Maäi sau naây böë múái hiïíu yá öng nöåi. Möå töí hoå Trêìn úã àêu khöng ai roä. Úúã cöìn Troân, caái cöìn tûúång Trúâi, caái khoaãng vuöng tûúång Àêët. Àiïìn trang thaái êëp... úã àêëy caã.

Vïì nhaâ, luác êëy öng múái cho xuác phuâ sa úã gêìm caác baân thúâ doån ra sên. Öng tûå nhaâo luyïån àêët cho nhuyïîn, àoáng àûúåc mêëy chuåc viïn gaåch thêët loaåi nhoã. Öng noái qua Tïët gúãi vaâo loâ gaåch öng lyá Sêm nung thaânh gaåch, lêëy gaåch àoá àaánh dêëu khu möå töí tiïn cho dïî nhúá.

Laâng ta tûâ xûa coá lïå cuáng thaânh hoaâng úã miïëu. Lïå êëy bêy giúâ vêîn coân nïn caác con àïìu biïët caã. Lïî vêåt cuäng àún giaãn,göìm chñn caái baánh chûng, chñn baát nûúác trong vaâ möåt cuát rûúåu trùæng. Cuáng xong, lyá trûúãng laâng - àöìng thúâi cuäng laâ chuã tïë - tûå tay neám têët caã lïî vêåt xuöëng söng, cêìu xin àêëng linh thiïng cho mûa thuêån, gioá hoâa, muâa maâng tûúi töët, dên laâng àûúåc bònh yïn...

Suöët mêëy ngaây liïìn öng nöåi caác con hïët lïn Àùång laåi xuöëng Oaãn kiïëm gaåo, luác vïì cûá thúã daâi thûúân thûúåt. Nùm nay àïën phiïn hoå Trêìn lo dêng lïî vêåt cho laâng öng nöåi caác con laâ trûúãng töåc, laâm sao khöng lo lùæng!

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 100

Chûâng hai mûúi Tïët, öng nöåi sai baác Trung vaâ böë ra vûúân haái laá dong, rûãa thêåt saåch, xïëp vaâo röí àïí úã goác bïëp. Öng chùåt möåt cêy tre baánh teã, cheã bao nhiïu laâ laåt. Quaái laå, öng lo àûúåc gaåo nïëp röìi sao? Giêëu kiõ quaá...

Höm sau, böë vaâ baác Trung ài chùn trêu, baâ nöåi ài chúå. Àïën trûa vïì, laå chûa, öng nöåi àaä goái xong chñn caái baánh chûng. Veã mùåt öng trêìm ngêm. Öng kheä baão: "Nùm nay gaåo hiïëm. Chó àuã gaåo goái baánh dêng laâng"

Töëi, öng xïëp ba chöìng gaåch thêët thaânh ba öng àêìu rau, lêëy cuãi göåc àöët röìi àùåt thuâng baánh lïn. Öng baão caã nhaâ ài nguã. Saáng, baánh àaä eáp xong, àïìu chùçn chùån, vuöng vûng vûác. Baác Trung hñt hñt. Öng baão: "Nùm nay luåt, gaåo cuäng chaã thúm nöíi nûäa". Àuáng nhû thïë. Y coá muâi laá dong thò vêîn muön thuúã nhû vêåy. Böë nhòn hau haáu, nuöët nûúác boåt. Baác Trung nhòn böë thûúng haåi.

Caã ngaây hai ba thaáng Chaåp, dên laâng xò xuåp vaái laåy trûúác buåc thúâ úã miïëu thaânh hoaâng... Nhòn nhûäng têëm baánh vuöng vûác öng lyá trûúãng neám xuöëng söng, nhiïìu àûáa treã con khoác oâa lïn...

Nûãa àïm, baác Trung tûâ àêu vïì khöng roä, ûúát nhû chuöåt löåt, ngûúâi cûá run bùæn lïn, rùng àêåp vaâo nhau lêåp cêåp. Baác thò thaâo baão böë:" Tao liïìu maång lùån xuöëng söng moâ baánh...". "Chïët, sao anh laåi laâm thïë? Miïëu laâng mònh thiïng lùæm. Röìi caác ngaâi vêåt höåc maáu möìm ra...". Baác Trung caâng run hún, noái khöng ra tiïëng: "Tao biïët röìi. Giúâ thò tao tin... Tao moâ àûúåc möåt caái baánh. Lïn búâ, múã ra xem thò...". Böë im lùång, lo lùæng nùæm lêëy tay baác, coá yá baão baác noái khe kheä, keão öng biïët thò chïët. Baác Trung hiïíu yá, thò thaâo vaâo tai böë: "Laå quaá em aå! Caác ngaâi àaä hoaá baánh cuãa böë thaânh àêët seát hïët...":

Vuå chiïm nùm êëy luáa töët búâi búâi. Muâa gùåt, nhaâ naâo nhaâ êëy thoác chêët ngêët àêìy bõch. Caã laâng noái miïëu laâng mònh thiïng..."

Cêu chuyïån böë töi kïí, caã nhaâ àaä thuöåc loâng, nhûng nùm naâo cuäng vêåy, möîi ngûúò hiïíu theo möåt caách. Ngûúò trúån mùæt ra maâ tin,ngûúâi tuãm tóm cûúâi coá ngûúò múái nghe àïën chûä nùm êëy, àaä lùång rúâi cêu chuyïån xûa bûúác vaâo àïm trûâ tõch àoán möåt nùm múái àang túái.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang