Tài liệu

MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2052     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - nghi dinh 114 _14_.doc

XPHC-BQP-MQĐ 15

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …/QĐ-TLHĐ …(2), ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định(3)………….số ……/……….do …………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại ………………………..;

Xét cần xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để tiêu hủy,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:....................................................................

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị: .....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm các thành viên:

1) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

2) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

3) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

4) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

5) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:................................................

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xử lý để tiêu hủy những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. (3) Ghi Quyết định xử phạt hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173114
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118148
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73530
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54194
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48563
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45209