Thành viên idoc2012

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc

- 11/03/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc

- 11/03/2012
2,927
Báo lỗi

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc; Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 42 - 14.doc

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc; Mẫu số 14: Ban hành kèm

theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường

cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)

(2)

Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm lại đ/c … giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc………

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu lý do bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự

và căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ

thể.

II. Căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình

bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [tên người

có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, bổ nhiệm

lại ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc..................................].

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

- Họ và tên:.................................

- Ngày, tháng, năm sinh:....................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................

- Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:....................................

- Đơn vị hiện đang công tác:....................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại

ngữ, tin học.......):......................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

T

T

Từ

tháng

năm

Đến

tháng

năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn

thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về

chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+ …… ……. ……………………………………………………………………

…….

+ …… ……. ……………………………………………………………………

……..

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám

đốc đề nghị bổ nhiệm lại (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào

đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu

(.......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

+ Hội nghị liên tịch của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu (.......%).

Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại kèm theo)

Trường/trung tâm.....đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám

đốc]………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm lại ông/bà ……………… giữ chức hiệu

trưởng/giám đốc……… ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……;

- Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám

đốc.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang