Tài liệu

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1802     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - quyet dinh 323 _4_

(Mẫu số 04/QT, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày

19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

[TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ]

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /QT-………. ……………., ngày …… tháng … năm 201……

QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

(Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-TCLN-VP, ngày ……/…./201 … của Tổng cục

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc cử đoàn đi nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về việc quy

định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

Căn cứ Quyết định …………./QĐ-TCLN-KHTC, ngày ……./…../201 … của Tổng cục

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, về việc phê duyệt dự toán đoàn đi nước ngoài;

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] lập bản quyết toán đoàn đi công tác tại [ghi rõ nơi

đến] với các nội dung cụ thể như sau:

Số lượng, thành phần đoàn:

……………………………………………………………………………..

Kinh phí: …………………………, từ nguồn:

……………………………………………………………

Chi tiết quyết toán theo biểu dưới đây:

Dự toán Quyết toán STT Nội dung

USD VND USD VND

Chênh lệch

(VND)

1 Vé máy bay

2 Tiền tiêu vặt

3 Tiền thuê phòng nghỉ

4 Tiền bảo hiểm

5 Thuê phương tiện đi

và về sân bay

Tổng cộng

Tỷ giá quy đổi từ USD ra VND được áp dụng theo tỷ giá ……….. do [tên cơ quan tài

chính/ngân hàng thương mại] công bố.

[Tên cơ quan/đơn vị quản lý cán bộ] kính trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt quyết

toán đoàn ra.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ KHTC; KH&HTQT;

- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1074 Lượt xem: 169607
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 114685
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81089
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70875
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53638
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47335
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44625