Tài liệu

mau don xin chuyen cong tac

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4648     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu mau don xin chuyen cong tac - tài liệu, sách iDoc.Vnmau don xin chuyen cong tac,CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-Hạnh phúc. __________   ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC   Kính gởi : - Giám đốc Sở…
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p-t do-H nh phúc.
__________
Đ N XIN THUYÊN CHUY N CÔNG TÁCƠ
Kính g i : - Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Thành ph H Chí Minh.
- Th tr ng đ n v , Tr ng Phòng Giáo d c Qu n, Huy n. ư ơ ưở
H
tên :...............................................................................................................................................
.
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
N i sinh :………………………………..ơ
H kh u th ng ườ
trú :.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........
Ch hi n
nay :........................................................................................................................................
Đ n v côngơ
tác :.......................................................................................................................................
Văn b ng chuyên
môn :.............................................................................................................................
Giáo viên
môn : ........................................................................................................................................
Năm vào ngành :................................................ Năm b nhi m
ng ch : .....................................................
Ch c v , công vi c đang
làm :....................................................................................................................
Nhi m s xin chuy n
đ n :......................................................................................................................... ế
1/.................................................................................................................................
............
2/.................................................................................................................................
............
Lý do thuyên
chuy n :................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
...........
Ngày tháng năm 200…
. Ý ki n c a Th tr ng đ n vế ư ơ
Ký tên
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
mau don xin chuyen cong tac

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
 
Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.
 
 
Họ và tên :................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
Nơi sinh :………………………………..
Hộ khẩu thường trú :.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................
Đơn vị công tác :.......................................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn :.............................................................................................................................
Giáo viên môn : ........................................................................................................................................
Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : .....................................................
Chức vụ, công việc đang làm :....................................................................................................................
Nhiệm sở xin chuyển đến :.........................................................................................................................
1/.............................................................................................................................................
2/.............................................................................................................................................
Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                  Ngày            tháng        năm 200…
. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                           
                                                                                                                           Ký tên
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4648     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm