Tài liệu

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1953     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU,Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử…
background image

C

ỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

M

ẫu HK02 ban hành 

theo TT s

ố 81/2011/TT-

BCA ngày 15/12/2011 

 

PHI

ẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 

Kính g

ửi: …………………………………………………….. 

I. Thông tin v

ề người viết phiếu báo 

1. H

ọ và tên

(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............  

3. CMND s

ố:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số: ............................................  

5. Nơi thường trú:.........................................................................................................................  

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................  

……………………………………………………..S

ố điện thoại liên hệ: ............................................  

II. Thông tin v

ề người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

1. H

ọ và tên

(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............  

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch: ......................  

6. CMND s

ố:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số: ............................................  

8. Nơi sinh:...................................................................................................................................  

9. Quê quán: ................................................................................................................................  

10. Ngh

ề nghiệp, nơi làm việc: .....................................................................................................  

11. Nơi thường trú:.......................................................................................................................  

12. 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................  

……………………………………………………..S

ố điện thoại liên hệ: ............................................  

13. H

ọ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................  

15. N

ội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

(2): ................................................................................  

....................................................................................................................................................  

16. Nh

ững người cùng thay đổi: 

TT 

H

ọ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Gi

ới 

tính 

Nơi 

sinh 

Ngh

ề 

nghi

ệp 

Dân 

t

ộc 

Qu

ốc 

t

ịch 

CMND s

ố 

(ho

ặc Hộ 

chi

ếu số) 

Quan h

ệ 

v

ới 

người có 

thay đổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….ngày……tháng……năm……. 

Ý KI

ẾN CỦA CHỦ HỘ 

(3) 

(Ghi rõ n

ội dung và ký, ghi rõ họ tên) 

……….n

gày……tháng……năm……. 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO 

(Ký, ghi rõ h

ọ tên) 

 

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1953     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 848 Lượt xem: 145104
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99256
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60986
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57260
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47199
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39213
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29743