Thành viên idoc2012

Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (UBND)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (UBND)

- 12 tháng trước
410
Báo lỗi

Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu theo quy định nhà nước

Nội dung
ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.5 Xã/phường………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quận………… Tỉnh/thành phố……… Số:……/QĐ-UBND Ngày……tháng…năm…… QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ (BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ:

ÔNG

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Người được giám hộ: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................................................... Theo Quyết định công nhận giám hộ số:………………………………...ngày……tháng……năm…….. của:……………………………………………………………………………………………………….. Lý do chấm dứt giám hộ:………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký giám hộ Số:……….Quyển số:……… TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Cán bộ tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH …………………… ………………….....

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang