Tài liệu

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1320     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố),Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và…
background image

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

-------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20… 

Kinh gửi:  Hội đồng Thi đua -Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Bộ giao năm 20…, Sở Lao động - 

Thương  binh  và  Xã  hội…….đăng  ký  giao  ước  thi  đua  năm  20…  với  các  phong 

trào và các chỉ tiêu thi đua sau: 

I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

 

TT 

Tên phong trào thi đua

 

Mục tiêu 

Thời gian  Thời gian 

background image

phát động

 

tổng kết 

1. 

Phát động phong trào thi đua phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị được giao  

 

 

 

2. 

Xây  dựng  đơn  vị  đạt  “Cơ  quan 

Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch 

đẹp - An toàn) năm 200… 

 

 

 

3. 

Tích  cực  tham  gia  các  hoạt  động 

phong trào văn thể của cơ quan tổ 

chức  chính  quyền,  đoàn  thể  cấp 

trên  và  địa  phương  phát  động 

nhân  kỷ  niệm  các  ngày  lễ  lớn 

trong năm. 

(Nêu các phong trào cụ thể). 

 

 

 

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:  

Nội dung các chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

20… 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các chỉ 

tiêu kề hoạch và nhiệm vụ chính trị năm 

 

 

 

background image

20…: 

(Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực 

nhiệm vụ công tác được giao) 

1) Lao động - Việc làm: 

* Giải quyết - Việc làm: 

Trong đó:  

- Xuất khẩu lao động: 

- Quỹ quốc gia giải quyết Việc làm: 

- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: 

- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm: 

* Đào tạo nghề: 

- Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo: 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 

2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 

- Phối hợp với các ngành, các cấp vận động 

xây dựng nhà tình thương 

3) Chính sách Người có công: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố)

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số: 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ mẫu số 1a, 1b, 1, 2.3... mẫu số 14)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1320     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 848 Lượt xem: 145104
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99256
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60986
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57260
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47199
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39213
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29743