Tài liệu

Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5424     Tải về: 0     Lượt mua: 3     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu sơ yếu lý lịch cá nhân,Mẫu sơ yếu về lý lịch cá nhân
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§écp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------------
U Lý LÞCH tù thuËt
I- s¬ lîc bn th©n
1. n khai
sinh:......................................................Nam().................
ViÕt ch÷ in hoa ®Ëmt
cn gäi
kh¸c:.............................................................................................
2. Sinh ngµy:.................Th¸ng
......................n¨m...........................................
3. CMND Sè......................................................: Ngµy
cÊp:..../......../................
i
cÊp:........................................................................................................................
.....................
4. i sinh: X· phêng..............................QuËn
huyÖn:............................TØnh,TP.................................................
5. Quª Qu¸n:X· phêng.............................QuËn
huyÖn:.............................TØnh,TP...............................................
6. §Þa chØ thêng tró: i ®¨ng ký hé khÈu th êng t .ghi X·, huyÖn, tØnh hoÆc sè nhµ, ®êng phè, phêng,quËn,
TP............................................................
i ë hiÖn nay: X·, huyÖn, tØnh hoÆc sè nhµ, ®êng phè, phêng,quËn,
TP...............................................................................................
7. D©n téc:.................8. T«n gi¸o:......................... 9. Tnh phÇn gia
®×nh .....................................
(Ghi lµng nh©n,cè n«ng,bÇn n«ng,trung n«ng,phó n«ng,®Þa chñ, d©n ngoo thµnh ty, bui«ng b¸n nhá,tiÓu chñ
, tiÓu tu s¶n, tn......)
10. NghÒ nghiÖpn
tn:................................................................................................................
11. Ngµy np ngò:..../....../............Ngµy xt ngò: ......./....../............Qu©n hµm cao
nhÊt,n¨m..........................
12. Ngµy vµo §¶ng:....../....../............ngµy chÝnh
tc:......../......./.....................................................
4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc
1
nhu
4x6
13. Ngµy vµo c«ng ®ßan:......./....../.............. 14. Ngµy vµo ®ßan
TNCSHCM:........./........./.............
15. N¬i c«ng
t¸c:................................................................................................................................
16. Chøc hn
nay:.........................................................................................................................
17. Ngµy vµo biªn chÕ:.............................H§DH:................................Ngµy vµo
CQ:.......................
18. Tr×nh ®é häc vÊn: V¨n hãa phæ th«ng:.........................Häc m, häc
vÞ:.....................................
....................................................................................................................................................
........
19. Lý luËn chÝnh trÞ:..........................Läai nh.........................n¬i ®µo
t¹o......................................
Cö nh©n n¨m, cao cÊp, trung cÊp, s¬ cÊp Häc t©p trung, t¹i chøc
20. Tr×nh ®é ngäai
ng÷:.....................................................................................................................
21. C«ng viÖc chÝnh ®ang
lµm:...........................................................................................................
22. Møc l¬ng:.............bËc:............... sè:...............Nch l¬ng:.............ngµy
nhËn:...................
23. T×nh tr¹ng søc kháe:(Cao, c©n nÆng, bÖnhn
nh)..................................................................................................
24.N¨ng khiÕun
tn:.....................................................................................................................
25. Khen thëng( Hu©n ch¬ng, huy ch¬ng,b»ng khen,, n¨m nµo, cÊp quyÕt
®Þnh)........................................................................................
....................................................................................................................................................
........
26. Kû luËt :(§¶ng, chÝnh quyÒn, ®ßan thÓ,m nµo, cÊp quyÕt ®Þnh, lý do, h×nh
thøc).............................................................................................
....................................................................................................................................................
........
4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc
2
Liên hệ quảng cáo

II. QU¸ TR×NH §µO T¹O
TT Tªn trêng Ngµnh häc
hoÆcn líp
ti
gian
häc
lo¹i h×nh
®µo t¹o
Tr×nh
®é, v¨n
b»ng,
chøng
chØ
III . q tr×nh c«ng t¸c
ngµy th¸ng n¨m
®Õn ngµy th¸ngm
Chøc danh, chøc, ®¬n c«ng t¸c
¶ng , chÝnh quyÒn , ®ßan thÓ)
4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân

Mẫu sơ yếu về lý lịch cá nhân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5424     Tải về: 0     Lượt mua: 3     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 992 Lượt xem: 167572
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 179 Lượt xem: 112843
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79638
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69753
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53026
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44329
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 41519