Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

- 04/16/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

- 04/16/2013
8,831
Báo lỗi

Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:..

Nội dung

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

M U PHI U ĐI U TRAẪ Ế Ề (S d ng đ ph ng v n h nông dân)ử ụ ể ỏ ấ ộ

H và tên ng i ph ng v n:.................................................................................ọ ườ ỏ ấ H và tên ng i đ c ph ng v n........................................................................ọ ườ ượ ỏ ấ Thôn: ..................... Xã: ................. Huy n: ......................T nh:...............ệ ỉ

Gi i tính: ............. ớ □ Nam .............. □ Nữ Tu i: ............ Dân t c: ................ Trình đ : ...............ổ ộ ộ Chúng tôi r t mong mu n gia đinh Ông/Bà cung c p cho chúng tôi m t s thông tin v ho t đ ngấ ố ấ ộ ố ề ạ ộ s n xu t nông nghi p năm 2011.ả ấ ệ 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu kh u: …………………………………...........ẩ 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao đ ng: ộ ………………………………......... 3- Di n tích canh tác c a gia đình:......................................................................ệ ủ 4- S m nh ru ng c a gia đình:...........................................................................ố ả ộ ủ 5- Di n tích đ t 2 lúa:..........................................................................................ệ ấ 6- Di n tích đ t lúa - màu:...................................................................................ệ ấ 7- Di n tích đ t màu:...........................................................................................ệ ấ 8- Các lo i cây tr ng canh tác c a gia đình:........................................................ạ ồ ủ 9- Các công th c luân canh:ứ

TT Lo i đ tạ ấ Vụ Ghi chú Xuân Mùa Đông

1 2 lúa

2 Lúa - màu

3 Đ t màuấ 4 Đ t khácấ

1

10- Các gi ng cây tr ng và năng su t:ố ồ ấ

TT Cây tr ng/ vồ ụ Gi ngố NS (kg/sào) T/ nh pậ (1.000đ)

1 Lúa Xuân

Mùa

2 tỚ

3 D a, Bíư

4 Ngô

5 Khoai tây

6 Đ u t ngậ ươ

7 L cạ

8 Rau màu

11- M c đ u t phân bón cho các lo i cây tr ngứ ầ ư ạ ồ

TT Lo i câyạ Ch ng lo i, l ng (kg/sào)ủ ạ ượ PP bón (%) P. Chu ngồ Đ m UReạ Supelan KCl Lót Thúc1 Thúc2

1 Lúa

2 tỚ 3 D a, Bíư 4 Ngô 5 Khoai tây 6 Đ u t ngậ ươ 7 L cạ 8 Rau màu

..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

2

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 12- Chi phí s n xu t m t s lo i cây tr ng:ả ấ ộ ố ạ ồ

Lo i cây/vạ ụ H ng m cạ ụ S l ngố ượ (kg/sào)

Thành ti n ề (1.000đ)

Ghi chú

Lúa xuân

H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Lúa mùa

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi BVTV Thu c tr cố ữ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ tỚ H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ

3

Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

D a, Bíư

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Ngô

H t gi ng ạ ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ Khoai tây H t gi ng ạ ố

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ

4

Chi phí khác T ngổ

Đ u t ngậ ươ

Gi ng ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

L cạ

Gi ng ố Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ

Rau màu

Phân chu ngồ Đ mạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâuố ừ Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ngộ Chi phí khác

T ngổ .................................................................................................................................................................

5

Xin c m n gia đình Ông (Bà) đã cho chúng tôi bi t m t s thông tin!ả ơ ế ộ ố ..................., ngày..... tháng..... năm 20 .

Ng i ph ng v nườ ỏ ấ

6

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang