Tài liệu

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1539     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI,MẪU SỐ 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)
background image

 

MẪU SỐ 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 

2011) 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độ

c lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI  

Phần I 

CÁ NHÂN NGƯỜ

I CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH 

1. 

Họ 

và 

tên 

(Viết 

chữ 

in 

hoa):.................................................................................................  

2. 

Sinh 

ngày 

… 

tháng 

… 

năm 

…………………       

3. 

Giới 

tính: ................................................  

4. 

Nơi 

đăng 

ký 

thường 

trú 

hiện 

nay:........................................................................................  

....................................................................................................................................

........  

5.  Nơi  sinh:  …………………………………………………………  6.  Dân 

tộc:..................................  

6. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

background image

 

Loại hình 

Mức/tháng (1000đ) 

6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng 

  

6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng  

  

6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng  

  

6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng  

  

6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác  

  

7. 

Thuộc 

hộ 

gia 

đình 

nghèo 

hay 

không 

nghèo:..........................................................................  

8. Quá trình hoạt động của bản thân: 

Từ tháng/năm đến 

tháng/năm 

Làm gì 

Ở đâu 

  

  

  

  

  

  

background image

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ 

họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện kinh tế của từng người): 

....................................................................................................................................

........  

....................................................................................................................................

........  

....................................................................................................................................

........  

....................................................................................................................................

........  

....................................................................................................................................

........  

....................................................................................................................................

........  

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

MẪU SỐ 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144394
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98905
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60655
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 55991
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47042
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39125
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29614