Thành viên idoc2012

MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- 04/18/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- 04/18/2013
2,447
Báo lỗi

MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ)

Nội dung
Microsoft Word - nghi dinh 114 _14_.doc

XPHC-BQP-MQĐ 15

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …/QĐ-TLHĐ …(2), ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định(3)………….số ……/……….do …………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại ………………………..;

Xét cần xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để tiêu hủy,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:....................................................................

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị: .....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm các thành viên:

1) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

2) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

3) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

4) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:............................................... ;

5) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:................................................

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xử lý để tiêu hủy những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. (3) Ghi Quyết định xử phạt hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang