Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ
/3 trang
Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

- 12 tháng trước
12,701
Báo lỗi

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 02 - 2.doc

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ

Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Dự án:.......................................................................................................................

Địa điểm:............................................................................................................................

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà): Chức vụ:

2. Tư vấn giám sát (nếu có):

- Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ giám sát.

3. Tư vấn Thiết kế (nếu có):

- Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ Thiết kế.

4. Đơn vị thi công:

- Ông (Bà): Chức vụ: Phụ trách thi công

5. Đơn vị lập hồ sơ sự cố (nếu có):

- Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ lập hồ sơ

II. NỘI DUNG:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. KẾT LUẬN:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ SỰ CỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT