Tài liệu

Mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1230     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. - tài liệu, sách iDoc.VnHiện nay Bộ Luật Dân năm 1995 sự đang được sửa đổi, bổ sung; đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tu
M i quan h gi a B lu t dân s v i các đ o
lu t chuyên ngành v s h u trí tu
chuy n giao công ngh .
PGS, TS. ĐOÀN NĂNG – V tr ng V PC, B KH ưở
Hi n nay B Lu t Dân năm 1995 s đang đ c s a đ i, b sung; đ o ượ
lu t chuyên ngành th ng nh t v s h u trí tu đ o lu t chuyên
ngành v chuy n giao công ngh cũng đã đ c Qu c h i cho phép so n ượ
th o d ki n s đ u đ c Qu c h i thông qua trong các năm 2005 ế ượ
2006. v y các c quan so n th o đang ph i th o lu n đ xác đ nh ơ
ranh gi i gi a B Lu t Dân s và Lu t S h u trí tu , Lu t chuy n giao
công ngh trong vi c đi u ch nh các quan h h i phát sinh trong các
lĩnh v c s h u trí tu và chuy n giao công ngh .
Trong ph m vi bài này, tôi t p trung phân tích m i quan h gi a các đ o
lu t chuyên ngành v s h u t tu v chuy n giao công ngh v i B
Lu t Dân s nh m góp ph n xây d ng lu n c khoa h c cho vi c xác đ nh
ph m vi, n i dung đi u ch nh c th c a các đ o lu t chuyên ngành v s
h u trí tu , v chuy n giao công ngh và c a chính B Lu t dân s .
1. H th ng pháp lu t dân s c a n c ta hi n nay nhìn t góc đ ướ
quan h v i các đ o lu t chuyên ngành có liên quan
Các quan h dân s lo i quan h h i phát sinh trong t t c các lĩnh
v c c a đ i s ng, t s n xu t kinh doanh đ n sinh ho t hàng ngày c a con ế
ng i. Các quan h đó bao g m c quan h tài s n quan h nhân thânườ
1
phi tài s n. Pháp lu t dân s quy đ nh đ a v pháp c a nhân, pháp nhân
và các ch th khác, quy n, nghĩa v c a các ch th trong giao l u dân s , ư
xây d ng chu n m c pháp cho cách ng x c a các ch th khi tham gia
quan h dân s . Vi c đi u ch nh các quan h h i có tính ch t dân s đòi
h i ph i các nguyên t c, ph ng pháp đ c thù. Các nguyên t c, ph ng ươ ươ
pháp đ c thù này đã đ c kh ng đ nh trong B Lu t dân s năm 1995. ượ
Song các quan h dân s r t phong phú, đa d ng. v y, ngoài các nguyên
t c, ph ng pháp đ c thù chung c a toàn b các quan h dân s , các quan ươ
h dân s trong t ng lĩnh v c kinh t – xã h i đ u có nh ng đ c đi m riêng ế
c a mình đòi h i ph i các quy đ nh đ c thù c a pháp lu t đ đi u
ch nh.
Chính v y các quy đ nh c a pháp lu t dân s n c ta hi n nay th c t ướ ế
g m 02 nhóm l n các quy đ nh tính nguyên t c chung cho t t c các
lĩnh v c quan h dân s các quy đ nh dân s c th cho t ng lĩnh v c
c a đ i s ng h i. Các quy đ nh tính nguyên t c chung cho m i lĩnh
v c quan h dân s hi n nay đ c ghi nh n trong B Lu t Dân s năm ượ
1995, các quy đ nh dân s c th cho t ng lĩnh v c c a đ i s ng h i
đ c ghi nh n trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành nh th ng m i,ượ ư ươ
hàng h i, hàng không, đ ng b , đ ng s t, b o hi m, v.v… Có th kh ng ườ ư
đ nh h th ng các quy đ nh c a pháp lu t dân s Vi t Nam bao g m không
ch các quy đ nh c a B Lu t Dân s năm 1995 mà còn g m c các quy
đ nh dân s ch a đ ng trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành thu c
nhi u lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.
Đi u c n l u ý đây các văn b n pháp lu t chuyên ngành không ph i ư
ch bao g m các quy đ nh tính ch t dân s g m c các quy đ nh phi
dân s . Do B Lu t dân s năm 1995 ch ch y u g m các quy đ nh chung, ế
2
Liên hệ quảng cáo

tính ch t nguyên t c, cho nên ph n l n các quy đ nh c th phù h p v i
đ c thù c a các lĩnh v c quan h dân s c th c a đ i s ng ph i đ c xây ượ
d ng trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành. Tuy nhiên, các quy đ nh
dân s c th trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành ph i đ c xây ượ
d ng trên c s nh m th c hi n các quy đ nh tính nguyên t c trong ơ
B Lu t Dân s . Cũng th nói, các quy đ nh dân s trong các văn b n
pháp lu t chuyên ngành ph i đ c xây d ng nh m c th hoá các quy đ nh ượ
nh nguyên t c chung c a B Lu t Dân s vào nh v c c th c a đ i
s ng h i. Nh v y, trong lĩnh v c dân s , B Lu t dân s văn b n ư
g c hay đ o lu t g c. V m t lu n cũng nh th c ti n, các quy đ nh ư
pháp lu t dân s ph i là m t h th ng th ng nh t trong đa d ng; không th
ch p nh n tình tr ng ch ng chéo, mâu thu n gi a các quy đ nh c a B
Lu t Dân s các quy đ nh dân s trong các văn b n pháp lu t chuyên
ngành.
V m t lu n cũng nh th c ti n, không c s đ bác b vi c xây ư ơ
d ng các quy đ nh chung tính nguyên t c cho các lĩnh v c quan h
h i chuyên ngành ngay trong B Lu t Dân s . Tuy nhiên, vi c đ các quy
đ nh có tính nguyên t c này thành m t đi u, m t m c, m t ch ng hay m t ươ
ph n riêng trong B lu t này ch v n đ k thu t. d , v n đ hôn
nhân gia đình đ c quy đ nh thành các nguyên t c t i các đi u 35, 36,ượ
37, 38, 39, 40 c a Ch ng II Ph n nh ng quy đ nh chung c a B Lu t dân ươ
s năm 1995, đ ng th i Qu c h i ban hành Lu t Hôn nhân Gia đình đ
đi u ch nh t t c nh ng v n đ còn l i; v n đ h p đ ng b o hi m đ c ượ
quy đ nh t i các đi u t đi u 571 đ n đi u 584 c a M c 11, ch ng XII, ế ươ
Ph n th III B Lu t dân s năm 1995, nh ng v n đ còn l i v b o hi m
văn b n pháp lu t riêng đ đi u ch nh; v n đ chuy n quy n s d ng
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
Hiện nay Bộ Luật Dân năm 1995 sự đang được sửa đổi, bổ sung; đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ và đạo luật chuyên ngành về chuyển giao công nghệ cũng đã được Quốc hội cho phép soạn thảo và dự kiến sẽ đều được Quốc hội thông qua trong các năm 2005 và 2006. Vì vậy các cơ quan soạn thảo đang phải thảo luận để xác định ranh giới giữa Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1230     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình Pháp Luật Đại Cương Lượt tải: 236 Lượt xem: 28544
Câu hỏi Đáp án Luật Hành Chính Lượt tải: 103 Lượt xem: 17331
So sánh hệ thống tòa án ở Anh và Việt… Lượt tải: 177 Lượt xem: 13719
Ôn tập luật dân sự Lượt tải: 174 Lượt xem: 13516
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9479
Có thể bạn quan tâm
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9479
BÀI TẬP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Lượt tải: 42 Lượt xem: 8949
Công Pháp Quốc Tế Lượt tải: 23 Lượt xem: 6117