Tài liệu

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 526     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu,Mẫu số 08 Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011
background image

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 08 

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 

65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 

CẤP CHỦ QUẢN (01) 

CHỦ ĐẦU TƯ (02) 

------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../QĐ-(03) …..  

(04) …….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu (05) ................. công trình 

(06) .............................................................. 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH (07) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu 

số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 

19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản; 

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành 

Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số …… ngày …../…../……. của Bộ trưởng Bộ Công an (Tổng 

cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: (06)................; 

Căn cứ Quyết định số …….. ngày ……/……./…….. của Bộ trưởng Bộ Công an 

(Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự 

án đầu tư xây dựng công trình: … (06) …..; 

Căn cứ Quyết định số …….. ngày ……../……../……… của Chủ đầu tư (02) phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình: (06) 

……………..; 

Xét kết quả đấu thầu gói thầu ………. công trình ……….., kèm Tờ trình số 

……… ngày ……../……./………. và báo cáo kết quả thẩm định số ……… ngày 

…../………/…………..; 

Theo đề nghị của đồng chí (Thủ trưởng đơn vị thẩm định của chủ đầu tư) 

…………………, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.

 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu (05) …………….. công trình: (06) 

…………. với nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đơn vị trúng thầu: (08)  ..............................................................................  

2. Giá trúng thầu: (09) ……………… đồng. (bằng chữ (10)  .............................). 

3. Phương thức thực hiện hợp đồng: (11) .............................................................  

background image

 

 

 

 

 

 

 

4. Thời gian thi công: (12) ……………….. ngày (kể từ ngày khởi công công 

trình). 

Điều 2. Đồng chí (đại diện đơn vị được giao thẩm định) ……………., đồng chí 

(đại diện các đối tác khác có liên quan) ……………… và Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan (thuộc chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như điều 2; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- V22; H45; H43; 

- Tổng cục VIII (13); 

- Lưu: … (14) … 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ghi chú: 

(01) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước 

ban hành văn bản. 

(02) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 

(03) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 

(04) Địa danh nơi phát hành văn bản. 

Liên hệ quảng cáo

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Mẫu số 08 Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 526     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 852 Lượt xem: 145501
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99398
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61136
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 53 Lượt xem: 57809
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47277
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39297
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29801