Tài liệu

mùa hoa điệp vàng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 81     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 100
Tài liệu mùa hoa điệp vàng - tài liệu, sách iDoc.Vnmùa hoa điệp vàng,thuở ấy, tôi học lớp bốn. vào đúng lúc lang tôi mở hội vật, tôi nhận được một lời thách đấu. chuyển lời thách đấu là cu tèo.…
background image

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 1 

MUÅC LUÅC 

 

Súái vêåt...........................................................................................................................3 

Chõ Mú xoám Ruöëi........................................................................................................6 

Laäo ùn maây..................................................................................................................9 

Baâ chaáu ..................................................................................................................... 12 

Lïî vêåt maáu................................................................................................................ 15 

Cêu caá muâa heâ ......................................................................................................... 18 

Xuêët xûá têåp thú “Gaâ gaáy" ...................................................................................... 20 

Phiïn chúå tuöíi thú................................................................................................... 23 

Em gaái möåt nhaâ vùn ............................................................................................... 27 

Cêåu Coâng àúm àoá teáp ............................................................................................. 30 

Bùæc vaâ Tên................................................................................................................ 33 

Cheán tònh .................................................................................................................. 36 

Àêåu xanh àêåu àoã..................................................................................................... 38 

Ngûúâi laâng hoa ........................................................................................................ 41 

Di chuác....................................................................................................................... 44 

Dao sùæc ...................................................................................................................... 47 

Böng gaåo.................................................................................................................... 49 

Bûác tranh.................................................................................................................. 52 

Thùçng ngûúâi trúâi ..................................................................................................... 56 

background image

NGUYÏÎN QUÖËC VÙN 2 

Muâa hoa àiïåp vaâng ................................................................................................. 62 

Thuêåt cêu caá............................................................................................................. 66 

Pho tûúång Phêåt........................................................................................................ 68 

Huyïìn thoaåi caâ phï................................................................................................. 76 

Öng haå hoãa ............................................................................................................... 78 

Gaâ tröëng .................................................................................................................... 81 

Cêy cao su cuåt ngoån nhiïìu caânh .......................................................................... 85 

Ngöi nhaâ nùm cûãa................................................................................................... 88 

Tïn tröåm kyâ laå ......................................................................................................... 92 

Chuyïån tûâ bêìy kiïën ................................................................................................ 96 

Thêìn laâng muâa luä ................................................................................................... 98 

 

background image

MUÂA HOA ÀIÏÅP VAÂNG 3 

SÚÁI VÊÅT 

 

Thuúã êëy, töi hoåc lúáp böën. Vaâo àuáng luác laâng töi múã höåi vêåt, töi 

nhêån àûúåc möåt lúâi thaách àêëu. Chuyïín lúâi thaách àêëu laâ Cu Teâo. Cu 
Teâo baão töi: "Thùçng Meåo noá tûác maây lùæm. Noá kïí maây baão noá thêët hoåc, 
nhaâ noá chó ùn khoai, nùm naâo cuäng vay luáa nhaâ maây"... Töi vùån laåi: 
"Thò khöng àuáng vêåy sao? ÊËy laâ tao coân chûa noái noá chó coá möåt caái 
quêìn àuâi...". Cu Teâo cûúâi nhùn caã caái lúåi suán: "Thïë maâ noá baão maây noái 
laáo. Noá quyïët àêëu cho maây hïët noái laáo..." Theo tuåc laâng töi, nïëu coá ai 
thaách àêëu maâ ngûúâi kia tûâ chöëi thò bõ coi laâ heân. Töi buöåc phaãi nhêån 
lúâi thaách àêëu cuãa thùçng Meåo maâ töi chùèng muöën tñ naâo. Tuy cuâng tuöíi 
Maäo, töi cao hún hùæn hai caái àêìu. Chúi tröën tòm, töi àûáng trûúác, thùçng 
Meåo nêëp sau lûng, àöë àûáa naâo tòm àûúåc hùæn nïëu hùæn khöng khuác 
khñch cûúâi. 

Luác ra súái, tröëng múái gioáng möåt, Meåo àaä muáa may, hoâ heát. 

Tröëng àaä dûát ba höìi, töi cuäng chùèng muöën ra. Böë phaãi kheä bêëm vaâo 
lûng töi, töi múái miïîn cûúäng bûúác ra chêåm raäi. Coân chñn tiïëng tröëng 
daåo súái nûäa, töi khöng ra, Meåo àûúng nhiïn thùæng. Tiïëng la oá, tiïëng 
cûúâi röå trong tiïëng tröëng thuác. Meåo vúân quanh töi nhû con meâo vúân 
con choá sùn. Hùæn lao vaâo öm lêëy ngang lûng töi àõnh nhêëc böíng lïn. 
Töi àûáng im, cûúâi sùçng sùåc. Töi tin laâ töi chó ngaä ra àeâ lïn Meåo, laâ hùæn 
thua röìi. Àuáng luác àoá Meåo núái loãng tay, thêëp ngûúâi xuöëng, caái cùçm 
nhoån cûáng hêët ngûúåc lïn... Töi choaáng vaáng, tûâ tûâ àöí xuöëng. Meåo möåt 
tay giûä lûng töi, tay kia cêìm chùåt caánh tay töi, chên phaãi hùæn kheä 
queát ngang qua chên traái töi... Tai töi uâ uâ nhû coá gioá baäo. Haå böå töi 
nhû thoåt lïn cöí. Töi tùæc thúã... 

Chiïìu thò töi tónh laåi nhúâ gûâng giaä vúái rûúåu vaâ nûúác tiïíu àùæp 

vaâo chöì hiïím. Böë töi lùæc àêìu, cûúâi nhû mïëu: "Cha thùçng Meåo! Noá chúi 
bêín. Àaánh vaâo chöî hiïím... AÁc quaá!" 

Lêìn êëy, vò chúi ùn gian, Meåo khöng àûúåc laâng cho thùæng cuöåc. 

Cuäng chó bõ cêëm súái (cêëm thi àêëu túái tuöíi 45) chûá chûa bõ kheáp vaâo töåi 
baán súái, àuöíi ra khoãi laâng, nhûng töi cuäng bõ hùæn laâm cho ï mùåt... 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

mùa hoa điệp vàng

thuở ấy, tôi học lớp bốn. vào đúng lúc lang tôi mở hội vật, tôi nhận được một lời thách đấu. chuyển lời thách đấu là cu tèo. cu tèo bảo tôi 'thằng mẹo nó tức mày lắm. nó kẻ mày bảo nó thất học, nhà nó chỉ ăn khoai, năm nào cũng vay lúa nhà mày"...tôi văn lại" thì không đúng vậy sao? ấy là tao chưa nói nó chỉ có một cái quần đùi...". cu tèo cười năhn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Tiểu thuyết " Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng Lượt tải: 11 Lượt xem: 5350
THẾ GIỚI CỦA SOPHIE Lượt tải: 75 Lượt xem: 5060
HÃY QUÊN ANH TA ĐI Lượt tải: 43 Lượt xem: 4869
Tiểu thuyết: Đôn kihote Lượt tải: 16 Lượt xem: 3337
Có thể bạn quan tâm
Tiểu thuyết: Đôn kihote Lượt tải: 16 Lượt xem: 3337
Tài Liệu Học Tập Của ChipCoi Lượt tải: 1 Lượt xem: 3020
Chết! sập bẫy rồi Lượt tải: 25 Lượt xem: 2693
Boi vi yeu Guillaume Musso Guillaume Musso Lượt tải: 14 Lượt xem: 2469
Tiểu thuyết: Hai số phận Lượt tải: 60 Lượt xem: 2391