Tài liệu

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4517     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT - tài liệu, sách iDoc.Vn Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Hnh phuùc
ÑÔN XIN XAC NHÂŃ ̣
Kính göûi: - UBND xaõ .............................................................................
- BGH Tr ng:ườ ..........................................................................
Em teân laø: ....................................................................................................
Sinh ngaøy: ....................................................................................................
Queâ quaùn: ....................................................................................................
Ñaõ döï kyø thi toát nghieäp THPT khoùa thi ngaøy …… thaùng …… naêm
20
Taïi hoäi ñoàng coi thi: ............................................................................
Keát quaû: Hoûng
Nay em laøm ñôn naøy nh đê nghi:̀ ̣
- BGH tr ng xac nhân cho em không trong th i gian bi ky luât câm thi.ườ ́ ̣ ờ ̣ ̉ ̣ ́
- UBND xa xac nhân cho em không trong th i gian truy c u trach nhiêm hinh s .̃ ́ ̣ ờ ứ ́ ̣ ̀ ự
Li do: ́ Để boå tuùc hoà sô döï thi toát nghieäp BTTHPT naêm hoïc 2010-2011.
Kính mong söï quan taâm cuûa quyù caáp. Em xin chaân thaønh caûm ôn!
…………………,ngaøy thaùng naêm 20
NGÖÔØI VIEÁT ÑÔN
(Kyù,ghi roõ hoï teân)
UBND xaõ:…………………… BGH Tröôøng:……………………………………….
Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT
 Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059