Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

- 04/21/2013
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

- 04/21/2013
11,550
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 81 _8_.doc

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Mẫu HK04 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………….

……………………………………………….

1. Họ và tên người có thay đổi (1): .................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): .....................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính: .................................................

5. Nơi sinh:...................................................................................................................................

6. Quê quán: ................................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................

10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: ......................................................

12. Hồ sơ hộ khẩu số: ………………………... 13. Sổ hộ khẩu số: .................................................

14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ: .........................

16. Nơi thường trú:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

CÁN BỘ LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….ngày……tháng……năm.... TRƯỞNG CÔNG AN………….. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì Công an nơi đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang