Thành viên idoc2012

Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

- 04/20/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

- 04/20/2013
3,486
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 09/QHCB

Nội dung
Microsoft Word - chi thi 04 _9_.doc

Mẫu số: 09/QHCB Tên đơn vị ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............ ______________________________________________

......., ngày .... tháng .... năm....

TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

Kính gửi: …………………..

Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: 1. Căn cứ triển khai công tác quy hoạch. …….. 2. Báo cáo tóm tắt về việc triển khai quy trình quy hoạch. ……..

3. Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị quy hoạch (bao gồm cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định). ……

4. Kết quả hiệp y của cấp uỷ đảng (nếu có). ……. 5. Ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch./.

(Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch theo mẫu đính kèm)

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang