Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)
/6 trang
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

- 12 tháng trước
8,763
Báo lỗi

Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:..

Nội dung

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

M U PHI U ĐI U TRAẪ Ế Ề (S d ng đ ph ng v n h nông dân)ử ụ ể ỏ ấ ộ

H và tên ng i ph ng v n:.................................................................................ọ ườ ỏ ấ H và tên ng i đ c ph ng v n........................................................................ọ ườ ượ ỏ ấ Thôn: ..................... Xã: ................. Huy n: ......................T nh:...............ệ ỉ

Gi i tính: ............. ớ □ Nam .............. □ Nữ Tu i: ............ Dân t c: ................ Trình đ : ...............ổ ộ ộ Chúng tôi r t mong mu n gia đinh Ông/Bà cung c p cho chúng tôi m t s thông tin v ho t đ ngấ ố ấ ộ ố ề ạ ộ s n xu t nông nghi p năm 2011.ả ấ ệ 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu kh u: …………………………………...........ẩ 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao đ ng: ộ ………………………………......... 3- Di n tích canh tác c a gia đình:......................................................................ệ ủ 4- S m nh ru ng c a gia đình:...........................................................................ố ả ộ ủ 5- Di n tích đ t 2 lúa:..........................................................................................ệ ấ 6- Di n tích đ t lúa - màu:...................................................................................ệ ấ 7- Di n tích đ t màu:...........................................................................................ệ ấ 8- Các lo i cây tr ng canh tác c a gia đình:........................................................ạ ồ ủ 9- Các công th c luân canh:ứ

TT Lo i đ tạ ấ Vụ Ghi chú Xuân Mùa Đông

1 2 lúa

2 Lúa - màu

3 Đ t màuấ 4 Đ t khácấ

1

10- Các gi ng cây tr ng và năng su t:ố ồ ấ

TT Cây tr ng/ vồ ụ Gi ngố NS (kg/sào) T/ nh pậ (1.000đ)

1 Lúa Xuân

Mùa

2 tỚ

3 D a, Bíư

4 Ngô

5 Khoai tây

6 Đ u t ngậ ươ

7 L cạ

8 Rau màu

11- M c đ u t phân bón cho các lo i cây tr ngứ ầ ư ạ ồ

TT Lo i câyạ Ch ng lo i, l ng (kg/sào)ủ ạ ượ PP bón (%) P. Chu ngồ Đ m UReạ Supelan KCl Lót Thúc1 Thúc2

1 Lúa

2 tỚ 3 D a, Bíư 4 Ngô 5 Khoai tây 6 Đ u t ngậ ươ 7 L cạ 8 Rau màu

..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

2

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 12- Chi phí s n xu t m t s lo i cây tr ng:ả ấ ộ ố ạ ồ

Lo i cây/vạ ụ H ng m cạ ụ S l ngố ượ (kg/sào)

Thành ti n ề (1.000đ)

Ghi chú

Lúa xuân

H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Lúa mùa

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi BVTV Thu c tr cố ữ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ tỚ H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ

3

Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

D a, Bíư

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Ngô

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ Khoai tây H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ

4

Chi phí khác T ngổ

Đ u t ngậ ươ

Gi ng ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

L cạ

Gi ng ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Rau màu

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ .................................................................................................................................................................

5

Xin c m n gia đình Ông (Bà) đã cho chúng tôi bi t m t s thông tin!ả ơ ế ộ ố ..................., ngày..... tháng..... năm 20 .

Ng i ph ng v nườ ỏ ấ

6

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT