Tài liệu

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1672     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) - tài liệu, sách iDoc.VnBiểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động
Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
----------------
Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …..
BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20…
Kinh gửi:
Hi đồng Thi đua -Khen tởng
B Lao động - Thương binh và Xã hi
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chtiêu Bgiao năm 20…, Sở Lao động -
Thương binh Xã hội…….đăng ký giao ước thi đua năm 20… với các phong
trào và các chỉ tiêu thi đua sau:
I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
TT Tên phong trào thi đua Mục tiêu
Thời gian Thời gian
phát động
tổng kết
1. Phát động phong trào thi đua phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trđược giao
2. Xây dựng đơn v đạt quan
Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch
đẹp - An toàn) năm 200…
3. Tích cực tham gia các hoạt động
phong trào văn thể của quan tổ
chức chính quyền, đoàn thể cấp
trên địa phương phát động
nhân k niệm c ngày l lớn
trong năm.
(Nêu các phong trào cthể).
II. CÁC CHTIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:
Nội dung các chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Kế hoạch
20…
Ghi chú
1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các ch
tiêu khoạch và nhim vụ chính trị năm
20…:
(Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực
nhiệm vụ công tác được giao)
1) Lao động - Việc làm:
* Giải quyết - Việc làm:
Trong đó:
- Xuất khẩu lao động:
- Ququốc gia giải quyết Việc làm:
- Tlệ thất nghiệp thành thị:
- Tlệ lao động thiếu việc làm:
* Đào tạo nghề:
- Tlệ lao động chưa qua đào tạo:
- Tlệ lao động qua đào tạo nghề:
2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:
- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động
xây dựng nhà tình thương
3) Chính sách Người có công:
Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ mẫu số 1a, 1b, 1, 2.3... mẫu số 14)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 35 _2_.doc

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …..

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20…

Kinh gửi: Hội đồng Thi đua -Khen thưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Bộ giao năm 20…, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội…….đăng ký giao ước thi đua năm 20… với các phong

trào và các chỉ tiêu thi đua sau:

I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

TT Tên phong trào thi đua Mục tiêu Thời gian Thời gian

phát động tổng kết

1. Phát động phong trào thi đua phấn

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

chính trị được giao

2. Xây dựng đơn vị đạt “Cơ quan

Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch

đẹp - An toàn) năm 200…

3. Tích cực tham gia các hoạt động

phong trào văn thể của cơ quan tổ

chức chính quyền, đoàn thể cấp

trên và địa phương phát động

nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

trong năm.

(Nêu các phong trào cụ thể).

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Nội dung các chỉ tiêu Đơn vị

tính

Kế hoạch

20… Ghi chú

1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các chỉ

tiêu kề hoạch và nhiệm vụ chính trị năm

20…:

(Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực

nhiệm vụ công tác được giao)

1) Lao động - Việc làm:

* Giải quyết - Việc làm:

Trong đó:

- Xuất khẩu lao động:

- Quỹ quốc gia giải quyết Việc làm:

- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị:

- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm:

* Đào tạo nghề:

- Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề:

2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:

- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động

xây dựng nhà tình thương

3) Chính sách Người có công:

- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động

xây dựng nhà tình nghĩa:

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

4)Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Cai nghiện phục hồi (Giáo dục, chữa trị

phục hồi, dạy nghề và tạo việc làm sau

cai…)

5) Các hoạt động khác:…

6) ……………………….

2. Chỉ tiêu thứ hai : Xây dựng tập thể đơn

vị:

a) Xây dựng tập thể đoàn kết thống

nhất………………………………………

b) Chấp hành chủ trương chính sách của

Đảng, Pháp luật của Nhà nước: thực hiện

quy chế dân chủ; cải cách thủ tục hành

chính; thực hành tiết kiệm chống tham

nhũng lãng phí; không có vụ việc tiêu

cực…….(Cụ thể hoá…)

c) Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch

vững mạnh, các Đoàn thể vững mạnh xuất

sắc…(Cụ thể hoá …)

3. Chỉ tiêu thứ 3: Các danh hiệu thi đua:

a) Đối với tập thể đơn vị:

Danh hiệu thi đua:… Hình thức khen

thưởng…

b) Tập thể nhỏ: Số lượng tập thể

nhỏ:………

Tập thể lao động xuất sắc:……………

Tập thể lao động tiên tiến……………

c) Cá nhân: Tổng số Cán bộ công nhân

viên:…

Lao động tiên tiến:…………………

Chiến sĩ thi đua cơ sở:……………

Bằng khen Bộ :……………………

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …..năm

20…

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315