Tài liệu

MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1193     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13…
background image

 

XPHC-BQP-

MQĐ 15 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

(1) 

------- 

C

ỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

S

ố: …/QĐ-TLHĐ 

(2), ngày … tháng … năm … 

 

QUY

ẾT ĐỊNH 

Thành l

ập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 02 tháng 4 năm 2008; 

Căn cứ Quyết định

(3)………….số ……/……….do …………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … 

năm … tại ………………………..; 

Xét c

ần xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để tiêu hủy, 

Tôi: …………………………………………….C

ấp bậc:....................................................................  

Ch

ức vụ: ……………………………………….Đơn vị: .....................................................................  

QUY

ẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm các thành viên: 

1) ………………………. Ch

ức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ; 

2) ………………………. Ch

ức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ; 

3) ………………………. Ch

ức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ; 

4) ………………………. Ch

ức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ; 

5) ………………………. Ch

ức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:................................................  

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xử lý để tiêu hủy những tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính theo 

đúng quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên trong H

ội đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
-

 Như Điều 3; 

-

 Lưu: Hồ sơ. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(ký tên, 

đóng dấu) 

(Ghi rõ c

ấp bậc, họ tên) 

____________ 

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. 
(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 
(3) Ghi Quyết định xử phạt hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

 
 

MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1193     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 849 Lượt xem: 145302
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99333
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61064
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57447
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47246
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39257
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29773