Thành viên nhattruong78

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

- 04/09/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên nhattruong78

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

- 04/09/2012
1,125
Báo lỗi

 Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 45.doc

15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN

VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền

sở hữu tài sản)

Kính gửi: UBND.....................................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI

NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày…... /...… /.......…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Họ và Tên (viết chữ in

hoa):…………………………………………….....…………………..

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….………………………

Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

16

….......................................................................................................................................................

(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của

người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc

giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và

người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp

nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Cấp GCN đối với thửa đất , Tài sản gắn liền với đất

(Đánh dấu vào ô

trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài

sản)

3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;

3.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................;

3.4. Diện tích: …....……........ m2; sử dụng chung:...................... m2; sử dụng riêng: …............... m2;

3.5. Sử dụng vào mục đích:..............................................., từ thời điểm: ……………….......;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:.................................................................................;

3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;

(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một

lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

3.8. Đất giáp với đất của ………………………………………………………………………

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền

sở hữu)

17

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ;

b) Địa chỉ:

c) Diện tích xây dựng:................ (m2);

d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ;

đ) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: m2;

e) Kết cấu: …................................................….............................................................................;

g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: ;

i) Năm hoàn thành xây dựng:............................; k) Thời hạn sở hữu đến:

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và

tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm

theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm:

a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;

b) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng:

- Nhà nước giao không thu tiền:

- Nhà nước giao có thu tiền:

- Nhận chuyển quyền:

a) Loại cây: ………….....................…;

b) Nguồn gốc tạo lập:..…….……..….

………………………….….………...

……………….………………………

………………………………………

18

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Đề nghị:

6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………...

6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

……………, ngày.... tháng... năm......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

19

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở

hữu nhà ở)

- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: …………………………………….....

- Nguồn gốc sử dụng đất:.......................................................................................................

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………...

- Nguồn gốc tạo lập tài sản:....................................................................................................

- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................

- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................

…………………………………………………………..…......................…………………....

………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

……………., ngày….. tháng…. năm …..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

20

………………………………………………………..…......................…………………....

…………………………………………………………..…......................…………………....

…………………………………………………………..…......................…………………....

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường

hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và

căn cứ pháp lý)

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang