Tài liệu

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6977     Tải về: 33     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN Mẫu số: 01/MTK

VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ..................................................................................................................

Tên đơn vị: .............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ..................................... Mã ĐVQHNS...........................................................

Do cơ quan: ........................................................................................Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ...............................................................................................Điện thoại: ...............................

Họ và tên chủ tài khoản:

............................................................................................................... .....................

..........................

Quyết định bổ nhiệm: Số............................ngày....... tháng..........năm...................... ..........................

CMND số: ...................... Cấp ngày ... tháng .... năm ........ Nơi cấp:..................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ...........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................................................

Để giao dịch về: .....................................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

...................................

Kế toán trưởng

Họ

tên:...........................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

1

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

....................................

2

....................................

Mẫu dấu: (1) (2)

Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho

bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đăng ký trên.

............, ngày....... tháng....... năm ........

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và

đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1106 Lượt xem: 172671
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117593
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82664
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73195
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54097
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48450
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45102