Tài liệu

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3065     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2
Ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp ; Mẫu số 07/ TT- LLTP
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - a quyen dan su 3 8.doc

Mẫu số 07/ TT- LLTP

........

..............................................

………………………………………..1

Số: …………./…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……. tháng …… năm………

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 ; Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN: 1. Họvà tên2............................................................................................ 2. Giới tính:………….... 3. Ngày, tháng, năm sinh:...../...../........4. Nơi sinh3:……………………………………………... 5. Quốc tịch:..........................................…………………………………………………………. 6. Nơi thường trú 4:...............................................................................................................….. 7. Nơi tạm trú 5: .......................................................................... …............................................. 8. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… 6 Số: ................................................................. Cấp ngày........tháng .......năm...............Tại: ................................................................................. 9. Họ và tên cha:......................................................................................................................... 10. Họ và tên mẹ: ....................................................................................................................... 11. Họ và tên vợ/chồng: ..............................................................................................................

12. Tình trạng án tích: …………………………………………………………………………

Bản án số ................/ ......................ngày .............tháng.................năm................................................................. của Tòa án nhân dân............................................................................................................................................... Tội danh - Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:..................................................................................... ................................................................................................................................................................................. Hình phạt chính:...................................................................................................................................................... Hình phạt bổ sung:.................................................................................................................................................. Nghĩa vụ dân sự, án phí:......................................................................................................................................... Tình trạng thi hành án:............................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………….

Xóa án tích7:............................................................................................................................................................

13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

…………………………………………………………………………………………………… Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định.

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm

Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

Trang…….

(Phiếu này gồm có……trang)

NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Ghi chú

1 Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. 6 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 7 Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm…. Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315