Thành viên idoc2012

Mẫu giấy cam kết

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu giấy cam kết

- 12 tháng trước
1,599
Báo lỗi

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Nội dung
Giay cam ket chua huong chinh sach nha o, dat o

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT 1

CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở

Kính gửi :..................................................................................2

Tôi tên :.........................................Sinh năm :.....................................................

Chứng minh nhân dân số :..................................................................................

Do........................................................................................................................

cấp ngày :..........................tháng.......................năm..........................................

Địa chỉ  thường trú tại :........................................................................................

.............................................................................................................................

Và vợ (chồng) tên : .................................Sinh năm............................................

Chứng minh nhân dân số :............................do..................................................

cấp ngày............................tháng.......................năm..........................................

Địa chỉ  thường trú tại :........................................................................................

.............................................................................................................................

Nay chúng tôi cam kết chưa từng được Nhà nước giải quyết các chính sách về 

nhà ở, đất ở như sau :

- Được cấp nhà ở, nhà tình nghĩa.

-  Được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 

05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

1 M u này đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 / 3 /ẫ ượ ế ị ố 2004 c a y ban nhân dân thành phủ Ủ ố 2 Công ty Qu n lý nhà qu n (huy n), thành ph ho c H i đ ng bán nhà Quân khuả ậ ệ ố ặ ộ ồ 7, tùy theo c p có th m quy n qu n lý căn nhà đóấ ẩ ề ả

- Được giao đất không phải trả tiền đền bù cho người sử dụng đất.

-  Được hỗ trợ nhà ở, đất ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 

02 năm 1996 về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, 

Quyết định 64/1998/QĐ­ TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 về giảm tiền 

mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu 

nhà nước, Quyết định số 20/2000/QĐ­ TTg ngày 03 tháng 02 năm 

2000 về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 

8 năm 1945 cải thiện nhà ở.

Chúng tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 3 _______, ngày____tháng_____năm____

Người cam kết

(ký và ghi rõ họ và tên)

3 y ban nhân dân ph ng (xã, th tr n) n i th ng trú c a ng i cam k t xácỦ ườ ị ấ ơ ườ ủ ườ ế nh n v ch ký c a ng i cam k t ậ ề ữ ủ ườ ế

Tôi tên : Sinh năm : Người cam kết

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang