Tài liệu

Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8956     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Một số biện pháp  phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non - tài liệu, sách iDoc.VnSức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ.
1
60
PHẦN MỞ ĐẦU.
I-LÝ DO CHN ĐỀ TÀI:
Sức khoẻ là vn quý u nhất của con người, để tham gia vào c hoạt
động thì con người cần phải có sc khoẻ. Đặc biệt đi với trẻt em lứa tuổi mầm
non thì sức khoẻ lại càng quan trng vì giai đoạn này cơ thể các em đang phát
triển mạnh các cơ quan chức năng m sinh của trẻ đang dần dần được hoàn
thin. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt
động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn thể khoẻ
mnh đòi hỏi phi có sự đu tốn m lâu dài. Những bài học kinh nghiệm
cho thấy những can thiệp trực tiếp trên tr đã bsuy dinh dưỡng như phục hồi
trsuy dinh dưỡng thường kthể đạt kết qucao. Đối với loại bệnh này
tuy không phi bệnh vô phương cu chữa nhưng cũng không thể xem nhẹ vì tr
bị suy dinh dưõng nng nguyên nhân din biến rất phc tạp. Khi trẻ bị suy dinh
õng kéo theo c bnh liên quan khác và kéo theo ssa sút về kinh tế gia
đình và kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ
đang là một trong những vấn đhết sức quan trọng và bức xúc hiện nay. Không
chmột cá nhân một trường học quan tâm còn là một vn đề quan trọng cần
thiết của vn đề sức khoẻ cho trẻ nên tôi đã mnh dạn chọn đề tài “ Một số bin
pháp ch đạo việc phòng chng suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non
nhm tìm ra gii pháp tốt phù hợp với điều kiện địa phương để phòng chống
suy dinh dưỡng cho trẻ.
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Sớm phát hiện và phục hồi sức khoẻ cho trẻ bị suy dinh dưỡng nhm góp
phn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
Tuyên truyền những kiến thức những kinh nghiệm vchăm sóc, nuôi
dưỡng trẻ em theo khoa học tới từng giáo viên ph huynh học sinh một
cách tổng hợp và d hiu nhất góp phn cùng với cả nước hạ tỉ lệ trẻ bị suy
dinh dưỡng xuống 2 – 3 %/ một năm.
2
III
-
§èi tîng nghiªn cøu:
§èi tîng trÎ em mÇm non ®ang häc tËp tai trêng mÇmm non ViÖt
TiÕn Sè 1, víi tæng sè trÎ 245 ch¸u, trong ®ã:
MÉu gi¸o 5- 6 tuæi lµ 74 ch¸u
MÉu gi¸o 4- 5 tuæi lµ 54 ch¸u
MÉu gi¸o 3- 4 tuæi lµ 47 ch¸u
Nhãm trÎ tËp t28 ch¸u.
Nhãm trÎ gia ®×nh lµ 42 ch¸u.
TiÕn hµnh lùa chän ®Ò tµi tõ th¸ng 9 n¨m 2008 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2009.
IV- NhiÖm vô nghiªn cøu:
T×m hiÓu thùc tr¹ng vÊn ®Ò ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ë mÇm non.
ChØ ®¹o gi¸o viªn t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y nh suy dinh dìng trªn
tõng ®èi tîng trÎ.
TËp hîp c¸c nguyªn nh©n t×m ra ph¬ng gi¶i ph¸p phï p triÓn khai tíi
tõng gi¸o viªn.
Theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch¨m sãc nu«i dìng ttheo tõng
quý vµ rót ra kinh nghiÖm.
V- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Tµi liÖu s¸ch b¸o, tËp san, cã i dung híng n
ch ch¨m sãc nu«i dìng phßng chèng bÖnh suy dinh dìng cho trÎ em.
* Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: §iÒu tra sè trÎ khoÎ nh, trÎ nguy suy
dinh dâng, sè trÎ bÞ suy dinh dìng ë c líp.
* Ph¬ng pp pháng vÊn: Pháng vÊn c¸ch ch¨m sãc nu«i dìng c¸ch tc
hiÖn c¸c chÕ ®é sinh ho¹t cña tÎ ë tõng nhãm líp, tõng gia ®×nh.
* Ph¬ng ph¸p thèng kª: ng hîp kÕt qtheo dâi kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú
vµ theo dâi trªn biÓu ®å t¨ng trëng.
* Ph¬ng ph¸p tuyªn truyÒn: Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh liªn quan ®Ó tuyªn
truyÒn c¸ch phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ.
3
PhÇn néi dung
I- C¬ sëluËn:
C¸c nhµ khoa häc nghiªn u vµ cho biÕt tem ë løa tuæi mÇm non nhu
cÇu vÒ dinh dâng vµ nhu u vÒ ho¹t ®éng cña t rÊt cao. n thÕ n÷a
thÓ trÎ thÓ ®ang ph¸t triÓn, tÝnh theo c©n nÆng ë trÎ nhá c©n 100 120
Kcal c©n nÆng / ngµy. Nhng ë ngêi lín chØ cÇn 100 Kcal c©n nÆng/ ngµy. Nhu
cÇu vÒ dinh dâng cho trÎ ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñc chÊt vµ c©n ®èi phèi
hîp, hîp ®ñ 4 nhãm thùc phÈm trong mçi b÷a 6 nhãm thùc phÈm trong mét
ngµy. Nhu cÇu ngñ, nhu cÇu ho¹t ®éng cña trÎ còng rÊt cao, trÎ thêng hiÕu
®éng thÝch ch¹y nh¶y. §Æc biÖt ho¹t ®éng vui ch¬i ®ãng vai trß rÊt cao, lµ
ho¹t ®éng c®¹o cña trÎm non. NÕu nh trÎ ®îc ngêi lín ch¨m sãc nu«i
dìng tèt ngay ®Çu, ngay khi rÊt nth× khi trÎ míi ®îc o trêng m
non th× trÎ lu«n ®îc khoÎ m¹nh th«ng minh, hån nhiªn, Ýt èm ®au. T¹o ®iÒu
kiÖn cho trÎ m quen víi i trêng xung quanh còng tiÒn ®Ò tèt cho t
bíc vµo ngìng cöa cña trßng tiÓu häc.
ViÖc phßng chèng suy dinh dâng cho trÎ mÇm non thêng xuyªn vµ
liªn tôc ®· ch¶i qua nhiÒu m, nhiÒu ngêi thùc hiÖn. ThÕ nhng ë mçi ®Þa
ph¬ng th× viÖc phßng chèng suy dinh dìng cho c¸c cu kh¸c nhau.
§èi víi trêng mÇm non ViÖt TiÕn Sè 1 chØ ®¹o phßng chèng suy dinh dìng
cho trÎ lu«n ®îc x¸c ®Þnh xóc tiÕn ngay ®Çu nh÷ng n¨m häc, nhng tuy
nhiªn ®Õn m 2008 2009 th× kÕt qu¶ vÉn cha ®îc nh ho¹ch ®Çu n¨m.
vËy ngêi c¸n qu¶n trêng m non tviÖc chØ ®¹o phßng chèng
suy dinh dìng cho trÎ nhiÖm nãng báng, kh«ng criªng n qu¶n lý
cßn nhiÖm ®Æc biÖt quan träng a gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp ch¨m c
nu«i dâng vµ gi¸o dôc trÎ.
II- Thùc tr¹ng:
MÊy n¨m gÇn ®©y chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh giao cho Uû ban ch¨m sãc bµ trÎ
em ( Nay Uû ban d©n gia ®×nh trÎ em ) phèi hîp i Bé y tÕ, c ban
ngµnh liªn quan ®Ó triÓn khai ch¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng suy dinh
dìng, thùc hiÖn môc tiªu ch¬ng tr×nh nªu cao khÈu hiÖu “V× søc khoÎ trÎ
Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non
Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao. Đối với loại bệnh này tuy không phải bệnh vô phương cứu chữa nhưng cũng không thể xem nhẹ vì trẻ bị suy dinh dưõng nặng nguyên nhân diễn biến rất phức tạp. Khi trẻ bị suy dinh dưõng và kéo theo các bệnh liên quan khác và kéo theo sự sa sút về kinh tế gia đình và kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ đang là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và bức xúc hiện nay. Không chỉ có một cá nhân một trường học quan tâm còn là một vấn đề quan trọng cần thiết của vấn đề sức khoẻ cho trẻ nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non ” nhằm tìm ra giải pháp tốt phù hợp với điều kiện địa phương để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8956     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm