Thành viên idoc2012

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

- 04/11/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

- 04/11/2013
728
Báo lỗi

Mẫu số 08 Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 65 9.doc

Mẫu số 08

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số

65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

CẤP CHỦ QUẢN (01)

CHỦ ĐẦU TƯ (02)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …../QĐ-(03) ….. (04) …….., ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu (05) ................. công trình

(06) ..............................................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH (07)

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu

số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày

19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây

dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành

Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt

động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …../…../……. của Bộ trưởng Bộ Công an (Tổng

cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình: (06)................;

Căn cứ Quyết định số …….. ngày ……/……./…….. của Bộ trưởng Bộ Công an

(Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự

án đầu tư xây dựng công trình: … (06) …..;

Căn cứ Quyết định số …….. ngày ……../……../……… của Chủ đầu tư (02) phê

duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình: (06)

……………..;

Xét kết quả đấu thầu gói thầu ………. công trình ……….., kèm Tờ trình số

……… ngày ……../……./………. và báo cáo kết quả thẩm định số ……… ngày

…../………/…………..;

Theo đề nghị của đồng chí (Thủ trưởng đơn vị thẩm định của chủ đầu tư)

…………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu (05) …………….. công trình: (06)

…………. với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: (08) ..............................................................................

2. Giá trúng thầu: (09) ……………… đồng. (bằng chữ (10) .............................).

3. Phương thức thực hiện hợp đồng: (11) .............................................................

4. Thời gian thi công: (12) ……………….. ngày (kể từ ngày khởi công công

trình).

Điều 2. Đồng chí (đại diện đơn vị được giao thẩm định) ……………., đồng chí

(đại diện các đối tác khác có liên quan) ……………… và Thủ trưởng các đơn vị

có liên quan (thuộc chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- V22; H45; H43;

- Tổng cục VIII (13);

- Lưu: … (14) …

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(01) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước

ban hành văn bản.

(02) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(03) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(04) Địa danh nơi phát hành văn bản.

(05) Tên gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

dự án đầu tư xây dựng công trình (phải ghi cả địa chỉ liên hệ của nhà thầu).

(06) Tên công trình được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án (báo cáo kinh

tế kỹ thuật) đầu tư xây dựng công trình.

(07) Ghi chức vụ của người đứng đầu đơn vị ban hành Quyết định (ví dụ: Tổng

cục trưởng các Tổng cục; Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ; Hiệu trưởng các Trường

đào tạo; Giám đốc các Học viện; Giám đốc các Bệnh viện, Công ty thuộc Tổng

cục Hậu cần - Kỹ thuật; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ; Giám

thị các Trại giam; Giám đốc các Cơ sở giáo dục; Hiệu trưởng các Trường giáo

dưỡng; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(08) Tên đơn vị trúng thầu theo kết quả chấm thầu.

(09) Giá trúng thầu theo kết quả chấm thầu.

(10) Phương thức thực hiện hợp đồng đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt

kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình.

(11) Tiến độ xây dựng công trình theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

(12) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu

(nếu cần)./.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang