Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3747     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành
Mu biên bn s 09
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BN
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: ……./BB-THTVPT ….., ngày … tháng … năm ……….
BIÊN BN
Tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính
Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lnh Xvi phm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002;
Căn cứ Quyết định x pht vi phm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng
…… năm ……
Hôm nay, vào hi … giờ … ngày … tháng … năm ….. ti
…………… .....................
Hội đồng tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính gm:
1. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
2. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
3. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
4. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
5. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
Tiến hành tiêu hy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:
STT
Tên tang vật, phương
tin
ĐV
tính
S
lượng
Chng loi, nhãn
hiu, xut x, tình
trng tài liu,
phương tiện
Ghi chú
Hình thc tiêu hy: .............................................................................................
Quá trình tiêu hy có s chng kiến ca
1
: ............................................................
Vic tiêu hy tang vật, phương tin vi phm hành chính kết thúc vào hi ……..
giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……………
Biên bản này được lp thành …………. bản, cơ quan giải quyết gi 01 bn.
Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc li và nht trí vi toàn b ni
dung biên bn.
Biên bn này gồm …………… trang, được người làm chng và các thành viên
Hội đồng ký xác nhn vào tng trang.
NGƯỜI LÀM CHNG
(Ký, ghi rõ h tên)
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
2
(Ký, ghi rõ h tên)
____________
1
Ghi rõ họ tên, đa ch, ngh nghiệp người làm chng. Nếu có đại din ca chính
quyn phi ghi rõ h tên chc v.
2
Tng thành viên hội đồng ký và ghi rõ h tên.
MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - nghi dinh 83 _8_.doc

Mẫu biên bản số 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN

BẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……./BB-THTVPT …….., ngày … tháng … năm ……….

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7

năm 2002;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng

…… năm ……

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….. tại

…………… .....................

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

2. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

3. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

4. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

5. Ông (bà): ………….…………………… Chức

danh:..............................................

Đại diện đơn vị: ...................................................................................................

Tiến hành tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:

STT Tên tang vật, phương

tiện

ĐV

tính

Số

lượng

Chủng loại, nhãn

hiệu, xuất xứ, tình

trạng tài liệu,

phương tiện

Ghi chú

Hình thức tiêu hủy: .............................................................................................

Quá trình tiêu hủy có sự chứng kiến của1: ............................................................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ……..

giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……………

Biên bản này được lập thành …………. bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản.

Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội

dung biên bản.

Biên bản này gồm …………… trang, được người làm chứng và các thành viên

Hội đồng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG2

(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1 Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính

quyền phải ghi rõ họ tên chức vụ.

2 Từng thành viên hội đồng ký và ghi rõ họ tên.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315