Tài liệu

MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14527     Tải về: 33     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - tài liệu, sách iDoc.Vn CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
***********
HP ĐỒNG VN CHUYN HÀNG HÓA
S : [SO HD]/HĐVCHH
- Căn c Pháp lnh hp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 ca Hi đồng Nhà
nước và Ngh định s 17/HĐBT ngày 16-01-1990 ca Hi đồng B trưởng (nay là
Chính ph) quy định chi tiết thi hành Pháp lnh hp đồng kinh tế.
- Căn c [TEN CAC VAN BAN PHAP QUY VE VAN TAI HANG HOA CUA
NGANH HOAC ĐIA PHUONG NEU CO).
- Căn c vào s tha thun ca hai bên.
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] ti [ĐIA ĐIEM KY KET].
Chúng tôi gm có :
Bên A : Ch hàng
- Tên cơ quan (hoc doanh nghip) : [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa ch : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Đin thoi : [SO DT]
- Tài khon s : [SO TAI KHOAN] M ti ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại din là Ông (Bà) : [HO VA TEN] Chc v: [CHUC VU]
- Giy y quyn s : [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chc v : [GIAM DOC
HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên B : Bên ch phương tin
- Tên cơ quan (hoc doanh nghip) : [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa ch : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Đin thoi : [SO DT]
- Tài khon s : [SO TAI KHOAN] M ti ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
- Đại din là Ông (Bà) : [HO VA TEN] Chc v : [CHUC VU]
- Giy y quyn s : [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chc v : [GIAM DOC
HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).
Hai bên thng nht tha thun ni dung hp đồng như sau:
Điu 1 : Hàng hóa vn chuyn
1. Tên hàng : Bên A thuê bên B vn ti nhng hàng hóa sau :
[TEN HANG HOA]
2. Tính cht hàng hóa :
Bên B cn lưu ý bo đảm cho bên A nhng loi hàng sau được an toàn :
- [SO LOAI HANG] hàng cn gi tươi sng : [TEN HANG]
- [SO LOAI HANG] hàng cn bo qun không để biến cht [TEN HANG]
- [SO LOAI HANG] hàng nguy him cn che đậy hoc để riêng [TEN
HANG]
- [SO LOAI HANG] hàng d v [TEN HANG]
- [SO SUC VAT] súc vt cn gi sng bình thường [TEN SUC VAT]
3. Đơn v tính đơn giá cước (phi quy đổi theo quy định ca Nhà nước, ch
được t tha thun nếu Nhà nước chưa có quy định)
Điu 2 : Địa đim nhn hàng và giao hàng
1/ Bên B đưa phương tin đến nhn hàng ti (kho hàng) s nhà...........[DIA
CHI GIAO] do bên A giao.
(Chú ý: Địa đim nhn hàng phi là nơi mà phương tin vn ti có th vào
ra thun tin, an toàn).
2/ Bên B giao hàng cho bên A ti địa đim [DIA CHI GIAO] (có th ghi địa
đim mà người mua hàng bên A s nhn hàng thay cho bên A).
Điu 3 : Định lch thi gian giao nhn hàng
STT Tên
hàng
Nhn hàng Giao hàng Ghi
chú
S
lượng
Địa
dim
Thi
gian
S
lượng
Địa
đim
Thi
gian
Điu 4 : Phương tin vn ti
1/ Bên A yêu cu bên B vn ti s hàng trên bng phương tin [TEN
PHUONG TIEN] (xe ti, tàu thy, máy bay v.v…).
Liên hệ quảng cáo

Phi có nhng kh năng cn thiết như :
- Tc độ phi đạt [SO Km/h] km/ gi.
- Có máy che [CHAT LIEU MAI CHE];
- S lượng phương tin là : [SO PHUONG TIEN]
2/ Bên B chu trách nhim v k thut cho phương tin vn ti để bo đảm
vn ti trong thi gian là: [SO NGAY THANG NAM]
3/ Bên B phi chun b đầy đủ giy t cho phương tịên đi li hp l trên
tuyến giao thông đó để vn ti s hàng hóa đã tha thun như trên và chu mi
hu qu v giy t pháp lý ca phương tin vn ti.
4/ Bên B phi làm v sinh phương tin vn ti khi nhn hàng chi phí v sinh
phương tin vn ti sau khi giao hàng bên A phi chu là [SO TIEN] đồng.
5/ Sau khi bên B đưa phương tin đến nhn hàng mà bên A chưa có hàng
để giao sau: [SO PHUT] phút thì bên A phi chng nhn cho bên B đem phương
tin v (t 30 phút đến 60 phút có th đòi v) và phi tr giá cước ca loi hàng
thp nht v giá vn ti theo đon đường đã hp đồng. Trong trưng hp không
tìm thy người đại din ca bên A ti địa đim giao hàng, bên B ch sau 30 phút
có quyn nh y ban nhân dân cơ s xác nhn phương tin có đến ri cho phương
tin v và yêu cu thanh toán chi phí như trên.
6/ Bên B có quyn t chi không nhn hàng nếu bên A giao hàng không
đúng loi hàng ghi trong vn đơn khi xét thy phương tin điu đng không thích
hp vi loi hàng đó, có quyn bt bên A phi chu ph[SO THANG] [SO %] giá tr
tng cước phí (tương đương trường hp đơn phương đình ch hp đồng).
7/ Trường hp bên B đưa phương tin đến nhn hàng chm so vi lch giao
nhn phi chu pht hp đồng là: [SO TIEN] đồng/ gi.
Điu 5 : V giy t cho vic vn chuyn hàng hóa
1/ Bên B phi làm giy xác báo hàng hóa (phi được đại din bên B ký,
đóng du xác nhn) trước gi so vi thi đim giao hàng.
2/ Bên B phi xác báo li cho bên A s lượng và trng ti các phương tin
có th điu đng trong 24 gi trước khi bên A giao hàng. Nếu bên A không xác
báo xin phương tin thì bên B không chu trách nhim.
3/ Bên A phi làm vn đơn cho tng chuyến giao hàng ghi rõ tên hàng và
s lượng (phi viết rõ ràng, không ty xóa, gch b, viết thêm, viết chng hay dán
chng…Trường hp cn sa cha, xóa b Phi có ký chng thc). Bên A phi
có trách nhim v nhng điu mình ghi vào vn đơn giao cho bên B.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14527     Tải về: 33     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng Lượt tải: 58 Lượt xem: 27034
Hợp đồng cho thuê Kiốt Lượt tải: 115 Lượt xem: 24492
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lượt tải: 33 Lượt xem: 14522
Hợp đồng thuê máy móc thiết bị Lượt tải: 89 Lượt xem: 14253