Tài liệu

Mẫu tờ trình mua sắm tài sản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30136     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu tờ trình mua sắm tài sản - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu tờ trình mua sắm tài sản,Mẫu tờ trình mua sắm tài sản, nội dung giải trình lý do mua, số lượng, nhãn hiệu, ý kiến phê duyệt...
TN/QT-CU-02/BM01
Đ N V :……………..Ơ
B PH N …………….
S : /TT-……
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
Đà l t, ngày …… tháng …. năm 20….
T ̀ TRÌNHƠ
V/v: Xin chủ tr ng mua sẳm ti snươ
Kình g ̀i:ư BAN TỒNG GIÀM ĐỒC
- Căn c ̉ nhủu s ̉ dủng tải sản của: …………………………………………………..ư ư
……..;
- Căn c ̉ hiển trảng ca tải sn h̉n cỏ.ư
Để nghỉ cho trang b̉ tải sn nh̉ sau:ư
STT N TÀI SÀN ĐVT ̀ L ̀NGƯƠ GHI CH
do trang b :………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kỉnh để ngh Ban điểu hảnh v Ban ̉ng Giảm đổc phê duyểt
Ý KI N BAN ĐIỀU HÀNH Đ N V Đ XU TƠ
P. HÀNH CHÍNH NHÂN S T NG GM Đ C
N i nh n:ơ
- ………….
- ………….
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản

Mẫu tờ trình mua sắm tài sản, nội dung giải trình lý do mua, số lượng, nhãn hiệu, ý kiến phê duyệt...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30136     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 854 Lượt xem: 147080
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100125
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 256 Lượt xem: 61744
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60628
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47566
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39659
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30136