Thành viên nguyenlong0981

mien tay bac va bac trung bo-dia ly 8

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenlong0981

mien tay bac va bac trung bo-dia ly 8

- 12 tháng trước
233
Báo lỗi

Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 48, bài 42:MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘI-Mục tiêu bài học 1-Kiến thức :-Nắm vững vị trí, giới hạn quy mô lãnh thổ của miền -Các đặc điểm nổi bật về tự nhiên của miền .2-Kĩ năng : Đọc, phân tích lược đồ, phân tích biểu đồ về khí hậu .II-Chuẩn bị của thầy và trò :-Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ .-Sách giáo khoa. III- Tiến trình lên lớp:1- kiểm tra bài cũ:- Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc bắc bộ bị giảm sút nghiêm trọng ?-Cho biết đặc điểm nổi bật của địa hình miền Bắc và Đông Bắc ?2- Giàng bài mới :Hoạt động của thầyHoạt động của tròGhi bảng- Yêu cầu quan sát hình 42.1 xác định giới hạn vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền ?- Yêu cầu :quan sát hình 42.1 thảo luận các vấn đề sau :(Miền có các kiểu địa hình gì ? phân bố ở đâu ?(Địa hình nào là chiếm diện tích chủ yếu ? Độ cao khoảng bao nhiêu mét ?(Miền núi ở đây có hướng như thế nào ?Kể tên các dãy núi chính .(Nếu so với miền Bắc và Đông Bắc thì địa hình miền Tây bắc có đặc điểm gì nổi bật ?(Kể tên các sông lớn,nêu hướng chảy và chiều dài của sông .- GV chốt ý- Dựa vào thông tin trong sách giaó khoa cho biết :(Thời tiết mùa đông của miền so với miền Bắc và Đông Bắc có gì là khác biệt ?(Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt về thời tiết mùa đông của miền so với miền bắc .(Vào mùa hạ thời tiết của miền có đặc điểm gì ?- Dựa vào hình 42.2nhận xét về chế độ mưa của miền Tây bắc và Bắc Trung bộ?(Giải thích tại sao từ Lai Châu xuống Quảng Bình thời gian mùa mưa chậm dần ?(Thời gian mưa của miền ảnh hưởng như thế nào đến chế độ nước của sông ?(gợi ý HS xem bảng 33.1các sông đông Trường Sơn )(Dựa vào bảng 32.1 cho biết thời gian có bão hoạt động trong miền ?- GV chốt ý - Yêu cầu xem thông tin trong sách giaó khoa và lược đồ 42.1 cho biết :(Vùng có các khoáng sản nào ? phân bố ở đâu ?(Hãy xác định trên bản đồ vị trí hồ Hoà Bình , nêu giá trị kinh tế của hồ này(Miền có các tài nguyên sinh vật nào ? Tài nguyên vùng biển ?(Những vấn đề gì cần phải giải quyết đểkhai thác và sử dụng có hiệu qủa các nguồn tài nguyên thiên nhiên của miền?- quan sát hình 42.1 xác định giới hạn vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền- thảo luận các vấn đề- lắng nghe- Dựa vào thông tin trong sách giaó khoa trả lời câu hỏi- Dựa vào hình 42.2nhận xét về chế độ mưa của miền Tây bắc và Bắc Trung bộ- lắng nghe- xem thông tin trong sách giaó khoa và lược đồ 42.1 trả lời câu hỏi1-Vị trí . phạm vi lãnh thổ:- miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ bao gồm khu Tây Bắc của Bắc bộ và khu bắc của trung bộ .2-Địa hình cao nhất nước ta: dãy núi Hoàng Liên Sơn được xem là móc nhà của Đông Dương .Các dãy núi và sông lớn đều có hướng tây bắc-đông nam .3-Khí hậu của miền đặc biệt do tác động của địa hình : Có mùa đông ngắn , mùa hạ có gió phơn tây nam nóng khô, thời gian mùa mưa có xu hướng chậm dần từ bắc xuống nam , thơì tiết mùa ha thường xảy ra bão .4- Tài nguyên phong phú và đa dạng đang được điều tra khai thác . Đểû khai thác tài nguyên trong vùng vấn đề đặt ra cần bảo vệ các hệ sinh thái rừng , ven biển và hải đảo. Cần có biện pháp dự báo phòng chống các thiên tai do khí hậu đem lại .3-Củng cố :Làm bài tâp số 3 và 4 trong sách giaó khoa

Nội dung
Líp: TiÕt: (tkb)

PAGE

3

§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

Tieát 48, baøi 42:

MIEÀN TAÂY BAÉC VAØ BAÉC TRUNG BOÄ

I-Muïc tieâu baøi hoïc

1-Kieán thöùc :

-Naém vöõng vò trí, giôùi haïn quy moâ laõnh thoå cuûa mieàn

-Caùc ñaëc ñieåm noåi baät veà töï nhieân cuûa mieàn .

2-Kó naêng : Ñoïc, phaân tích löôïc ñoà, phaân tích bieåu ñoà veà khí haäu .

II-Chuaån bò cuûa thaày vaø troø :

-Baûn ñoà töï nhieân mieàn Taây Baéc vaø Baéc Trung Boä .

-Saùch giaùo khoa.

III- Tieán trình leân lôùp:

1- kieåm tra baøi cuõ:

- Vì sao tính chaát nhieät ñôùi cuûa mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc baéc boä bò giaûm suùt nghieâm troïng ?

-Cho bieát ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc ?

2- Giaøng baøi môùi :

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yeâu caàu quan saùt hình 42.1 xaùc ñònh giôùi haïn vò trí vaø phaïm vi laõnh thoå cuûa mieàn ?

- Yeâu caàu :quan saùt hình 42.1 thaûo luaän caùc vaán ñeà sau :

(Mieàn coù caùc kieåu ñòa hình gì ? phaân boá ôû ñaâu ?

(Ñòa hình naøo laø chieám dieän tích chuû yeáu ? Ñoä cao khoaûng bao nhieâu meùt ?

(Mieàn nuùi ôû ñaây coù höôùng nhö theá naøo ?Keå teân caùc daõy nuùi chính .

(Neáu so vôùi mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc thì ñòa hình mieàn Taây baéc coù ñaëc ñieåm gì noåi baät ?

(Keå teân caùc soâng lôùn,neâu höôùng chaûy vaø chieàu daøi cuûa soâng .

- GV choát yù

- Döïa vaøo thoâng tin trong saùch giaoù khoa cho bieát :

(Thôøi tieát muøa ñoâng cuûa mieàn so vôùi mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc coù gì laø khaùc bieät ?

(Giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï khaùc bieät veà thôøi tieát muøa ñoâng cuûa mieàn so vôùi mieàn baéc .

(Vaøo muøa haï thôøi tieát cuûa mieàn coù ñaëc ñieåm gì ?

- Döïa vaøo hình 42.2nhaän xeùt veà cheá ñoä möa cuûa mieàn Taây baéc vaø Baéc Trung boä?

(Giaûi thích taïi sao töø Lai Chaâu xuoáng Quaûng Bình thôøi gian muøa möa chaäm daàn ?

(Thôøi gian möa cuûa mieàn aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán cheá ñoä nöôùc cuûa soâng ?

(gôïi yù HS xem baûng 33.1caùc soâng ñoâng Tröôøng Sôn )

(Döïa vaøo baûng 32.1 cho bieát thôøi gian coù baõo hoaït ñoäng trong mieàn ?

- GV choát yù

- Yeâu caàu xem thoâng tin trong saùch giaoù khoa vaø löôïc ñoà 42.1 cho bieát :

(Vuøng coù caùc khoaùng saûn naøo ? phaân boá ôû ñaâu ?

(Haõy xaùc ñònh treân baûn ñoà vò trí hoà Hoaø Bình , neâu giaù trò kinh teá cuûa hoà naøy

(Mieàn coù caùc taøi nguyeân sinh vaät naøo ? Taøi nguyeân vuøng bieån ?

(Nhöõng vaán ñeà gì caàn phaûi giaûi quyeát ñeåkhai thaùc vaø söû duïng coù hieäu quûa caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân cuûa mieàn?

- quan saùt hình 42.1 xaùc ñònh giôùi haïn vò trí vaø phaïm vi laõnh thoå cuûa mieàn

- thaûo luaän caùc vaán ñeà

- laéng nghe

- Döïa vaøo thoâng tin trong saùch giaoù khoa traû lôøi caâu hoûi

- Döïa vaøo hình 42.2nhaän xeùt veà cheá ñoä möa cuûa mieàn Taây baéc vaø Baéc Trung boä

- laéng nghe

- xem thoâng tin trong saùch giaoù khoa vaø löôïc ñoà 42.1 traû lôøi caâu hoûi

1-Vò trí . phaïm vi laõnh thoå:

- mieàn Taây Baéc vaø Baéc Trung Boä bao goàm khu Taây Baéc cuûa Baéc boä vaø khu baéc cuûa trung boä .

2-Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta: daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn ñöôïc xem laø moùc nhaø cuûa Ñoâng Döông .Caùc daõy nuùi vaø soâng lôùn ñeàu coù höôùng taây baéc-ñoâng nam .

3-Khí haäu cuûa mieàn ñaëc bieät do taùc ñoäng cuûa ñòa hình :

Coù muøa ñoâng ngaén , muøa haï coù gioù phôn taây nam noùng khoâ, thôøi gian muøa möa coù xu höôùng chaäm daàn töø baéc xuoáng nam , thôì tieát muøa ha thöôøng xaûy ra baõo .

4- Taøi nguyeân phong phuù vaø ña daïng ñang ñöôïc ñieàu tra khai thaùc .

Ñeåû khai thaùc taøi nguyeân trong vuøng vaán ñeà ñaët ra caàn baûo veä caùc heä sinh thaùi röøng , ven bieån vaø haûi ñaûo. Caàn coù bieän phaùp döï baùo phoøng choáng caùc thieân tai do khí haäu ñem laïi .

3-Cuûng coá :Laøm baøi taâp soá 3 vaø 4 trong saùch giaoù khoa .

4-Daën doø: Laøm caùc baøi taä coøn laïi trong saùch ,xem tröôùc noäi dung baøi 43.

--------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang