Tài liệu

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1347     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI,MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục…
background image

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 

19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp) 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

[TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ]

 

------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:         /QT-………. 

……………., ngày …… tháng … năm 201…… 

 

QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi:  Tổng cục Lâm nghiệp  

(Vụ Kế hoạch - Tài chính) 

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-TCLN-VP, ngày ……/…./201 … của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc cử đoàn đi nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về việc quy 

định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; 

Căn cứ Quyết định  …………./QĐ-TCLN-KHTC, ngày ……./…../201 … của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc phê duyệt dự toán đoàn đi nước ngoài; 

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] lập bản quyết toán đoàn đi công tác tại [ghi rõ nơi 

đến] với các nội dung cụ thể như sau: 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng, thành phần đoàn: 

…………………………………………………………………………….. 

Kinh phí: …………………………, từ nguồn: 

…………………………………………………………… 

Chi tiết quyết toán theo biểu dưới đây: 

Dự toán  

Quyết toán  

STT 

Nội dung  

USD 

VND 

USD 

VND 

Chênh lệch 

(VND) 

Vé máy bay 

 

 

 

 

 

Tiền tiêu vặt 

 

 

 

 

 

Tiền thuê phòng nghỉ 

 

 

 

 

 

Tiền bảo hiểm  

 

 

 

 

 

Thuê phương tiện đi 

và về sân bay 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ giá quy đổi từ USD ra VND được áp dụng theo tỷ giá ……….. do [tên cơ quan tài 

chính/ngân hàng thương mại] công bố. 

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] kính trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt quyết 

toán đoàn ra. 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên; 

- Vụ KHTC; KH&HTQT; 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1347     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144981
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99214
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60866
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 57033
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47170
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39192
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29728