Thành viên idoc2012

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

- 04/26/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

- 04/26/2013
2,233
Báo lỗi

MẪU SỐ 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)

Nội dung

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Phần I

CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên (Viết chữ in

hoa):.................................................................................................

2. Sinh ngày … tháng … năm ………………… 3. Giới

tính: ................................................

4. Nơi đăng ký thường trú hiện

nay:........................................................................................

....................................................................................................................................

........

5. Nơi sinh: ………………………………………………………… 6. Dân

tộc:..................................

6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Loại hình Mức/tháng (1000đ)

6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng

6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng

6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác

7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không

nghèo:..........................................................................

8. Quá trình hoạt động của bản thân:

Từ tháng/năm đến

tháng/năm

Làm gì Ở đâu

9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ

họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện kinh tế của từng người):

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang