Tài liệu

Một số đề thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32296     Tải về: 453     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Một số đề thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách h
- 1 -
Mt s ñề thi môn phương pháp nghiên cu khoa hc
(có giá tr tham kho)
ĐỀ THI S 1
1. Hn chế ca phương pháp thu thp thông tin bng bng hi ? cho ví d (1ñ)
2. Phân bit ñối tượng nghiên cu và khách th nghiên cu? cho ví d (1ñ)
3. Hãy so sánh phân tích ñịnh lượng và nghiên cu ñịnh lượng? (2ñ)
4. Vn dng phương pháp xây dng khái nim ñịnh nghĩa ñể thiết lp mt câu hi trc nghim v
thuyết phương pháp nghiên cu khoa hc. (2ñ)
5. Biến nghiên cu là gì? Căn c xác ñịnh biến ñộc lp và biến ph thuc trong phân tích ñịnh lượng? (2ñ)
6. Mt cuc ñiu tra ngu nhiên (10000 người) v vic làm thu nhp ti mt thành ph v các ch tiêu:
thu nhp/tháng (VNĐ); trình ñộ ñào to (chưa ñựợc ñào to; sơ cp; trung cp; cao ñẳng; ñại hc; thc
s; tiến s); tui; gii tính. Anh/chy cho biết có th có nhng phân tích d liu nào t tp hp d liu
này. (2ñ)
1. Hn chế ca phương pháp thu thp thông tin bng bng hi ? cho ví d (1ñ)
Yêu cu
Bng hi ñã ñược quy chun chung cho mi ñối tượng.
Chn mu ñại din hết sc nghiêm ngt.
Cng tác viên ñòi hi phi ñược tp hun chu ñáo.
Bng hi phi th hin ñược ni dung nghiên cu, ñảm bo tính lô-gích hp lý.
Ưu nhược ñim
+Tiết kim ñược kinh phí (cùng mt lúc thu ñược ý kiến ca nhiu người).
+Thông tin thu ñược có ñộ tin cy tương ñối cao.
+Phù hp cho nhng nghiên cu ñịnh lượng.
-Phi ñầu tư nhiu thi gian công sc son tho mt bng hi quy chun.
-Thu hi li bng hi thường gp khó khăn, do ñó nh hưởng trc tiếp ti tính ñại din
ca thông tin.
-Nhiu câu hi không nhn ñược s tr li ca khách th hn chế tính ñầy ñủ ca thông
tin.
-------------------------------------
BNG CÂU HI
Ưu ñim:
+ Là phương pháp hu hiu nht ñể thu thp thông tin phân tích công vic.
+ Cung cp thông tin nhanh hơn và d thc hin hơn so vi hình thc phng vn.
+ Hi ñược nhiu người.
+ Hi ñược nhiu câu hi.
- Nhược ñim:
+ Thông tin thu ñược có th không chính xác hoc tính chính xác thp.
+ Có th không thu li ñược nhiu phiếu.
+ Có th s câu hi ñược tr li không nhiu.
2.BN CÂU HI
- Bin pháp nâng cao cht lượng bn câu hi:
+ Cu trúc ca các câu hi: cn xoay quanh trng
- 2 -
tâm các vn ñề phi nghiên c và bn câu hi
nên ngn gn.
+ Cách thc ñặt câu hi: câu hi cn ñơn gin, d
hiu, d tr li và có th tr li ngn gn (nếu có
th nên ñặt câu hi ñóng - m).
+ Nơi thc hin: nên ñể nhân viên thc hin bn
câu hi ngay ti nơi làm vic.
1/ Hn chế ca phương pháp thu thp thông tin bng bng hi ? cho ví d (1ñ)
Đây phương pháp người nghiên cu thiết kế sn mt phiếu câu hi vi nhng u
hi ñược sp xếp theo mt th t logic.
Hn chế ca phương pháp thu thp này:
- Người tr li không trung thc, người nghiên cu phi chun b ñể th biết
ñược người tr li không trung thc
- Tn kém (son, in phiếu, x lý…) vì thế cn thiết phi phi hp vi các phương
pháp khác
-Phi ñầu tư nhiu thi gian công sc son tho mt bng hi quy chun.
-Thu hi li bng hi thường gp khó khăn, do ñó nh hưởng trc tiếp ti tính ñại din
ca thông tin.
-Nhiu câu hi không nhn ñược s tr li ca khách th hn chế tính ñầy ñủ ca thông
tin.
+ Thông tin thu ñược có th không chính xác hoc tính chính xác thp.
+ Có th không thu li ñược nhiu phiếu.
+ Có th s câu hi ñược tr li không nhiu.
2/ Phân bit ñối tượng nghiên cu, khách thnghiên cu? cho ví d (1ñ)
Khách thnghiên cu, ñối tượng nghiên cu nhng khái nim công cụ luôn ñược s
dụng trong quá trình thc hin mt ñề tài
Đối tượng nghiên cu bản cht svt hoc hin tượng cn ñược xem t và m
trong nhim vụ nghiên cu.
VD: Đối tượng nghiên cu của triết học là các quy lut phổ quát của svt
- 3 -
Khách thnghiên cu hthng svt tn tại khách quan trong c mi liên h
người nghiên cu cn khám phá, vt mang ñối tượng nghiên cu. Khách thnghiên
cu chính nơi cha ñựng nhng câu hỏi người nghiên cu cn m câu trả li.
VD: Khách thnghiên cu ca ñề i Sdụng thi gian nhàn ri ca sinh viên” là c
trường ñại học.
3/ Hãy so sánh phân tích ñịnh lượng và nghiên cu ñịnh lượng? (2ñ)
Phân tích ñịnh lượng là vic x lý toán hc ñối vi các thông tin ñịnh lượng ñể xác ñịnh din
biến ca tp hp s liu thu thp ñược hay còn gi là xác ñịnh quy lut thng kê ca tp hp
s liu nhm phc v cho vic nghiên cu ñịnh lượng.
Nghiên cu ñịnh lượng là nhng nghiên cu s dng nhng công c ño lường, tính toán ñể
ñi tìm li gii cho câu hi bao nhiêu?, mc nào? …
4/ Vn dng phương pháp xây dng ki nim ñịnh nghĩa ñ thiết lp mt câu hi
trc nghim v lý thuyết phương pháp nghiên cu khoa hc. (2ñ)
1. Anh/ Ch ñã tng tham gia nghiên cu khoa hc Không
Nếu câu tr li là “không”, xin tr li câu s 2.
Nếu câu tr li là “có”, xin tr li câu s 3
2. Anh ch ñã có hướng la chn ñề tài lun văn Không
Nếu câu tr li là có, xin tr li câu s 3
3. Xin cho biết ñề tài ca Anh/ Ch thuc loi hình nào:
Nghiên cu cơ bn thun túy Ngiên cu cơ bn ñịnh hướng
Nghiên cu ng dng Trin khai
t Gii thích D báo Sáng to
4. Anh ch cho biết mt ñịnh nghĩa v khoa hc:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5/ Biến nghiên cu gì? Căn c xác ñịnh biến ñộc lp biến ph thuc trong phân tích
ñịnh lượng? (2ñ) (Câu y em không có tài liu anh Lc bsung giúp em nhé)
Đối tượng nghiên cu: söï vaät, quaù trình hay hieän töôïng caàn laøm roõ BN CHT, quy
luaät vaän ñoäng
Khách thnghiên cu: laø heä thoáng söï vaät, quaù trình, hieän töôïng toàn taïi khaùch quan, vaät
mang ñoái töôïng nghieân cöùu
Biến ñộc lp (còn ginghim thc): là các yếu t, ñiu kin khi b thay ñổi trên ñối
tượng nghiên cu s nh hưởng ñến kết qu thí nghim. Như vy, ñối tượng nghiên
cu cha mt hoc nhiu yếu t, ñiu kin thay ñổi. Nói cách khác kết qu s liu ca
biến ph thuc thu thp ñược thay ñổi theo biến ñộc lp.
Thí d:
Một số đề thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học
[color=#000000]Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách hết sức mau lẹ và cũng được đổi mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Ngày nay nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất thời đại. Bộ máy nghiên cứu khoa học đã trở thành khổng lồ, nó đang nghiên cứu tất cả các góc cạnh của thế giới. Các thành tựu nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khoa học đã làm đảo lộn nhiều quan niệm truyền thống, nó làm cho sức sản xuất xã hội tăng lên hàng trăm lần so với vài thập niên gần đây.[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32296     Tải về: 453     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài giải ôn thi môn Quản Trị Dự Án Lượt tải: 315 Lượt xem: 17158
Giáo trình triết học dành cho cao học Lượt tải: 29 Lượt xem: 12168
Bài tập quản trị ngân hàng thương mại Lượt tải: 81 Lượt xem: 11322
Giáo trình môn an toàn điện Lượt tải: 116 Lượt xem: 10240