Tài liệu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9088     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non) - tài liệu, sách iDoc.Vn Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ T
PHLỤC 1
(Kèm theo Thông tư liên tch s 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng
7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính)
CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
-------------------------------------
ĐƠN Đ NGH HTR TIN ĂN TRƯA
(Dùng cho cha mhoặc người giám htr em học tại các s giáo dục
mầm non)
Kính gi: (Tên cơ s giáo dục mm non)
Họ và tên (1):
Là cha/m (hoặc người giám hộ, người đang nhn nuôi) ca em (2):
Hiện đang học ti lớp:
Trường:
Thuộc đối tượng (3):
- Có cha m thường trú ti các xã biên gii
- Có cha m thường trú ti các xã núi cao
- Có cha m thường trú ti các xã hi đảo
- Có cha m thường trú ti các xã có điều kin kinh tế - xã hi đặc bit khó
khăn
- M côi cả cha lẫn m không nơi nương ta
- B tàn tt, khuyết tật có khó khăn vkinh tế
- Cha m thuộc diện hộ nghèo
Căn c vào Quyết định s 239/-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của
Th tướng Chính ph, tôi m đơn này đề ngh được xem xét đ được cấp
tin h tr ăn ta cho em: ......................................... (2) theo quy đnh
chế độ hiện hành.
.........., ngày .... tháng .... năm
...........
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ hn)
(1) Ghi họ, n cha m (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi
tr đối vi tr em m côi hoặc b b rơi chưa ngưi giám hộ) của tr
em học tại s giáo dục mm non.
(2) Ghi tên trẻ em năm tui đang học mẫu giáo.
(3) Cha m (hoặc ngưi giám hộ) ca trẻ em đánh dấu vào ô tương
ng.
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)
 Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059