Thành viên idoc2012

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

- 04/29/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

- 04/29/2013
7,399
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Nội dung

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN Mẫu số: 01/MTK

VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ..................................................................................................................

Tên đơn vị: .............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ..................................... Mã ĐVQHNS...........................................................

Do cơ quan: ........................................................................................Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ...............................................................................................Điện thoại: ...............................

Họ và tên chủ tài khoản:

............................................................................................................... .....................

..........................

Quyết định bổ nhiệm: Số............................ngày....... tháng..........năm...................... ..........................

CMND số: ...................... Cấp ngày ... tháng .... năm ........ Nơi cấp:..................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ...........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................................................

Để giao dịch về: .....................................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

...................................

Kế toán trưởng

Họ

tên:...........................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

1

....................................

2

....................................

Người được uỷ

quyền

1

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis

Họ tên:

.........................

Chức vụ:

.......................

....................................

2

....................................

Mẫu dấu: (1) (2)

Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho

bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đăng ký trên.

............, ngày....... tháng....... năm ........

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và

đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang