Thành viên bautroidemcuaem1010

Một số mẫu bìa giáo án đẹp

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/18 trang
Tải xuống
Thành viên bautroidemcuaem1010

Một số mẫu bìa giáo án đẹp

- 12 tháng trước
82,709
Báo lỗi

Một số mẫu trang trí bìa tiểu luậnbáo cáo trong  Word hoa văn đẹp tuyển chọn có thể ghép vào để trang bìa của bài luận án, báo cáo tốt nghệp hay tiểu luận đuợc đẹp hơn.Mẫu bìa 1 Mẫu bìa 2...

Nội dung
Microsoft Word - Trang bia giao an CUC DEP.10650

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG TRƯỜNG PHỔ THÔ NG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP II – III YÊN MINH

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh HoaHoaHoaHoa

NAÊM HOÏC: 2009 - 2010

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Khoa hoïc

Lòch söû

Ñòa lyù

Söùc khoeû

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏ

phßng gd&®t yªnn minh tr−êng thcs mËu duÖ

g/v trÇn hång biªng/v trÇn hång biªng/v trÇn hång biªng/v trÇn hång biªn tæ :tù nhiªn n¨m hoc 2008 -2009

Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phßng gd&®t yªn minh tr−êng thcs mËu duÖ

h×nh häc

g/v :trÇn hång biªng/v :trÇn hång biªng/v :trÇn hång biªng/v :trÇn hång biªn tæ :tù nhiªntæ :tù nhiªntæ :tù nhiªntæ :tù nhiªn n¨m häc 2008 n¨m häc 2008 n¨m häc 2008 n¨m häc 2008 ----2009200920092009

Phßng gd&®t yªn minh Tr−êng thcs m©u duÖ

g/v :g/v :g/v :g/v :trÇn hång biªntrÇn hång biªntrÇn hång biªntrÇn hång biªn Tæ :tù nhiªnTæ :tù nhiªnTæ :tù nhiªnTæ :tù nhiªn n¨m häc: 2008 -2009

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do –H¹nh phóc

Phßng GD&§T Y£N MINH tr−êng thcs mËu duÖ

Tæ :tù nhiªn Líp 7b+7c+7d+6c N¨m häc :2008 / 2009

Giaùo vie ân :TRÇN HåNG BI£N Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Đầy l à một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô.

Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý !!!

Toâi coøn raát nhieàu maãu chöa taïo caùc thaày coâ naøo caàn thì mail cho toâi toâi gö ûi cho. Coù theå lieân heä soá Tel: 0613.3690111 - 01668593794

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang