Tài liệu

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1614     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố),Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và…
Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
----------------
Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …..
BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20…
Kinh gửi:
Hi đồng Thi đua -Khen tởng
B Lao động - Thương binh và Xã hi
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chtiêu Bgiao năm 20…, Sở Lao động -
Thương binh Xã hội…….đăng ký giao ước thi đua năm 20… với các phong
trào và các chỉ tiêu thi đua sau:
I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
TT Tên phong trào thi đua Mục tiêu
Thời gian Thời gian
phát động
tổng kết
1. Phát động phong trào thi đua phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trđược giao
2. Xây dựng đơn v đạt quan
Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch
đẹp - An toàn) năm 200…
3. Tích cực tham gia các hoạt động
phong trào văn thể của quan tổ
chức chính quyền, đoàn thể cấp
trên địa phương phát động
nhân k niệm c ngày l lớn
trong năm.
(Nêu các phong trào cthể).
II. CÁC CHTIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:
Nội dung các chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Kế hoạch
20…
Ghi chú
1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các ch
tiêu khoạch và nhim vụ chính trị năm
Liên hệ quảng cáo

20…:
(Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực
nhiệm vụ công tác được giao)
1) Lao động - Việc làm:
* Giải quyết - Việc làm:
Trong đó:
- Xuất khẩu lao động:
- Ququốc gia giải quyết Việc làm:
- Tlệ thất nghiệp thành thị:
- Tlệ lao động thiếu việc làm:
* Đào tạo nghề:
- Tlệ lao động chưa qua đào tạo:
- Tlệ lao động qua đào tạo nghề:
2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:
- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động
xây dựng nhà tình thương
3) Chính sách Người có công:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ mẫu số 1a, 1b, 1, 2.3... mẫu số 14)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1614     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1026 Lượt xem: 168194
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 183 Lượt xem: 113323
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 80168
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 305 Lượt xem: 70070
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53213
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44430
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 32 Lượt xem: 43720