Tài liệu

mau don xin chuyen cong tac

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4694     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu mau don xin chuyen cong tac - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b] [b]Độc lập-tự do-Hạnh phúc.[/b] [b]__________[/b]   [b]ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔN
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p-t do-H nh phúc.
__________
Đ N XIN THUYÊN CHUY N CÔNG TÁCƠ
Kính g i : - Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Thành ph H Chí Minh.
- Th tr ng đ n v , Tr ng Phòng Giáo d c Qu n, Huy n. ư ơ ưở
H
tên :...............................................................................................................................................
.
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
N i sinh :………………………………..ơ
H kh u th ng ườ
trú :.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........
Ch hi n
nay :........................................................................................................................................
Đ n v côngơ
tác :.......................................................................................................................................
Văn b ng chuyên
môn :.............................................................................................................................
Giáo viên
môn : ........................................................................................................................................
Năm vào ngành :................................................ Năm b nhi m
ng ch : .....................................................
Ch c v , công vi c đang
làm :....................................................................................................................
Nhi m s xin chuy n
đ n :......................................................................................................................... ế
1/.................................................................................................................................
............
2/.................................................................................................................................
............
Lý do thuyên
chuy n :................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
...........
Ngày tháng năm 200…
. Ý ki n c a Th tr ng đ n vế ư ơ
Ký tên
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
mau don xin chuyen cong tac
[b]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b] [b]Độc lập-tự do-Hạnh phúc.[/b] [b]__________[/b]   [b]ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC[/b]   [b][u]Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.[/u][/b] - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.     Họ và tên :................................................................................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. Nơi sinh :……………………………….. Hộ khẩu thường trú :................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................ Đơn vị công tác :....................................................................................................................................... Văn bằng chuyên môn :............................................................................................................................. Giáo viên môn : ........................................................................................................................................ Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : ..................................................... Chức vụ, công việc đang làm :.................................................................................................................... Nhiệm sở xin chuyển đến :......................................................................................................................... 1/............................................................................................................................................. 2/............................................................................................................................................. Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ngày            tháng        năm 200… . Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                                                       Ký tên ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................  
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4694     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm