Thành viên idoc2012

Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện

- 09/30/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện

- 09/30/2012
571
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Nội dung
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A (5)........ ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN TỰ N GU YỆN CA I N G H IỆN M A T Ú Y

VÀ KH A I B Á O T Ì N H T RẠN G N G HIỆN

Họ và tên người khai báo: .........................................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................

Khai báo và xin cai nghiện ma túy cho (17)......... tôi tên là.......................

............ tuổi. Nam/Nữ. Làm nghề...................... tại....................................

hiện đang cư trú tại..................................................................như sau:

1. Tình trạng nghiện: Nguyên nhân nghiện ma túy:......................................................................

Bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng....... năm..................................................

Loại ma túy thường sử dụng: ......................................................................

Số lần sử dụng trong ngày:...................... lần/ngày

Hình thức sử dụng (Hút, hít, tiêm chích):....................................................

2. Tình trạng cai nghiện: Số lần đã cai nghiện: .................... lần. Các hình thức đã cai nghiện (18)..................................................................

3. Tình trạng vi phạm pháp luật (nếu có). - Số lần giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo

dưỡng...... lần.

- Hiện tại có bị xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không (?)........ Biện pháp xử lý hành chính.....................................................................................

4. Tình trạng sức khỏe: Đang mắc bệnh (19)......................................................................................

5. Hoàn cảnh gia đình:

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình:.........................................................................

- Gia đình có người thân quản lý, chăm sóc không?......................................

6. Xin đăng ký cai nghiện cắt cơn tại: ........................................................... Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách

nhiệm.

Người khai báo (Ký và ghi rõ họ tên)

17. Bản thân hoặc mối quan hệ với người nghiện ma túy (con, cháu.....)

18. Cai tại gia đình và cộng đồng. Cơ sở chữa bệnh....

19. Tên các bệnh.

Mẫu số 6 Người khai báo

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang