Thành viên idoc2012

Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

- 08/14/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

- 08/14/2012
1,075
Báo lỗi

Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nội dung
▪ Tên thủ tục:

Mẫu số 1

Đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số (công văn): Quận 10, ngày tháng năm

Về đăng ký hệ thống thang lương,

bảng lương.

Kính gửi : Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội Quận 10

Đơn vị (ghi rõ tên đơn vị) ………………………………………………… được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………………………. do ……………………… cấp ngày: ……………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………

Điện thoại : ……………………………………………………………………..

Căn cứ Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Mã số Quản lý lao động của đơn vị: …………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp họat động theo luật doanh nghiệp; và công văn 638/LĐTBXH ngày 30/5/2005 của Sở LĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng đăng ký hệ thống thang bảng lương; công văn số 8706/UBND-LĐTBXH ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 hướng dẫn xây dựng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

(Đơn vị) …………….. đề nghị được đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị như sau:

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là ………………… đồng/tháng.

Mức lương thấp nhất của người lao động trong đơn vị: …………… đồng/tháng

Mức lương cao nhất của người lao động trong đơn vị …………… đồng/tháng

Mức lương thấp nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: …………. đồng/tháng

Mức lương cao nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: ………… đồng/tháng

Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : …………………………. người.

Thời gian áp dụng: …………………. Khu vực áp dụng …………………..

Kính mong Phòng LĐTBXH Quận 10 xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. Giám đốc (Người đại diện pháp luật)

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang