Thành viên idoc2012

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

- 12 tháng trước
3,276
Báo lỗi

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 2699 _47_.doc

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính)

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

…………, ngày ….. tháng…… năm 20…..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỰ ÁN:...............................

Hạng mục:................................................................................................................................

Đơn vị thi công: .......................................................................................................................

Đơn vị cung cấp: ......................................................................................................................

Loại vật liệu: ............................................................................................................................

I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):…………………….. Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):…………………….. Chức vụ:…………………

2. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

- Ông (Bà):…………………….. Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính) 3. Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):…………………….. Chức vụ: Cán bộ thi công

II. THỜI GIAN NGHIỆM THU:

Bắt đầu: ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

III. NỘI DUNG:

1. Về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất.

2. Về kết quả kiểm thử, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị của các tổ chức được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp

đặt trong dự án được nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công.

3. Về các thông số kỹ thuật đối với các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so với các

thông số kỹ thuật ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế thi công trước khi đưa vào thi

công.

IV. KẾT LUẬN:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.

- Yêu cầu sửa chữa và các yêu cầu khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu

này.

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang