Thành viên idoc2012

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng

- 12/21/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng

- 12/21/2012
1,027
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 36 _2_.doc

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………. Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị khen thưởng

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Qua Vụ Thi đua - Khen thưởng)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số … ngày … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng và Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (của đơn vị), (Thủ trưởng đơn vị)… trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét khen thưởng (hoặc trình khen thưởng) cho các tập thể, cá nhân sau (danh sách đính kèm theo mẫu).

I. Đề nghị Thống đốc khen thưởng:

1. Tập thể Lao động xuất sắc cho … tập thể.

2. Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước cho … tập thể.

3. Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng cho … cá nhân.

4. Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho … tập thể và … cá nhân.

II. Đề nghị Thống đốc trình khen thưởng:

1. Huân chương … hạng … cho … tập thể và … cá nhân.

2. Huy chương cho … tập thể và … cá nhân.

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho … tập thể và … cá nhân.

4. Cờ thi đua của Chính phủ cho … tập thể.

5. Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho … cá nhân.

6. Danh hiệu Anh hùng Lao động cho … tập thể và … cá nhân.

(Thủ trưởng đơn vị đề nghị) Kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, khen thưởng (hoặc trình khen thưởng)./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Bỏ Khoản 1, Mục I đối với đơn vị được Thống đốc ủy quyền Quyết định khen thưởng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang