Tài liệu

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10620     Tải về: 29     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 81 _8_.doc

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Mẫu HK04 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………….

……………………………………………….

1. Họ và tên người có thay đổi (1): .................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): .....................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính: .................................................

5. Nơi sinh:...................................................................................................................................

6. Quê quán: ................................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................

10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: ......................................................

12. Hồ sơ hộ khẩu số: ………………………... 13. Sổ hộ khẩu số: .................................................

14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ: .........................

16. Nơi thường trú:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

CÁN BỘ LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….ngày……tháng……năm.... TRƯỞNG CÔNG AN………….. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì Công an nơi đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315