Tài liệu

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1948     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2,Ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch…
background image

Mẫu số 07/ TT- LLTP 

 
 
 

........ 

 

.............................................. 

………………………………………..

 

Số: …………./………….. 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

 
 

………, ngày……. tháng …… năm……… 

 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2 

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 ; 
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày  23 tháng  11 năm 2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, 
 

XÁC NHẬN: 

1. Họvà tên

2............................................................................................ 2. Giới tính:………….... 

3. Ngày, tháng, năm sinh:...../...../........4.

 Nơi sinh3:……………………………………………... 

5. Quốc tịch:..........................................…………………………………………………………. 
6. Nơi thường trú 

4:...............................................................................................................….. 

7. Nơi tạm trú 

5:.......................................................................... …............................................. 

8. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… 

6 Số: ................................................................. 

Cấp ngày........tháng .......năm...............Tại: ................................................................................. 
9. Họ và tên cha:......................................................................................................................... 
10. Họ và tên mẹ: ....................................................................................................................... 
11. Họ và tên vợ/chồng:.............................................................................................................. 

        12. Tình trạng án tích: ………………………………………………………………………… 

 

Bản án số ................/ ......................ngày .............tháng.................năm................................................................. 
của Tòa án nhân dân............................................................................................................................................... 

Tội danh - Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:..................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
Hình phạt chính:...................................................................................................................................................... 
Hình phạt bổ sung:.................................................................................................................................................. 
Nghĩa vụ dân sự, án phí:......................................................................................................................................... 
Tình trạng thi hành án:............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Xóa án tích

7:............................................................................................................................................................ 

 

      13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: 

         …………………………………………………………………………………………………… 

Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết 
định, Tòa án ra quyết định. 

 

 

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm 

 

background image

Thời  hạn  không  được  thành  lập,  quản 
lý doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

 

Trang…….

 

(Phiếu này gồm có……trang) 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 ) 

 
 
 
 
 

 
Ghi chú 
 

1  Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
 
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 
 

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. 
 

 

6 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 
 
7 Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm…. 
  Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích. 
 
 

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp ; Mẫu số 07/ TT- LLTP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1948     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 855 Lượt xem: 147195
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100202
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 257 Lượt xem: 61774
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60773
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47589
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39684
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30171