Tài liệu

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6262     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU,Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử…
background image

……………………. 

……………………. 

C

ỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

M

ẫu HK04 ban hành 

theo TT s

ố 81/2011/TT-

BCA ngày 15/12/2011 

 

PHI

ẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 

Kính g

ửi:  ………………………………………………. 

………………………………………………. 

1. H

ọ và tên người có thay đổi 

(1):.................................................................................................  

2. H

ọ và tên gọi khác (nếu có): .....................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính: .................................................  

5. Nơi sinh:...................................................................................................................................  

6. Quê quán: ................................................................................................................................  

7. Dân t

ộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................  

10. CMND s

ố:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: ......................................................  

12. H

ồ sơ hộ khẩu số: ………………………... 13. Sổ hộ khẩu số: .................................................  

14. H

ọ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ: .........................  

16. Nơi thường trú:.......................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

N

ỘI DUNG THAY ĐỔI 

(2) 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 

 

CÁN B

Ộ LẬP PHIẾU 

(Ký, ghi rõ h

ọ tên) 

…….ngày……tháng……năm.... 
TRƯỞNG CÔNG AN………….. 

(Ký, ghi rõ h

ọ tên và đóng dấu) 

____________ 

(1) Vi

ết chữ in hoa đủ dấu 

background image

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay 
đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký 
thường trú thì Công an nơi đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: họ và tên; ngày, tháng, năm 
sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng 
ký th

ường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp). 

 

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6262     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 849 Lượt xem: 145302
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99333
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61064
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57447
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47246
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39257
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29773