Tài liệu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2518     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân,Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhânCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ…
background image

                          C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

                           Đ c L p - T  Do - H nh Phúc

ộ ậ

    M u s : 

ẫ ố

Đ N Đ  NGH  XÁC NH N TÌNH TR NG HÔN NHÂN

Ơ

               Kính g i :

ử   y ban nhân dân ph ng (xã, th  tr n).............................

ườ

ị ấ

Tôi là (H  và tên ng i làm đ n): ...........................................Gi i tính……………..

ườ

ơ

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................
N i sinh........................................................................................................................

ơ

Dân t c:…………………................ Qu c t ch: ..........................................................

ố ị

S  CMND..........................................c p ngày:……................. n i c p: ...................

ơ ấ

N i th ng trú/T m trú 

ơ ườ

(1):..........................................................................................

......................................................................................................................................

Đ  ngh  xác nh n tình tr ng hôn nhân 

(2):...................................................................

......................................................................................................................................
trong th i gian c  trú t i đ a ph ng:..........................................................................

ư

ạ ị

ươ

M c đích đ  ngh  c p gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân:...........................................

ị ấ

......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
              
Tôi cam đoan nh ng l i khai trên đây là đúng s  th t và ch u trách nhi m tr c pháp

ự ậ

ướ

 

lu t.

XÁC NH N C A UBND 

PH

NG (XÃ, TH  TR N).............

ƯỜ

v  tình tr ng hôn nhân c a ng i làm đ n

ườ

ơ

.....…, ngày……tháng…….năm…

Ng

i làm đ n

ườ

ơ

 (Ký và ghi rõ h  tên)

                                                             

Chú thích:
(1) Ghi đúng theo n i đăng ký h  kh u th

ng trú, trong  tr

ng h p không có n i th

ng trú,

ơ

ộ ẩ

ườ

ườ

ơ ườ

 

thì ghi n i t m trú và ghi rõ “T m trú”.

ơ ạ

(2) Ghi rõ ch a đăng ký k t hôn v i ai ho c đã đăng ký k t hôn, nh ng đã ly hôn ho c ng

i kia

ư

ế

ế

ư

ườ

 

đã ch t.

ế

20

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhânCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2518     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18235
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 30 Lượt xem: 11373
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8782
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8365
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6573
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6358