Tài liệu

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8589     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - tài liệu, sách iDoc.VnA. ĐẶT VẤN ĐỀSau Đại hội toàn quốc lần thứ IX chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ “đầy nhanh c
A. §Æt vÊn ®Ò
Sau §¹i i tn quèc n t IX chóng ta c vµo thêi kú ph¸t
triÓn i ti kú “®Çy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hn ®¹i ho¸ ®Êt níc
®Þnh híng ph¸t triÓn nh»m môc tuyng níc ta thµnht níc cã
së t chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, cÊu kinh tÕ hîp quan s¶n
xuÊt tiÕn phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn a lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi
sèng t chÊt vµ tinh tn ®îc ng cao quèc phßng an ninh v÷ng
ch¾c, d©n giµu níc m¹nh héi c«ng b»ngn minh. Kh«ng ph¶i ngÉu
nhiªn viÖc nghiªn cøu quy luËt quan s¶n xt p hîp víi tÝnh
chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîngn xuÊt lµ mét trong nh÷ng
néi dung quan träng cña c«ng cc ®æi míi chñ nghÜa x· héi mµ chóng
ta ®ang tiÕn hµnh h«m nay. ViÖc thùc hn nh y trong thùc
kh«ng nng lµ néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi, mµ n t a
lµ c«ng cô, lµ ph¬ng tiÖn ®Ó níc ta ®i tíi môc tu x©y ng chñ
nghÜa héi. Th¾ng lîi cña chñ nga x· héi ë níc ta t phÇn phô
thuéc vµo viÖc x©y dùng nµy tèt hay kh«ng. t héi ph¸t triÓn ®îc
®¸nh gi¸ tõ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt kÕt hîp i hoµ gi÷a
quan s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt ti ®¹i ngµy nay tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn nh mÏ song quan s¶n xuÊt p
p i tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt vÉn lµ c¬ chÝnh cho sù ph¸t
triÓn a nã. Do vËy vÊn ®Ò quy lt quan s¶n xt phï hîp víi
tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt n lµ mét
1
Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
A. ĐẶT VẤN ĐỀSau Đại hội toàn quốc lần thứ IX chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ “đầy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ” định hướng phát triển nhằm mục tiêu “xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”. Không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Việc thực hiện mô hình này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế nữa nó là công cụ, là phương tiện để nước ta đi tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta một phần phụ thuộc vào việc xây dựng này tốt hay không. Một xã hội phát triển được đánh giá từ trình độ của lực lượng sản xuất và sự kết hợp hài hoà giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất thời đại ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ song quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất vẫn là cơ sở chính cho sự phát triển của nó. Do vậy vấn đề quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vẫn là một trong những vấn đề nan giải mà chúng ta cần phải quan tâm và giải quyết.Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định rằng lực lượng sản xuất có vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất và ngược lại, có thể thúc đầy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vấn đề này từng là bài học đắt giá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự tác động trở lại của các yếu tố của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất khá phong phú và phức tạp, nhất là trong những điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay.Vấn đề quan hệ sản xuất có tác động thúc đầy hay kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất đã được Đảng ta nhận thức và vận dụng đúng đắn trong quá trình lãnh đạo đất nước theo đường lối đổi mới. Đảng ta đã khẳng định rằng: lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển khong đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất “Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.”. Quan hệ sở hữu được hiểu là “hình thức chiếm hữu của cải vật chất do lịch sử quy định, trong đó thể hiện quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất xã hội ”. Sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định đối với mọi hình thức khác của quan hệ sản xuất, do vậy, khi hình thức của quan hệ sở hữu thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi trong mọi hình thức khác của quan hệ sản xuất. Về nguyên tắc, những thay đổi của quan hệ sản xuất nói chung là nhằm thúc đầy lực lượng sản xuất phát triển, do lực lượng sản xuất đã phát triển đòi hỏi nó phải thay đổi cho phù hợp. Chúng ta đã từng phạm sai lầm là xây dựng nhiều yếu tố của quan hệ sản xuất vượt trước so với lực lượng sản xuất mà chúng ta hiện có. Đó là việc chỉ cho phép các hình thức sở hữu Nhà nước và sở hữu tập thể tồn tại, trong khi các hình thức sở hữu khác đang còn có tác dụng mạnh mẽ đối với lực lượng sản xuất thì lại bị ngăn cấm, không được phép phát triển. việc đó đã dẫn đến tình trạng sản xuất bị đình đốn, không phát triển. Sau khi nhận thức được sai lầm này, chúng ta đã đổi mới đường lối chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, đó là xác lập lại các hình thức sở hữu, cho phép nhiều kiểu quan hệ sản xuất cùng tồn tại để mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 843 Lượt xem: 58755
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 346 Lượt xem: 45474
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33243
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33243
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 168 Lượt xem: 26858
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 121 Lượt xem: 14883
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13448
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10767