Tài liệu

Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10100     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng,Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT…
Mu s 2: T trình đề nghị xét khen thưởng
ĐƠN VỊ CP TRÊN
ĐƠN VỊ: ………..
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm ……
T TRÌNH
V việc đề nghị xét khen thưởng …… (2)
Kính gi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp
trên)
Để ghi nhn, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tp ththành tích trong phong trào
thi đua, theo đ ngh ca Hội đồng Thi đua khen thưởng … ti t trình s … ngày
….. tháng … năm …
… (3) kính đ ngh Bộ trưởng BTài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho
các cá nhân, tp th hoặc kính đề ngh thủ trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem
xét đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân,
tp th (có danh sách và hsơ kèm theo) như sau:
1. Đi vi tp th (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Cờ thi đua của Chính
ph”.
- “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trưng”, “Bng khen ca Btrưởng B
Tài nguyên và Môi trường”, “Tp thlao đng xut sc” …
2. Đi vi cá nhân (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen ca Thủ tướng Chính ph”, “Chiến sỹ thi đua toàn
quc”.
- “Bng khen ca Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng”, “Chiến sthi đua
Ngành Tài nguyên và môi trưng” …
(3) …………….., kính đề ngh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoc th
trưởng cơ quan, đơn vị cp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tp th, cá
nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- VTĐKT;
- ………..
- Lưu: VT, …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng.
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghkhen thưởng.
(4): Ghi rõ chc vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
(5): Ch ghi số lượng tp thể, cá nhân được đ ngh khen thưởng.
Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10100     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 842 Lượt xem: 144002
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98625
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 249 Lượt xem: 60449
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 49 Lượt xem: 55115
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 46965
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 53 Lượt xem: 39045
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29402