Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- 11/18/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- 11/18/2012
4,106
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)

Nội dung
Microsoft Word - nghi dinh 83 _8_.doc

Mẫu biên bản số 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN

BẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……./BB-THTVPT …….., ngày … tháng … năm ……….

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7

năm 2002;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng

…… năm ……

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….. tại

…………… .....................

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

2. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

3. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

4. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

5. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

Tiến hành tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:

STT Tên tang vật, phương

tiện

ĐV

tính

Số

lượng

Chủng loại, nhãn

hiệu, xuất xứ, tình

trạng tài liệu,

phương tiện

Ghi chú

Hình thức tiêu hủy: .............................................................................................

Quá trình tiêu hủy có sự chứng kiến của1: ............................................................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ……..

giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……………

Biên bản này được lập thành …………. bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản.

Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội

dung biên bản.

Biên bản này gồm …………… trang, được người làm chứng và các thành viên

Hội đồng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG2

(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1 Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính

quyền phải ghi rõ họ tên chức vụ.

2 Từng thành viên hội đồng ký và ghi rõ họ tên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang