Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu số 03-THKH
/2 trang
Thành viên idoc2012

Mẫu số 03-THKH

- 12 tháng trước
1,254
Báo lỗi

THÔNG BÁO NỘP THUẾ (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản)

Nội dung
MẪU SỐ 1

C C THU .........Ụ Ế CHI C C THU ........Ụ Ế

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

S : …….............…. ố ............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO N P THUỘ Ế (Áp d ng v i h gia đình, cá nhân ụ ớ ộ

n p thu theo ph ng pháp kho n)ộ ế ươ ả

Kính g i:..............................ử ........................................................ Mã s thu : .................................................................................ố ế

Đ a ch nh n thông báo :..............................................................ị ỉ ậ

Căn c quy đ nh t i Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và cácứ ị ạ ậ ả ế ố văn b n h ng d n thi hành, ả ướ ẫ

Căn c T khai thu c a ............................... n p ngày .................................ứ ờ ế ủ ộ Căn c biên b n h p H i đ ng t v n thu xã (ph ng, th tr n) ……........…….ứ ả ọ ộ ồ ư ấ ế ườ ị ấ

và xét đ ngh c a Đ i thu ……………….., T nghi p v ;ề ị ủ ộ ế ổ ệ ụ Chi c c thu ……………......……….. thông báo:ụ ế

1. S thu môn bài ph i n p năm nay/ 6 tháng cu i năm:ố ế ả ộ ố

(Ph n n i dung thu môn bài đ c thông báo trong Thông báo thu đ u nămầ ộ ế ượ ế ầ ho c tháng có phát sinh thu môn bài m i)ặ ế ớ

2. S thu ph i n p m t tháng c a năm là:ố ế ả ộ ộ ủ

Lo i thuạ ế S ti n (đ ng Vi t Nam)ố ề ồ ệ - Thu Tiêu th đ c bi tế ụ ặ ệ - Thu GTGTế - Thu TNDNế - Thu Tài nguyênế - Phí b o v môi tr ngả ệ ườ

T ng thu khoánổ ế :

S thu trên đ c khoán n đ nh cho các tháng trong năm ..........….ố ế ượ ổ ị - H n p khoán ph i n p s thu trên vào NSNN hàng tháng, h n cu i cùng n pộ ộ ả ộ ố ế ạ ố ộ

thu m i tháng ngày cu i cùng c a tháng.ế ỗ ố ủ - Tr ng h p h n p thu khoán mu n n p thu m t l n cho c quý (s thu 1ườ ợ ộ ộ ế ố ộ ế ộ ầ ả ố ế

tháng x3) thì h n n p thu là ngày cu i cùng c a tháng đ u quý.ạ ộ ế ố ủ ầ

3. N i n p thu khoán:ơ ộ ế

N p cho u nhi m thu: Tên u nhi m thu, đ a chộ ỷ ệ ỷ ệ ị ỉ ....................... N p t i tr s c quan thu :…………… . đ a ch ...........................ộ ạ ụ ở ơ ế ị ỉ N p t i kho b cộ ạ ạ : …………………………..đ a ch .........................ị ỉ

M u s : ẫ ố 03/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư

s 60/2007/TT-BTC ngàyố 14/6/2007 c a B Tài chính)ủ ộ

 Thu Môn bài: tài kho n ……….…..ế ả  Thu TTĐB: tài kho n ………..…..ế ả  Thu GTGT: tài kho n ……………ế ả  Thu TNDN: tài kho n ……………ế ả

Quá th i h n n p thu nói trên n u ng i n p thu không th c hi n n p s ti nờ ạ ộ ế ế ườ ộ ế ự ệ ộ ố ề thu theo Thông báo này thì c quan thu đ c quy n áp d ng ph t n p ch m. M cế ơ ế ượ ề ụ ạ ộ ậ ứ ph t cho m i ngày ch m n p là 0,05% t ng s ti n ch m n p.ạ ỗ ậ ộ ổ ố ề ậ ộ

N u có v ng m c, đ ngh ng i n p thu liên h v i c quan thu ..............ế ướ ắ ề ị ườ ộ ế ệ ớ ơ ế theo s đi n tho i: ............................ đ a ch : .................................. ố ệ ạ ị ỉ

Chi c c thu ụ ế ............. thông báo đ ng i n p thu đ c bi t và th c hi n./.ể ườ ộ ế ượ ế ự ệ

N i nh nơ ậ : - Nh trên;ư - L u VT;.... ư

TH TR NG C QUAN THU RA THÔNG BÁOỦ ƯỞ Ơ Ế (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u)ọ ấ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT