Tài liệu

Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12121     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo
Mu s 2: T trình đề nghị xét khen thưởng
ĐƠN VỊ CP TRÊN
ĐƠN VỊ: ………..
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm ……
T TRÌNH
V việc đề nghị xét khen thưởng …… (2)
Kính gi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp
trên)
Để ghi nhn, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tp ththành tích trong phong trào
thi đua, theo đ ngh ca Hội đồng Thi đua khen thưởng … ti t trình s … ngày
….. tháng … năm …
… (3) kính đ ngh Bộ trưởng BTài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho
các cá nhân, tp th hoặc kính đề ngh thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem
xét đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân,
tp th (có danh sách và hsơ kèm theo) như sau:
1. Đi vi tp th (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Cờ thi đua của Chính
ph”.
- “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trưng”, “Bng khen ca Btrưởng B
Tài nguyên và Môi trường”, “Tp thlao đng xut sc” …
2. Đi vi cá nhân (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Chiến sỹ thi đua toàn
quc”.
- “Bng khen ca Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng”, “Chiến sthi đua
Ngành Tài nguyên và môi trưng” …
(3) …………….., kính đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoc th
trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tp th, cá
nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- VTĐKT;
- ………..
- Lưu: VT, …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
Liên hệ quảng cáo

(2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng.
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghkhen thưởng.
(4): Ghi rõ chc vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
(5): Ch ghi số lượng tp thể, cá nhân được đ ngh khen thưởng.
Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng
Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12121     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1107 Lượt xem: 172940
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 117969
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82843
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73390
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54148
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48501
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45160