Thành viên idoc2012

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

- 05/08/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

- 05/08/2013
1,108
Báo lỗi

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày : [NGAY THANG NAM]  Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam. GIỮA : [TEN DOANH NGHIEP] 

Nội dung
HÔÏP ÑOÀNG XUAÁT KHAÅU GAÏO

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Số :..................

Ngày : [NGAY THANG NAM] 

Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam.

GIỮA : [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP] 

Điện thoại : [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] 

Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN] 

Dưới đây được gọi là Bên mua.

VÀ : [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP] 

Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX] 

Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN] 

Dưới đây được gọi là Bên bán.

Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo  những điều kiện sau :

1. TÊN HÀNG : Gạo Việt Nam đã xát

2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA :

­ Độ ẩm : không quá 14%

­ Tạp chất : không quá 0,05%

­ Hạt vỡ : không quá 25%

­ Hạt nguyên : ít nhất 40%

­ Hạt bị hư : không quá 2%

­ Hạt bạc bụng : không quá 8%

­ Hạt đỏ : kh6ng quá 4%

­ Hạt non : không quá 1%

­ Mức độ xác : mức độ thông thường.

3. SỐ LƯỢNG : [SO LUONG] tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.

4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI : đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg  tịnh.

5. GIAO HÀNG : + [SO LUONG] tấn giao trong tháng [THANG]

  + [SO LUONG] tấn giao trong tháng [THANG]

6.  GIÁ  CẢ   :  [SO  TIEN]  USD/tấn   [CIF,  FOB]  Cảng   [TEN CANG GIAO  HANG]

7. THANH TOÁN : Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang

Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản  của Ngân hàng [TEN NGAN HANG] và yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng  sau đây để thanh toán.

­ Trọn bộ hóa đơn thương mại.

­ Trọn bộ vận đơn sạch hàng đã chất lên tàu.

­ Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập phát  hành.

­ Giấy chứng nhận xuất xứ.

­ Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật.

­ Giấy chứng nhận khử trùng.

­ Bảng kê hàng hóa (danh sách đóng gói)

­ Giấy chứng nhận vệ sinh trên tàu sẵn sàng cho hàng hóa vào.

8. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI GIAO HÀNG : người mua có quyền kiển định  hàng hóa trước khi giao hàng.

9. BẢO HIỂM : do người mua chịu.

10. TRỌNG TÀI : Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ/  liên quan đến hợp đồng này hay vi  phạm hợp đồng này mà  hai bên mua bán  không thể hòa giải, thương lượng được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại  tòa/trọng tài [TEN TOA AN, TRONG TAI KINH TE]

11. NHỮNG ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG :

a/ Tại cảng giao hàng, hàng hóa sẽ được xếp lên tàu theo tỷ lệ xếp dỡ là  [SO LUONG] tấn trong [SO NGAY] làm việc thời tiết thích hợp, 24 tiếng liên tục,  chủ nhật và ngày lễ được trừ ra trừ khi những ngày nghỉ này được sử dụng để bốc  xếp hàng lên tàu. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến trước 12 giờ trưa thì thời gian  xếp hàng sẽ bắt đầu ngay vào lúc 13 giờ cùng ngày. Nếu thông báo tàu sẵn sàng 

đến sau 12 giờ trưa nhưng trước giờ tan sở (17 giờ) thì thời gian xếp hàng sẽ bắt  đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Những vật chèn lót do người mua hoặc chủ tàu cung cấp và chịu phí tổn.

b/ Việc kiểm kiện trên bờ sẽ do người bán thực hiện và chịu phí tổn, việc  kiểm kiện trên tàu sẽ do người mua hay chủ tàu chịu trách nhiệm và phí tổn.

c/ Mọi dạng thuế tại cảng giao hàng đều do người bán chịu.

d/ Thưởng phạt do thời  gian xếp hàng sẽ được quy định trong hợp đồng  thuê tàu.

e/ Tất cả những điều khoản khác sẽ theo hợp đồng thuê tàu .

12. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG : Hợp đồng này sẽ áp dụng theo luật pháp của  [TEN NUOC BAN HANH LUAT] .

13. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG : Hợp đồng này áp dụng những điều  bất khả kháng trong Điều 01 của ấn bản số 412 do Phòng Thương mại quốc tế  phát hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM ĐỊNH : Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy, nhà  kho về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói (bao bì và hộp)  của số gạo trắng gốc Việt Nam này sẽ do Vinacontrol tải Việt Nam đảm nhiệm, phí  tổn kiểm định này sẽ do bên bán chịu.

15. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng trong hợp đồng này được diễn giải  theo ấn bản 1990 và những phụ lục của nó.

Hợp đồng bán hàng này được làm tại [DIA DIEM] vào ngày [NGAY THANG  NAM], hợp đồng này lập thành 4 (bốn) bản, bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2  (hai) bản.

BÊN MUA BÊN BÁN

Ngày : [NGAY THANG NAM] VÀ : [TEN DOANH NGHIEP]

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang