Thành viên idoc2012

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

- 09/21/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

- 09/21/2012
5,211
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu C1-07/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN Kính gửi: Số: ................... - Cơ quan thu ..................................................................................................................................................................................................................................... - Kho bạc Nhà nước: .............................................................................. Tỉnh, TP .............................................................................................................................. I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH: Người đề nghị điều chỉnh: ....................................................................................Mã số thuế/CMND/HC,CQ thu ................................................................................................... Địa chỉ:

Nội dung
Microsoft Word - TT128BTC8.doc

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ……. Mẫu C1-07/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN Số: ...................

Kính gửi: - Cơ quan thu ..................................................................................................................................................................................................................................... - Kho bạc Nhà nước: .............................................................................. Tỉnh, TP ..............................................................................................................................

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Người đề nghị điều chỉnh: ....................................................................................Mã số thuế/CMND/HC,CQ thu ...................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................ Xã .................................... Huyện .......................................Tỉnh, TP .......................................................

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN  nộp tiền mặt tại ngân hàng  nộp bằng chuyển khoản tại KBNN  nộp bằng chuyển khoản tại NH 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu .................................................. (hoặc) KBNN .................................................... điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu : ................................................................................................................................................................................ Mã số: ................................................

Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại GNT số,

ngày

Mã số ĐT nộp

thuế

Nội dung nộp NSNN Tài

khoản Mã

chương Mã

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tài khoản

Mã chương

Mã ngành KT

(K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tổng cộng Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Ngày ..... tháng ...... năm ....

Người lập Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu)

II- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA CƠ QUAN THU (1) Mẫu C1-07/NS (tiếp) Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại GNT

số, ngày

Mã số ĐT nộp

thuế

Nội dung nộp NSNN Tài

khoản Mã

chương Mã

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tài khoản

Mã chương

Mã ngành KT

(K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tổng cộng Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Đề nghị KBNN …………………………………………….. Tỉnh, TP ………………………………………………… căn cứ nội dung điều chỉnh trên đây để hạch toán điều chỉnh theo quy định.

Ngày...... tháng ....... năm ...

CƠ QUAN THU …

Người đối chiếu Thủ trưởng

III- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước...................................................................đã điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cơ quan thu ............................................................... đúng chi tiết nêu trên.

Hạch toán điều chỉnh số liệu ngày..........tháng...........năm ....... KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán Kế toán trưởng

Ghi chú: - (1) mục II dành cho cơ quan thu ghi khi chấp nhận điều chỉnh theo yêu cầu của người nộp. Trường hợp cơ quan thu tự phát hiện sai sót và lập Giấy đề nghị điều chỉnh thì không xác nhận tại mục II.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang