Thành viên idoc2012

Mẫu xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

- 04/19/2013
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

- 04/19/2013
324
Báo lỗi

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Nội dung
Mẫu số 2

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày

03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, địa phương... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Doanh nghiệp, đơn vị... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- ----------------------------------- Số:…………………. …….., ngày…tháng………năm…….. V/v: Xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Kính gửi1:…………………………

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm….., doanh nghiệp (đơn vị)…….có một số nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (có phương án gửi kèm theo)2.

Đề nghị Bộ (Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố)……………………… xem xét chấp thuận và cho phép doanh nghiệp (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương án trên.

Nơi nhận Quyền hạn, chức vụ người ký ……. Chữ ký và đóng dấu ……..

Họ và tên người ký

1. Văn bản xin phép được lập thành 02 bản:

- Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản;

- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩm quyền:

+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó;

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức khác.

2. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang