Tài liệu

Mẫu đơn xin việc " Tiếng Việt"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4218     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu đơn xin việc " Tiếng Việt" - tài liệu, sách iDoc.VnNội dung của đơn xin việc cần phải thực tế. Trước khi viết, cần phải tìm hiểu về công ty mình định xin việc. Tron
N i dung c a đ n xin vi c c n ph i th c t . Tr c khi vi t, c n ph i tìm hi u v ơ ế ướ ế
công ty mình đ nh xin vi c. Trong đ n, nên t rõ s quan tâm, t hào, trách nhi m ơ
v i công ty và nhi t tình v i công vi c.
Đ n xin vi c t t nh t nên g i cho cá nhân, tr tr ng h p công ty quy đ nh là g i vơ ườ
“Phòng Nhân s ” ho c “Phòng Tuy n d ng”. N u đ c thì nên g i cho ng i có toàn ế ượ ườ
quy n quy t đinh tuy n d ng. ế
Ví d 1:
Th a Quý Anh/Ch ư
B ng lá đ n xin vi c này, mong Quý Anh/Ch s tuy n d ng tôi vào làm đ i di n bán ơ
hàng k thu t c a Công ty. Thông tin này đ c đăng trên Tuyendung.com ngày th hai. ượ
Tôi xin g i kèm b n lý l ch tóm t t đ Quý Anh/Ch xem xét. Tôi tin t ng r ng Quý ưở
Anh/Ch s th y tôi có đ y đ năng l c và ph m ch t đ đ m b o hoàn thành t t công
vi c đó.
Đ c k lý l ch tóm t t c a tôi, Quý Anh/Ch s nh n th y qua h n hai năm làm công tác ơ
bán hàng k thu t, tôi đã có kinh nghi m v v n đ kinh doanh mua bán. Trong kh
năng c a mình, tôi khá thành th o vi c t o d ng và tái thi t l p m ng l i khách hàng, ế ướ
m r ng và qu n lý nh ng khu v c m i, đàm phán h p đ ng và d ch v sau khi bán
hàng. Tôi tin r ng nh ng kinh nghi m c a tôi trong lĩnh v c này s phát huy đ c tác ượ
d ng trong Công ty ABC.
Ngoài ra, tôi còn thông th o, hi u bi t các quá trình đ u th u c a các h kinh doanh và ế
phân lo i s hi u linh ki n và s đ . Trong hai năm kinh doanh, tôi đã nâng đ c l ng ơ ượ ượ
tiêu th hàng hóa lên g p đôi. Tôi đ c coi là ng i có th bi t phân bi t và gi i quy t ượ ườ ế ế
v n đ , không làm nh h ng đ n cá nhân, khách hàng và các đ i tác khác. ưở ế
Tôi mong r ng s có c h i đ c th o lu n v i Quý Anh/Ch v vi c s đóng góp s c ơ ượ
mình nh th nào đ i v i Công ty ABC. Mong câu tr l i c a Quý Anh/Ch . Hy v ngư ế
lúc thích h p, Quý Anh/Ch s thu x p th i gian đ ph ng v n tôi. ế
Xin g i t i Quý Anh/Ch l i chào trân tr ng!
Ký tên.
Ví d 2:
Th a Quý Anh/Ch ư
Tôi xin g i kèm theo b n lý l ch tóm t t c a tôi đ Quý Anh/Ch xem xét theo nh ư
qu ng cáo mà Quý Anh/Ch đăng trên trang “Tuyendung.com”.
Là m t tr lý phó t ng giám đ c và là m t chuyên gia trong lĩnh v c ngân hàng đ u t , ư
tôi tin r ng kinh nghi m c a b n thân s đáp ng đ c nh ng yêu c u c a Quý ư
Anh/Ch .
Tôi đã làm vi c trong lĩnh v c đó 5 năm, công vi c này có l đ c coi là “ đâu c n ta ượ
đi đ n đó”. Đi u này cũng là đ phát tri n thêm năng l c c a b n thân, giúp tôi có thế
chi n th ng đ i v i nh ng công vi c ph c t p. Tôi bi t cách tìm ra nh ng bi n phápế ế
gi i quy t v n đ có hi u qu , song v n luôn gi tính hài h c. ế ướ
V i kinh nghi m nhi u năm kinh doanh, qu n lý, tôi có s nh y c m đ i v i nh ng yêu
c u c a nhân viên cao c p. Tôi có b dày kinh nghi m, thông th o v máy vi tính. M i
ng i đánh giá tôi là m t ng i bi t ăn nói và vi t lách. ườ ườ ế ế
Tôi tin r ng Quý Công ty s t o cho tôi không khí làm vi c phù h p và có đ t d ng võ
cho nh ng kinh nghi m phong phú c a b n thân.V v n đ ti n l ng, tôi có yêu c u ươ
h p lý, có th tho thu n căn c vào trách nhi m th c t và c h i thăng ti n. ế ơ ế
Xin trân tr ng kính chào!
Ký tên
Mẫu đơn xin việc " Tiếng Việt"
Nội dung của đơn xin việc cần phải thực tế. Trước khi viết, cần phải tìm hiểu về công ty mình định xin việc. Trong đơn, nên tỏ rõ sự quan tâm, tự hào, trách nhiệm với công ty và nhiệt tình với công việc. Đơn xin việc tốt nhất nên gửi cho cá nhân, trừ trường hợp công ty quy định là gửi về “Phòng Nhân sự” hoặc “Phòng Tuyển dụng”. Nếu được thì nên gửi cho người có toàn quyền quyết đinh tuyển dụng.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4218     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21300
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 15709
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10272
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9823
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9645
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9009