Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3547     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành
Mu biên bn s 09
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BN
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: ……./BB-THTVPT ….., ngày … tháng … năm ……….
BIÊN BN
Tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính
Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lnh Xvi phm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002;
Căn cứ Quyết định x pht vi phm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng
…… năm ……
Hôm nay, vào hi … giờ … ngày … tháng … năm ….. ti
…………… .....................
Hội đồng tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính gm:
1. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
2. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
3. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
4. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
5. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
Tiến hành tiêu hy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:
STT
Tên tang vật, phương
tin
ĐV
tính
S
lượng
Chng loi, nhãn
hiu, xut x, tình
trng tài liu,
phương tiện
Ghi chú
Hình thc tiêu hy: .............................................................................................
Quá trình tiêu hy có s chng kiến ca
1
: ............................................................
Vic tiêu hy tang vật, phương tin vi phm hành chính kết thúc vào hi ……..
giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……………
Biên bản này được lp thành …………. bản, cơ quan giải quyết gi 01 bn.
Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc li và nht trí vi toàn b ni
dung biên bn.
Biên bn này gồm …………… trang, được người làm chng và các thành viên
Hội đồng ký xác nhn vào tng trang.
NGƯỜI LÀM CHNG
(Ký, ghi rõ h tên)
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
2
(Ký, ghi rõ h tên)
____________
1
Ghi rõ họ tên, đa ch, ngh nghiệp người làm chng. Nếu có đại din ca chính
quyn phi ghi rõ h tên chc v.
2
Tng thành viên hội đồng ký và ghi rõ h tên.
MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1074 Lượt xem: 169607
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 114685
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81089
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70875
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53638
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47335
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44625