Thành viên idoc2012

Một số mẫu đơn xin việc

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/11 trang
1,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 1,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

Thành viên idoc2012

Một số mẫu đơn xin việc

- 12 tháng trước
13,939
Báo lỗi

Tôi gửi đơn này xin vào vị trí (tên vị trí) quảng cáo trên báo (trên báo và ngày) Tôi đã tốt nghiệp đại học với bằng (tên bằng cấp) thị trường (tên trường). Tôi đã học các môn (tên môn học) và đạt kết quả (chi tiết kết quả để thu hút sự chú ý của người tuyển dụng). Hiện nay, tôi đang làm (chi tiết việc bạn đang làm) (nếu hiện nay bạn không làm việc, hảy trình bày các công việc trước kia bạn đã làm). Tôi mong muốn tìm một công việc lâu dìa và tôi có thể sử dụng các kiến thức tôi mới học.

Nội dung

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

??U ??N XIN VI?C B?NG TI?NG VI?T

??NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM ??c l?p – T? do – H?nh phúc

__________

??N XIN VI?C

Kính g?i: ........................................................................................... ..........................................................................................................

Tôi tên là: ..................................................................................................... Sinh ngày ....... tháng .........n?m............t?i.................................................... Gi?y ch?ng minh nhân dân s?: ..................................................................... ??p ngày ........ tháng ......... n?m............ t?i................................................... Hi?n c? ng? t?i: ............................................................................................ Trình ?? v?n hóa: ......................................................................................... Ngo?i ng?: + Anh:........................................................................................

+ Pháp:........................................................................................ Ngh? nghi?p chuyên môn: ............................................................................ ..................................................................................................................... ??c kh?e:...................................................................................................... Hi?n nay ch?a có vi?c làm, tôi làm ??n này xin Nhà n??c tuy?n d?ng và b?

trí công vi?c làm. ??u ???c Nhà n??c thâu nh?n tôi xin cam ?oan th?c hi?n các công vi?c

???c giao và th?c hi?n các ch? tr??ng chính sách ch???? n?i quy, k? lu?t c?a c? quan xí nghi?p.

Kính mong c? quan xí nghi?p ch?p nh?n. .................... , ngày... tháng ....n?m.........

Kính ??n ký tên

??u ??n xin vi?c

(tên và ??a ch? c?a b?n)

Ngày

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

(Tên và ??a ch? công ty b?n g?i ??n)

Th?a.......

Tôi g?i ??n này xin vào v? trí (tên v? trí) qu?ng cáo trên báo (trên báo và ngày).

Tôi ?ã t?t nghi?p ??i h?c v?i b?ng (tên b?ng c?p) t?i tr??ng (tên tr??ng). Tôi ?ã ??c các môn (tên môn h?c) và ??t k?t qu? (chi ti?t k?t qu???? thu hút s? chú ý c?a ng??i tuy?n d?ng). Hi?n nay tôi ?ang làm (chi ti?t vi?c b?n ?ang làm) (n?u hi?n nay b?n không làm vi?c, hãy trình bày các công vi?c tr??c kia b?n ?ã làm). Tôi mong mu?n tìm m?t công vi?c lâu dài và tôi có th? s? d?ng các ki?n th?c tôi m?i ??c.

Tôi xin g?i kèm lý l?ch.

Tôi r?t t? tin v?i trình ?? h?c v?n và kinh nghi?m làm vi?c c?a mình, tôi có th? th?c hi?n nhi?m v? có hi?u qu? và tôi có th? s?n sàng ph?ng v?n vào b?t c? lúc nào ti?n cho ông/bà. Ông/bà có th? liên l?c v?i tôi qua (???n tho?i liên l?c c?a b?n và ??a ch? email n?u có).

Kính th?,

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

CÁCH VI?T ??N XIN VI?C

Vi?t ??n xin vi?c

??n xin vi?c c?a b?n có th? là m?i liên l?c ??u tiên cho công ty. Công ty s? c?n c? vào ??n xin vi?c ?? quy?t ??nh b?n có ph?i là ?ng c? phù h?p cho v? trí h? c?n, và ?? s? m?i b?n t?i ph?ng v?n.

Vì v?y c?n ph?i c?n th?n khi so?n ??n xin vi?c, b?n ph?i so?n ??n sao cho các thông tin ph?i rõ ràng và d????c.

??n nên in ??n ra gi?y kích c? phù h?p. Không nên dùng gi?y t?p c? . C? g?ng so?n ??n xin vi?c m?t cách chuyên nghi?p b?ng cách ?ánh máy hay b?ng máy tính. B?n nên ghi phai vào ??a m?m. Cách này s? giúp b?n n?ng ??ng h?n khi b?n so?n các ??n xin vi?c khác.

??n xin vi?c

Có r?t nhi?u cách vi?t ??n xin vi?c. Sau ?ây là m?t cách.

??t ??u là ??a ch?, s?????n tho?i liên l?c c?a b?n, và ngày vi?t ??n. Tên ng??i b?n ??i ??n luôn ph?i là ng??i có tên trong qu?ng cáo tuy?n d?ng. N?u không có chi ti?t tên ng??i tuy?n d?ng, b?n c?n vi?t l?i chào cho phù h?p.

??i dung

o Vi?t v? công vi?c, b?n ?ã th?y thông báo tuy?n d?ng ???âu và khi nào o Trình bày b?t c? thông tin nào v? công vi?c b?n làm tr??c ?ây. N?u b?n ?ã ??ng làm vi?c t??ng t? nh? vi?c ?ang tuy?n d?ng, hãy ch?c ch?n b?n trình bày vi?c này và nh?n m?nh v?????u ?ó ?? gây chú ý.

o Cu?i th?, b?n nên có các thông tin liên l?c c?a b?n, g?m c? s?????n tho?i liên l?c, ??a ch? email vv...

o Sau cùng b?n nên gi?i thích t?i sao b?n là ?ng c? phù h?p v?i công vi?c. Hãy làm cho ng??i ??c có ?n t??ng v? b?n.

o Ký tên rõ ràng và tên ??y ?? c?a b?n ? d??i ch? ký n?u b?n g?i th? tay. Các th?????c g?i b?ng ???ng ???n t? th??ng không c?n ký tr? khi khi ph?i scan. Sau khi g?i th?????n th?, b?n có th????ng th?i g?i th? tay n?u ng??i tuy?n d?ng yêu c?u. Nh?ng ph?n l?n h? không yêu c?u ???u này.

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

Luôn ghi nh?

o Tr??c khi vi?t ??n xin vi?c, b?n hãy c? g?ng tìm hi?u v? vi?c làm ?ó càng nhi?u càng t?t.

o Hãy chu?n b? nh?ng ???u b?n s? vi?t trong ??n. o Hãy vi?t ?i vi?t l?i nhi?u l?n cho ??n khi b?n b?ng lòng v?i n?i dung ??n o Hãy ch?c ch?n b?n ph?i vi?t ?úng ng? pháp và ki?m tra chính t? vì ng??i ta ?? tìm ra n?u b?n vi?t l?i.

o So?n ??n b?ng cách ?ánh máy ho?c b?ng ch??ng trình so?n th?o trên máy tính, n?u không b?n có th? vi?t tay th?t ??p. Cách trình bày trong ??n r?t quan tr?ng.

o Hãy dùng lo?i gi?y phù h?p ?? vi?t ??n. o ??u có th?, b?n g?i kèm v?i các th? gi?i thi?u và b?ng c?p ch?ng ch? liên

quan. Gi? t?t c? b?n g?c. Nh?ng ??n xin vi?c b?n ph?i g?i b?n g?c, không ??i b?n copy.

o Hãy thông báo v?i nh?ng ng??i vi?t th? gi?i thi?u là b?n ?ang xin vi?c và ??i công ty nào. Ng??i tuy?n d?ng có th? s? liên l?c v?i h? tr??c khi quy?t ??nh m?i b?n ph?ng v?n.

o Luôn gi? m?t b?n copy ??n xin vi?c c?a b?n. o Phô tô vài b?n lý l?ch c?a b?n ?? m?i l?n g?i ??n xin vi?c b?n có th? kèm ??t b?n lý l?ch. N?u có th?, hãy ???u ch?nh l?i lý l?ch cho phù h?p v?i công vi?c b?n ?ang xin.

o Luôn c?p nh?t lý l?ch c?a b?n.

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

??U ??N XIN VI?C B?NG TI?NG ANH

How to Complete a Job Application

When you apply for a job you are typically asked to complete an application for employment. You may be asked to complete a job application even if you have already submitted a resume and cover letter. That way, the employer has a record of your personal and employment history, verified and signed by the applicant.

It's important for your job applications to be complete, correct (no errors) and accurate. Here is the information you will need to complete an application for employment and tips and suggestions for writing applications that make a great impression.

Job Application Form Details:

Personal Information:

· Name · Address · City, State, Zip Code · Phone Number · Eligibility to Work in US · Felony convictions · If under age, working paper certificate

Education:

· Schools/Colleges Attended · Major · Degree/Diploma · Graduation Dates(s)

Position Applied For Information:

· Title of the job you are applying for · Hours/days available to work

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

· When you can start work

Employment Information:

· Names, addresses, phone numbers of previous employers · Supervisor's name · Dates of employment · Salary · Reason for Leaving

References

· List of three references - names, job title or relationship, addresses, phone numbers

Resume (if you have one)

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

VÍ D? M?U ??N XIN VI?C

B?NG TI?NG VI?T

??i dung c?a ??n xin vi?c c?n ph?i th?c t?. Tr??c khi vi?t, c?n ph?i tìm hi?u v? công ty mình ??nh xin vi?c. Trong ??n, nên t? rõ s? quan tâm, t? hào, trách nhi?m v?i công ty và nhi?t tình v?i công vi?c.

??n xin vi?c t?t nh?t nên g?i cho cá nhân, tr? tr??ng h?p công ty quy ??nh là ??i v? “Phòng Nhân s?” ho?c “Phòng Tuy?n d?ng”. N?u ???c thì nên g?i cho ng??i có toàn quy?n quy?t ?inh tuy?n d?ng.

Ví d? 1:

Th?a Quý Anh/Ch?

??ng lá ??n xin vi?c này, mong Quý Anh/Ch? s? tuy?n d?ng tôi vào làm ??i di?n bán hàng k? thu?t c?a Công ty. Thông tin này ???c ??ng trên Tuyendung.com ngày th? hai.

Tôi xin g?i kèm b?n lý l?ch tóm t?t ?? Quý Anh/Ch? xem xét. Tôi tin t??ng r?ng Quý Anh/Ch? s? th?y tôi có ??y ?? n?ng l?c và ph?m ch?t ??? ??m b?o hoàn thành t?t công vi?c ?ó.

??c k? lý l?ch tóm t?t c?a tôi, Quý Anh/Ch? s? nh?n th?y qua h?n hai n?m làm công tác bán hàng k? thu?t, tôi ?ã có kinh nghi?m v? v?n ?? kinh doanh mua bán. Trong kh? n?ng c?a mình, tôi khá thành th?o vi?c t?o d?ng và tái thi?t l?p ??ng l??i khách hàng, m? r?ng và qu?n lý nh?ng khu v?c m?i, ?àm phán h?p ??ng và d?ch v? sau khi bán hàng. Tôi tin r?ng nh?ng kinh nghi?m c?a tôi trong ??nh v?c này s? phát huy ???c tác d?ng trong Công ty ABC.

Ngoài ra, tôi còn thông th?o, hi?u bi?t các quá trình ??u th?u c?a các h? kinh doanh và phân lo?i s? hi?u linh ki?n và s????. Trong hai n?m kinh doanh, tôi ?ã nâng ???c l??ng tiêu th? hàng hóa lên g?p ?ôi. Tôi ???c coi là ng??i có th? bi?t phân bi?t và gi?i quy?t v?n ??, không làm ?nh h??ng ??n cá nhân, khách hàng và các ??i tác khác.

Tôi mong r?ng s? có c? h?i ???c th?o lu?n v?i Quý Anh/Ch? v? vi?c s???óng góp s?c mình nh? th? nào ??i v?i Công ty ABC. Mong câu tr? l?i c?a Quý Anh/Ch?. Hy v?ng lúc thích h?p, Quý Anh/Ch? s? thu x?p th?i gian ?? ph?ng

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

??n tôi.

Xin g?i t?i Quý Anh/Ch? l?i chào trân tr?ng!

Ký tên.

Ví d? 2:

Th?a Quý Anh/Ch?

Tôi xin g?i kèm theo b?n lý l?ch tóm t?t c?a tôi ?? Quý Anh/Ch? xem xét theo nh? qu?ng cáo mà Quý Anh/Ch????ng trên trang “Tuyendung.com”.

Là m?t tr? lý phó t?ng giám ??c và là m?t chuyên gia trong l?nh v?c ngân hàng ??u t?, tôi tin r?ng kinh nghi?m c?a b?n thân s???áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u ??a Quý Anh/Ch?.

Tôi ?ã làm vi?c trong l?nh v?c ?ó 5 n?m, công vi?c này có l?????c coi là “???âu ??n ta ?i ??n ?ó”. ???u này c?ng là ?? phát tri?n thêm n?ng l?c c?a b?n thân, giúp tôi có th? chi?n th?ng ??i v?i nh?ng công vi?c ph?c t?p. Tôi bi?t cách tìm ra nh?ng bi?n pháp gi?i quy?t v?n ?? có hi?u qu?, song v?n luôn gi? tính hài ???c.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m kinh doanh, qu?n lý, tôi có s? nh?y c?m ??i v?i nh?ng yêu c?u c?a nhân viên cao c?p. Tôi có b? dày kinh nghi?m, thông th?o v? máy vi tính. M?i ng??i ?ánh giá tôi là m?t ng??i bi?t ?n nói và vi?t lách. Tôi tin r?ng Quý Công ty s? t?o cho tôi không khí làm vi?c phù h?p và có ??t ??ng võ cho nh?ng kinh nghi?m phong phú c?a b?n thân.V? v?n ?? ti?n l??ng, tôi có yêu c?u h?p lý, có th? tho? thu?n c?n c? vào trách nhi?m th?c t? và c? h?i th?ng ti?n. Xin trân tr?ng kính chào!

Ký tên

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

VÍ D? M?U ??N XIN VI?C

??NG TI?NG ANH

??t lu?n là nhà tuy?n d?ng có yêu c?u hay không, thì ?i kèm v?i m?t lo?t các v?n b?ng, ch?ng ch?, r?t nên thêm vào m?t th? xin vi?c b?ng ti?ng Anh. Xin gi?i thi?u m?t m?u th? tham kh?o, nh?m giúp b?n vi?t m?t b?c th? có ??i dung, v?n phong và trình bày t?t.

Tr??c h?t, ph?i tuân th? nguyên t?c trình bày th?? ?ã quen thu?c v?i h?u h?t ng??i n??c ngoài, ?ó là th? t? và c?n ch?nh các ???n. ?? tránh r??m rà, hãy th?c hi?n c?n trái toàn b? n?i dung, dùng font ch? chân ph??ng, ch?ng h?n Times New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi ??a ch? liên l?c và s?????n tho?i c?a b?n, sau ?ó ??n ngày vi?t th?, r?i tên ng??i nh?n. N?i dung th?????c trình bày trong di?n tích còn l?i c?a trang A4, nên ng?n g?n, rõ ràng.

??n phong ti?ng Anh có ??c thù là ?i vào m?c ?ích chính ngay khi m????u n?i dung. Vì v?y, b?n nên “??t tên” th? b?ng m?t dòng in nghiêng, m????u b?i t? ??n Reference, ví d?: Re: Salesman post. (D? tuy?n v? trí nhân viên bán hàng). Chú ý, câu này s?????c s?p x?p ngay sau ??a ch? ng??i nh?n và tr??c khi b?t ??u trình bày th?.

?? ch?c n?i dung th? có nhi?u cách khác nhau và còn tu? thu?c vào các y?u t?: ki?n th?c cá nhân c?a ng??i vi?t, yêu c?u c?a nhà tuy?n d?ng. Tuy nhiên, ?? tránh lan man, ch? nên gói g?n l?i trong 3 ???n, l?n l??t nói v? nguyên nhân ??ng ký thi tuy?n, nh?ng hi?u bi?t v? chuyên môn c?a b?n và m?t s?????m m?nh cá nhân (thông minh, nhanh nh?n, s?n sàng công tác xa...).

??t thúc th?, hãy kh?ng ??nh v?i nhà tuy?n d?ng r?ng b?n mong mu?n ???c g?p tr?c ti?p h? trong m?t bu?i intervew (I am looking forward to an intervew at your office).

???i ?ây là m?t m?u khá thông d?ng:

Nguyen Van Nam

6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi

Tel: 090-260448

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

May 10, 2001

ABCD Enterprise

Attn: Human Resources Manager

Re: Salesman post

Dear Sir,

In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the Salesman position of your office in HCMC.

From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in doing business.

At present, I am working for....

In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure or on far mission.

I am looking forward to an interview at your office.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Th? vi?n Trung Tâm ?HQG-HCM s?u t?m

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang