Thành viên idoc2012

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

- 12 tháng trước
1,710
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ mẫu số 1a, 1b, 1, 2.3... mẫu số 14)

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 35 _2_.doc

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …..

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20…

Kinh gửi: Hội đồng Thi đua -Khen thưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Bộ giao năm 20…, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội…….đăng ký giao ước thi đua năm 20… với các phong

trào và các chỉ tiêu thi đua sau:

I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

TT Tên phong trào thi đua Mục tiêu Thời gian Thời gian

phát động tổng kết

1. Phát động phong trào thi đua phấn

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

chính trị được giao

2. Xây dựng đơn vị đạt “Cơ quan

Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch

đẹp - An toàn) năm 200…

3. Tích cực tham gia các hoạt động

phong trào văn thể của cơ quan tổ

chức chính quyền, đoàn thể cấp

trên và địa phương phát động

nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

trong năm.

(Nêu các phong trào cụ thể).

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Nội dung các chỉ tiêu Đơn vị

tính

Kế hoạch

20… Ghi chú

1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các chỉ

tiêu kề hoạch và nhiệm vụ chính trị năm

20…:

(Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực

nhiệm vụ công tác được giao)

1) Lao động - Việc làm:

* Giải quyết - Việc làm:

Trong đó:

- Xuất khẩu lao động:

- Quỹ quốc gia giải quyết Việc làm:

- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị:

- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm:

* Đào tạo nghề:

- Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề:

2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:

- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động

xây dựng nhà tình thương

3) Chính sách Người có công:

- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động

xây dựng nhà tình nghĩa:

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

4)Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Cai nghiện phục hồi (Giáo dục, chữa trị

phục hồi, dạy nghề và tạo việc làm sau

cai…)

5) Các hoạt động khác:…

6) ……………………….

2. Chỉ tiêu thứ hai : Xây dựng tập thể đơn

vị:

a) Xây dựng tập thể đoàn kết thống

nhất………………………………………

b) Chấp hành chủ trương chính sách của

Đảng, Pháp luật của Nhà nước: thực hiện

quy chế dân chủ; cải cách thủ tục hành

chính; thực hành tiết kiệm chống tham

nhũng lãng phí; không có vụ việc tiêu

cực…….(Cụ thể hoá…)

c) Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch

vững mạnh, các Đoàn thể vững mạnh xuất

sắc…(Cụ thể hoá …)

3. Chỉ tiêu thứ 3: Các danh hiệu thi đua:

a) Đối với tập thể đơn vị:

Danh hiệu thi đua:… Hình thức khen

thưởng…

b) Tập thể nhỏ: Số lượng tập thể

nhỏ:………

Tập thể lao động xuất sắc:……………

Tập thể lao động tiên tiến……………

c) Cá nhân: Tổng số Cán bộ công nhân

viên:…

Lao động tiên tiến:…………………

Chiến sĩ thi đua cơ sở:……………

Bằng khen Bộ :……………………

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …..năm

20…

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang