Tài liệu

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1814     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 51
Tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9 - tài liệu, sách iDoc.VnĐể nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới qu
LuËn v¨nt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó níc ta thÓ thùc hiÖn tèt q tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ th× chóng ta phi chó träng nhiÒu tíi qun trÞ nh©n lùc, v× nguån
nh©n lùc lµu tè quyÕt ®Þnh trong q tr×nh ph¸t triÓn ®ã.
Mét doanh nghiÖp, hay mét chøc, ®Ó ®îc t ®éi ngò nh©n
viªn ®¾c lùc hay t lùc lîng lao ®éng ng hËu, th× ®iÒu tr íc tiªn
doanh nghiÖp ®ã hay tæ chøc ®ã phi lµm lµ phi cã nghiÖp vô qun
lý gi, phi khoa häc trong c«ng t¸c qun trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m
®îc yÕu con ngêi lµ ®· n¾m trong tay ®îc h¬na thµnh c«ng.
chøc qn lý ®Ó i u ho¸, ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp
chñ u cña qun trÞ nn lùc vµ ®ång ti qn trÞ nn lùc n t¹o
ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy nn vn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o
trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ cÇn thiÕt pi ®æi
i n n÷a c«ng t¸c qn trÞ nn lùc trong hÖ tng doanh nghp
Vt Nam. §Æc bt lµ trong c doanh nghp Nhµ níc víi mong muèn
p t phÇn n trong c«ng t¸c qun trÞ nn lùc trong c doanh
nghiÖpi chung c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè
9, cïng it sè kinh nghm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tµi:
"t sè biÖn pp hn thiÖn c«ng t¸c qun trÞ nh©n lùc ë C«ng
ty x©y dùng sè 9" ®Ó viÕt luËn v¨nt nghiÖp.
LuËn n cña em ngi phÇn ®Çut luËn gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc i C«ng ty x©y
dùng sè 9
1
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9
Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công. Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1814     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm