Thành viên nhattruong78

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên nhattruong78

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

- 12 tháng trước
4,612
Báo lỗi

 Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông

Nội dung
SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO QUAÛNG NGAÕI

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

ÑÔN XIN XAC NHÂŃ ̣

Kính göûi: - UBND xaõ ............................................................................. - BGH Tr ng:ườ ..........................................................................

Em teân laø: .................................................................................................... Sinh ngaøy: .................................................................................................... Queâ quaùn: .................................................................................................... Ñaõ döï kyø thi toát nghieäp THPT khoùa thi ngaøy …… thaùng …… naêm 20…… Taïi hoäi ñoàng coi thi: ............................................................................ Keát quaû: Hoûng Nay em laøm ñôn naøy kính đê nghi:̀ ̣

- BGH tr ng xac nhân cho em không trong th i gian bi ky luât câm thi.ườ ́ ̣ ờ ̣ ̉ ̣ ́ - UBND xa xac nhân cho em không trong th i gian truy c u trach nhiêm hinh s .̃ ́ ̣ ờ ứ ́ ̣ ̀ ự

Li do: ́ Đê ̉ boå tuùc hoà sô döï thi toát nghieäp BTTHPT naêm hoïc 2010-2011. Kính mong söï quan taâm cuûa quyù caáp. Em xin chaân thaønh caûm ôn!

…………………,ngaøy thaùng naêm 20

NGÖÔØI VIEÁT ÑÔN (Kyù,ghi roõ hoï teân)

UBND xaõ:…………………… BGH Tröôøng:……………………………………….

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang