Tài liệu

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1415     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin,NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng…
background image

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

                                                                      …………, ngày ….. tháng…… năm 20….. 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

DỰ ÁN:...............................   

Hạng mục:................................................................................................................................ 

Đơn vị thi công: ....................................................................................................................... 

Đơn vị cung cấp: ...................................................................................................................... 

Loại vật liệu: ............................................................................................................................ 

I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU: 

1. 

Đại diện chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):…………………….. 

 

Chức vụ:………………… 

- Ông (Bà):…………………….. 

 

Chức vụ:…………………  

2. 

Đại diện tư vấn giám sát thi công: 

- Ông (Bà):……………………..  

 

Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công 

background image

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

3. 

Đại diện đơn vị thi công: 

- Ông (Bà):…………………….. 

 

Chức vụ: Cán bộ thi công 

II. THỜI GIAN NGHIỆM THU:   

Bắt đầu:             ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........         

Kết thúc:           .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Tại: ………………… 

III. NỘI DUNG: 

1. Về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất. 

2.  Về  kết  quả  kiểm  thử,  kiểm  định  chất  lượng  vật tư, thiết  bị  của  các  tổ  chức  được  cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp 

đặt trong dự án được nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công. 

3.  Về các thông số  kỹ thuật đối  với các  vật tư, thiết bị công  nghệ thông tin so với  các 

thông  số  kỹ  thuật  ghi  trong  hợp  đồng  và  hồ  sơ  thiết  kế  thi  công  trước  khi  đưa  vào  thi 

công. 

IV. KẾT LUẬN: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu. 

- Yêu cầu sửa chữa và các yêu cầu khác (nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu 

này. 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT  

 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1415     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144981
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99214
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60866
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 57033
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47170
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39192
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29728