Tài liệu

Mẫu đơn xin nghỉ việc (tiếng Việt và tiếng Anh)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13534     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc (tiếng Việt và tiếng Anh) - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn bạn cách viết đơn xin nghỉ việc bằng cả tiếng Việt và tiếng anh
M u 1:
H Tên: AAA, nhân viên Công ty BBB.
Kính g i: ông CCC, Giám đ c BBB.
Tôi r t l y làm ti c vì s không còn làm vi c t i BBB trong th i gian s p t i. Tôi r t ế
hài lòng và l y làm vinh d l n đ c làm vi c t i đây trong th i gian qua. Trong quá ượ
trình làm vi c t i đây, công ty đã cho tôi có đ c may m n làm vi c v i nh ng đ ng ượ
nghi p chân thành cùng v i m t môi tr ng làm vi c t t. Tôi chân thành c u chúc cho ườ
ông và công ty chúng ta s đ t đ c nh ng thành công nh mong mu n. ượ ư
Tôi quy t đ nh ng ng công vi c đ ti p t c công vi c h c t p cá nhân cũng nh gi iế ư ế ư
quy t m t s công vi c trong gia đình tôi th i gian t i. Tôi s r t hân h nh đ c giúpế ư
công ty trong vi c giúp đ , h ng d n và h p tác v i ng i thay vào v trí c a tôi hi n ư ườ
nay n u công ty có nhu c u, cũng nh s ti p t c đóng góp cho s phát tri n c a công tyế ư ế
trong th i gian sau này v i kh năng c a mình vai trò khác ho c h p tác v i công ty,
n u có th . ế
Tôi xin chân thành c m n công ty đã tin t ng tôi trong su t th i gian v a qua. M t l n ơ ư
n a, r t mong BBB c a chúng ta ngày càng th nh v ng. ượ
Th 6, ngày 13 tháng ZZZ năm XXXX.
Chân thành,
Ký tên.
H tên.
M u 2:
Ngày 10, tháng 06, năm 2008
Quang Hà, giám đ c công ty ABC
25 đ ng Kim Mã, Ba Đình ườ
Hà N I
Chú ý: c n vi t thêm đ a ch giao d ch ngay c khi b n g I t n tay. ế
Kính g i ông Nguy n:
Tôi r t l y làm ti c vì s không còn làm vi c t I công ty c a ông n a. Tôi đã xin vào ế
làm giám sát t I công ty X Z đ có th h c h I thêm kinh nghi m và tìm c h I ph t ơ
tri n m i.
Tôi r t hài long và l y làm m t vinh d l n đ c làm vi c t I công ty ABC trong vòng ự ớ ượ
b n năm qua. Trong quá trình làm vi c t I đây, tôi đã may m n đ c làm vi c v I ượ
nh ng đ ng nghi p chân thành và chuyên nghi p. Tôi chân thành c u chúc cho ông và
công ty ABC s đ t đ c nh ng thành công nh ý. ượ ư
Chú ý: N u b n v n mu n ti p t c m t ph n công vi c nào đó c a công ty ho c duy trìế ế
m I quan h lâu dài v I công ty đó, b n hãy đ ngh đ c giúp công ty trong vi c đào ư
t o nhân viên m I thay vào v trí c a mình.
Tôi s r t hân h nh đ c giúp công ty trong vi c tuy n ch n ho c đào t o nhân viên ư
m I thay vào v trí c a tôi trong vòng b n tu n ti p theo n u công ty có nhu c u. ế ế
Chú ý: N u b n r I công ty vì nh ng lý do nào khác ch không ph I vì có m t côngế
vi c m I t t h n thì b n nên tr l I trung th c và t nh . Hãy luôn luôn t ra khéo léo và ơ ả ờ ế
t nh . ế
M t s lý do xin thôi vi c:
Tôi quy t đ nh nh n v trí công vi c m I đ tìm thêm c h I phát tri n m I và đ t đ cế ơ ượ
nh ng m c tiêu ngh nghi p....
Tôi quy t đ nh tham gia m t khoá tu nghi p (vì có thêm m t b ng n a ho c m t côngế
vi c khác)....
Tôi đã quy t đ nh thay đ I m c tiêu ngh nghi p và đi theo m t h ng m i "_______" ế ướ
K t thúc th m t cách t nh mà không nh h ng đ n quan h c a b n v I công ty đó: ế ư ế ư ế
Tôi xin chân thành c m n công ty ABC đã tin t ng tôi trong su t th I gian v a qua. ơ ưở
M t l n n a, r t mong công ty ABC ngày càng th nh v ng ượ
Chân thành,
Tên
M u 3:
C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam
Đ c l p - T do - H nh phúc
.........ngày ... tháng ...năm
Đ N XIN NGH VI CƠ
Kính g i: Ban giám đ c Công ty.............
Tôi tên là : .............hi n đang công tác t i phòng..........
Tôi làm đ n này đ ngh Ban Giám đ c Công ty cho tôi xin ngh vi c vì lý do ... k tơ
ngày .....
Trong khi ch đ i s ch p thu n c a Ban Giám đ c Công ty, t i s ti p t c làm vi c ế
nghiêm túc và ti n hành bàn giao công vi c cũng nh tài s n l i cho ng i qu n lý tr cế ư ườ
ti p c a tôi là ông/bà....ế
Tôi xin chân thành cám nơ
Ng i làm đ nườ ơ
M u 4:
Liên hệ quảng cáo

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày…… tháng…… năm 2008
Đ N XIN NGH VI CƠ
Kính g i : Ban Giám Đ c Công Ty
Phòng Hành chính nhân s
Tôi tên là : …….....
Ch c v : B ph n :................................................. .........
Nay tôi làm đ n này, kính xin BGĐ cho tôi đ c thôi vi c k t ngày …….....ơ ượ
Lý do : …….....
…….....
……….
Tôi đã bàn giao công vi c cho :…………………………….……..B
ph n :.......................
N i dung các công vi c đ c bàn giao : ượ
…….....
…….....
……….
………
Tôi cam đoan là đã bàn giao công vi c l i cho b ph n có liên quan tr c khi ngh vi c. ư
R t mong Ban Giám đ c xem xét và ch p thu n cho tôi đ c phép thôi vi c. ượ
Tôi xin chân thành c m n! ơ
Tr ng b ph n Ng i làm đ nưở ườ ơ
M u 5:
Letter of Resignation
Your Name
Your Address
Your City, State, Zip Code
Your Phone Number
Your Email
Date
Name
Title
Organization
Liên hệ quảng cáo

Mẫu đơn xin nghỉ việc (tiếng Việt và tiếng Anh)
Hướng dẫn bạn cách viết đơn xin nghỉ việc bằng cả tiếng Việt và tiếng anh
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13534     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21465
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15934
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10493
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10207
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9681
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9032