Thành viên idoc2012

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

- 04/27/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

- 04/27/2013
1,978
Báo lỗi

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 323 _4_

(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày

19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

[TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ]

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /QT-………. ……………., ngày …… tháng … năm 201……

QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

(Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-TCLN-VP, ngày ……/…./201 … của Tổng cục

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc cử đoàn đi nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về việc quy

định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

Căn cứ Quyết định …………./QĐ-TCLN-KHTC, ngày ……./…../201 … của Tổng cục

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc phê duyệt dự toán đoàn đi nước ngoài;

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] lập bản quyết toán đoàn đi công tác tại [ghi rõ nơi

đến] với các nội dung cụ thể như sau:

Số lượng, thành phần đoàn:

……………………………………………………………………………..

Kinh phí: …………………………, từ nguồn:

……………………………………………………………

Chi tiết quyết toán theo biểu dưới đây:

Dự toán Quyết toán STT Nội dung

USD VND USD VND

Chênh lệch

(VND)

1 Vé máy bay

2 Tiền tiêu vặt

3 Tiền thuê phòng nghỉ

4 Tiền bảo hiểm

5 Thuê phương tiện đi

và về sân bay

Tổng cộng

Tỷ giá quy đổi từ USD ra VND được áp dụng theo tỷ giá ……….. do [tên cơ quan tài

chính/ngân hàng thương mại] công bố.

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] kính trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt quyết

toán đoàn ra.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ KHTC; KH&HTQT;

- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang