Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu tờ trình mua sắm tài sản
/1 trang
Thành viên Taichi

Mẫu tờ trình mua sắm tài sản

- 12 tháng trước
36,509
Báo lỗi

Mẫu tờ trình mua sắm tài sản, nội dung giải trình lý do mua, số lượng, nhãn hiệu, ý kiến phê duyệt...

Nội dung

TN/QT-CU-02/BM01

ĐƠN VỊ:……………..

BỘ PHẬN …………….

Số: /TT-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà lạt, ngày …… tháng …. năm 20….

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương mua sắm tài sản

Kính gửi: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ nhu cầu sử dụng tài sản của: …………………………………………………..……..;

Căn cứ hiện trạng của tài sản hiện có.

Đề nghị cho trang bị số tài sản như sau:

STT

TÊN TÀI SẢN

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Lý do trang bị:………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

Ý KIẾN BAN ĐIỀU HÀNH

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

P. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ………….

- ………….

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT