Tài liệu

Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 517     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện,Tài liệu tham khảo Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT…
Ban hành kèm theo Thông tư liên tch s 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT
ngày 12 tháng 11 năm 2004 ca B Lao động - thương binh và xã hi và B Y tế
Mu s 6
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
A (
5
)........ ngày...... tháng....... năm......
ĐƠN T NGUYN CAI NGHIN MA TÚY
VÀ KHAI BÁO TÌNH TRNG NGHIN
H và tên người khai báo: .........................................................................
Nơi hin nay: ..........................................................................................
Khai báo và xin cai nghin ma túy cho (
17
)......... tôi tên là.......................
............ tui. Nam/N. Làm ngh...................... ti....................................
hin đang cư trú ti..................................................................như sau:
1. Tình trng nghin:
Nguyên nhân nghin ma túy:......................................................................
Bt đầu s dng ma túy t tháng....... năm..................................................
Loi ma túy thường s dng: ......................................................................
S ln s dng trong ngày:...................... ln/ngày
Hình thc s dng (Hút, hít, tiêm chích):....................................................
2. Tình trng cai nghin: S ln đã cai nghin: .................... ln.
Các hình thc đã cai nghin (
18
)..................................................................
3. Tình trng vi phm pháp lut (nếu có).
- S ln giáo dc ti xã, phường, th trn; đưa vào cơ s giáo dc, trường giáo
dưỡng...... ln.
- Hin ti có b x lý hành chính: giáo dc ti xã, phường, th trn hoc đưa vào cơ
s giáo dc, trường giáo dưỡng hoc b truy cu trách nhim hình s không (?)........ Bin
pháp x lý hành chính.....................................................................................
4. Tình trng sc khe:
Đang mc bnh (
19
)......................................................................................
5. Hoàn cnh gia đình:
- Hoàn cnh kinh tế gia đình:.........................................................................
- Gia đình có người thân qun lý, chăm sóc không?......................................
6. Xin đăng ký cai nghin ct cơn ti: ...........................................................
Tôi xin cam đoan li khai trên là đúng s tht, nếu sai tôi hoàn toàn chu trách
nhim.
Người khai báo
(Ký và ghi rõ h tên)
17. Bn thân hoc mi quan h vi người nghin ma túy (con, cháu.....)
18. Cai ti gia đình và cng đồng. Cơ s cha bnh....
19. Tên các bnh.
Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1018 Lượt xem: 167903
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 179 Lượt xem: 113078
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69920
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53074
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44370
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 28 Lượt xem: 42336