Thành viên idoc2012

MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

- 04/19/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

- 04/19/2013
3,096
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh

Nội dung
Microsoft Word - quuyet dinh 21 _1_.doc

(Kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh)

Tên Chủ đầu tư hoặc

đại diện được ủy

quyền của Chủ đầu

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Công trình:

Địa điểm xây dựng:

A. HỒ SƠ PHÁP LÝ

(Do Chủ đầu tư tập hợp)

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần

hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền.

2. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về

việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào:

- Cấp điện;

- Sử dụng nguồn nước;

- Khai thác nước ngầm;

- Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ;

- Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung);

- Đường giao thông bộ, thủy;

- An toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê …);

- An toàn giao thông (nếu có).

4. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với

Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng

chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng, chứng nhận đủ điều kiện

đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây

dựng (nếu có) cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính, tổng thầu (tư vấn, thi công

xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, thi công xây dựng);

5. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi

công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây

dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo

an toàn chịu lực, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây

dựng …);

6. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước kèm theo

thiết kế cơ sở theo quy định;

7. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của

Chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định.

8. Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do chủ đập lập được Ủy ban

nhân dân tỉnh quản lý địa bàn bị ảnh hưởng ngập lụt phê duyệt.

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Do nhà thầu thi công xây dựng lập)

1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp

đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện … (có danh mục bản vẽ kèm

theo);

2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong

công trình để thi công các phần; san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và

kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện …

3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi

công các phần: san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ

điện và hoàn thiện … do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có

tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.

4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản

xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: cấp điện, cấp nước, cấp gaz

… do nơi sản xuất cấp;

5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong

hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà

nước quy định;

6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết

bị (có danh mục biên bản nghiệm thu công việc xây dựng kèm theo). Kèm theo

mỗi biên bản là bản vẽ ghi lại công việc xây dựng được nghiệm thu (bản vẽ hoàn

công công việc).

7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải,

nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm,

hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị (không tải và có tải);

8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ;

9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ;

10. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án

phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường);

11. Báo cáo kết quả các thí nghiệm trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng;

chất lượng bê tông cọc, lưu lượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công

trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước - chất

lỏng …);

12. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc, kết cấu

kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng), bể chứa bằng kim loại …;

13. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn

bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá

trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay …);

14. Nhật ký thi công xây dựng công trình;

15. Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình, hướng dẫn hoặc quy trình

vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình;

16. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ

điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:

- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;

- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;

- Phòng cháy chữa cháy, nổ;

- Chống sét;

- Bảo vệ môi trường;

- An toàn lao động, an toàn vận hành;

- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

- Chỉ giới đất xây dựng;

- Đấu nối công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao

thông ..);

- An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có); an toàn đập;

- Thông tin liên lạc (nếu có);

17. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các

hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập

(kể cả các nhà thầu nước ngoài tham gia tư vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm

chất lượng) xem xét và cấp trước khi Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành

các hạng mục công trình và toàn bộ công trình;

18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê

duyệt;

19. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);

20. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công

trình, hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi Chủ đầu tư

nghiệm thu (nếu có);

21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành;

22. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình

để đưa vào sử dụng;

23. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và Giấy chứng nhận

sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có).

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Căn cứ vào quy mô công trình và giai đoạn nghiệm thu công trình để xác định

danh mục hồ sơ, tài liệu trên cho phù hợp. Các giai đoạn xây dựng thường được

chia như sau:

- Đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các giai đoạn xây dựng

bao gồm: San nền, gia cố nền - Cọc - Đài cọc - Dầm giằng móng và kết cấu ngầm

- Kết cấu thân - Cơ điện và hoàn thiện.

- Đối với công trình Cấp - Thoát nước, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Đào và

chuẩn bị nền, Hố khóa tạo lỗ giếng (đối với giếng khai thác nước) - Kết cấu giếng

- Đặt ống, thử tải từng đoạn ống trước khi lấp đất - Lắp đặt mạng ống nước thô,

quản lý, phân phối, truyền dẫn - Thử tải toàn tuyến ống, xúc xả làm vệ sinh ống,

thụt rửa giếng.

- Đối với công trình cầu, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Móng, mố trụ - Dầm

cầu - Hoàn thiện.

- Đối với công trình đường, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Nền (các lớp nền) -

Móng - Áo đường.

- Đối với công trình thủy lợi: việc phân chia các giai đoạn xây dựng tương tự như

các loại công trình trên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang