Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

- 04/21/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

- 04/21/2013
3,923
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 81 _6_.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............

3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số: ............................................

5. Nơi thường trú:.........................................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................

……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch: ......................

6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số: ............................................

8. Nơi sinh:...................................................................................................................................

9. Quê quán: ................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .....................................................................................................

11. Nơi thường trú:.......................................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................

……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................

13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): ................................................................................

....................................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với

người có thay đổi

……….ngày……tháng……năm……. Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang