Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8641     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ,MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin…
background image

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

– Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

….., ngày ….. tháng ….. năm 20……  

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

Dự án:....................................................................................................................... 

Địa điểm:............................................................................................................................  

I. THÀNH PHẦN: 

1. Đại diện chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):                                                    Chức vụ: 

2. Tư vấn giám sát (nếu có):  

- Ông (Bà):                                                    Chức vụ: Cán bộ giám sát. 

3. Tư vấn Thiết kế (nếu có): 

- Ông (Bà):                                                    Chức vụ: Cán bộ Thiết kế. 

4. Đơn vị thi công: 

- Ông (Bà):                                                    Chức vụ: Phụ trách thi công 

5. Đơn vị lập hồ sơ sự cố (nếu có): 

background image

- Ông (Bà):                                                    Chức vụ: Cán bộ lập hồ sơ 

II. NỘI DUNG: 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

III. KẾT LUẬN: 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

  

background image

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

  

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

(Ký, ghi rõ họ tên

TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

(Ký, ghi rõ họ tên

  

ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ 

SỰ CỐ  

(Ký, ghi rõ họ tên

ĐƠN VỊ THI CÔNG

 

(Ký, ghi rõ họ tên

 

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 855 Lượt xem: 147195
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100202
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 257 Lượt xem: 61774
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60773
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47589
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39684
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30171